Werknemers Backeren Co vrezen ontslagen STEEDS Toch afkeurende motie over inval van Rusland Bedelaarsopera bij jubileum van schouwburg Bewijzen vertrek stapelen zich op In maart acht promoties VRIJDAG 29 FEBRUARI 1980 LEIDEN. LEIDEN - Werknemers bij de fabriek Backer Co aan de Derde Binnenvestgracht vinden het overduidelijk dat de directie van Backer naar het Noordbrabantse Made wil verhuizen. De directie werd gisteravond op een vakbondsvergadering van Backer-werknemers zonder meer voor leugenaar uitgemaakt. Hoewel de bewijzen voor de aanstaande verhuizing zich opstapelen, blijft de directie volhouden dat de discussie over de verhuizing nog open zou zijn. LEIDEN - Opvallende etala ges van V en D aan de Aal markt; beelden van de stad Alkmaar. Kaasdragers met een berry vol kaasjes, een antieke melkbus, een model van een Noordhol landse molen, en een diaserie over wonen en werken in Alkmaar zijn er bijvoorbeeld te bewonderen. Ook is er een vaandel te zien van de 8 Okto- ber-vereniging "Alkmaar Ontzet", uit deze stad waar ooit de victorie begon. Dit alles als onderdeel van een actie van V en D om Neder landse waar onder de aan dacht van de consument te brengen. In Haarlem wordt de aandacht gevestigd op alle moois dat de stad Leiden te bieden heeft. De districtsbestuucder van het FNV, Gijs Honing, kreeg gister avond de opdracht van de werk nemers bij de directie te pleiten voor herhuisvesting van Backer in de regio Leiden: "De directie moet maar laten blijken dat de discussie over waar Backer heen gaat nog open staat". De werk nemers voelen er niets voor om 180 kilometer op en neer naar Made te gaan pendelen. Wel is men het met de directie eens dat een verhuizing uit het oude pand van Clos en Leembruggen aan de Derde Binnenvestgracht nood zakelijk is. "Maar waarom dan niet verhuizen naar een fabriek spand dicht bij huis". De FNV en het CNV voeren op 5 maart over leg met de directie over de "reor ganisatieplannen". De werknemers vrezen dat de di rectie van Backer gedwongen ontslagen voor ogen staat via een verhuizing naar Made. Zo kan de directie bezuinigen op de ar beidskosten. "Maar dat gaat ten koste van ons, de werknemers" Bij Backer werkén 57 mensen. Bo vendien werken nog eens dertig mensen bij Felix Cohen, die ook in het pand van Backer zit, en die vermoedelijk mee naar Made zou verhuizen. Backer is een fabriek voor bakkerijgrondstoffen. Felix Cohen is een importeur van zuid vruchten. Welke weg De directie van Backer heeft vorig jaar een onderzoeksbureau uit Wageningen opdracht gegeven te onderzoeken welke weg Backer in de toekomst het best kan in slaan. De directie heeft beloofd de gegevens uit het rapport in september van het vorig jaar door te spreken met de vakbonden. Daar is niets van terecht geko men. Vakbondsbestuurder Gijs Honing: "We voelen ons dan ook grotesk in de teil genomen. Zo'n belofte is heel wat anders dan in een kersttoespraak aan het per soneel meedelen dat Backei* naar Made gaat, en dat hierover op 3 maart een definitieve uitspraak komt". De directie heeft de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over genomen, onthulde Gijs Honing gisteravond. Dit betekent con centratie van produktie, trans port en magazijnen op een voor de afnemers van Backer centraal gelegen punt in het land (het on derzoeksbureau noemt het dicht bij Made gelegen Gorinchem). Dit plan zou een "arbeidsbespa ring" van twaalf mensen beteke nen. De transportkosten zouden aanzienlijk worden gedrukt en de produktie zou onder één kap veel efficiënter zijn. Afgelopen zomer heeft Backer reeds haar onder neming Douwens van Amster dam naar Leiden gehaald. In Weesp zit nog een vestiging van Backer, te weten Tri fax Huis man, met ongeveer zeven men sen personeel. Backer heeft ver der een magazijn aan de Roose- veltstraat, dat evenals Weesp bij zonder hoge transportkosten met zich meebrengt. De directeur van Felix Cohen, T. van Rietschoten, is tevens directeur van Backer. "Grote moeite" De FNV heeft er zeer grote moeite mee "dat Backer in haar beleids voornemens slechts de economi sche zaken op het oog heeft maar de sociale consequenties voor de werknemers van Backer totaal uit het oog verliest. Bovendien is er de laatste tijd al te veel indus triële werkgelegenheid in de Leidse regio verloren gegaan (Boot, Leidse Wolspinnerij, HCW) om het vertrek van Backer uit Leiden naar Made ongemerkt voorbij te laten gaan". Gijs Honing vertelde gisteravond dat wethouder Jos Fase (econo mische zaken) Backer een vesti gingsplaats in Katwijk heeft aan geboden, maar dat de directie van Backer hier onmiddellijk nega tief op heeft geantwoord. Backer zou voorts over twee jaar op het industrieterrein Roomburg te recht kunnen. "Als directeur Diepenbrock van Backer zegt dat de verhuizing misschien wel twee of misschien wel tien jaar kan duren, waarom zouden wij dan als vakbond niet voorstellen te wachten op Roomburg of een andere gelegenheid in de buurt", aldus Honing. Bij de (vaak wat oudere) werkne mers, die gisteravond over de verhuisplannen van Backer ver gaderden, heerst de vrees dat de verhuizing hun hun baan gaat kosten. "Een oude boom moetje niet verkassen. Geen mens voelt voor dat gependel. 's Avonds om zeven uur thuis en waarschijnlijk nog zonder vergoeding ook" Verscheidene werknemers zei den zich door de directie bedro gen te voelen: "Zij vullen hun zakken, wij hebben een mini mum salaris." Individueel Directeur R. Diepenbrock heeft steeds volgehouden dat zijn per soneel graag mee zou willen ver huizen. Gisteravond bleek dat hij verscheidene mensen individu eel bij zich had geroepen om hen te vragen of zij mee zouden willen gaan. Waar naar toe, met of zon der onkostenvergoeding voor het pendelen, met of zonder vergoe ding bij de aanschaffing van een nieuwe woning in de nieuwe ves tiging? Dat werd er allemaal niet bijgezegd. Geen wonder dat ver scheidene werknemers oog in oog met de directeur in het mid den hebben gelaten wat zij zou den doen. Anderen zeiden toch "ja": "Dank je de koekoek om "nee" te zeggen, dan lig ik er zo uit", verdedigden zij zich. Honing zag er verdeel- en heerspolitiek van de directie in. Op de vergadering van gisteravond bleek voorts dat directeur Diep enbrock vlak bij Made nog twee bedrijven heeft: citrusproduktie in Oosterhout en diepvries-acti viteit in de Zevenbergschenhoek. Gevoegd bij het feit dat de direc teur z^Jf in deze omgeving woont, ontlokte dit de werknemers de uitspraak: "Nu pendelt hij alleen, dan zouden Wij met z'n allen moe ten pendelen en hij niet" ADVERTENTIE Piano^,vleugels en ■-^klavecimbels. C.C. Bender B.V Muziek. Service en Techniek. Hogewoerd 90, Leiden. Tel: 071-120097. In Leidse universiteitsraad: LEIDEN - De Leidse universiteit moet zijn afkeuring uitspreken over de inval van de Russen in Afghanistan en over de wijze waarop door de Sowjet-Unie wordt opgetreden tegen zoge naamde dissidenten, onder wie een groot aantal wetenschaps mensen. Een motie van deze strekking is ingediend door de universiteitsraadsleden A. R. van Kampen en A.J.W.F.M. Kohl- beck. Maandagavond drie maart zal de universiteitsraad zich hier over buigen. Eerdere pogingen van de Progres sieve Partij een dergelijke motie bij de universiteitsraad in te die nen strandden op de onderlinge verdeeldheid binnen deze partij. Zo moest een al ingediende motie op het laatste moment weer door de Progressieve Partij worden ingetrokken. Het buiten-universitaire raadslid (BUL) Kohlbeck vond echter dat de Leidse universiteit best wel iets kon zeggen over de Russi sche escapades en stelde voor de ingetrokken motie, maar dan wel in gewijzigde vorm, tijdens een volgende vergadering te behan delen. In de herziene motie wordt, mede gezien de recente vrijheidsbe perkende maatregelen tegen prof. Sacharow, overwogen, "dat dergelijke acties van de Sowjet- Unie naast andere wellicht ern stige gevolgen ook schade kun nen toebrengen aan de kwaliteit en intensiteit van de contacten 4 van organen van de Leidse uni versiteit en van leden van de Leidse universitaire gemeen schap met de Sowjet-Unie". De indieners van de motie wijzen er tevens op dat dergelijke acties de sfeer van ontspanning tussen Oost en West, die de laatste jaren ook in de uitwisseling van ideeën op wetenschappelijk terrein tot uiting kwam, in gevaar brengen. Als de universiteitsraad met de strekking van de motie akkoord gaat, dan moet de inhoud van de motie ter kennis worden ge bracht van de ambassadeur van de Sowjet-Unie, want "deze ac ties van de Sowjet-Unie verdie nen de bezorgdheid en afkeuring van allen, die zich met de vrije wetenschapsbeoefening bezig houden". LEIDEN onder redactie van René van der Velden en Jaap Visser "HE JONGENS, ik weet lekker waar we nu zijn. Bij de tand arts en daar moetje altijd heel wijd je mond opendoen", riep een kleuter gistermiddag uit toen hij samen met z'n vriendjes op bezoek kwam bij tandarts Akkerman op de Zoeterwoudse Singel. Die had gistermiddag samen met zijn assistente Jannelies een paar uurtjes vrijgemaakt om te proberen bij ruim veer tig kleuters de angst voor de tandartsstoel een beetje weg te nemen. De kleuters, allen 'Teerlingen" van de 'Ron- dendans" in Leiden-Noord, waren gistermiddag samen met hun juffen, Anneke en Marjan en een paar moeders met de bus naar de Zoeter- woudsesingel getogen. Daar mochten zij om beurten even in de tandartsstoel gaan zitten terwijl de tandarts even naar hun tandjes keek. Van Jannelies kregen ze allemaal een heus tandenspiegcltje ("Kan ik vanavond m'n vader eens in z'n bakkes kijken", liet er één nogal luidruchtig weten) en een pakje suiker vrije kauwgom mee naar huis. En dat zagen de kleuters uiter aard meer zitten dan de tand heelkundige raad die ze van meneer Akkerman kregen. Zo onderbrak een van de kleuters het adviserende praatje van de tandarts ("Zullen jullie een beetje zui nig zijn met je tandjes en ze goed poetsen met de op merking: "Ja hoor, doen we, maar kryg ik nu m'n kauw gom". Even later riep de kleine baas met z'n spiegeltje in de ene en z'n pakje kauwgum in de an dere hand triomfantelijk uit: "Jattum jongens. Dit magge me houwe". En tegen de tandarts: "Dag oorkruiper. Bedankt hè". 'HEFTIGE JONGENS". Ze be titelde "kraker Hans" ("Ik heb liever niet dat je m'n naam voluit in de krant zet noem me maar "kraker Hans de met messen gewa pende vechtersbazen die hem het afgelopen weekeinde be hoorlijk de schrik op het lijf hebben gejaagd. Hans had op vrijdagavond met vijf andere krakers de "Nova Passage" aan het Noordeinde gekraakt. Een dag daarna werden ze er met grof geweld door een 15 man sterke knok ploeg (Hans: "Gevormd door de eigenaar met z'n zoons en een aantal vrienden") uitge slagen. Hans: "Dit was niet normaal meer. Ze bedreigden ons met messen en stokken. Zelfs van de meisjes konden ze niet af blijven. Bovendien hebben ze een heleboel dingen, zoals een televisie, vernield. Ze gingen werkelijk als beesten tekeer". Over het optreden van de politie zegt Hans: "Ze waren er snel bij. Dat moet ik toegeven maar voor de rest... We moch ten door bemiddeling van de politie onze spulletjes gaan halen. Ondertussen stonden die lui van die knokploeg tus sen de agenten. Alsof ze zelf van de politie waren. We heb ben aan die agenten gevraagd om een wapenonderzoek. Werd genegeerd. Onbegrij pelijk. Het lijkt warempel wel of het ingrijpen van knok ploegen weer de gewoonste zaak van de wereld wordt. Want dit is beslist niet het enige geval dat zich de laatste weken heeft afgespeeld". Hoe is Hans eigenlijk tot de kraakactie gekomen? "Heel eenvoudig. Ik woon nu in een ander kraakpand. Noordein- LEIDEN - De plannen om 'Die Galoschenoper' als persiflage op Bertolt Brechts befaamde Leidse door Leidse amateurto neelspelers uit te laten brengen zijn van de baan. In plaats hiervan komt er ter viering van het 275-jarig bestaan van de Leidse Schouwburg in het ko mende najaar waarschijn lijk een aantal opvoerin gen van 'De bedelaarsope ra' van John Gray. Aan de Leise amateurtoneelver- enigingen die tot nog toe positief hebben gereageerd op het ver zoek van de Schouwburgcom missie om bij deze gelegenheid een gezamenlijke produktie tot stand te brengen zal worden ge vraagd hiermee in te stemmen. Een uit deze commissie gevormde werkgroep is namelijk tot de conclusie gekomen dat een serie voorstellingen van 'Die Galo schenoper' niet haalbaar is. Het zou te veel tijd en te veel geld kos ten om dit Duitse stuk goed in het Nederlands te vertalen. Wat betreft 'De bedelaarsopera' werd in een gistermiddag gehou den vergadering van de deel- commissie voor schouwburgza ken opgemerkt, dat er van dit Engelse stuk een vertaling be staat. Het moet echter volgens de werkgroep wel zodanig worden bewerkt dat amateurs het ver antwoord op de planken kunnen zetten. De mogelijkheid daartoe bestaat hoewel er uiteraard met de amateurtoneelverenigingen over de nieuwe plannen zal moe ten worden gepraat. 0 Op het verzoek om gezamenlijk wat te onderhandelen hebben tot nog toe twee verenigingen, te weten het Leidsch Studententoneel en Litteris Sacrum, positief gerea geerd. Twee andere verenigin gen, TIG en de Timdelerclub, nemen nog een afwachtende houding, zo werd tijdens de commissievergadering meege deeld. Een meerderheid van de commis sieleden maakte zich overigens boos over het feit. dat in tegen stelling tot wat schouwburgdi recteur Van Dam eerder had toe gezegd het jaarlijkse congres van de Vereniging van Schouwburg en Concertdirecties misschien niet in zyn geheel in Leiden wordt gehouden. Volgens Van Dam is het de bedoc- de 5, en de rechter heeft be paald dat we daar uiterlijk op 1 maart uitmoeten. Ik zoek dus wat anders. Ik ben best bereid om wat te huren maar ik vertik het om viereneen half honderd gulden in de maand te gaan betalen voor een kippehokje. Dat is toch bij de beesten af. Ik ben al drie jaar op zoek naar een redelij ke kamer voor een redelijke prijs. Dat schijnt zo'n beetje onmogelijk te zijn. Dan blijft kraken als enige mogelijk heid over". "Weet je", zo vervolgt hij, "De mensen hebben volgens mij een verkeerd beeld van kra ken en krakers. Neem nou dat pand Noordeinde 5. Dat is nu twee jaar gekraakt geweest. Hebben constant elf, twaalf mensen in gewoond. We heb ben indertijd gas, licht en wa ter aangevraagd en gekregen. We hadden er zelfs telefoon. We hielden het pand schoon en wc zorgden ervoor dat de boel niet verkrotte. Goed, op een gegeven moment bepaalt de rechter dat we eruit moe ten. Nou dan gaan we eruit". En dan? "Dan zoeken we weer wat anders. Kopen, huren of kraken. Wanneer het niet an ders kan dan wordt het kra ken. Maar in elk geval zijn we hier morgen verdwenen. Maar mooi dat er van de week iemand van Noorlander, de eigenaar van dit pand, met dreigementen kwam aanzet ten. "Jullie zorgen toch wel dat je er zaterdag uit bent hè want anders gaan we even andere maatregelen nemen", zo werd er gezegd". DE "DANKBAARHEIDS- VOORSTKLLING"van het folkloristisch dansensemble "Achalay" waarover we giste ren in deze rubriek spraken is niet aanstaande zaterdag maar op zaterdag 29 maart. ling, dat er een studiedag in Eindhoven en op 20 mei een feestelijke dag met daaraan de verbonden uitreiking van de jéarlijkse toneelprijzen komt. "Aan een feestje alléén hebben we geen behoefte", zo verklaarde de commissie, die slechts mede werking aan een en ander wil verlenen als het congres in zijn geheel in Leiden wordt gehou den. Van commissievoorzitter wethou der Schoute kreeg de Leidse schouwburgdirecteur de op dracht om te trachten het congres in zyn geheel alsnog naar Leiden te krijgen. Hem werd trouwens ook verzocht wat meer vaart te zetten achter de totstandkoming van een fotoboek, dat bij gele genheid van het schouwburgju bileum moet uitkomen. Bij de besprekingen van het reper toire '8Ö-'81 toonden sommige commissieleden zich verbaasd over het feit, dat zo bijzonder veel van het totale theateraanbod in verband met de beperkte om vang van het Leids podium moet worden afgeslagen. Welzijnsraad maandag naar Breestraat LEIDEN - Na een grondige ver bouwing trekt de Welzijnsraad maandag in het pand Breestraat 117. Met deze verhuizing wordt een begin gemaakt met de om vorming van de Leidse Jeugd Ac tie en Welzijnsraad tot één zoge naamd 'ondersteuning s-insti- tuut' voor het welzijnswerk. Zoals bekend besloot de gemeenteraad onlangs om in plaats van twee in stituten de LJA en Welzijnsraad toch te laten samensmelten. Wan neer de LJA van het Noordeinde naar de Breestraat overgaat is nog niet bekend. De IJ A die zich tot nog toe met sociaal-cultureel werk bezighield heeft nog geen acute verhuisplannen. In een be stuursvergadering zal de kwestie binnenkort aan de orde komen. LEIDEN - Aan de Leidse universi teit vinden in maart acht promo ties plaats. Woensdag 5 maart; J. Noeske tot doctor in de letteren. Woensdag 12 maart promoveren mevr. M. Gophart-Gasslcr tot doctor in de wiskunde en na tuurwetenschappen en P. de Graaf tot doctor in de genees kunde. Woensdag 19 maart pro moveren J.G.J. Bauman tot doc tor in de wiskunde en natuurwe tenschappen en A. J. Weijenberg tot doctor in de letteren. Tenslot te promoveren woensdag 26 maart L. Ch. M. Rost en H. Berk- houdt tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen en mevr. B.C.P. Polak tot doctor in de geneeskunde. Aan de Amster damse universiteit promoveert 29 februari ir G. van der Laan uit Alphen aan den Rijn tot doctor in de wiskunde en natuurweten schappen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3