Provincie stopt met subsidiëring van restauraties <01TEHJDS KWJ beschuldigt restaurant Het Haagsche Schouw SCHIPPER: „IK BEN ME WEZENLOOS GESCHROKKENMarokkanen willen zekerheid VRIJDAG 15 FEBRUARI 1980 LEIDEN - De twaalf Marokkanen die al maandenlang de Mor- spoortkazerne bezet houden zullen pas vertrekken als ze ze kerheid hebben omtrent vervan gende huisvesting in Noord. Dat deelde woordvoerder Thunsi van de stichting "Rijn en Lek" giste ren mee tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie Huisvesting Migranten. Zoals bekend verzetten de Marok kanen. bewoners van afgekeurde pensions in de binnenstad, zich destijd tegen een gedwongen verhuizing naar het woonoord Beukenschans in Leiderdorp. Twaalf van hen gingen uit protest over tot de bezetting van de mos kee die is ingericht in de voorma lige Morspoortkazerne. Een meerderheid van de Leidse raad ondertekende in augustus vorig jaar een verklaring waarin stond dat de buitenlanders bin nen anderhalf jaar weer een wo ning in Leiden moest worden aangeboden. Daarop kwam wethouder Verboom met de mededeling dat het rijk geld beschikbaar had gesteld voor de verbouwing van een aan tal panden aan de Molenstraat, Prins Hendrikstraat en Prins Frederikstraat, geschikt voor huisvesting van de gastarbeiders. Zekerheid hebben de Marokkanen volgens hun zeggen pas als het ministerie van volkshuisvesting de verbouwing van de panden goedkeurt. Ze nemen, zo deelde Thunsi gisteren mee, geen ge noegen met de toezegging van het gemeentebestuur dat ze de panden in Noord medio novem ber 1980 kunnen betrekken. De buitenlanders zijn met name bang dat de huidige bewoners weigeren een andere woning te accepteren of dat het ministerie geen toestemming voor de ver bouwing geeft. De opmerking van Verboom dat een brief van B en W toch vol doende vertrouwen moet geven doet niets aan die angst af. Thunsi zei gisteren dat er "een groot stuk wantrouwen" bij de Marokkanen was, veroorzaakt door de kwes ties Groenesteeg en Morssingel in het verleden. Hij zou nog dit weekeinde overleg plegen met de Morspoort-bezetters over het voorstel van de commissie, nog tot 1 maart voorlopige woon ruimte te reserveren aan de Beu kenschans. r Restaurant "Het Haagsche Schouw" DEN HAAG/LEIDEN - De provincie Zuid-Holland geeft voorlopig geen sub sidie meer voor de restau ratie van monumenten. Een uitzondering wordt gemaakt voor die aanvra gen, die door het ministe rie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en het ministerie van CRM al zijn of worden goedge- 'keurd, voordat het boven vermelde besluit van Pro vinciale Staten in het pro vinciaal blad is gepubli ceerd. De reden van het provinciale be sluit is simpel: het geld dat de provincie Zuid-Holland dit jaar op de begroting voor restauraties heeft uitgetrokken, is op. Zuid Holland kan het tempo waarin de ministeries allerlei restaura ties goedkeuren, niet bijhouden. In het bestaande systeem is het zo dat de provincie steeds een aan vullende subsidie verleent op een bijdrage van één of beide depar tementen. De provincie heeft op de begroting voor 1980 vieF mil joen gulden gereserveerd voor de restauraties. Als alle aanvragen die op dit moment binnen zijn, zouden worden gehonoreerd, dan heeft Zuid-Holland tien tot vijftien miljoen gulden nodig. In de wetenschap dat de provincie de subsidiekraan wel eens zou kunnen dichtdraaien, kwamen tot op het laatste moment nog aanvragen binnen. Zo werd giste ren per expres een subsidieaan vraag uit Leiden voor de restau ratie van de Pieterskerk in het provinciehuis in Den Haag be zorgd. Ook de gemeente Voor schoten kwam nog met subsidie aanvragen, die een bedrag van 1,7 miljoen belopen. Kritiek De gedeputeerde, die het monu mentenbeleid in portefeuille heeft, mevrouw Günther, kreeg •gisteren de nodige kritiek vanuit Provinciale Staten te verwerken. Smits (D'66) noemde het restaura- tiebeleid van de provincie "een ondergeschoven kind" en me vrouw Knol (PvdA) verbaase zich erover dat het overleg tussen de ministeries en het pi ovinciaal be stuur kennelijk zo slecht is gere geld dat de provincie slechts "toevalligerwijze" (zo hebben Gedeputeerde Staten zelf toege geven) achter de meerjarenplan nen van de beide departementen is gekomen. Het CDA-statenlid De Koning stel de de rechtszekerheid van de burger, die soms vele jaren voor bereiding heeft gestoken in de aanvrage van een restauratiesub sidie voorop. Van hem was het voorstel afkomstig om de lopen de aanvragen, die zijn gebaseerd op de bestaande regeling, nog te honoreren. Toen dat voorstel aanvankelijk slechts de steun van D'66 en SGP verwierf - dus geen meerderheid in de staten - zwakte De Koning zijn voorstel af. Alleen die aan vragen, die al door een der beide ministeries zijn goedgekeurd, komen nog voor provinciale sub sidie in aanmerking. Met deze wijziging in het voorstel gingen alle statenleden akkoord. Ook Gedeputeerde Staten legden zich bij dit standpunt neer, zij het "node", zoals mevrouw Günther het uitdrukte Eigen belang Van haar wordt verwacht dat ze de komende maanden een eigen provinciaal restauratiebeleid voor monumenten zal ontwik kelen. Gedeputeerde Staten hadden al aangekondigd af te willen van het systeem, waarbij de provinciale subsidie is gekop peld aan de subsidie van een mi nisterie. Mevrouw Günther moet daar - met spoed, zo is de wens van Provinciale Staten - nu plan nen voor gaan ontwikkelen. Pas als haar voorstellen tezijnertijd over Provinciale Staten zijn goedgekeurd, kan de provincie Zuid-Holland weer geld in res tauraties steken. LEIDEN - Met gemengde gevoe lens zag schipper J. Meeuwisse (45) uit Driebruggen gistermid dag de pogingen aan om de ge zonken lading van zijn schip "Stephan" te bergen. Woensdag avond botste de 32 meter lange Stephan op een platte dekschuit, die van de kade was losgeschoten en midden op de Zijl lag. Meeuwisse: "Ik kwam met 165 ton cement van IJmuiden. De lading was bestemd voor Koudekerk en Alphen. Woensdagavond tegen zessen voer ik op de Zijl. Plotse ling zag ik een zwarte streep bo ven het water. Maar met een schip is het geen kwestie van even op de rem trappen. De aan varing was onvermijdelijk. Ik ben me wezenloos geschrokken" Na de botsing heeft de schipper zelf de brandweer gebeld. De Stephan heeft telefoon aan boord. De Stephan (bouwjaar: 1931) is ei gendom van Meeuwisse. "Het is mijn enige schip. Ik kan nu alleen nog maar wachten op een uit spraak van de verzekering. Voorlopig wordt het dus duimen draaien", aldus schipper Meeu wisse. De berging van de lading cement kan nog wel even duren. De ce ment is nat en dus hard gewor den. De platte dekschuit is eigendom van de firma Bakker. In opdracht van de Provinciale Waterstaat verricht de firma ter plaatse werkzaamheden aan de dam- wand. De dekschuit was geladen met 150 ton stalen damwand. Waarschijnlijk zijn de meertouwen van de dekschuit - "om wat voor reden dan ook" - geknapt, zodat de schuit dwars over de Zijl kwam te liggen. De rijkspolitie te water heeft het onderzoek over de precieze oorzaak van het on geval nog niet afgerond. De Zijl blijft intussen gestremd. De scheepvaart moet nu omvaren via de Heimanswetering en de Braassem. Tegenover Avifauna moet de scheepvaart de Hei manswetering op. LEIDEN - De KWJ, beweging van werkende jongeren, heeft het Leidse restaurant "Het Haag sche Schouw" op de vierde plaats gezet in "de top vijf van de meest a-sociale horeca- werkgevers in Nederland". De KWJ verwijt dit restaurant jon geren met een leeftijd van veer tien jaar in dienst te nemen. "In de weekeinden maken deze jon geren werkdagen van tussen de tien en twaalf uur. Daarvoor krijgen ze een 'loon' van drie gulden per uur". De arbeidswet verbiedt jongeren van onder de vijftien jaar te werken. Het Haagsche Schouw doet de aanklacht van de KWJ af met de opmerkingen: "Dit is onzin" en "het is ruim overdreven". Het restaurant voelt zich in de goede eer en naam aangetast. "We zijn van plan juridische stappen te ondernemen". Een woordvoerder van het restau rant vervolgt "Inderdaad wer ken bij ons wel meisjes om kleine klusjes op te knappen, zoals zil ver poetsen of auto's wassen. LEIDEN onder redactie van René van der Velden en Jaap Visser g glas 'Eerst Haanstra-kleuterschool aan het Rapenburg heeft last van vallend glas. Haar speel plaats grenst precies aan de oude Sijthoff-drukkerij aan de Molensteeg. Jaren is er niets met het oude Sijtholf- complex gebeurd. De laatste weken scheppen onbeken den er ineens een waar ge noegen in orn het glazen dak van de drukkerij met stenen in te-gooien. Stenen en glas komen op de speelplaats te recht. "Een levensgevaarlijke situa tie". vertelt hoofd-kleuter- leidster Wilma van Weeren. Vorige week werden ruiten ingegooid, terwijl de kleuters doodgemoedereerd op de speelplaats waren. "Stop, hier spelen kinderen, schreeuwde ik. Maar dat hielp niets. Onder een lawine van stenen heb ik de kleuters in een hoek bij el kaar moeten drijven. Het is onbegrijpelijk dat er niemand is geraakt. Glas en stenen vlo gen om je oren. Het leek wel oorlog". Wilma van Weeren heeft de schrik nog in haar benen als ze de herinnering ophaalt. Als hoofdleidster is zij de hoofdverantwoordelij ke voor de kleuters. Nog steeds ligt er elke op de speelplaats. moeten we glas gaan rapen voordat we de kleuters buiten kunnen laten spelen", zegt de andere leidster. Lydia Hooghwinkel. "Dit is on houdbaar". De leidsters hebben politie en Bouw- en Woningtoezicht gebeld Daar schoten ztf niets mee op. Wilma: "Je wordt af geschoven. Die lui denken kennelijk van: "Weer zon vrouw aan de lijn die bezorgd is over het wel en wee van haar kindertjes". Politie en Bouw- en Woningtoe zicht verwezen de kleuter leidsters naar meneer De Bol ster. Zijn gelijknamige bouwbedrijf is eigenaar van het oude Sijthoffcomplex aan de Molensteeg en De Vliet. De leidsters waren er echter niet zo happig op om de Bol ster te bellen. "Daar hebben we zo n negatieve verhalen en ervaringen van gehoord". Bovendien rekenen zij het tot de taak van politie en Bouw en Woningtoezicht om toe zicht te houden. Dus heb ik De Bolster gebeld het verhaal verteld, vriendelijke De Bolster. dat'is vervelend. Ik stuur er een mannetje op af om de zaak te bekijken. Misschien moet er een hek voor het Een "Tja bouwterrein komen. Hoewel, daar klimmen ze natuurlijk overheen". De Bolster wil in april met de nieuwbouw aan de Molen steeg beginnen. Er komen dure woningen. Veertien aan de Molensteeg en negen tot veertien aan De Vliet. Komen de woningen op zo'n 180.000 gulden? De Bolster: "Wel, er zitten ook goedkope re woningen bij. Maar het is nog niet precies te zeggen. We zijn nog aan het rekenen". In juni viert de Haanstra-kleu- terschool aan het Rapenburg het honderdjarig bestaan. Er komt een grote reünie met zoveel mogelijk leid(st)ers en ex-kleuters. Mogelijkerwijze verschijnen op de reünie dus "kleuters" van over de tachtig jaar De Haanstra-kleuterschool werkt volgens de gedachten van - hoe kan het ook anders - Haanstra. Hierbij staat de zelfontplooiing van het kind centraal. De kleuterleidsters proberen de kleuters zoveel mogelijk individueel en op het eigen niveau te begelei den. Zelf-initiatief van de kleuter wordt gestimuleerd. In juni zullen we weten waar een en ander toe geleid heeft. Het valt overigens niet mee om alle oude kleuters weer op te sporen. Het kleuterarchief is bij de brand van het stadhuis in 1929 verloren gegaan. HET GEWETEN VAN DE GE MEENTE, George Gussen- hoven, heeft weer eens een boze brief naar de Leidse ge meenteraad gestuurd. Gus- senhoven, die onlangs een lu dieke maar serieus bedoelde nota vol kritiek op het ge meentebeleid uitbracht, vecht in deze brief de beslis singen over de de aanleg van een tweetal bruggetjes in de binnenstad aan. Het gaat om de definitieve brug bij De Lakenhal en een proef- bruggetje bij de Beschuit steeg. Die proefbrug is vol gens Gussenhoven een regel recht lachertje. "Wat stelt iets op proef nu in Leiden voor? Hooguit een sussertje voor de tegenstemmers, maar komen doet het er toch. Dat bewijs hebt u nu zelf geleverd". Hiermee doelt hij op de ver vanging van de noodbrug bij de Lakenhal door een defini tieve brug. Gussenhoven beweert dat de aanleg van deze brug je rein ste geldverspillerij is. "Ver kwisting van gemeenschaps geld", zo noemt hij dat. Vorig jaar augustus heeft hij name lijk tellingen verricht waaruit blijkt dat de noodbrug nau welijks wordt gebruikt. Hij heeft de resultaten van zijn telwerk indertijd aan het col lege van Ben W gestuurd. Gussenhoven vreest dat zijn brief net als zijn vorige brie ven alleen voor kennisgeving zullen worden aangenomen. Hij schrijft: "De brief van de drie bewoners voor paaltjes in hun straat zal wel weer voor rang krijgen in antwoord en uitvoering van hun wensen. Misschien ga ik er ook nog eens toe over om een derge lijk verzoek te doen; al was het alleen maar om ook eens een positief resultaat te be halen". Maar zij werken slechts een paar uur per dag. Bovendien zijn zij ouder dan veertien jaar. Het is te vergelijken met krantenbezor gers. Zij ontvangen inderdaad drie gulden per uur. Wij zitten de ze mensen beslist niet achter de vodden. In overleg met hun ou ders komen ze hier werken." De KWJ uit Leiden vindt dat Het Haagsche Schouw een bijzonder vreemd verhaal ophangt. "Als je slechts drie gulden betaalt aan jongeren van vijftien jaar of ou der, dan betaal je doodordinair te weinig." Het minimumloon voor jongeren van vijftien jaar ligt op 3.39 per uur. De KWJ zegt boven dien over voldoende bewijzen te beschikken dat tenminste één jongen van veertien jaar bij Het Haagsche Schouw heefi gewerkt. De moeder van deze jongen heeft de KWJ vorige week benaderd. Haar verhaal: "Bekaf kwam hij 's avonds thuis. Hij had er dan tien tot twaalf uur op zitten". Van "overleg met de ouders" zou dus in dit geval geen sprake zijn. De jongen, een scholier, werkt sinds een maand niet meer bij Het Haagsche Schouw. De KWJ vindt het prima als dit res taurant juridische stappen zou nemen: "Dan hoeven wij het niet te doen". De klachten over Het Haagsche Schouw kwamen vorige week bij de Leidse KWJ binnen tijdens de landelijke "looncontrole-actie- week". De Leidse KWJ kreeg in totaal honderd klachten en ver zoeken om informatie binnen. Volgens de eerste gegevens zijn er in Leiden nog enkele restau rants en een disco waar jongeren voor minder loon werken dan waarop zij recht hebben. De on- derbctaling zou variëren tussen de twintig gulden en de tweedui zend gulden. "Dit gaan we nog verder uitzoeken", aldus de KWJ. De KWJ wijst erop dat haar actie er niet alleen gericht is om indivi duele gevallen aan te klagen ("brandjes blussen") maar nog meer om van het ministerie van sociale zaken gedaan te krijgen dat "er verbetering komt in de ellendige positie van al het hore- ca-personeel". Uit een onderzoekje van het minis terie van sociale zaken is geble ken dat zestig procent van het winkelpersoneel te weinig com pensatie krijgt voor overwerk en onregelmatig werk. De KWJ zegt "minister Albeda al bij voorbaat te kunnen verzekeren dat de si tuatie van jongeren in de horeca nog slechter is". De KWJ wenst dat de arbeidsinspectie en de loontechnische dienst'de werk gevers beter controleert op on derbetaling en het verdienen aan kinderarbeid. "Hogere straffen zijn vervolgens het enige doel treffende middel om te voorko men dat werkgevers jongeren op grove wijze uitbuiten", aldus de KWJ. Ongeveer zevenhonderd horeca- werknemers hebben zich vorige week tot de KWJ-afdelingen in het hele land gewend voor infor matie en beklag. Een hotel in Valkenburg bleek voor de KWJ het absolute toppunt van een 'a- sociale werkgeverEen leer lingkok moest in dit hotel tien uur per dag werken. Gedurende zijn dienstverband van zomer '79 tot oktober '79 heeft hij geen en kele vrije dag gehad, aldus de KWJ bij haar commentaar op de "top-vijf van de meest "a- so- ciale werkgevers" in het land. Piano"s.vleugels en klavecimbels. C.C. Bender B.V Muziek. Service en Techniek. Hofcewocrd 90, Leiden. Tel.071 -12 0097.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3