Projectontwikkelaars steeds og 9t vinketouw Gemeente moet knopen doorhakken Ambitieuze plannen met en rond Camera-bioscoop Complete plannen voor Stevenshofpolder klaar... Reconstructie hoek Hogewoerd- Levendaal Leiden LEIDEN - De firma Noorlander heeft een ambitieus bouwplan ontwikkeld voor de St. Joris- steeg. Nieuwe woningen, win kels, een parkeergarage en een nieuwe Camera-bioscoop zou den op deze plaats kunnen verrij zen. De schets geeft een indruk van de groots opgezette nieuw bouw. De hoek Hogewoerd speelt niet al leen in het brein van Noorlander een rol. Ook de eigenaar van Ca mera, de heer R. Uges, heeft grote plannen met "zijn" hoek. Drie bioscoopzalen, een "cinecafé", een terrasje en een fotogalerij, dat zijn de plannen die Uges bij de afdeling bouw- en woningtoe zicht van de gemeente heeft in gediend. Wanneer één en ander van de grond zal komen, kon de heer Uges (te vens eigenaar van het Luxor- theater aan de Stationsweg en De hoek Hogewoerd -St. Joris- steeg-Levendaal, zoals die er in de toekomst uit kan gaan zien. Op de voorgrond (met terras) bioscoop Camera. enkele theaters in Den Haag) nog niet mededelen. "Dat hangt van de ambtenaren op het stadhuis af. Ze staan er niet onwelwillend te genover, maar er wordt nog niet veel haast gemaakt". Het pandje naast Camera vormt eveneens een probleem. Dat is namelijk nodig voor de uitbrei ding van het theater. De Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) heeft het in haar bezit. En de vraag is nu of deze stichting het aan de heer Uges wil verko pen. Deze verwacht echter niet al te veel moeilijkheden. Dus het wachten is nu op goedkeuring van bouw- en woningtoezicht voordat Camera en het ernaast gelegen pandje kunnen worden gesloopt. Een waar filmparadijs moet er dan uit de grond verrijzen, waarin naast de gewone bioscoopfilms, de films uit het alternatieve cir cuit en filmliga's aan bod zullen komen. "De studentenfilmliga bijvoorbeeld", aldus Uges. "Op het ogenblik geeft deze liga nog op maandagavond voorstellin gen in het Luxor-theater. "Maar die zouden dan in een van de zaal tjes van Camera kunnen komen". De grote zaal van het theater, waarin de gewone films zullen worden vertoond, zal worden uitgerust met het zogenaamde Dolby-geluidssysteem. De in gang van de theaters zal worden opgefleurd met een permanente tentoonstelling van foto's en filmkunst. Een terrasje aan de St. Jorissteeg en een café binnen het gebouw moeten het theater de gehele dag toegankelijk maken voor het publiek. Enige tijd geleden was er sprake van een eveneens grootscheepse verbouwing van het Luxor-thea ter. Het enorme balkon van dit gebouw aan de Stationsweg zou tot tweede theatertje worden verbouwd, waarin ook de wat minder gangbare films zouden kunnen worden vertoond. "Dat gaat nu niet door. We gaan Luxor, vermoedelijk in juni, wel ver bouwen. Aanpassen aan de tijd. Nieuwe stoelen erin en schilde ren. Maar het kleine zaaltje van Camera houden we voor de alter natieve films", aldus Uges. Waarmee het vermoeden wordt bevestigd dat de plannen met Camera niet alléén maar van pa pier zijn. LEIDEN - Ze staan bekend als de jongens van het grote geld die meedogen loos omspringen met de stad en haar inwoners. Ze worden de speculanten van de jaren zeventig ge noemd die er op uit zijn om zo snel en zoveel mo gelijk geld te verdienen: de projectontwikkelaars. Het is een duidelijke zaak dat pro- jectontwikkelaars geen beste naam hebben. Hun handelwijze wordt veelal in verband gebracht met speculatie, met verkrotting in van de oude binnenstad, inti midatie van bewoners en ver paupering van fraaie monumen tale panden. Het is onjuist om alle grote bouwmaatschappijen over één kam te scheren, maar voor een aantal geldt zeker dat ze de naam hebben gekregen die ze verdienen. In de gemeente Leiden trachten projectontwikkelaars of grote bouwmaatschappijen ook gere geld hun slag te slaan. In het be gin van de jaren zestig richtte men zich nog voornamelijk op nieuwe stadswijken maar door de verslechtering van de bouw markt is ook de belangstelling voor de binnenstad toegenomen. Verscheidene grote fabrieks complexen in de binnenstad zijn voor de neus van de gemeente weggekocht en maken plaats voor peperdure woningen. Hoe gaan projectontwikkelaars precies te werk en hoe verdienen ze hun geld? Het begint altijd met het kopen van grond. Soms in overleg met de gemeente, maar meestal niet. De bedragen die met deze verkopen zijn gemoeid, zijn overigens niet kinderachtig. Voor een behoorlijk fabriekster rein moet vandaag de dag zo'n drie mihoen gulden worden neergeteld. Particuliere onder nemingen kunnen meestal meer geld betalen dan de gemeente. Na het verwerven van de grond wordt een plan gemaakt veelal voor de bouw van dure apparte menten. Dat gebeurt bijvoor beeld op het terrein van de voor malige Leidse Broodfabriek waar projectontwikkelaar Kavel bv zo'n vijftig dure vrije sector wo ningen wil bouwen. Het gebeurt ook wel dat na de sloop van de oude bebouwing een plan wordt gemaakt waarna vervolgens de hele handel (grond en plan) wordt doorverkocht. De projectont wikkelaar die één en ander van de hand doet gaat, dan in elk geval met een flinke verkoopwinst strijken. Dat laatste is bijvoorbeeld gebeurd in de wijk Noordvest waar ex ploitatiemaatschappij Rijnland se (Corswagen) de Zoutkeet en het gebouw van de Technische Unie, aan de Oude Singel, met de grond gelijk maakte. Project ontwikkelaar Corswagen ver kocht vervolgens (enkele maan den geleden) grond en een bouw plan aan de ontwikkelingsmaat schappij Banero, naar mag wor den aangenomen met een be hoorlijke winst. Of er nu nog be taalbare woningen kunnen wor den gebouwd is de vraag, want ook voor Banero geldt de kosten van de investering moeten er uit komen. Een ander voorbeeld van hoe grond van hand tot hand kan gaan is het LEIDEN breekt9 Tien jaar later is "Leiden in herstel" het motto van het Leids gemeentebe stuur. Pogingen om het proces van aftakeling te stuiten lopen als een rode draad door de stad heen. Wordt de Leidse binnenstad weer leefbaar of is Leiden nog steeds in last? Het antwoord op die vraag geeft een serie den te maken heeft. In de zeventiende eeuw wa Amsterdam de grootste e ste stad van Nederland. Drie later zit Leiden met de erfenis van de rijke geschiedenis: de op één na grootste binnenstad van ons land. Verkrotte woonbuurten, haveloos uitziende open plekken en vervallen monumenten bepalen in belangrijke mate het gezicht van die binnenstad. Leiden is schrikbarend in verval! Rotogravureterrein aan het Noordeinde. In 1973 nog voor 900.000 gulden verhandeld en in 1976 verworven door de West- land-Utrecht Projectontwikke ling BV voor 2,6 miljoen gulden. De Westland-Utrecht bouwt er nu 76, merendeels peperdure, woningen. Bekend, of liever gezegd berucht in gemeentekringen zijn in Leiden ook de aankopen van de firma De Bolster. Een voorbeeld uit 1977 hoe deze aannemer de gemeente voor schut zette: op de hoek van de Van der Werfstraat en de Lege Werfsteeg zouden volgens de af spraken negen woningen in de premiekoopsector worden ge bouwd. Betaalbare koopwonin gen dus. Later bood De Bolster de woningen te koop aan in de veel duurdere vrije sector. Wo ningen die in de premiesector maximaal 117.000 gulden zouden kosten moesten toen ruim twee ton opbrengen. Pijnlijke ervarin gen zijn er ook met bouwmaat schappij Bakker en Noorlander Bouw BV. Het komt er in het kort op neer dat dat projectontwikkelaars er altijd als de kippen bij zijn zodra zich ergens ontwikkelingen voor doen. Projectontwikkelaar Wil- ma, één van de grootste in het land, en Noorlander Bouw heb ben zelfs al een volledig plan in huis voor de bebouwing van de Stevenshofjespolder. Ze zorgen voor bouwplannen, voor het bouwrijp maken van de grond en voor de financiering. De gemeen te hoeft alleen nog maar ja te knikken. Het zijn dus handige jongens die weten wat er omgaat en die goed op de hoogte zijn van de mazen in de wet. Ze weten alles van ge meentelijke verordeningen, van structuurplannen en bestem mingsplannen en van elke denk bare beroepsprocedure. De ge meente heeft vaak onvoldoende ervaring en deskundigheid om daartegen opgewassen te zijn. Reden waarom de toenmalige minister van binnenlandse zaken De Gaay Fortman voorstelde om afspraken en contracten tussen speelbal i de gemeente en projectontwik kelaars te laten controleren door Gedeputeerde Staten. Een voor stel dat door de huidige minister Wiegel weer op de lange baan is geschoven. Projectontwikke laars mogen dus hun gang blijven gaan. Het is wel duidelijk dat Leidse wo ningzoekenden de dupe zijn van genoemde praktijken. Project ontwikkelaars zijn over het al gemeen weinig geinteresseerd in sociale woningbouw. Bovendien staat hun handel en wandel het voeren van een goed stadsver nieuwingsbeleid, door de ge meente, in de weg. Het grootste probleem is dat de gemeente slechts over gebrekkige machtsmiddelen beschikt om ongewenste bouwplannen tegen te houden. Het PvdA-raadslid Marie-Anne Koning zegt daarover "De ge meente is vaak in de wielen gere den, maar het is vandaag de dag gelukkig niet meer zo als in het begin van de jaren zeventig toen slimme projectontwikkelaars maar konden doen en laten wat ze wilden. Tien jaar geleden was de binnenstad nog onbeschermd en hebben projectontwikkelaren hun slag geslagen. Toen hadden ze allemaal een grote bek. Dat is nu anders. Via bestemmings plannen en het structuurplan voor de binnenstad heeft de ge meente een halt kunnen toeroe pen aan de wildgroei van plan ontwikkeling. Daarom moet er ook haast worden gezet achter het maken van bestemmings plannen, anders is de wijk die het laatst aan de beurt is de klos. Zo lang de grondpolitiek en het voorkeursrecht voor gemeenten niet is geregeld, is blijft het nu eenmaal roeien met de riemen die je hebt". Van samenwerking met project ontwikkelaars wil het PvdA- raadslid niets weten. Over de Stevenshofjespolder zegt ze heel beslist "Zolang de PvdA in het college zit zie ik niet gebeuren dat projectontwikkelaars daar een kans krijgen". JAN RIJSDAM Bouwondernemer Noorlander: „Actiegroepen hebben meer te vertellen dan de wethouder 99 99 LEIDEN - "Als je bij de gemeente binnenloopt dan roepen ze al: daar heb je weer zo'n projectontwik kelaar en dan gaan ze meteen dwarsliggen. Wij wil len best met de gemeente samenwerken maar lopen steeds met onze kop tegen een muur op". Verbitterde woorden van Steve Noorlander, directeur van Noorlander Bouw BV uit Leiderdorp. Een middelgrote bouwonderneming met. een vast personeelsbestand van zo'n 350 werknemers. "Die kritiek dat wij jongens zijn die hun gang maar gaan stuit mij enorm tegen de borst", zegt hij op geërgerde toon. "Wij zijn geen projectontwikke laars, ik heb nog nooit één vrije sector woning gebouwd. We zijn als kleine ondernemer begonnen en gewoon uitge groeid tot een middelgroot bouwbedrijf. De bouwmarkt is de laatste ja ren steeds kleiner geworden", verklaart hij. "Daarom heb ben we de afgelopen jaren zelf initiatieven moeten nemen om ons marktaandeel te be houden. Maar onze werkwijze is niet zo dat we een plan ma ken en dat doorverkopen om de verkoopwinst te pakken. Er staat een bouwbedrijf ach ter ons dat elk plan zelf kan uitvoeren. Wij doen niet mee aan speculatie. Het terrein van De Overdekte hebben we bijvoorbeeld, voor het het zelfde bedrag als wij er voor betaalden, doorverkocht aan de gemeente. Bovendien ontwikkelen wij onze plan nen altijd zoveel mogelijk in samenwerking met de ge meente, architecten en stede bouwkundigen". Op de vraag of ook rekening wordt gehouden met de wen sen uit de buurt antwoordt Noorlander: "Natuurlijk pro beren wij zoveel mogelijk aan de behoefte te voldoen". Even later: "Maar in Leiden is het zo dat de actiegroepen meer hebben te vertellen dan de wethouder. Bovendien durft de wethouder vaak geen be slissingen te nemen. Als hij er twee jaar zit, voelt hij alweer de hete adem van zijn kiezers in de nek en worden alle be langrijke beslissingen vooruit geschoven. Wij zijn niet tegen inspraak maar het moet niet ontaarden in besluiteloos heid. Er moet een gemeente bestuur zijn dat knopen durft door te hakken. Adjunct-directeur Ph. Kapaan van Noorlander: "Meestal krijgen wij de schuld als een pand, zoals op de hoek Noordeinde/Rembrandt- straat, jaren leeg staat. Die be schuldiging werpen wij ver van ons. Het pand staat zo lang leeg omdat het gemeen tebestuur geen beslissing neemt. We hebben drieënhalf jaar met de gemeente onder handeld. Als er eerder een be sluit was genomen was er zelfs woningwetbouw op die plaats mogelijk geweest. Dat is nu onmogelijk omdat de renteverliezen enorm zijn op gelopen. We moeten nu een maal net als elk ander bedrijf winst maken om te kunnen blijven bestaan. Het plan wordt nu weer opgehouden omdat krakers niet uit het oude gebouw willen. Ik vind het een schandaal dat de bouw van zeventien wonin- 'Wij voelen ons een Leids be drijf', vertelt de heer Noor lander. "Maar het is erg moei lijk om in Leiden aan de bak te komen. Wij willen graag aan de slag en zijn ook bereid om waar dat mogelijk is so ciale woningbouw te realise ren. Maar voor ons is dat niet zo gemakkelijk als voor de gemeente. Die kunnen ge bruik maken van allerlei sub sidiemogelijkheden van het rijk. Daardoor hebben zij een geweldige voorsprong. Het heeft ons eigenlijk altijd ver wonderd dat er zo weinig in de stad gedaan word, terwijl men zoveel mogelijkheden heeft". Kapaan: "In het Herengracht/ Zijlsingelgebied hebben wij bijvoorbeeld woningwetwo ningen gebouwd. Dat is voor ons beslist geen winstgeven de zaak geweest. Integendeel: het heeft een verlies opgele verd van zeven ton. Wij heb ben het alleen gedaan om een start te krijgen in de binnen stad. De kosten gaan nu een maal voor de baat uit. "In het Herengracht,'Zijlsingel- gebied zijn we zeven jaar be zig geweest", zegt Noorlander hoofdschuddend. "Zo los je natuurlijk de woningnood niet op. Als actiegroepen be palen wat er mag worden ge bouwd, kunnen we wel op houden. Nu wil iedereen weer huizen met topgeveltjes zoals vroeger. Dat is natuurlijk een ontzettend dure oplossing. De woningen in het Heren- gracht/Zijlsingelgebied had den voor het zelfde geld, maar met een andere dakvorm, meer ruimte en dus meer woongenot kunnen krijgen. Daar komt nog bij dat het geen echte stijl is. Je kunt niet meer zien welke architect be zig is geweest. Het is gewoon nageaapt, allemaal kitsch". Noorlander meent dat project ontwikkelaars een slechte naam nebben gekregen door dat in de beginfase bepaalde lieden mooie kaartjes lieten drukken en enorme winsten maakten met het doorverko pen van fabriekscomplexen of stukken land. „Door de toegenomen concurrentie zijn wij als aannemer ook noodgedwongen zelf gaan ontwikkelen. Maar je hebt na tuurlijk overal goeie en slech te bedrijven". Dat het Leiderdorpse bouwbe drijf niet stil zit is duidelijk. Als het aan Noorlander, ligt zouden gaten en rotte plek ken in de stad snel worden opgevuld met eigentijdse nieuwbouw. Noorlander heeft ondermeer complete bouwplannen op tafel liggen voor het terrein van het Van Wijk- en Zaalbergcomplex, de hoek Langegracht/Peli- kaanstraat, het Noordeinde en de Stevenshofjespolder. Verder is een ambitieus plan ontwikkeld voor de St. Joris steeg. Een bouwplan dat zich uitstrekt van de Hogewoerd tot aan het Levendaal. Maar ook voor Noorlander is het een open vraag of de nieuwbouw ooit van de grond zal komen: "Het is echt niet zo dat wij de hele Stevenshof jespolder willen volbouwen. Wat de binnenstad betreft komt het er op neer dat we zullen proberen de grond die we hebben aangekocht te be bouwen. Daarna zal wethou der Waal nog maar weinig problemen met ons hebben. Dan houden wij het wel voor gezien".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 4