T immerf abriek wil niet weg van de Uiterstegracht hogere huren P. Bordewijk (PvdA) nieuwe wethouder Leidens oudste werd 102 jaar FONTEIN TERUG I potest tegen Jongeren eisen meer woningen EHH3® Laatste badhuis is dicht: nu in sport zaal onder douche UUNDUHDAdJ 16 JANUARI 1980 LEIDEN - Leidens oudste inwo ner, de heer Albert Geerlings, is gisteren 102 jaar geworden. Spe ciaal voor deze gelegenheid kwamen burgemeester Vis en zijn vrouw op bezoek en bood hem een flesje drank en een doos sigaren aan. Voor zijn leeftijd verkeert de heer Geerlings nog in goede gezond heid, alleen zijn gehoor is in de jaren wat minder geworden. Nog dagelijks leest hij de krant en kijkt hij naar de televisie. Sigaren rookt hij al vanaf z'n veertiende en dan het liefst een lichte tabak. De feestdag begon gisteren al goed, want tijdens de koffie werd in de Lorentzhof, waar hij al bijna vijf jaar woont, door hem een grote taart aangesneden En om elf uur was er dan het bezoek van de burgemeester. Vijf kinderen en elf kleinkinderen heeft de heer Geerlings, van wie de meesten hier in de regio wo- Het grootste deel van de dag brengt de heer Geerlings door op zijn kamer, voor het raam met een prachtig uitzicht. Buiten komt hij niet vaak meer. "Ik heb er zo wei nig aan", zegt hij zelf. Zijn kamer op de Lorentzhof is hem vol doende. Actievoerders Montagne en De Klerk: "Jammer dat zo weinig mensen naar die sportzaal komen". De fabriek van Klinkenberg aan de Uiterstegracht LEIDEN - "Als ik naar de Merenwijk zou moeten verhui zen, ga ik failliet". Dat zegt de heer Klinkenberg, eigenaar van een fabriekje van meubelen en houten betimmerin gen aan de Uiterste Gracht in Leiden (Pancras-Oost. Hij wil met zijn bedrijf, dat aan elf mensen werk biedt, aan de Uiter stegracht blijven zitten. De ge meente Leiden denkt anders over de toekomst van Klinkenberg's bedrijf. Er is een plan ontworpen om ruim veertig huizen te bou wen tussen Uiterstegracht en Vestestraat, waarvoor de gebou wen van Klinkenberg zouden moeten sneuvelen. Juridisch heeft Klinkenberg wei nig mogelijkheden. Hij huurt de bedrijfsgebouwen namelijk van de gemeente Leiden. Hij had daarvoor een tienjarig contract, wat de gemeente niet hoeft te verlengen. De kantonrechter bleek ook al niet te vermurwen. Klinkenberg moest tien jaar ge leden ook al gedwongen vertrek ken van de Hooigracht. De eigenaar van het fabriekje heeft nu een nieuw wapen in de strijd geworpen. Hij heeft zelf een ar chitect in de arm genomen. Uit diens ontwerp zou blijken dat de gebouwen van Klinkenberg zon der bezwaar kunnen blijven staan. Het aantal huizen dat dan tussen Vestestr.aat en Uiterste gracht (op het terrein van de voormalige dekenfabriek Zaal berg) kan worden gebouwd blijft dan volgens Klinkenberg vrijwel gelijk. Volgens Klinkenberg is een aanbod dat de gemeente Leiden hem heeft gedaan om grond te huren in de Merenwijk een onhaalbare zaak. Nieuwe fabrieksgebouwen op die plaats gaan een half mil joen gulden kosten. Klinkenberg zegt dat hij dat niet kan opbren gen. "Je maakt hier elf gezinnen brodeloos mee. Uit een onder zoek in de wijk is gebleken dat ik geen enkele overlast voor de om geving veroorzaak", aldus Klin kenberg. Huurders Er is nog een tweede groep die er belang bij heeft dat de gebouwen van Klinkenberg blijven staan. Dat zijn veertien huurders van Klinkenberg, die op straat zullen staan als de fabrieksgebouwen plat gaan. Zij hebben onder de ti tel "Uiterstegracht 9 heeft nu lang genoeg gezwegen" een brief naar gemeenteraadsleden ge stuurd. Er zijn handtekeningen verzameld voor behoud van de woonruimte boven de gebouwen van Klinkenberg. Die handteke ningen zullen vanavond aan wet houder Waal (ruimtelijke orde ning) worden aangeboden. "In de plannen voor Pancras-Oost wordt jongerenhuisvesting he lemaal vergeten", stellen de veer tien huurders van een kamer bij Klinkenberg. Zij hebben ieder een die met hen symphatiseert opgeroepen om vanavond naar de raadzaal te komen. Daar zal het "alternatieve" plan van Klin kenberg, dat dus zowel behoud van het bedrijf als van de kamers zou betekenen in een vergade ring van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening ter sprake komen. Een ambtenaar van de gemeente zei vanmorgen dit alternatieve plan van Klinkenberg een rede lijke kans te geven, als het inder daad waar is dat daarvoor geen woningen hoeven te sneuvelen. LEIDEN - Medewerkers van de Leidse Rechtswinkel hebben gis teren bij de commissie Huisves ting Migranten protest aangete kend tegen de huurverhogingen in het gemeentelijk pand Hooi gracht 12-16. De verhoging in het huis voor gastarbeiders bedraagt drie gulden vijftig per week. De Rechtswinkel sprak een aantal bewoners, die de huur van 42,50 per week voor een (veelal met an deren gedeelde) kamer al hoog genoeg vinden. In de particuliere sector betalen ze gemiddeld der tig gulden. De commissieleden vonden dat een vergelijking tussen kamers in het gemeentelijk pand en die in de particuliere sector mank ging. In het gemeentelijke pension is in de huur een gemeenschapsruim te, het beddegoed en een beheer der begrepen. De Rechtswinkel echter gaat zich nog beraden over de te nemen stappen tegen de huurverhogin gen. Overigens denkt de gemeen te door de verhoging het exploi tatietekort van vorig jaar (20.000 gulden) terug te brengen tot 17.000 gulden, het 1978. Met het sluiten van het badhuis aan de Lindestraat is vorig jaar een einde gekomen aan het Leidse badhuis-tijdperk. Het badhuis aan de Linde straat, slechts een jaar of veer tien oud, leverde in de ogen van de gemeente te weinig rendement op. Vandaar dat de "tent" werd gesloten en de 250 tot 300 mensen die gere geld het badhuis bezochten moesten hun heil elders gaan zoeken. Voor sommigen bete kende dat zelfs een terugkeer naar de teil. Bijvoorbeeld voor de heer H. Montagne, eén van de actie voerders voor behoud van het badhuis. "De gemeente was in feite verplicht om voor ver vangende doucheruimte te zorgen voor al die mensen die geregeld naar de Lindestraat gingen. Ik had natuurlijk best bij familie of kennissen kun nen gaan douchen. Maar dat wilde ik niet. Dan zou ik naar een oplossing zoeken voor al leen mezelf en niet voor al die andere mensen. Vandaar dat ik maar weer in de teil ben gaan baden. Net zo als ze dat in 1900 deden". het laatste voorgoed de heer Nadat de deuren va Leidse badhuis werden gesloten Montagne samen met M. de Klerk gaan strijden voor ver vangende doucheruimte. De heer de Klerk: "Na acht maanden knokken hebben we die eindelijk gekregen, en wel in de sportzaal aan de Bloem fonteinstraat. Ik vraag me alleen af waarom het alle maal zo lang heeft moeten du ren. We hebben bijzonder weinig medewerking van de LEIDEN - Paul Bordewijk (36) wordt naar alle waarschijnlijk heid Leiden's nieuwe wethouder, Paul Bordewijk. als opvolger van de op 8 mei van dit jaar vertrekkende wethouder Arie Verboom. Net als Verboom is Bordewijk lid van de PvdA. De beslissing om Bordewijk kandi daat te stellen voor de vrijko mende wethoudersplaats viel gisteravond in een besloten ver gadering van de gemeenteraads fractie van de PvdA. Het is nog allerminst zeker of Bor dewijk ook Verboom's taken pakket (volkshuisvesting) gaat overnemen. In het geheim praat de PvdA-fractie nog verder over een eventuele andere taakverde ling voor de zittende wethouders. Tesselaar (nu wethouder onder wijs en sport) zou kandidaat staan voor de post volkshuisves ting, Van Dam (nu wethouder fi nanciën) zou wellicht onderwijs wethouder worden en Bordewijk zou binnen deze opstelling wet houder voor financiën worden. Waarom Bordewijk niet zonder meer Verboom's takenpakket zou mogen krijgen, daar wordt bij de PvdA zeer geheimzinnig over gedaan. Bordewijk wilde van morgen niet zeggen of hij een voorkeur heeft voor volkshuis vesting: "Er is afgesproken om daar geen mededelingen over te doen". Bordewijk werkt als wetenschap pelijk hoofdmedewerker fysi sche chemie op de Leidse univer siteit. Hij zit sinds februari 1977 in de Leidse gemeenteraad. Hij kwam toen tussentijds in de ge meenteraad, omdat een ander raadslid vertrok. Hij is binnen de raadsfractie van de PvdA specia list op het gebied van woning bouw. LEIDEN - Eén dag, of liever ge zegd één middagheeft win kelend Leiden gisteren kun nen genieten van de weer in bedrijf gestelde, gerestau reerde, "Vischfontein" aan de Vismarkt in Leiden. Ter opluistering van de inge bruikneming werd aan geno digden haring uitgedeeld. Burgemeester Vis (foto) deed zich als eerste aan deze lek kernij tegoed. De Vischfontein, een ontwerp van architect Jacob Rooman, dateert van rond 1600. Hij vervulde een functie op de Vismarkt, die al lange tijd is opgeheven. Naast de fontein staat een ste nen "visbankje", waar vis op werd schoongemaakt. Van deze bankjes hebber er op de vismarkt talrijke gestaan. Het gevaar van bevriezing van de fontein werd gisteren voorkomen door haar na de officiële ingebruikstelling weer leeg te laten lopen. Pas na de winter zal Leiden er weer dagelijks van kunnen genieten. De restauratie kost te ruim 200.000 gulden. LEIDEN - Er moeten meer goede en betaalbare woningen komen, ook voor jongeren beneden de achttien jaar. De bouw van wo ningen voor één- en tweeper soonshuishoudens en de projec ten voor begeleide kamerbewo ning moeten worden uitgebreid. Bovendien moet de gemeente zo snel mogelijk zorgen dat het Daklozencentrum van de grond komt. Dat is een aantal eisen, verpakt in een petitie die het Actiecomité Huisvesting voor scholieren en werkloze schoolverlaters mor genmiddag aan burgemeester Vis overhandigt. Aanleiding voor de petitie is de be zetting van het pand Breestraat 24 die eind vorig jaar (28 decem ber) plaatsvDnd. De bezetting werd door het Actiecomité geor ganiseerd om de aandacht op de woningnood van scholieren en werkloze schoolverlaters te ves tigen. Het comité gelooft dat er voor deze groepen jongeren bin nen de bestaande regelingen geen mogelijkheden zijn om aan passende woonruimte te komen. Ook tijdens de bezetting werden de eisen, die morgen officieel aan de raad worden voorgelegd, ken baar gemaakt. Behalve boven staande eisen staat er in de petitie dat de huurprijs van kamers of woningen aan het inkomen van de jongeren moet worden aange past. De bestaande subsidieregelingen zijn hiervoor niet voldoende, zo meent het comité. Een scholier heeft geen eigen inkomen of uit kering. Mensen met een rww- of ww-uitkering kunnen een huur van zo'n 350 gulden niet betalen. Door het zo hoog mogelijk houden van de minimumleeftijd voor in schrijving bij Huisvesting wordt de woningnood onder jongeren op een kunstmatige manier zo laag mogelijk gehouden. Leeftijd is volgens het comité geen crite rium. "Er zal meer van de urgen tie moeten worden uitgegaan" aldus de petitie. Als laatste punt voeren de jongeren aan dat het kraken van huizen "een democratisch politiek mid del en een uiting van huisves tingsnood" is. De gemeente zou moeten optreden tegen leegstand en een actief vorderingsbeleid voeren. Verder dient de politie op te treden tegen knokploegen in plaats van tegen krakers die uit pure nood te werk gaan. Tenslotte eist hst comité dat binnen drie maanden aan de in de petitie gestelde voorwaarden is voldaan. Gebeurt dan niet, dan volgen er meer acties. gemeente gekregen. Wij, Mon tagne en ik, zijn uiteindelijk met die sportzaal komen aan dragen". De Klerk vervolgt: "Daarna is het vrij vlot gegaan. Dat heb ben we in belangrijke mate te danken aan Jan Duyvenstein de directeur van de Sport stichting. Die man heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er in de Bloemfonteinstraat vervangende doucheruimte is gekomen". De gang naar de Bloemfontein straat schijnt er nog niet be paald in te zitten. De heer De Klerk: "Dat heeft verschillen de oorzaken. Ten eerste is het nog maar bij weinig mensen bekend dat er inderdaad een alternatief is gevonden voor de Lindestraat. Bovendien ligt die sportzaal nogal ach teraf. Achter het belasting kantoor. Een beetje moeilijk te vinden maar op zichzelf wel goed bereikbaar. Het plaat sen van een paar verwijsbor den zou een heel stuk schelen Maar daar wil de gemeente niet aan". De heer Montagne vult aan. "Da's nou weer typisch de ge meente Leiden. Totaal geen medewerking hè. Op het Stadhuis doen ze er niets aan om wat meer bekendheid aan de zaak te geven. Ja, op een onopvallend plaatsje in de gemeentelijke advertentie in de krant worden de openings tijden gepubliceerd Maar daar lezen de mensen over heen. Nee, van dat zwikkie in het stadhuis hoeven we maar weinig te verwachten. Als Duyvenstein er niet was ge weest dan hadden we nu nog niets". Wat vinden beide heren eigen lijk van het alternatief in de BloemfonteinstraatDe heer De Klerk: "Een uitstekend al ternatief. Er is voldoende ruimte. We hebben daar de be schikking over maar liefst 30 gescheiden douchecabines. En schoon dat het er altijd is. Ge weldig. Je kunt er gerust een aardappel op de grond gooi en, weer oprapen en opeten. Zo schoon is het. Daar zorgt de heer Van de Berg voor. Die is aangesteld door de Sport stichting. Geweldig zoals die man de boel daar schoon houdt". De heer Montagne: "Daarom is het zo jammer dat er nog maar zo weinig mensen naar die sportzaal komen. Maar misschien dat dat door een stukkie in de krant verandert Vooral als je de openingstij den erbij zet". Vooruit dan maar: de badgele genheid Bloemfonteinstraat I Morssingel is op zaterdagen van 12 tot'13.45 uur geopend voor vrouwen en van 14.15 tot 16 uur voor mannen. Vanaf 5 februari kan men er ook op dinsdag terecht en wel van 1730 tot 18.45 uur en van 19 tot 20.15 i C.C Bender BV Muziek. Servke en Techniek. Hogewoerd 90, Leiden. TcL07] -120097

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3