Pand Noordeinde mag worden gesloopt Botermarkt tijdelijk weer echte markt Aanvoer Leidse veemarkt stijgt ,VEEL LEUKER LANGS DEZE KANT VAN HET WATER' Inbraken Vrouw gewond bij botsing Churchilllaan Met camera aan de haal Jaarorde Hutspotten voor André Moedig MAANDAG 7 JANUARI 1980 LEIDEN LEIDEN - Zaterdag was het zover. Een deel van de Lcidse waren markt was na vele jaren weer te rug op het oude stekkie langs de Botermarkt. "Het is veel gezelli ger zo", hoorde je de echte Leide- naars om je heen zeggen. Een jonge bloemenkoopman vertelt: "Mijn vader heeft hier vroeger al tijd gestaan en ik zelf vind het ook veel leuker langs deze kant van het water" De verhuizing van de markt naar de andere kant van het water heeft echter een tijdelijk karakter. De warenmarkt moet worden ver plaatst in verband met de ver nieuwing van de walmuren en de riolering langs de Nieuwe Rijn. Na de werkzaamheden zal de straat opnieuw worden aange legd en ingericht en gaat de markt weer van de Botermarkt terug naar de Nieuwe Rijn. Van diverse kanten zou men het ech ter toejuichen als de verplaatsing niet tijdelijk maar definitief zou zijn. Die kans zit er in omdat de gemeenteraad heeft besloten dat de marktenroute over een aantal jaren (na allerlei werkzaamheden in de binnenstad) afgesloten zal blijven voor het verkeer. Als het aan de marktkooplui zou liggen (vooral die staan langs de Hooglandse Kerkgracht) ziet het er naar uit dat zij het liefst voor goed zouden verhuizen naar de marktenroute. "Het is gewoon gezelliger", vertelt een bloemen verkoopster. "Vroeger heeft men altijd aan deze kant van het water zal en was het veel drukker. i ons komen er ook nu eer mensen en daardoor omzet zeker stijgen" Onvrede bestaat er wel bij de marktkooplui over dat zij hun wagens niet achter de marktkra men kunnen neerzetten omdat er paaltjes langs de Botermarkt zijn geplaatst. Zij moeten daardoor meteen alles uitladen (wat 's win ters voor de bloemen niet zo goed is). Hun wagens moeten boven dien een stuk verderop worden neergezet. De werkzaamheden langs de Nieuwe Rijn zullen, zonder grote tegenslagen of vertragingen (bij voorbeeld vanwege het weer), ongeveer een half jaar in beslag nemen. Komende week zal er, op een stelling boven het water van de Nieuwe Rijn, een bouwkeet verschijnen voor de aannemer, uitvoerder en opzichter van het werk. Daarna zal een daadwer kelijk begin worden gemaakt met de vernieuwing van de walmuren en de riolering. Het werk aan de Nieuwe Rijn zal in twee gedeelten worden uitge voerd. Begonnen wordt met het gedeelte tussen de 't Gangetje en de Koornbeursbrug. Daarna wordt het deel tussen de Koorn beursbrug en de Hoogstraat aan gepakt. Als het tweede gedeelte van het werk wordt uitgevoerd zal dus de warenmarkt langs dat deel van de Nieuwe Rijn verhui zen naar de overkant van het wa ter. LEIDEN - Bij een inbraak in "Bennie's old things", een winkel in curiosa en tweede hands artikelen, is zaterdag avond, vermoedelijk tussen half tien en elf uur, voor een bedrag van ongeveer 1700 gulden aan goederen buitge maakt. Er was weinig voor nodig om de zaak aan de Nieuwe Bees tenmarkt binnen te dringen. De toegangsdeur was na slui tingstijd namelijk onvol doende afgesloten. Ontvreemd werd ondermeer geluidsapparatuur ter waarde van 600 gulden en het nodige tafelzilver. In de nacht van zaterdag op zondag is ook ingebroken in een sigarenmagazijn aan de Hoge Rijndijk. Nadat men de achterdeur van de winkel was binnengedrongen ging men aan de haal met een grote hoeveelheid sigaretten ter waarde van ruim 1400 gulden. LEIDEN - Bij een aanrijding op de Churchilllaan in Leiden is gister avond rond kwart over elf een 24- jarige vrouw licht gewond ge raakt. Het slachtoffer, dat met armletsel voor onderzoek is overgebracht naar het Academisch Zieken huis, was inzittende van een per sonenauto die werd bestuurd door een 25-jarige Utrechtenaar. Deze auto werd van achteren aan gereden door een andere perso nenauto die werd bestuurd door een 37-jarige Leidenaar. Latei- bleek dat deze automobilist on der invloed van alcohol verkeer de. De getuigenverklaringen van het ongeval lopen nogal uiteen. Vol gens de Leidse automobilist zou de door hem aangereden perso nenauto onverlicht op de Chur- chillaan hebben stilgestaan. De automobilist uit Utrecht beweert daarentegen dat hij 'normaal" op de Churchillaan reed. Zijn auto werd door de aanrijding totaal vernield. Reünie van Oude Vierde op vliegkamp LEIDEN - Het pand Noordeinde 5 mag worden gesloopt. De gemeente heeft op verzoek van de eigenaar, Noorlan- der Bouw B.V., uit Leiderdorp, ingestemd met het weg halen van het in zeer slechte staat verkerende gebouw. Het college van B en W zou behalve met de sloop ook goeddeels ak koord zijn gegaan met het nieuwbouwplan. Het ligt in de bedoeling van de huidige eige naar dat de nieuw te bouwen wo ningen worden gerealiseerd in de premie-koopsector. Volgens de woordvoerder van Noorlander moet dan wel zo snel mogelijk met de bouw kunnen worden be gonnen. Een moeilijkheid daarbij is dat het pand thans huisvesting biedt aan een groot aantal kra kers die een kort geding tegen Noorlander hebben aangespan nen. De rechtbank heeft hierover nog geen uitspraak gedaan. Bij Noorlander mikt men er op dat de bouw in februari van het komend jaar kan beginnen. Zoals bekend heeft Noorlander bij de gemeente een plan ingediend voor de bouw van woningen op de hoek van het Noordeinde in de Rèmbrandtstraat. Het gaat om 19 woningen in drie bouwlagen met daaronder een parkeergarage voor de bewoners. Het ontwerp voor de nieuwbouw is gemaakt door de Leiderdorpse arcrtitect Franso. Volgens een woordvoer der van Noorlander wordt in overleg met de welstandscom missie thans gewerkt aan enkele wijzigingen in het bouwplan. Met name uit de wijk is kritiek geuit over de gevel aan het Noordeinde die er niet aantrekkelijk zou uit zien. Het pand kwam begin 1977 leeg toen de vorige eigenaresse de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de groei en bloei van de Zee vaartschool te Leiden de huur overeenkomst met de Leidse Universiteit beëindigde. Gevolg daarvan was dat de Leidse Stu denten en Aktiedrukkerij (STAG) het pand moest verlaten Het pand Noordeinde 5 zal plaats maken stallingsgarage i LEIDEN - Aan het Havenplein 2 is een nieuw makelaarskantoor ge vestigd. Het is de makelaardij Zaalberg en Ruijgrok b. v. die zich bezighouden met aan- en verkoop, taxaties, beheer, hypo theken en verzekeringen. Aan de Groenesteeg 14 is het wol- en handwerkhuis "Stukja" geopend. Aan de Kraaierstraat is met in gang van 1 januari jl. de slijterij van Wakka opgeheven. Op vrijdag 11 januari wordt het nieuwe bedrijfspand van de toonzagerij en timmerfabriek Klinkenberg officieel in gebruik genomen. Het nieuwe pand staat aan de Karei Doormanweg 1. LEIDEN - De Leidse veemarkt, ondergebracht in de Groenoordhallen aan de Wil lem de Zwijgerlaan, blijft goed "boeren". De aanvoer steeg ondanks de strenge winter in de eerste maanden van het vorig jaar. In totaal werden er in 1979 op de maandagse en dinsdagse markt 314.125 dieren aange- 6.000 meer dan in 1978. Vooral de groei van de varken- smarkt was spectaculair. De aanvoer die in 1978 nog 25.808 stuks bedroeg steeg het af gelopen jaar tot 36.554 var kens. Ook het aantal schapen en lammeren dat op de Leidse veemarkt werd aangevoerd vertoonde het afgelopen jaar een flinke stijging: 71.686 te genover 69.173 in 1978. Tegenvallend was het aantal biggen en lopers dat op de markt verscheen, de aanvoer werd bijna gehalveerd ten op zichte van het jaar daarvoor (1979: 4.746 stuks, 1978: 9.098 stuks). De rundermarkt bleef ongeveer op gelijk niveau. De liep iets terug van 86.744 naar 86.058. Een kleine teruggang was er ook in de nuchtere kalveren- markt. Het aantal aangevoer de dieren daalde van 108.517 naar 106.981. De aanvoer van de andere diersoorten was in 1979 (tussen haakjes de cijfers van 1978: graskalveren 1941 (2372), pony's 831 (853), geiten 5.328 15.603). Kijkhuis Het filmprogramma van het Kijkhuis in de Vrouwenkerk- koorstraat 17 staat deze maand in het teken van de nieuwe Duitse Cinema. Van avond wordt begonnen met de vertoning van "Auch Zwerge haben klein angefangen" van regisseur Herzog. De film werd in 1970 gemaakt en brengt de vervreemding van het individu in beeld. Een op stand van kleine mannetjes ontaardt in een gruwelijke gebeurtenis. Er zijn vanavond twee voor stellingen: een om 20 en een om 22.15 uur. De toegangs prijs bedraagt430. Kinderfilm Op woensdagmiddag wordt in de Kapel-zaal van het K&O- gebouw aan de Oude Vest 45, de kinderfilm "De Huisschil ders" vertoond. Daaraan gaat een serie korte tekenfilms vooraf. De voorstelling begint om 1430 uur en de toegangs prijs bedraagt drie gulden. Voor nadere inlichtingen: tel. 071 - 141141 Cursussen Het vormingscentrum voor jon ge volwassenen Troef start deze week met een aantal cur sussen. Zo begint vanavond om acht uur de cursus foto grafie/zeefdrukken. De in houd van het programma is: fotograferen, ontwikkelen en afdrukken van foto's en via fotografische weg zeefdruk ken. Woensdagavond om half negen begint een yoga-cursus bestaande uit tien lessen. Het adres is: Noordeinde 2a. Spiritisme Het Spiritisch Genootschap Leiden houdt vanavond een bijeenkomst in de zaal aan de Middelweg 28. Mevrouw Wi thaar houdt een lezing onder het motto "Psychoscopisch Droomgezicht". De toegang is vrij. 't Breehuys Op 31 januari begint er in 't Breehuys aan de Breestraat 19 een yogacursus van tien lessen voor scholieren van 14 tot 18 jaar. De cursus wordt gegeven van 16 tot 17 uur. Ouderen kunnen op de don derdagen tot en met 3 april te recht van 17.15 tot 18.15 uur. De cursisten kunnen voor na dere informatie terecht bij 't Breehuys telefoonnummer 071 - 130983. LEIDEN - Een 22-jarige Leidenaar is in de nacht van zaterdag op zondag na een woordenwisseling op de Haarlemmerstraat een ca mera ter waarde van 1000 gulden kwijtgeraakt. De man kreeg ruzie met een groepje jongens en struikelde vervolgens over een aantal fietsen waarbij zijn camera op straat viel. Een van de ruziemakers ging vervol gens met de camera aan de haal. LEIDEN - Aan de Leidse universi teit zijn geslaagd voor het docto raal examen scheikunde: G.A.J van Kordelaar, J.R. Mellema, W.C. de Boer en C.A.A. van Boeckel. Aan de Groenesteeg 84-86 kaashal van B. Schippers geve tigd. de LEIDEN - Het Vierde Regiment Infanterie - beter bekend als 't Oude Vierde - gaat op zaterdag 26 januari een grote reünie houden. Dat gebeurt op het vliegkamp Valkenburg, 't Oude Vierde was van 1860 tot 1940 in Leiden gele gerd. In 1945 werden nog twee bataljons naar Indonesië ge stuurd, maar na hun demobilisa tie heeft het vierde opgehouden te bestaan. Verwacht wordt dat aan de reünie enkele honderden personen zullen deelnemen. Op het programma staan een film voorstelling, een erwtensoep- maaltijd en een gezellige avond met loterij, bingo en muziekje. Aan de Willem Barentzstraat 19 is Lestella BV gevestigd. Het is een bedrijf dat isolatie, dubbele beglazing, aluminium puien en zonwering aanbrengt. Aan de Haarlemmerstraat 33 is in een eerder opgeheven meubej- stoffenwinkel een zaak in da meskleding gevestigd. Aan de Breestraat 54 is in een eerder leeggekomen winkelpand de optiek "Bril Sjaak" geopend. LEIDEN - De Leidse gehandicapte atleet Andre Moedig is zaterdagavond onderscheiden met de jaarorde van de carnavalsvereniging De Hutspot ten. De rolstoelatleet kreeg de onderscheiding voor de vele prestaties die hij in de afgelopen jaren heeft verricht op sportgebied. Het was voor de zevende keer dat de jaarorde van De Hutspotten werd uitgereikt aan een persoon of ecïi vereniging die zich in het afgelopen jaar op één of andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad Leiden. Andre Moedig heeft al diverse grote prestaties op zijn naam staan en de kans is groot dat hij daaraan nog heel wat zal toevoegen tijdens de Paralympics die deze zomer in Nederland worden gehouden De Nederlandse sprintkampioen op de 100 en 200 meter is vast van plan om straks in Papendal weer een ereplak voor Nederland binnen te halen Ik ben keihard aan het trainen", vertelt de invalide topsporter enthou- •en enorme inzet om tot goede prestaties te komen r alle gehandicapte sportlieden. Ik beschouw de on- eerbewijs aan de ge- oIsprins Theo de Eerste brengt een toast uit op de i de jaarorde Andre Moedig siast. "Het maar dat geldt v _w... J derscheiding die ik heb gekregen daarom als t hele gehandicapte sport", aldus Andre Moedig die is aangesloten bij'de Leidse gehandicapte sportvereniging De Sleutels. De onderscheiding werd hem zaterdagavond uitgereikt door prins Theo de Eerste tijdens het tradionele nieuwjaarsbal van De Hutspotten. Het jaarlijkse festijn, dat werd gehouden in de residentie van De Hutspotten (het Antonius Clubhuis) aan de Lange Mare. werd ondermeer opgeluis terd door het Loosdrecht Kwartet en dansorkest "Big Band". De vele aanwezigen en het uitgebreide feestprogramma zorgden ervoor dat de stemming er al snel in zat. Het gezellige nieuwjaarsbal van De Hutspot ten vormde, net als in vorige jaren, het bewijs dat het carnavalsfeest ook dit jaar weer in volle hevigheid zal losbarsten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3