Conflict over centrum grossiers is opgelost Kamernood groeit door grondgebrek" Tiem" legt Leids leven van 1979 in promotiefilm vast Kerstboom- branden op diverse plaatsen HUURDER KOOPT HALLEN VAN GEMEENTE Bestuur Leidse universiteit: LEIDEN - De oplossing van de kamernood onder stu denten van de Leidse uni versiteit in de Sleutelstad, komt pas in zicht als er voldoende grond vrijkomt om nieuwbouw op te kun nen plegen. De inspannin gen van de laatste jaren op dat gebied hebben gere sulteerd in een toename van ongeveer 550 kamers voor studenten. Dat is blijkens de cijfers veel te weinig. "Grondgebrek zal het succesvol opzetten van wat meer omvang rijke bouw dan ook illusoir ma ken", zegt het college van bestuur van de Leidse universiteit in een nota. De nota is gemaakt op ver zoek van de universiteitsraad. In de nota verzoekt de raad het col lege van bestuur de universiteits raad te informeren over de huidi ge stand van zaken van studen tenhuisvesting en over de positie en functie van de Stichting Leid se Studentenhuisvesting. Over de nieuwbouw van de studen tenhuis aan de Kaiserstraat zegt het college van bestuur dat er voorlopig wel niet zal worden ge bouwd. "Op verzoek van de buurtvereniging is de bouw door de voorzitter van de Raad van State opnieuw geschorst". Het ziet er ook naar uit dat studen tenhuisvesting de huizen aan het Piet Paaltjespad zeer binnenkort zal kwijtraken omdat het Aca demisch ziekenhuis binnen en kele weken met de nieuwbouw in dat gebied zal beginnen. Omdat er tot voor vorige week nog geen enkele zekerheid over de nieuw bouw van het ziekenhuis was, heeft de stichting studenten huisvesting het meest noodzake lijke onderhoud aan de barakken verricht. In voorbereiding is momenteel de bouw van een extra gebouw aan het Flanorpad. Overigens dient gewacht te worden op de ontrui ming in 1980 van de barakken die werden gebruikt door de tbc-be- strijdingsdienst. Verder moet nog worden afgewacht welke be zwaren er tegen de bouwplannen zouden kunnen worden inge bracht als deze ter inzage worden gelegd. Als alles naar wens ver loopt voor de stichting studen tenhuisvesting, dan levert het project als het klaar is woonruim te aan honderd mensen. De stichting studentenhuisvesting heeft op dit moment acht panden op het oog die verbouwd moeten worden. In totaal moet dit 24 ka mers voor enkelingen en 43 ap partementen voor paren opleve ren. In samenwerking met de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren heeft studentenhuisvesting nog een aantal projecten in voorbe reiding. Het is de bedoeling dat in het voorjaar van 1980 de eerste paal zal worden gelagen voor een nieuwbouwproject in Koppel- stein. In totaal moet dat 112 ap partementen opleveren. De wer kende jongeren krijgen er 56 van en de studenten de andere helft. Tevens zijn vier verbouwprojecten in voorbereiding voor totaal tien kamers voor enkelingen en 24 appartementen voor paren, waarvan de helft voor studenten beschikbaar komt. Over grond om op te mogen bouwen in Lei derdorp, de Leeuwenhoek, de Stevenshofjespolder en de Haaswijk in Oegstgeest zijn be sprekingen gaande. Het inhuren van ruimte op enige afstand van Leiden bij derden, blijkt uit de nota van het college van bestuur "erg teleurstellend te zijn. Geldt voor hotelkamers dat de belangstelling gering is omdat de ruimte maar tijdelijk beschik baar komt en men bevreesd is daardoor andere mogelijkheden te missen, voor een geval als Schakenbos in Leidschendam kan alleen maar worden ge concludeerd dat de afstand tot Leiden de reden is voor de zeer matige belangstelling". Overigens hebben de betreffende hoteliers in Noord wijk zich niet bereid verklaard ook dit winter seizoen weer kamers ter be schikking te stellen. Bovendien heeft de stichting studenten huisvesting aanzienlijk verlies geleden bij de huur en verhuur van hotelkamers. Naar aanlei ding hiervan heeft de stichting geen verdere pogingen onder nomen om in verder weg liggen de gemeenten de mogelijkheid voor studentenhuisvesting te onderzoeken. "Dit sluit niet uit dat dichterbij gehuurd zal wor den. Op dit moment worden de mogelijkheden in Katwijk en Warmond onderzocht". LEIDEN - Het jarenlang slepende conflict tussen de gemeente en de huurders van het grossierscentrum aan de Rooseveltstraat is een oplossing nabij. In een van de eerste vergaderingen in het nieuwe jaar krijgt de Leid se raad een voorstel voorgelegd om het centrum te verkopen aan de grossiers Gebr. Heemskerk. De grond onder het complex wil de gemeente in erfpacht uitgeven. Het centrum leverde de gemeente al jarenlang een fors verlies op. Aanvankelijk werd het centrum gebruikt door een zevental huur ders. Het waren de grossiers die in 1964 van het grossierscentrum aan de Boommarkt, dat werd op geheven, moesten verdwijnen. In de loop der jaren verdwenen vijj huurders. Zij zochten elders een onderkomen gezien de onzekere toekomst in het pand aan de Roo- sevelstraat. Om de verliezen binnen de perken te houden besloot de gemeente de huren te verhogen of het centrum te verkopen. Noch voor het ene noch voor het andere voorstel voelden de grossiers. Om uit de impasse te komen besloot de ge meente de huur op te zeggen. Daartegen kwamen de huurders weer in het geweer. Bij de kanton rechter vroeg men nietigverkla ring van de huuropzegging aan en dat verzoek werd. gehonoreerd. De gemeente had verzuimd aan bepaalde formaliteiten te vol doen. De gemeente liet het er niet bij zit ten, nam een advocaat in de arm, en zegde in augustus 1977 op nieuw de huur op. De raadsman van de grossiers had daar op nieuw bezwaren tegen. Boven dien bleek dat B en W niet de be nodigde machtiging hadden van de gemeenteraad om het proces te mogen voeren. Het college probeerde alsnog die goedkeuring van de raad te krij gen en besprak een en ander in gemeentelijke commissies. Een meerderheid van de raadsleden vond, echter dat er nog een laatste bemiddelingspoging onderno men zou moeten worden om een gerechtelijke procedure te voor komen. Daarna is opnieuw overleg ge pleegd tussen de gemeente en de twee nog overgebleven huurders de gebr. Heemskerk en de heer J. Kukler. Die onderhandelingen resulteerden uiteindelijk in een akkoord waarbij de Gebr. Heemskerk het grossierscentrum van de gemeente overnemen en grossier Kukler een ruimte huurt in het centrum. De leden van de Leidse filmgroep "Tiem" .v.l.n.r.: Bernardo Guillen, Reinout van Gulick en Virginia Guillen. Ze noemen zichzelf "zondag filmers die door de week door gaan". Reinout van Guliek en Bernardo en Virginia Guil len, met z'n drietjes de in 1977 geformeerde filmgroep "Tiem" vormend. Hun elfde filmproduktie "Leids Leven 1979" beleeft aanstaande vrijdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leiden z'n premiè re. "Onze beste film tot nog toe", vindt Reinout van Guliek. "De medewerking van de Leidse bevolking was in één woord fantastisch"vult Vir ginia Guillen aan. "Overal waar we kwamen om te fil men werden we vriendelijk behandeld". Haar echtgenoot Bernardo: "We hebben geloof ik half Leiden moeten vertel len wanneer de film wordt uitgezonden. Het zal dus wel druk worden vrijdagavond". Virginia: "Misschien krijg je dan hetzelfde beeld als op tap toe-avond wanneer de ene helft van Leiden naar de an dere helft staat te kijken". Wat voor film is "Leids Leven 1979" geworden? Reinout van Guliek: "Een film waarin we de mensen willen laten zien dat Leiden een ontzettend ge zellige stad is waar enorm veel gebeurt. We zijn niet zo zeer ingegaan op het "harde" lokale nieuws maar we heb ben meer de "zachtere" nieuwsfeiten aan bod laten komen. Over het algemeen ge zellige en leuke gebeurtenis sen. Herkenbare dingen voor de Leidse bevolking. Je kan het als een promotiefilm be schouwen". Hetgeen uiter aard geen vreemde zaak is met de afdeling Voorlichting van de gemeente Leiden in de rol van opdrachtgever en sponsor. Enkele honderden uren is het Tiem-drietal aan het filmen geweest. Na oneindig veel knip- en montagewerk is er uiteindelijk een ruim één uur durend produkt overgebleven waarin maar liefst 77 onder werpen aan bod komen. De laatste weken zijn de makers volgens eigen zeggen "werke lijk dag en nacht bezig ge weest om de zaak tijdig af te hebben", De gemonteerde ver sie is nu gereed en op het ogend ik is men druk bezig om de laatste hand te leggen aan het geluidswerk. Tijdens een persconferentie werd gistermiddag alvast de gemonteerde versie getoond. De film begint (uiteraard) met een impressie van de bi zarre winter. Zondermeer schitterende en soms komische beelden. Erg aardig zijn ver der de beelden van de sluiting van het Badhuis aan de Lin destraat, de opening van de Taffeh-tempel door Beatrix en Claus, de sfeerimpressie rond de laatste minuut van het zinderende basketbal spektakel Leiden-EBBC, het lustrum van Njord, doden herdenking, het Boerhaave- toernooi, minister Pais in Leiden, de restauratie van de Koornbrug en de problema tiek van de buitenlandse werknemers. De film eindigt met beelden van de demonstratieve fakkel tocht tegen de kernbewape ning en de kerst-in van de jongerenvereniging Augusti- nus en geeft zodoende een compleet en actueel beeld van wat er zich het afgelopen jaar allemaal in de Sleutelstad heeft afgespeeld. De actuali teit is trouwens het sterke punt van dit "stadsjournaal". De kwaliteit, met name de scherpte, laat wat te wensen over maar dat is voorname lijk te wijten aan de spontani teit waarmee er is gefilmd. Virginia Guillen: "We hebben natuurlijk niets in scene kun nen zetten zoals bijvoorbeeld bij een speelfilm. We zijn bij nagenoeg alles ajhankelijk geweest van het moment". Belangstellenden kunnen bij "Voorlichting" op het Stad huis terecht voor het huren van een copie van "Leids Le ven 1979". De film zal aan staande vrijdagavond in elk geval twee keer worden ver toond. Om half negen en om half tien. Bij grote belang stelling zal om half elf een derde voorstelling volgen. Plaats van handeling: de raadzaal. De raadzaal als Cineac dus. LEIDEN - Op verschillende plaat sen in de stad werden gisteren evenals rond de jaarwisseling weer grote aantallen kerstbomen verbrand. Aan de Gooimeerlaan hadden Merenwijk-bewoners et telijke tientallen bomen verza meld die op ordelijke wijze in de brand werden gestoken. Het toe val wilde dat het precies op de plek gebeurde waar over enkele jaren de nieuwe brandweerka zerne moet staan. Minder ordelijk verliep de brand op de hoek van Eranchimontlaan en Sitterlaan. Daar werden niet alleen kerst bomen op het vuur gegooid, maar ook oude autobanden. De vlam men laaiden zo hoog op, dat de brandweer er aan te pas moest komen. Door het vuur werd een lichtmast beschadigd. Bij Schuttersveld Motorkap auto bewerkt met bierfles LEIDEN -Twee gesneuvelde bierflessen en een beschadigde motorkap van een personenauto waren gistermiddag het gevolg van een merkwaardig incident nabij het Schuttersveld in Lei den. De 31-jarige Leidse verpleegster J.C.S. stond met haar auto voor het rode stoplicht te wachten. Een haar onbekende vrouw bleef, al gebarend, op de oversteek plaats staan, pal voor haar auto. Toen de verpleegster "groen" kreeg claxoneerde zij een paar keer maar de onbekende vrouw wilde van geen wijken weten. In plaats daarvan haalde zij een li terfles bier uit haar tas tevoor schijn en sloeg deze kapot op de motorkap van de auto. Ook een tweede fles sloeg zij op de motor kap aan scherven om zich vervol gens ijlings uit de voeten te ma ken. Pech onderweg De ANWB gaat de komende maanden weer een aantal cursussen "Pech onderweg" geven. De cursus is bestemd voor automobilisten die na het volgens van de lessen zelf storingen moeten kunnen op sporen en oplossen. Tijdens het onderricht wordt gebruik gemaakt van auto's waaran vantevoren storingen zijn aangebracht door instruc teurs, ervaren Wegenwachten en technochefs van de ANWB. Elke cursus bestaat uit een viertal lesavonden van onge veer tweeënhalf uur. De cursussen worden gegeven in de Technische School, Vijf Meilaan 137. Ze beginnen steeds om half acht. Als aan vangsdata van de cursussen staan genoteerd: dinsdag 8 januari,maandag 4 februari, donderdag 6 maart en dins dag 15 april. Belangstellen den kunnen zich opgeven bij het ANWB kantoor aan de Stationsweg 2 of via telefoon nummer 071-146241 Politieke cursus Een cursus van een heel ande karakter is die welke georga niseerd wordt door de sa menwerkende vrouwenorga nisaties in Leiden.Het gaat om vrouwen wegwijs te m ken in de politiekDat gebeurt via een politieke verken ningscursus "Meedoen", waarbij het accent zal liggen op de gemeente, de meest di rect leefgemeenschap. De cursus bestaat uit acht och tendbijeenkomsten, die van 930 tot 1130 uur worden ge houden in de zaal van de Pe- truskerk aan de Lammen- schansweg. Aanvang van de cursus woensdag 9 januari. Voor nadere inlichtingen kunt u de volgende nummers bellen: 071-890812, 894823 of 131335. Kerstvakantie De kerstvakantieactiviteiten voor de jeugd van 5 tot en met 12 jaar worden morgenoch tend in het clubhuis De Tam boerijn afgesloten met een filmvoorstelling. De verto ning begint om tien'uur in het clubhuis aan de Valerius- straat 73, terwijl de entree prijs f 1.50 bedraagt. Groenoord In het kader van de kerst vakan tiebezigheden kunnen de kin deren van 4 tot 12 jaar mor genochtend trekpoppen ma ken in het buurthuis Groenoord aan de Musschen- broekstraat 25. De kosten zijn S 030 per persoon. LWH-vergadering Poppenkast De Leidse Werkgroep Homo- sexualiteit houdt vanavond een vergadering in het pand Nieuwe Rijn 20a. Aanvang 20 uur. De agenda staan onder meer punten als het Leidse woonberaad, de verhuizing en een structuurvoorstel. Morgenochtend is er voor de jeugd een poppenkastvoor stelling in hel Leidse Volks huis aan de Apothekersdijk. Gespeeld wordt het stuk "De sores van Pellinores". Het be gint om 10 uur en duurt tot 12 uur. Entreeprijs 230. DONDERDAG 3 JANUARI 1980

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 3