Scholieren- actie in de Breestraat tegen woningnood eidse agenda Burgemeester hoeft geen stencils... ZWERVENDE LEIDSE BROERS VIA LEGER" ONDERDAK IN DEN HAAG Vechtpartijen Meezuigende voorstelling „De wisselwachtersr „Juist in Wassenaar leiden veel vrouiven geïsoleerd leven ZATERDAG 29 DECEMBER 1979 LEIDEN - Ongeveer vijftig scholieren en ex-scholieren zonder werk hebben gistermiddag uit protest tegen hun huisvestingsnood ongeveer drie kwartier lang het mo numentale pand Breestraat 24 bezet gehouden. LEIDEN - Burgemeester Vis van Leiden heeft gistermid dag, lopend in de Breestraat, geweigerd om een stencil aan te nemen van het actiecomité huisvesting voor scholieren en werkloze schoolverlaters. Het comité deelde de stencils uit tijden de demonstratieve be zetting van het pand Bree straat 24 (zie het artikel hier naast). De burgemeester bevestigt des gevraagd dat hij het stencil niet heeft willen aannemen, "lkvond dat niet nodig. Ik heb helemaal geen beheofte aan het lezen van pamfletten op straat". Op de vraag of zijn weigering te maken heeft met het doel van de actie, antwoordt de bur gemeester: "Nee hoor, ik had geen idee waar de actie om ging. Ook als ik dat geweten had zou ik het pamflet niet aangenomen hebben. Ik ben Het al geruime tijd leegstaande gebouw Breestraat 24 werd door de scholieren en oud-scholieren opgesierd met spandoeken voor een goede aanpak van de woningnood onder jongeren. Dit gebouw is eigendom van de gemeente Leiden. Het staat al enige tijd leeg en zal wellicht in gebruik worden gegeven aan de studentenvereniging SSR. Dc bezettingsactie werd onderno men tijdens een informatie- en discussiemiddag in het scholie rencentrum het Breehuys, gele gen aan de overzijde van het pand Breestraat 24. Die middag was geheel gewijd aan de huisves tingsperikelen van deze groep. Nadat politici en vertegenwoor digers van verschillende groepe ringen hun zegje hadden gedaan en het comité huisvesting voor scholieren en werkloze school verlaters inwilliging van zyn LEIDEN - Jan en Joseph Wolf hebben dankzij de bemidde ling van het Leger des Heils voorlopig een dak boven het hoofd. Ze kunnen terecht in het opvangcentrum van de Krestler Stichting in Den VOORSCHOTEN - De Leidse popgroep "Trail" treedt van avond op in de Lindehoeve in Voorschoten. De groep is naar ei gen zeggen een new-wave rock groep die bestaat uit Chris Coe- nen (zang en gitaar), Willem Hak- kert (zang, gitaar, piano en mondharmonica), Ard Bausche (zang en slagwerk) en Peter van den Enden (basgitaar). Trail zal alleen eigen composities bren gen. De zaal aan de Lindehoeve is open vanaf 21.00 uur. Haag. Daarmee is een eind gekomen aan het mensonte rende zwerversleven dat dit Leidse tweetal de afgelopen weken leidde. Zoals wij in onze krant van maandag jl. schreven ver bleven de beide broers 's nachts in een pand op de hoek van Noordcinde en Weddesteeg dat bijna volle dig gesloopt is. Temidden van het puin en de afval slie pen Jan en Joseph onder een paar dekentjes. Na de verschijning van het ar tikel nam het Leger des Heils contact op met het tweetal en stelde pogingen in het werk om de broers aan een tijdelijk onderkomen te hel pen. In Leiden was dat niet mogelijk omdat er nog altijd geen daklozencentrum be staat. Ook opvangcentra van het Leger des Heils in de om geving zaten op dat ogenblik vol. De oplossing werd gevonden via de Krestler Stichting. Het Leids tweetal kan daar de komende vijf dagen ver blijven. Na nieuwjaar is er een plaatsje voor de twee broers in het opvangcen trum van het Leger des Heils in Den Haag. Een woordvoerder van het Le ger des Heils zei gistermid dag: "In Leiden hoeven geen mensen buiten te slapen. We doen ons best om voor ieder een onderdak te vinden. Van de andere kant moet dan wel de bereidheid bestaan om zich aan bepaalde regels te houden. In een opvangcen trum verblijven soms wel vijftig tot zestig mensen en dan moet er wel enige orde zijn, anders valt er niet te werken." huisvestingsverlangens binnen drie maanden had geëist, togen vrijwel alle deelnemers aan de discussie naar de overkant, ge wapend met spandoeken en een pan soep. Via een openstaande achterdeur kwamen de scholieren het pand binnen. Aan de gevel aan de Breestraat prijkten al snel span doeken met teksten als onder meen „Ook jongeren willen wo nen", „Recht op inschrijving" en „Geen uitstel van bouwplannen" Een pop, die blijkens een bord de Leidse wethouder Waal voorstel de, werd door de actievoerders aan de vlaggemast opgehangen. Zelf stelden de jongeren de Leid se politie op de hoogte. Die hield zich geheel afzijdig van de actie zelf. Twee agenten die naar bin nen gingen beperkten zich tot het waarschuwen voor vallend glas. Bij het ophangen van een span doek op de eerste verdieping was namelijk een ruit gesneuveld. Inmiddels werd in de hal van het gebouw en later op het trottoir LEIDEN - Op een drietal plaatsen in Leiden is vannacht gevochten. In de Vrouwensteeg werden twee personen licht gewond bij een vechtpartij voor een café. Twee Leidenaren, 29 en 37 jaar oud werden later aangehouden. Bij een café aan de Langebrug ont stond een vechtpartij toen drie broers de toegang werd gewei gerd. De broers (24, 20 en 15 jaar oud) trapten de deur in, bescha digden een auto en raakten daar na gewikkeld in een vechtpartij. Tegen het drietal werd proces verbaal opgemaakt wegens ge weldpleging. Bij het station raak ten vannacht twee man slaags. De aanleiding is nog onbekend. LEIDEN - Paul Steenbergen en Bemhard Droog behoren zonder enige twijfel tot de groten in onze Nederlandse theaterwereld. Dat een regisseur als Georges Wilson, die zelf al meer dan 200 maal de rol speelde van "Albert" (een rol, die overigens gisteravond door Steenbergen werd gespeeld) zijn naam aan 'De Wisselwachters' van de uit Ierland afkomstige ac teur/toneelauteur Brian Phelan heeft verbonden, zegt toch wel iets. Onder zijn regie kunnen zo wel Steenbergen als Droog uit groeien tot twee uiterst oor spronkelijk spelende acteurs, daarbij geholpen door een sterk ondersteunende rol van de vaak zeer impulsief en geëngageerd spelende Peter Bolhuis als 'Ed ward'. zowel Droog als Steenbergen heb ben een, in de ogen van vele (film-)critici bewonderenswaar dige inbreng gehad in de jongste film van cineast Bert Haanstra 'Een Pak Slaag'. Voor zover dat mogelijk is steken beide topac teurs op het toneel deze 'filmi sche creaties' naar de kroon. Phelan is erin geslaagd een sfeer op te roepen, die onontkoombaar naar een hevig geëmotioneerde climax voert. Het publiek werd gisteravond zo meegezogen door het dramatisch gegeven van Phelan, dat één toe schouwer keihard het woord 'chanteur' riep, toen Edward dreigde de door Alfred gebouwde maquette van een spoorwegem placement kapot te slaan. Deze impulsieve reactie wekte inmid dels geen enkele verwondering bij het publiek, dat in deze spon tane uitroep de eigen gedachten en gevoelens vertolkt wist. Het ondubbelzinnig succes van 'De Wisselwachters', dat overigens vanavond nogmaals wordt ge speeld, is een collectief succes van auteur Brian Phelan, regis seur Georges Wilson en zijn assis tente Ariëtte Eronat-van Emb- den. Maar de meeste superlatie ven komen toe, zonder overigens de voortreffelijk spelende Bol huis tekort te willen doen, aan Paul Steenbergen en Bernhard Droog. Zij zijn al in staat van een nauwelijks diepgaand drama tisch gegeven een boeiend thea terstuk te maken. Zijn de dialo gen echter hecht doortimmerd zoals in 'De Wisselwachters', dan maken Steenbergen en Droog er intuïtief een onvergetelijke to neelvoorstelling van. BERT KOEKEBAKKER het speciaal voor de actie gekom- poneerde lied aangeheven: „Wo ningnood, huisbazenbrood, en de jongeren de lui, veel te weinig huizenspul". Voorbijgangers kregen stencils met daarop de ei sen van het comité. De PSP-raadsleden Jan van der Putten en mevrouw A. Ponsen namen aan de demonstratieve bezetting deel, evenals de assis tent van de PPR-fractie in de ge meenteraad, het voormalig raadslid F. van Oosten. De laatste wist bij enige toehoorders tijdens de informatie-middag verbazing te wekken. Van oosten zei name lijk dat hij er vóór is om de leef tijdsgrens voor inschrijving als woningzoekende te verlagen van 18 naar 16 jaar. Een paar weken geleden bleek PPR-raadslid Beijen nog tegenstander van die verlaging. Desgevraagd zei Van oosten dat het om zijn persoonlijke standpunt ging, hoewel hij tijdens de infor matie-middag liet doorscheme ren dat dit het PPR-standpunt zou zijn. Van Oosten: „Ik ver wacht dat mij n standpunt ook het fractiestandpunt zal worden" Afwezig De drie grootste politieke partijen in de Leidse raad, PvdA, VVD en CDA. lieten overigens ondanks uitnodigingen geheel verstek gaan op de informatie- en discus siemiddag. D'66-raadslid Hoekema liet weten het eens te zijn met de stelling dat het kraken van huizen een demo cratisch politiek middel is en een uiting van huisvestingsnood. Hoekema: "Maar ik voeg daar aan toe dat krakers wanneer ze uit de kraakwoning gezet worden of de „VROUWEN-TROEF WIL WAT DOEN AAN BEWUSTWORDINC WASSENAAR - "In Wassenaar gebeurt op het gebied van de bewustwording van de vrouw erg weinig. En juist Was senaar is een gemeente waar veel vrouwen binnenshuis, geïsoleerd leven. De drempels zijn voor deze vrouwen onderling en naar elkaar toe erg hoog. Er zijn wel vrou wenverenigingen hier, maar behalve het uit huis halen van de vrouwen moet er ook aan bewustwording worden gewerkt. Daarom hebben wij het initiatief genomen tot Vrou wen-Troef'. Met deze uitleg geeft Judith Galjé uit Wassenaar aan waarom zij met een vriendin is september dc vrouwengroep Vrouwen-Troef heeft opgezet, die langzaam maar zeker in deze gemeente meer ge stalte gaat krijgen. In eerste in stantie kwamen er zo'n twintig vrouwen op het initiatief van de twee af. 'Wij gingen praten over de behoef te aan een vrouwengroep en kwamen later tot een werkgroep waarin achttien vrouwen zitten. Deze zijn weer onderverdeeld in subgroepen met eigen taken. Daarnaast vinden er thema avonden plaats, die toch door zo'n vijftig vrouwen worden be zocht en twee praatgroepen, waar per groep tien vrouwen aan deel- Argusogen Volgens Joke Rotteveel van Vrou wen-Troef gaat het binnen deze nieuwe Wasscnaarsc groep in de eerste plaats om het bewust ma ken van de vrouw. "Thuis hebben ze erg weinig kans om over hun zaak te praten. Zij zitten veelal alleen thuis en vanuit hun op voeding zijn zij ingekapseld in het vaste rollenpatroon; evenals de man trouwens "Uit de praatgroepen blijkt dat er veel leeft bij vrouwen hier; onder meer op het gebied van kinde ropvoeding, het gebonden zijn aan huis. Ook wordt er gepraat over andere leefvormen, die nog steeds niet worden geaccepteerd door de maatschappij om ons heen en bijvoorbeeld over de vrouw in relatie met de gezond heidszorg. Naar haar kinderen toe is ze zelf vaak nog onmondig. Bovendien staat ze steeds tegen over een mannenmaatschappij". Met het oprichten van Vrouwen- Troef werd in de Wassenaarse gemeenschap iets alternatiefs opgèricht "dat dan ook met argu sogen werd bekeken", aldus Galjé. Daar staat wel tegenover dat in de laatste vergadering van de gemeenteraad een voorstel werd aanvaard van mevrouw Van der Heiden van Werkend Wasse naar om te komen tot een eman- cipatiecommissie waarin zowel mannen als vrouwen zitting zou den moeten nemen. Dit idee werd door wethouder Dijkstal overge nomen en zal verdei woi den uit gewerkt. Thuisfront "Hier is de positie van de vrouw misschien extra klemmend, om dat er een vrij grote scheidipg is tussen het thuisfront en het werk front. De mannen zijn voor een heel groot deel nauwelijks betrokken oij het thuisleven van de vrouw", stelt Ans van der Klei, eveneens een van de deelneem sters aan Vrouwen-Tioe!. Toen rrechts): "Mannen inWassenaar wij de vrouwen vroegen x ze hier kwamen zeiden ze vrijwel allemaal dat ze aansluiting in hun omgeving missen. En het type rende was dat diegenen die uit andere plaatsen hier kwamen wonen dit probleem daar niet hadden en hier juist wel". "Het vorm geven aan de bewust wording en de eigenwaarde van de vrouw vind ik een zaak voor alle vrouwen", zegt Galjé. "Dal wil echter niet zeggen dat wij een vrouw die gelukkig is in haar huishouden willen beïnvloeden" vult Rotteveel aan. Hel neemt niet weg dat de vrouw naast het huishouden nog wat anders kan doen. De praatgroep is een ont moetingsplaats waar daarop kan worden gewezen". "Het is niet onze taak om recht streeks aan mannenemancipatie te doen, maar om via dc vrouwen zover te komen dat er situaties ontstaan die hun positie verbete ren. Op een gegeven moment zal moeten blijken dat de maat schappij daar niet omheen kan", aldus Van der Klei. Dc vrouwen die niet leven in hel ben het volger moeilijk: "Vrou bisch samenlev ongehuwde m< hier in Wasseni buiten". Hier is huwde moedei> ren terecht kuni past werk, ge voor de kindere uw patroon heb- is de drie extra wen die het les- en prefereren of ieders staan er lar nog duidelijk niets waar onge- met hun kinde ken. Geen aange- en onderkomen n", zegt Geljé. Drempelvrees dc appi. cep- wen-Troef te komen. "Het is be dreigend voor de mannen als aan hun zekerheden wordt getornd. Ze vinden het op zich al bedrei gend als een groep vrouwen bij elkaar zit. In het gezin wordt er dan later vaak denigrerend over gedaan. Verder zijn er nog de vrouwen die gewoonweg niet mogen gaan van hun man", aldus Rotteveel. "In de groep herkennen veel vrou wen hun eigen situatie in die van een andere vrouw. Gezamenlijke problemen sterken je om ze sa men op te lossen", meent Galjé. "De eigen bewustwording kun je in het gezin inbrengen". Ans v. d. Klei vindt dat juist ook jonge vrouwen, nog voordat ze een relatie aangaan, bij Vrou wen-Troef zouden moeten ko men. "Juist om bij voorbaat al een eigen instelling in het leven te ontwikkelen". Zij voegt er verder aan toe dat het emancipatorisch bezig zijn niet het afwijzen van betekent. Toch zijn i bij Vrouwen-Troef bui tengesloten, terwijl ook aan de bewustwording van de man moet worden gewerkt in het emancipa tieproces. "Misschien dat in de toekomst in cidenteel ook mannen erbij be trokken kunnen worden. Daar hebben wij verder nog niet over nagedacht. Maar allereerst moet de vrouw zichzelf ontdekken. Ze moet nog heel veel inhalen. Het gaat er niet zozeer om de man te overtuigen, maar hij moetje gaan accepteren" vindt Joke Rotte veel. Tot slot Judith Galjé: "Al met al wordt het toch een zeer langdurig proces, een groeiproces, naar el kaar toe. Zo krijgen we een men senmaatschappij en niet een mannenmaatschappij, zoals dat tot nu toe het geval is". CHARLES LENNARTZ niet zo geïnteresseerd in pamfletten die op straat wor den uitgedeeld". Waneer wordt qpgemerkt dat veel mensen hem op straat toch als burgemeester zullen herkennen, ook wanneer hij niet direct "in functie" is, zegt burgemeester Vis nog: "Het regende, en ik had haast om naar mijn auto te komen. Dat is alles". woning wordt aan een ander toe gewezen niet automatisch recht op een woning hebben". "Schandelijk" noemde Hoekema de leegstand van kantoorruimte in Leiden. Hij vindt dat leeg staande kantoren eerst in gebruik moeten worden genomen voor dat op het Schuttersveld weer nieuwe kantoren uit de grond ge stampt worden. Met de stelling van CPN-vertegenwoordiger Frans Los dat het Schuttersveld helemaal voor woningbouw ge bruikt moet worden was Hoeke ma het maar gedeeltelijk eens. Hij wil een combinatie van kan toren en woningen. Mét Los en de heer R. Oostenrijk (PSP) bleek Hoekema er vóór te zijn om woningzoekenden vanaf 16 jaar in te schrijven. Tijdens de discussie pleitte Van Oosten voor de instelling van een speciale woningstichting voor scholieren en schoolverlaters. Frans Los kwam nog op de bres voor eenheid onder de Leidse woningzoekenden. "Huisves ting", zei hij "is een klassevraag- stuk". Acties Binnen drie maanden moet de ge meente voldoen aan de eisen van het comité, die onder meer in houden: uitbreiding van de wo ningbouw voor 1- en 2-persoons huishoudens, uitbreiding van de projecten voor begeleidende ka merbewoning, de snelle oprich ting van een daklozencentrum en het.verlagen van de leeftijdsgrens voor inschrijving bij bureau huisvesting. Gebeurt dat niet, dan volren e heer acties, zo werd gisteren aan gekondigd. Zaterdag Leiden Anna Paulownastraat 1 - Postdui ven-tentoonstelling van "De Reis duif'. De gehele dag geopend. "Rondom de Maredijk" - Speel tuingebouw aan de Maredijk pop penkastvoorstelling om 14.30 uur. Schouwburg - "De Wisselwach- ters", toneelstuk van Brian Phelan gespeeld door Paul Steenbergen, Bernhard Droog en Peter Bolhuis, 20.15 uur. Noordeinde 2a - Theater "Matro- goth" met "Fantasie en herinnering van een reis", 20.30 uur. Sanders - Levendaal/hoek Kore- vaarstraat, antiekmarkt van 9.30 tot 17 uur- Voorschoten - In de Lindehoeve speelt de Leidse popgroep Trail om 21.00 uur. Zondag Leiden Middelweg 19c - Kindervoorstel ling Leids Poppentheater, 14.30 uur. tel 125802. Volkshuis - Haarlemmerstraat 73b, "Femke", ontmoetingscentrum voor vrouwen van 13 tot 16 uur. Noordeinde 2a - Theater "Matro- goth" met "Fantasie en herinnering van een reis", 20.30 uur. ARTSEN Leiden - Voor spoedgevallen wordt de weekenddienst van zaterdag 10 uur vm. tot zondag 24 uur, waargenomen door de volgende artsen: Wijk I (Morswegkwar- tier en Noord-binnenstad, Noorder kwartieren Groenoord): H. Jasperse, jr., Witte Singel 72, tel. 124961; Wijk II (Kooi en Merenwijk); H. Meijer, Stokroos 1, tel. 122113; Wijk III (Waard, Professoren- wijk, Tuinstadwijk en zuid-binnenstad): J. Stolk, Burggravenlaan 16, tel. 125820; Wijk IV (Zuid-West en Haagwegkwar- tier): W. Schellekens,Paginistraat24,tel. 764035 (29 dec. en 30 dec. tot 8 uur v.m.) B. Roos, Zocherstraat 1, tel. 766123 (30 dec. vanaf 8 uur v.m.) Per 1 januari 1980 nieuwe weekendregeling huisartsen. Leiderdorp - J. v.d. Beek en J. v.d. Le den, Hoofdstraat 8, tel. 894539 (spreek uur van 12.30-13.00 uur). Oegstgeest - D. Held, Marelaan 36, tel. 1, tel. 2356 (zaterdag); C. Meijer, Rou- couppark 13, tel. 2493 (zondag), F. Koopmans, R. Wagnerlaan 69, tel. 6352 (maandag). Warmond - A. de Gijzel, O. Nassaulaan 10, Warmond, tel. 10834 (29,30 en 31 dec.) APOTHEKEN Leiden - Apotheek Zuid-West, Brahmslaan 20. tel. 763134. Indien het na 1 's avonds niet meer mogelijk i met openbaar te komen kan spoedgevallen gebruik maken de apotheek uitsluitend voor i taxi tel. 122444, WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp/Zoetcrwoude Rd. - Ge zondheidscentrum, Bérkenkade, Lei derdorp, tel.'41031#spreekuur ma. t/m do. van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - Gezondheidscentrum v.d. Waalslaan tel. 4641. Warmond - Zr. R. Koster, Helmstraat 43 Noordwijkerhout, tel. 02523-3137. DIERENARTSEN Leiden - Weekendregeling van Vestjens en Krol: Y. Krol, Pres. Kennedylaan 260, Oegstgeest, tel. 153266. F. Muurling, Plantsoen 23, tel. 125057. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch Dagblad B.V. Hoofdredacteur Han Mulder. Hoofdkantoon Witte Singel 1 2311 BG Leiden. Postbus 54, 2300 AB, Leiden. Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgelden uitslui tend giro 28884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-19.30 u. Zaterdag van 16.00-18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in gesprek 071-210221. Kwartaalabonnement f 43,05 Kwartaalabonnement per post f60,90 Jaarabonnement f 160,70 Jaarabonnement per post f232,10 Losse nummers f 0,60 Abonnementsgelden bij voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 2