C&A mag monument in Breestraat afbreken Kleine Leidse slager buiten spel C&A: Zo snel mogelijk beginnen f Raad geeft vrouwenclubs geld Protesten tegen sloop van Hof van Holland afgewezen De Sinterklaasdrukte begint als salarissen weer zijn overgemaakt LEIDSE RAAD VERKOOPT SLACHTHUIS AAN DRIE BV'S Verbannen studenten gaan in hoger beroep ter m Hollantsche Huys J. Reedijk hoogleraar DINSDAG 6 NOVEMBER 1979 LEIDEN LEIDEN - "Wij willen nu zo snel mogelijk begin nen met de sloop van de 'Hof van Holland' en het neerzetten van nieuwe gebouwen. Mogelijk gaan we daarmee al be gin volgend jaar van start". Dat zegt de heer A. J. Smits van de afdeling onroe rend goed van C en in Amsterdam. Volgens hem zijn er nog een bouwvergunning en een akkoordverklaring van de welstandscom missie nodig, die niet veel problemen meer kunnen opleveren. Te gelijk sluit de heer Smits niet uit dat ook tegen die formaliteiten nog bezwa ren ingebracht kunnen worden. Een andere woordvoerder van C en A, C. Schoon- derbeek van het "bouw bureau" van de kleding- gigant. reageerde giste ren verrast op de mede deling van de voor C en A positieve beslissing van de Kroon. Hij is iets min der optimistisch over de snelheid waarmee C en A aan het bouwen kan gaan. Er zullen nog di verse besprekingen in de daarvoor opgerichte 'kerngroep' nodig zijn, meent hij. De nieuwe C en A-vesti- ging aan de Breestraat zal de twee huidige C en A- winkels in Leiden (over zijde Breestraat en Bo termarkt) vervangen. De nieuwe winkel zal een oppervlakte van rond de 2500 vierkante meter krijgen. Het pand Breestraat 125 ('t Hof van Holland) is volgens de Kroon wel een monument, maar mag toch worden gesloopt. (Van één onzer verslaggevers) LEIDEN - C en A mag de voormalige vestiging van de Raad van Arbeid, Breestraat 125 ('t Hof van Holland), afbreken. Hetzelfde geldt voor de panden Langebrug 48 en 52-52a. De Kroon heeft de vele protesten tegen deze sloopplan- nen afgewezen. Waarmee de weg voor vestiging van een nieuw kledingmagazijn, ter vervanging van de bestaande C en A-winkels aan de Breestraat en Botermarkt, is vrij gemaakt. Wel erkent de Kroon dat de panden destijds terecht op de monumen tenlijst zijn geplaatst. Waarmee de bezwaren daartegen, die wa ren ingediend doordeonroerend- goedmaatschappij van C en A, Beurspassage, en door de Raad van Arbeid, zijn afgewezen. Dat heeft verder geen gevolg: de pan den mogen toch worden afge broken, omdat de Kroon vindt dat het economisch belang van de Leidse binnenstad het zwaarst moet wegen.. De panden zijn van voldoende oudheidkundige en architectoni sche waarde om als monument te worden aangemerkt, zo staat in het Kroonbesluit te lezen. Er is sprake van een „historisch stads beeld met een typisch Hollands karakter". De Kroon noemt het in het algemeen ongewenst om dit soort binnenstadsgebieden aan te tasten. Niettemin zal dat in het geval van het Leidse centrum wel gebeu ren. De Kroon wijst er in haar be sluit op dat de binnenstad van Leiden mede als gevolg van de vestiging van winkelcentra in de omgeving de laatste jaren aan waarde heeft ingeboet. Hetgeen heeft geleid tot een „achtergeble ven geneigdheid" om te investe ren en om nieuwe winkels te ves tigen. De nieuwbouw van C en A betekent „een belangrijke bij drage aan de opleving van de economische bedrijvigheid", al dus de Kroon, die in het besluit verwijst naar een advies van de Kamer van Koophandel en net besluit van de gemeenteraad om de minister van CRM te verzoe ken de panden van de monumen tenlijst af te voeren. Volgens de Kroon zijn andere plaatsen voor een vestiging van C en A (bijv Haarlemmerstraat. Schutters veld of Garenmarkt) minder ge schikt gezien hun ligging ten op zichte van het koopcentrum. Tegen de beslissing van de toen malige minister van CRM, Van Doorn, om C en A toe te staan de panden in de Breestraat en Lan gebrug af te breken, is destijds, een storm van protest gerezen. De Kroon heeft nu bepaald dat veel van die protesten in juridi sche zin geen rol kunnen spelen Van de particuliere personen, die bezwaar tegen de sloop hadden aangetekend, zijn alleen de eige naars van de panden Langebrug 50 en Langebrug 46, alsmede de. huurders van Langebrug 46, Breestraat 123a en Langebrug 48 ontvankelijk verklaard. Dit wil zeggen dat alleen hun bezwaren in overweging zijn genomen. De tientallen andere particuliere bezwaren zijn afkomstig van mensen die geen rechtstreeks belang bij het voortbestaan of het slopen van de panden hebben: hun bezwaren zijn niet-ontvan- kelijk verklaard. Van de organi saties zijn alleen Buurtvereni ging Pieters- en Academiewijk, de Werkgroep Milieubeheer, de Koninklijke Oudheidkundige Bond, de Vereniging Oud-Leiden en de Bond Heemschut in hun bezwaren ontvangen. De bezwa ren van de Bomenstichting, de (toenmalige) gemeenschappelij ke gemeenteraadsfractie van PPR, PSP en D'66, de buurtver eniging Oude Morsch, de buurt vereniging Maredorp en de Ver eniging Milieudefensie zijn niet ontvankelijk verklaard. Langzaam maar zeker begint de Sinterklaasdrukte weer op gang te komen. Dat bleek bij navraag in verscheidene Leidse speelgoedzaken. Speelgoedverkoopster mevrouw Van Dorp: "De Sinterklaas verkoop begint inderdaad weer op gang te komen maar ondanks alle mooie verhaal tjes over spreiding van de drukte zal het er toch wel weer op neer komen dat het pas op het allerlaatste moment echt storm gaat lopen. Dat gebeurt pas nadat de maandsalaris sen zijn overgemaakt. Dus na de twee, drie-entwintigste Dan wordt het voor ons: alle hens aan dek". Haar collega de heer De Waal "Dat is waar maar wel jam mer. Want als het zo waan zinnig druk is dan kun je geen tijd vrijmaken om je klanten voldoende te adviseren. We hebben dan bij wijze van spreke geen eens de tijd om fatsoenlijk "Dank je wel" te zeggen. Dat de mensen zo lang wachten met hun Sinterklaas inkopen is dus zowel voor hen als voor ons een onbevredi gende zaak" Een aantal speelgoedwinkeliers heeft om de drukte inderdaad wat te kunnen spreiden een systeem toegepast waarbij aanbiedingen worden ge daan die bijvoorbeeld tot 10 november geldig te zijn. Een poging dus om de klant er toe te verleiden wat eerder tot de aanschaf van speelgoed over te gaan. De heer De Waal: "Daar doe ik niet aan mee. Ik vind dat ik het tegenover mijn klanten niet kan verkopen om te zeg gen: "Joh, tot de tiende kan je dat artikel goedkoop krijgen Kom je een dag later dan moet je twee tientjes meer betalen Ik heb wel speciale Sin terklaasaanbiedingen maar daarvoor geldt: Zolang de voorraad strekt" Ook mevrouw Van Dorp laat weten het genoemde systeem met betrekking tot spreiding van de drukte "niet te zien zit ten". Zij zegt: "Dat is gewoon een eigen initiatief van een aantal speelgoedwinkeliers met de bedoeling om de ver koop in het begin wat te sti muleren" Volgens beide speelgoedwinke liers is er dit jaar, evenals vo rig jaar trouwens, geen echt "rage-artikel"zoals enkele jaren terug playmobilDe heer De Waal: "Er is een be hoorlijke vraag naar compu terspeelgoed maar het is niet zo dat dergelijke artikelen als pakjes boter over de toonbank gaan. Maar daar is de prijs ook niet naar" Mevrouw Van Dorp: "De "nor male" gezelschapsspelen lo pen aardig evenals het com puterspeelgoed. De topper is op dit moment de radiogra fisch bestuurbare auto. Ver der is er wel degelijk een ge richte vraag naar de speel goed van het jaar en dat op zich is verheugend". Het begrip "Speelgoed van het jaar" is afkomstig van de h ier in Leiden gevestigde stichting "Goed Speelgoed". Jaarlijks wordt door deze stichtingdie zich tot doel stelt om het kwali teitsbewustzijn van fabri kant, handel en consument te stimulereneen jury samenge steld die bekroningen en eer volle vermeldingen aan be paalde speelgoedartikelen moet gaan toekennen. Uit het jury-rapport van dit jaar blijkt dat in de categorie baby- en peuterspeelgoed de zogenaamde "Playschool Funbike("'een vierwieler, die is geconstrueerd om kin deren die pas leren lopen, te helpen de actie-radius te ver groten". aldus het iuru port). Bij het kleuterspeelgoed werd de "Magnadoodle" leen magnetisch schetsbord) be kroond. In de categorie "speelgoed voor het school kind" werd "Familytennis" bekroond. Een vorm van ten nis waarbij wordt gespeeld met lichte rackets en een ve derlichte, zowel op stenen als op gras uitstekend stuiteren de. bal. In de categorie spelen en puzzels viel de bekroning ten deel aan het Japanse bordspel "Sho- gun". Een vereenvoudigde vorm van schakenIn de cate gorie hobby-artikelen tenslot te ging de "Camera Obscura met de hoogste eer strijken. Een éénoog spiegelreflex ca mera waarbij het beeld hori zontaal op een plexiglas plaat wordt geprojecteerd. Met de "Camera Obscurais het mo gelijk om een vergroting van een klein plaatje te maken en olgens op papier bekroond in de categorie hobby-artikelen Met i kan de jeugd een vergroting maken ran ecu klem plaatje e jens op papier overtrekken. ADVERTENTIE LEIDEN - De hoop die een aantal kleine Leidse slagers en grossiers nog hadden op het mede-eigp- naarschap van het Leidse slacht huis aan de Pasteurstraat is gis teravond definitief de bodem im geslagen. Ondanks het uithangen van een - zeer bescheiden - spandoek in de raadszaal en verwoede pogingen van CDA-raadslid Vink om de politiek nauwelijks nog omstre den zaak een andere wending te geven, besloot de Leidse ge meenteraad om het slachthuis in principe te verkopen aan drie bv's. LEIDEN - Vijf van de zeven door Stichting Studentenhuisvesting aangeklaagde studenten gaan in hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding van 16 oktober. Ze zijn het oneens met de uit spraak van mr. Blaauw dat de studenten hun kamers aan de Klikspaanweg moeten verlaten om het complex een jaar lang niet mogen betreden. Mr. Blaauw kwam tot dit vonnis door de be schuldigingen dat de betrokken studenten herhaalde malen me debewoners zouden hebben las tiggevallen en dat zij fascistische en nazistische leuzen hadden geëtaleerd. Nieuw tijdens het hoger beroep zal naar alle waarschijnlijkheid de getuigenverklaring zijn van één persoon die voor het gebeurde verantwoordelijk zou zijn. Het betreft volgens de studenten ie mand die tot nu toe "buiten schot" bleef maar zich nu bereid heeft getoond een getuigen verklaring af te leggen. Wanneer het hoger beroep zal plaatsvinden is nog niet bekend. De studenten tekenen het hoger beroep afzonderlijk aan. Die bv's (LVC bv, A. en L. Philip bv en B. Bos bv) mogen gaan probe ren om het al jaren verlieslijden de gemeentelijke slachthuis uit de rode cijfers te halen. Het zit Vink vooral dwars dat in zijn ogen de kleine slagers buitenspel zijn gezet. De kleine slagers dach ten, aldus Vink, nog volledig in de onderhandelingen mee te doen op het moment dat de over eenkomst met de drie bv's we reldkundig werd gemaakt. Gehoor Gehoor vond het CDA-raadslid al leen bij PSP, D'66 en CPN. De andere raadsleden lieten zich overtuigen door wethouder Van Dam, die zich kon beroepen op de vergeefse onderhandelingen die tot februari van dit jaar nog met de gebruikers van het slachthuis (waaronder de kleine slagers) over een mogelijke overname waren gevoerd. uden van de overname was er gisteravond bij verschillende partijen wél. Fi nancieel komt de gemeente Lei den er niet zo best af, vond bij voorbeeld Ranner (PvdA). Hij hekelde de verkapte subsidies die de nieuwe eigenaars van het slachthuis krijgen via voordelige leningen, goedkope erfpacht een laag verkoopbedrag van gebouwen. Tweede Ook een tweede voorstel van Vink om nog iets aan de verkoop te veranderen mislukte. Het raads lid wilde - op een manier die an dere partijen als "onuitgewerkt" en zelfs "slecht" betitelden - de toekomstige eigenaars van het slachthuis méér huur voor de grond laten betalen naarmate zij minder van het huidige gemeen- tepersoneel in dienst houden. Alleen CD A-voorstemmen konden worden geteld toen dit voorstel roemloos in de raad ten onder ging. Ritueel slachten Met succes pleitte Oosterman (D'66) voor de mogelijkheid dat particulieren af en toe in het slachthuis terecht kunnen, voor bijvoorbeeld rituele slachtingen en slachtingen bij feestelijke ge legenheden. Oosterman wil voorkomen dat particulieren weer overgaan tot slachtingen op zolder "of de binnenplaats" "Daarmee zou de klok weer ach teruitgezet worden. Ik wil een garantie dat dat niet hoeft" n de verdere gesprekken met de drie toekomstige eigenaars zal Oostermans idee serieus moeten worden besproken, besloot de gemeenteraad. Zodra de onder handelingen helemaal afgerond zijn, neemt de raad definitieve beslissingen. Een eigen huis, ook voor jonge mensen! LEIDEN - Aan de Leidse universiteit is dr. J. Reedijk benoemd tot ge woon hoogleraar in de anorganische chemie. Dr. Reedijk was lectorinde anorganische en fysisiche chemie aan de technische hogeschool in Delft. Van de hand van dr. Reedijk, die onder meer secretaris is van de sectie voor anorganische en fysische chemie van de Koninklijke Neder landse Chemie Vereniging, zijn honderden publicaties verschenen. Mevrouw Van Dee LEIDEN - De Leidse gemeente raad heeft gisteravond besloten 20.000 gulden beschikbaar te stellen voor de huisvesting van de Leidse Vrouwenraad en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in de voormalige Reinwardt-Academie aan de Caeciliastraat. Het Vrouwenhuis, nu nog gehui.. vest aan de Nieuwe Rijn 2'. krijgt 50.000gulden v<mm h tingskosten aan de Hooigracht 79 (voormalig bureau huisvesting). Hoewel wethouder Tesselaar gis teravond benadrukte dat de ge meenteraad uitsluitend hoefde te beslissen over het geven van geld. en dat een definitieve be slissing over huisvesting van de twee organisaties nog genomen moet worden, bleken de meeste raadsfracties daar iets anders te genaan te kijken. "Onevenwichtig" vinden veel par tijen het verschil dat wordt ge maakt in subsidie tussen Vrou wenhuis in Vrouwenraad Ne derlandse Vereniging van Huis vrouwen (nu gehuisvest aan het Noordeinde). Mevrouw Van Dee (CDA) eiste en kreeg van wethouder Tesselaar de toezegging dat de 20 000 gul den voor Huisviouwen Vrou wenraad mogelijk verhoogd wordt, als blijkt dat dat te weinig is. Volgens Tesselaar gaat het bij de bedragen gewoon om het geld waarom de mpeoüeveiülw or ganisaties hebben gevraagd Onduidelijk is voor Hoekema (D'66) <»i andere irouwenoigani- saties straks toegang krijgen tot het pand aan de Hooigracht, on dank- de beloften die het Vrou wenhuis op dat gebied gedaan heeft Hij te daarop controle. maar stemde niet tegen het sub- sidievoorstel. Anders lag dat bij zijn fractiegenoot Oosterman, die wél tegenstemde. Volgens Oosterman kunnen de functies die het Vrouwenhuis in het pand aan de Hooigracht denkt te vervullen (opvang vrouwen in moeilijkheden. Blijf van m'n Lijf afdeling) ook en beter door deskundige instellin gen worden vervuld. Hij betwij felt sterk of andere vrouwenclubs wel bij het Vrouwenhuis zullen erigens heeft het Vrouwenhuis al "door omstandighedeneen deel van het pand aan da Hm gracht betrokken, zei wethouder Tesselaar g.stera\ ond. Behalve Oosterman stemde ook Van Duijn (VVD) tegen het subsidie- Ov

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 3