aan Scholten twijfelt haalbaarheid CDA-plannen 'Kernwapenarsenaal van een bedreigende omvang' 4000+2000mz Eigenaar van huwelijks bureaus in opspraak Hopjesvla halve liter tijdelijk keukens, badkamers,zitkomfort onder één dak Duits kernafval ligt Kamer zwaar op maag Rekening tandarts voor patiënten ziekenfonds VRIJDAG 2 NOVEMBER 1979 BINNENLAND PAGINA 7 DEN HAAG (GPD) - Zie kenfondspatiënten zullen hun tandarts wellicht voor een deel zelf moeten gaan betalen. De staatssecreta ris van volksgezondheid heeft een plan in die rich ting voorgelegd aan de Ziekenfondsraad. Zij volgt daarmee suggesties die het Tweede-Kamerlid Dees (WD) onlangs in die richting heeft gedaan. In elk geval zouden de zieken fondspatiënten de rekening van hun tandarts in de toekomst eêrst zelf moeten gaap betalen en pas daarna bij hun ziekenfonds om vergoeding kunnen aankloppen. De hoogte van de vergoeding wordt in de plannen van de staatssecretaris afhankelijk ge steld van de aard van de behan deling en van het inkomen van de patiënt. De staatssecretaris verwacht niet dat de Ziekenfondsraad - waarin behalve de ziekenfondsen ook maatschappelijke organisaties als de vakbeweging vertegen woordigd zijn - spoorslags haar idee zal volgen. Zij meent echter dat de maatregel kan bijdragen tot beperking van de kosten voor de gezondheidszorg. Zij ver wacht dat ziekenfondspatiënten minder gemakkelijk voor klei nigheden naar de tandarts zullen stappen omdat hun dat toch niets kost. Hoogendijk moet getuigen AMSTERDAM (ANP) - Dr. Ferry Hoogendijk, de hoofdredacteur van Elseviers Magazine, kan zich niet onttrekken aan een voorlo pig getuigenverhoor in de KGB- zaak. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep verworpen dat Hoogendijk vorig jaar had inge steld tegen een beschikking van het gerechtshof in Amsterdam. Het hof beschikte toen dat Hoo gendijk bekwaam was om te worden gehoord in een voorlopig getuigenverhoor, dat het voor malige PSP-kamerlid Bram van der Lek in 1976 had aangespan nen tegen de uitgever van Else viers Magazine, Bonaventura. Aanleiding was een bericht in Else viers Magazine, waarin melding werd gemaakt van een lijst met Nederlanders die in dienst waren van de Russische geheime dienst, de KGB. Man na bezoek prostituee beroofd van verduisterd geld( f70.000) (Van één onzer verslaggever) LEIDERDORP - Volgens CDA- defensiespecialist in de Tweede Kamer, Joep de Boer, vormt de huidige opvatting van het over grote deel van de CDA-fractie ten aanzien van de modernisering van kernwapens een bijdrage in het pogen om te komen tot een verantwoorde ontwapening. Zo als bekend heeft de CDA-fractie er geen bezwaar tegen dat de NAVO in december een aanvang maakt met de produktie van nieuwe kernwapens maar mag voorlopig niet tot stationering in Nederland worden overgegaan omdat eerst via onderhandelin gen met het oostblok mogelijk heden van ontwapening moeten worden bekeken. De Boer verzette zich gisteravond in Leiderdorp fel tegen opmer kingen als zou het CDA de Ne derlandse defensie onverant woord verzwakken. De Boer"De Nederlandse inbreng in de NA VO mag er, vergeleken bij de an dere landen, zijn. Verhalen dat Nederland zich niet voldoende militaire inspanningen getroost zijn onzinnig. Jammer genoeg bekleden te weinig Nederlanders topfuncties bij de NAVO waar door dit geroddel te weinig wordt Defensiespecialist De Boer: weersproken". De uit Lisse af komstige politicus staafde zijn beweringen met een uiteenzet ting van de huidige sterkte (aan tallen tanks, vliegtuigen e.d.) van de Nederlandse krijgsmacht. De Boen "We verkeren nu niet in de situatie van een gebroken ge weertje. Dat zou uiteraard on aanvaardbaar zijn. De huidige bewapening van het westen vormt een reele afschrikking. Maar we zijn nu wel op een punt gekomen dat we ons moeten af vragen of de kernbewapening niet zodanig uit de pan is gerezen dat dit ook bedreigend is. Zowel in het oosten als in het westen is het kernwapenarsenaal dusdanig gegroeid dat wanneer het een keer misgaat het dan gelijk ook zo mis is dat niemand het meer na kunnen vertellen. Het is goed dat steeds meer mensen ook bij dit gevaar stilstaan. Het lijkt zo voor de hand liggend dat elke Russi sche bewapeningsactie door een antwoord van de NAVO moet worden gevolgd maar je moet je wel afvragen waar zo'n antwoord toe leidt. Blijf je op die manier de wapenwedloop niet aanslinge ren? Hoe kom je daar uit? In de afweging van dit alles geldt voor mij op dit moment n'u nog geen nieuwe kernbewapening". Volgens De Boer verschilt het CDA van de WD in de taxatie van wat er op het ogenblik in Rusland ge beurt. De Boen "Als Rusland doorgaat met de bewapening dan moetje afwegen op welk moment je de risico's te groot vindt wor den. Die gedachte zit ook achter het CDA-plan. Het CDA wil de NAVO wel middelen verschaffen om de Russen aan de onderhan delingstafel tot concessies te krijgen maar het CDA wil niet zonder meer het groene licht ge ven voor alle kernwapenplannen van de NAVO. Het CDA-plan laat de mogelijkheid open om tussen tijds situaties te bekijken en daar op te reageren. En als in andere hoofdsteden van de NAVO-lan- den dit CDA-plan niet aanvaard- baar kan zijn dan kun je er aan 'twijfelen of men het daar wel meent als men het over ontwape ning heeft". - Vergeleken bij het gloedvolle en soms emotionele betoog van De Boer stak de bijdrage van staats secretaris Van Lent van defensie, die gisteravond ook op de CDA- bijeenkomst in Leiderdorp aan wezig was, wat magertjes af. Van' Lent merkte op dat een even wicht in de machtsverhoudingen een belangrijke factor voor het bewaren van de wereldvrede is en dat bewapening nog altijd het voornaamste middel is om dat evenwicht te verkrijgen of te be houden. Volgens Van Lent mag het CDA het als politieke partij niet alleen bij ethische opvattin gen laten maar moet ook in de praktijk naar wegen worden ge zocht om de wereldvrede te be vorderen. Over de kernwapen- problematiek wilde Van Lent zich niet nadrukkelijk uitla ten: "Die zaak ligt momenteel zo gevoelig dat het niet verstandig zou zijn daar al te zeer op in te gaan". DEN HAAG (GPD) - Minister Scholten (defensie) verwacht bij de NAVO-partners weinig bijval te zullen krijgen voor de voorstellen die het CDA heeft gedaan met betrekking tot de modernise ring van de kernbewapening. Die voorstellen houden in dat de NAVO in december wel besluit om nieuwe kernwapens te gaan maken, maar de beslissing over de feitelijke stationering van die wapens in Europa nog twee jaar aanhoudt. Ook de fractie van de PvdA is van oordeel dat de NA VO in december nog geen beslis sing mag nemen. Maar daarmee werd oud-minister van buiten landse zaken Van der Stoel voor alsnog geïsoleerd. Scholten zei gisteren zich niet aan de CDA-opvattingen gebonden te voelen. „Wij zullen deze ge dachten natuurlijk met onze bondgenoten bespreken, maar ik kan niet zeggen dat ik verwacht dat zij daar direct zeer enthou siast op zullen reageren", aldus de minister na een drie uur du rend beraad dat hij en minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) gisteren voerden met de kamercommissies voor defensie en buitenlandse zaken. Maar volgens de bewindsman laat ook een NAVO-besluit waarbij wél over stationering wordt be slist, de mogelijkheid open dat de NAVO daar later, op grond van besprekingen met de Russen over wapenbeheersing, op terug komt. Scholten zei dat bij de bei de benaderingswijzen, die van de NAVO en van het CDA, de wa penbeheersing voorop staat. Serieus Na afloop van het beraad met de commissies zei minister Scholten dat wij de ontwikkelingen aan Russische kant serieus moeten nemen. „Wij kunnen die niet met de handen over elkaar gadeslaan. Zou de Sowjet-Unie in het huidi ge tempo doorgaan, dan staan er in 1985 ongeveer 300 nieuwe SS- 20-raketten, waarvan er zeker 200 op West-Europa zijn gericht". AMSTERDAM (ANP) - Een inwo ner van Amsterdam-noord, die zondagnacht in zijn woning door een prostituee en haar twee vrienden is beroofd van 70.000 gulden, blijkt dat geld te hebben verduisterd. Inmiddels heeft hij bekend zijn werkgever geduren de de afgelopen vijfjaar in totaal een ton afhandig te hebben ge maakt, aldus heeft de Amster damse politie bekend gemaakt. Nadat hij zondagnacht op de Zee dijk in Amsterdam een prostituee had ontmoet en met haar was meegegaan, bood de man aan het bedrag dat hij haar verschuldigd was bij hem thuis te voldoen. Samen met de vriend van de publieke vrouw lieten zij zich door een "snorder", een klandes- tiene taxi-chauffeur, naar de wo ning van de man vervoeren. Daar betaalde hij haar in het bijzijn van de twee mannen uit een geldkist, waarin hij het verduisterde geld bewaarde. Vervolgens trok hij zich met de prostituee terug om Diverse Tweede-Kamerleden lie- Minister Van der Klaauw (die ove rigens zei dat in het CDA-voorstel „bruikbare punten" zitten) vond dat het kabinetsbesluit over deze zaak niet voor begin december genomen zal worden. Op 12 de cember moet de NAVO in Brus sel een beslissing nemen. Van der Klaauw liet duidelijk blijken niets te voelen voor een opstel ling van Nederland los van de an dere NAVO-partners. "We zullen moeten streven naar een ge meenschappelijke oplossing voor dit gemeenschappelijke probleem", zei hij. nogmaals van haar diensten bruik te maken. Onmiddellijk na het vertrek van de vrouw en de twee mannen be merkte de man dat hij was be stolen. Hij meldde zich bjj de po litie en daarbij kwam aan het licht, dat hij het geld had verduis terd. De vrouw en de twee man nen zijn inmiddels aangehouden. het beraad weten dat het gesprek nauwelijks een nieuw licht op de standpunten had ge worpen. Het commissie-overleg was voornamelijk informatief, al noemden vooral PvdA en WD- politici het verhelderend dat mi nister Scholten met zo weinig en thousiasme over de CDA-voor- stellen had gesproken. De PvdA-fraktie heeft gisteravond het standpunt ingenomen dat de NAVO in december niet mag be slissen over de produktie en de plaatsing van Pershing-2 en To mahawk-kruisraketten, en dat Nederland dus ook niet mag in stemmen met plaatsing van die raketten op zijn grondgebied. Dit heeft fraktievoorzitter Den Uyl na het fraktieberaad meegedeeld. De PvdA-fractie vindt dat onder handelingen met de Sowjet-Unie zo snel mogelijk moeten begin nen en dat de NAVO dient aan te dringen op een drastische beper king van het aantal SS-20-raket- ten. Den Uyl wees intussen op een essentieel verschil met de opvattingen van het CDA, dat wel instemt met de produktie van de nieuwe kernwapens, maar "die beslissing wordt dan weer uitge kleed door er allerlei voorwaar den aan te verbinden." Van der Stoel was het met deze fraktie-opvatting niet eens; vol gens Den Uyl "nog niet". Voor alsnog gelooft Van der Stoel dat uitstel van een beslissing over dit onderwerp van nadelige invloed zal zijn op de bereidheid van de VS te onderhandelen met de Sowjet-Unie. Ook de WD wijst de CDA-gedach- te om de besluiten over produktie en plaatsing van nieuwe kernwa pens te splitsen van de hand. De VVD'er Ploeg noemde de CDA- voorstellen gisteren volstrekt onvoldoende. Volgens hem moet de NAVO in december juist wel een produktie-en plaatsingsbe slissing nemen om de achter stand op de Russen niet nog gro ter te laten worden dan ze al is. De D'66'er Brinkhorst heeft giste ren in het commissie-overleg nog een poging gedaan om de invloed van de Tweede Kamer op de be sluitvorming te versterken. Hij stelde voor dat de regering het moderniseringsbesluit behan delt alsof het om een internatio naal verdrag gaat. Bij dat soort verdragen wordt altijd de beperking opgenomen dat de instemming van het kabinet ge schiedt "onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring". Dat betekent dat het besluit pas na bekrachtiging door de T\veede Kamer geldigheid krijgt. De aanstaande NAVO-beslissing kent die beperking niet. Dat is binnen de NAVO ook ongebrui kelijk. En elk besluit waar het kabinet dan mee akkoord gaat, is bindend. Brinkhorst: "De enige mogelijkheid die de Kamer dan heeft, is het kabinet achteraf naar huis te sturen, maar de eenmaal genomen beslissing blijft over eind. In het geval van parlemen taire goedkeuring kunnen wij zelf het besluit bekrachtigen of niet". Minister Scholten liet gisteren ech ter weten niets voor zo'n beper king te voelen. ADVERTENTIE. DEN HAAG - Gisteren is de grootste verhuizing van papier, die ons land ooit heeft gekend, begonnen. Het betreft de verhuizing van het gehele bestand van het Algemeen Rijksarchief van het pand aan het Haagse Bleijenburg naar de Prins Willem AlexanderwegOp de foto het inladen van de papieren in één van de vele verhuiswagens DEN HAAG (GPD) - Ernstige zor gen maakt de Tweede Kamer zich over de narigheid die grensover schrijdende bedreiging van ons Nederlands milieu met zich mee brengt. Vooral de opslag van kernafval in het Westduitse Ahaus was gistermiddag en -avond tijdens de behandeling van de begroting van milieuhy giëne een zaak die de kamerleden van alle grote partijen wat zwaar op de maag lag. Minister Ginjaar kon in elk geval meedelen dat zijn beleid en dat van zijn Westduitse collega erop gericht is alle moge lijke informatie over kernafval te verzamelen. Dezer dagen heeft hij vanuit Uit Suriname dit jaar ruim 9000 nieuwe emigranten DEN HAAG (ANP) - In de eerste acht maanden van dit jaar zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 9.398 mensen uit Suriname naar ons land geëmi greerd tegen 3.899 in de periode januari/augustus 1978. De immi gratie uit de Antillen bedroeg in beide perioden ongeveer 3.000 personen. Daar staat tegenover dat vanuit Nederland zowel naar Suriname als naar de Antillen ruim 1.500 personen zijn geëmi greerd in de eerste acht maanden van het lopende jaar, ongeveer even veel als verleden jaar. De meeste immigranten in ons land komen nog steeds uit de landen rond de Middellandse Zee. In de eerste acht maanden van dit jaar waren dat er ruim 15.000 tegen 13.500 in dezelfde periode van het vorige jaar. De emigratie naar de landen rond de Middellandse Zee bedroeg resp. 6.720 en 7.348. Duitsland de allernieuwste do cumentatie toegestuurd gekre gen over opslag van kernafval. De zorgen en de ongerustheid van de Nederlanders langs onze oost grens gaan hem ernstig ter harte; hij heeft zelfs zijn Duitse collega daarvan op de hoogte gesteld. Echten beslissingen over kern- afvalopslag in Ahaus zijn natuur lijk toch zaken die typisch West duits beleid zijn; daar kan Ne derland en hij ook weinig, om niet te zeggen niets, aan toe of af doen. Nederland is wel verte genwoordigd in de NDKK (De Nederlands-Duitse Kernenergie Kommissie) en heeft ook zitting in enkele werkgroepen, maar gek veel verder kunnen we niet gaan. Over de LPG-aanvoer voor opslag in Gent en de consequenties daarvan voor Nederland, wilde de bewindsman zich nog niet uitlaten. Binnenkort komt er een voorlopig standpunt daarover. Wat plaatsing van LPG-stations in ons land betreft er is, zo zei de minister, op het ogenblik een in ventarisatie gaande over de vei ligheid van dit soort stations. Dat plannen en nota's volgens le den uit de fracties van PvdA, D'66, CDA en WD niet snel ge noeg geëffectueerd worden vond de minister lichtelijk overdreven. Hij wees er overigens wel op dat de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne voorrang krijgt. De minister wil zo snel mogelijk een databank voor milieugevaar lijke stoffen oprichten; boven dien moet er op korte termijn, en daarbij denkt hij dan aan medio 1980, een beleidscoördinatie en een duidelijk beleidsplan komen. Tijdens het debat werden vijftien moties ingediend door de diverse kamerleden. Leo Jansen van de PPR nodigde de regering uit om een algemeen milieuherstelplan op te stellen, waarvan regionale herstel- en compensatieplannen deel uitmaken. Samen met mevrouw Verkerk- Terpstra van de WD drong hij bovendien aan op het uitbrengen van de toegezegde kolennota. Mevrouw Verkerk pleitte voor een verdergaande beperking in EG-verband van het gebruik van chloorfluorkoolwaterstof in spuitbussen. Lansink van het CDA vond dat de regering in het Indicatief Meerjaren Programma Lucht 1981-1985 maatregelen moet nemen ter voorkoming of beperking van luchtverontreini ging als gevolg van het wegver keer. EDE (GPD) - "Een misselijke streek van de concurrentie. Die is kwaad geworden doordat wij succes hebben met die televi sieuitzendingen. Wat heeft het voor zin om alles zoveel jaar na de oorlog nog eens op te rakelen". Dat is de eerste reactie van de 59- jarige mevr. Betje Vonk-Wery, de echtgenote van Meindert Vonk (60), eigenaar van drie huwelijks bureaus in Ede. In samenwerking met de Edese huwelijksbureaus probeert de presentator van het TROS-pro- gramma TV-Privé, Henk van der Meyden, te bemiddelen in part nercontacten, een zaak die bij andere huwelijksbureaus niet in goede aarde viel. De TROS maak te gisteren bekend voorlopig met de huwelijksbemiddeling via de tv te stoppen. Gisteren is door radio en pers het onfrisse oorlogsverleden van het echtpaar bekend geworden. Meindert Vonk werd destijds ter dood veroordeeld door het Bij zonder Gerechtshof in Gronin gen. Betje Wery kreeg levens lang, eveneens voor oorlogsmis daden. De straf werd later herzien en in de jaren '50 werden beide echtelieden, die elkaar in de ge vangenis hadden leren kennen, op vrije voeten gesteld. Mevr. Vonk ontkent niet dat haar man SD-agent is geweest en ver oordeeld wegens moord, poging tot moord en doodslag. Hij had als agent van de Sicherheits- dienst arrestaties en huiszoekin gen verricht. Evenmin ontkent zij dat zij zelf tot levenslang werd veroordeeld door het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam. Mevr. Vonk had in de oorlog een verzetsgroep verraden, waardoor zeker drie oud-illegalen de dood werden ingejaagd. "Het is allemaal waar, maar het is allemaal veertig jaar geleden. Wij hebben onze straf uitgezeten. En bovendien moeten de omstan digheden waaronder dat allemaal gebeurde in aanmerking worden genomen. Ik was toen pas twintig en mijn man 21 jaar. We waren zogenaamde jeugdgevallen. Daarom kregen we later ook her ziening van het vonnis. We wisten dat de concurrentie ermee bezig was om de zaak in de openbaar heid te brengen, maar wij hebben nu onze advocaat ingeschakeld en we nemen ook contact op met de Raad van Toezicht op de Dienstverlening voor Huwelijks contacten". Die Raad van Toezicht was volko men op de hoogte van het oor logsverleden van de heer en me vrouw Vonk-Wery. Maar noch tans erkende de raad de drie hu welijksbureaus van het echtpaar. Als bewijs dat zij zichzelf hebben gerehabiliteerd, voert mevr. Vonk aan: "Wij hebben een be wijs van goed zedelijk gedrag van de burgemeester van Ede". En verder "Voor ons zelf vind ik het niet zo erg maar wel voor onze twee kinderen". Politiecellen DEN HAAG (ANP) - Hel D'66- Tweede Kamerlid Wessel-Tuin- stra wil van de ministers van bin nenlandse zaken en justitie we ten of er sprake is van mensonte rende toestanden in de politie cellen en het dagverblijf van de Rotterdamse zeden- en kinder politie aan de Charloise Kerksin- gcl. Als dit zo is wil zij dat de bewinds lieden voorrang geven aan verbe teringen van de huisvesting van de Rotterdamse politie en niet vast te houden aan het standpunt dat met deze verbeteringen pas in 1983 kan worden begonnen. ADVERTENTIE Alleen voor Melkunie-of Menken Landbouw produklcn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 7