actief in I vrije tijd Studenten Klik-complex ontkennen aantijgingen Lezers schrijven Volgende week uitspraak over eis tot ontruiming Vierde "Triënnale" Provincie: meer stop treinen via Leiden Toekomst Marine complex onzeker Hengelsport HSV "De Sportvrienden" hield een wedstrijd in de Zijl. De uitslag was: 1 .B.Honsbeek 42 stuks (3700 gram), 2. E. Mooi- broek 35 (2580), 3. C. Schouten sr. 22 (1950), 4. H. Jansen 14 (1800).5.T. Kneyber 21 (1660), 6. J. Janssen 23 (1569), 7. Chr. Schouten 10(610),8.K.Schou ten 10 (600), 9. Hen. Schouten 10 (600), 10. AHogervorst 10 (600). Hengelsport Visvereniging "De Brasem"vis te een wedstrijd in het Oegst- g eesteer kanaal. Het weer en de vangst waren slecht. De uitslag was: l.G.Cramasr.23 stuks (1670 gram), 2. S. Gom- mans 18(1140),3. A.v.d.Hulst 12 (860),4.J.v.d.Hulst5 (420) 5. J. Harteveld 3 (215), 6. B. Eradus 3 (145), 7. B. Planjer 2 (145), 8. J. Blikman 1 (145), 9. G.Crama jr. 1 110), 10. S. den Dubbelden 1 (75) Vakantiebezigheden (1) In "Klein Matilo" aan de Zaan- straat 126 wordt morgenmid dag een kinderbingo georga niseerd met leuke prijzen. Om twee uur wordt begonnen en er wordt geen entreeprijs ge heven .De bingo kost per ronde afwisselend één en twee kwar tjes. Clubhuis "De Tamboerijn" aan de Valeriusstrtaat 73 houdt morgenmiddag een stuiver- tjeskermis. Zoals de naam al doet vermoeden kost elke at tractie vijf cent. Er wordt om twee uur begonnen en het duurt tot vier uur. Er zijn leu ke prijzen te winnen. Vakantiebezigheden (2) "In de Vrolijke Ark" aan dePie- terskerkchoorsteeg 15 wordt morgenmiddag een muur krant gemaakt. Er wordt om twee uur begonnen en de deel nemers betalen daarvoor één gulden. Buurthuis Groenoordaan de Musschenbroekstraat 25 or ganiseert morgenochtend een ruilbeurs. Vanaf tien uur kan tegen een entreeprijs van f 0.50 van alles geruild worden zoals speelgoed, boeken enz. 's Middags om twee uur is er in hetzelfde buurthuis een film voorstelling. Vertoond wordt de film "Jason.de bergleeuw" Entreeprijs f 1.50. Vakantiebezigheden (3) Het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk 33 organi seert morgen een creatieve ochtend in het clubhuis. Tus sen tien en twaalf uur s och tends worden herfstkijkdozen gemaakt. De kosten voor de deelnemers bedragen één gul den. Reünie Het christelijk lyceum "Visser 't Hooft", de voormalige chr. hbs, organiseert ter gelegen heid van het 60-jarig bestaan op zaterdag 3 november een reünie. Oud-leerlingen en oud-leerkrachten kunnen zich voor deze reünie schrifte lijk dan wel telefonisch aan melden. Het adres is Kager- straat 1 in Leiden en het tele foonnummer is 071 - 151740. Collecte In de week van 22 tot en met 27 oktober wordt onder meer in Leiden en omgeving de collec te voor de geestelijk gehandi capten gehouden. De gelden worden onder meer besteed aan gespecialiseerd jeugd- en volwassenenwerk, vrijetijds besteding en avondverzor- ging, vakanties, speel-o-the- ken voor geestelijk gehandi capten en pastorale verzor ging. In de Leidse regio bracht de col lecte vorig jaar een bedrag van f 53.000.- op. Daarvan werd ongeveer 45 procent in de eigen regio besteed. Japanse film In het kader van de cyclus Ja panse films wordt morgen in het Leids Vrijetijdscentrum aan de Breestraat 66 een film gedraaid van de Japanse ci neast Kurosawa. De film is getiteld "Dodeska-den" en werd gemaakt in 1970. In de film typeert Kurosawa op een kostelijke manier een aantal mensen aan de rand van de samenlevingwonend in krot ten onder behoeftige omstan digheden. De voorstelling be gint om acht uur en de toe gangsprijs bedraagt vier gulden. Het plaatsen van brieven van lezers betekent niet dat de redactie de daarin weergege ven mening onderschrijft. Brieven kunnen van redac- tiewege worden ingekort. Na de toespraak van Schoute morgenavond over de cultu rele toekomst van het Waag gebouw is het de beurt aan fanfarekorpsen, volksdans groepen (o.a. Achalay), zi- geunermuziek van Czardas en muziekgezelschap De Burcht. Zaterdag staat de klassieke mu ziek centraal. Diverse koren, zoals het Madrigaal- en het Leids Kamerkoor, solisten en orkesten zullen De Waag dan bevolken. Verder staan er een poëzie-dag, een gedichten avond en een straatmuzikan ten-festival op stapel. De Triënnale zelf krijgt dit jaar een educatief tintje met zich mee. Beelden, schilderijen en keramische werken konden worden ingezonden door beeldende kunstenaars. Een beperking die wegens de be schikbare ruimte moest wor den aangebracht, maar ook door de themakeus: "de kun stenaar en het materiaal" (Van één onzer verslaggevers) LEIDEN/DEN HAAG - Het dage lijks bestuur van de provincie zal deze week bij minister Tuijnman (verkeer en water staat) andermaal zijn ongenoe gen kenbaar maken over de vermindering van het aantal stoptreinen in de zgn. daluren (het tegenovergestelde van spitsuren) op het traject Leiden- Rotterdam. Gedeputeerde Diepenhorst stelde gisteren een „vrij scherpe brief' aan het ministerie in het vooruit zicht. Al eerder klaagde het pro vinciaal bestuur over het verla gen van de treinfrequentie per 1 mei van dit jaar tussen Leiden en Rotterdam, maar tot nu toe is een reactie daarop van de minister achterwege gebleven. Wel ver nam Diepenhorst informeel van een ambtenaar van het ministerie dat de treinen tussen Leiden en Rotterdam slecht bezet zouden zijn. Maar uit gegevens die de provincie vervolgens bij de Ne- derlandsche Spoorwegen op vroeg, blijkt het tegendeel. Ge middeld is 40 procent van de plaatsen in de stoptrein Leiden- Rotterdam bezet. Een score die door de meeste treinen niet wordt gehaald. Gevolg van de vermindering van het aantal stoptreinen is dat reizi gers aan overstappen soms 11 tot 25 minuten kwijt zijn. „Als je het openbaar vervoer wil vermoor den, moet je het zo doen", zegt gedeputeerde Diepenhorst daar over. Het provinciaal bestuur wil nu dat de oude frequentie op 1 mei van het volgend jaar weer wordt ingevoerd. De beslissing daarover moet veel eerder wor den genomen. Al in december gaat het nieuwe spoorboekje na melijk naar de drukker... LEIDEN - Toeristen uit het noor delijk deel van Amerika kunnnen voortaan met hun Holland Cultu re Card ook in stedelijk museum De Lakenhal terecht. De kaart, die toeristen bij aankomst in Ne derland kunnen kopen, geeft o.m. gratis toegang tot diverse musea. Voorwaarde voor deel name van de Lakenhal aan het project is dat de raad er toestem ming voor geeft. LEIDEN - De vierde kunstten toonstelling "Triënnale" wordt morgenavond door wethouder Schoute geopend. De opening valt samen met de voltooiing van de verbouwing van De Waag als open kunst centrum. Naast de tentoonstelling van kunstenaars uit de Leidse re gio (tot en met 10 november) zal er de komende weken in De Waag een groot cultureel ge beuren plaatsvinden waarin muziek, film en theater cen traal staan. Zo werden bezoekers lastig geval len, drong men naburige panden binnen en zou een aantal van de 500 bewoners van de Klik met lij felijk geweld zijn bedreigd. Ook de nachtelijke "hobby", het ex- cerceren over het terrein, werd door een aantal medebewoners niet op prijs gesteld. Aanleiding tot het geding dat zich gistermiddag in een propvolle zaal bij president J.H. Blaauw af speelde was de overlast die de gedaagde studenten hun buren in de nacht van 5 op 6 augustus be zorgden. Zo zouden ze in het holst van de nacht op zeer lui druchtige wijze nazistische en fascistische leuzen als "Alle Ju- den mussten erschossen wer den" hebben geventileerd. Bo vendien werden er die nacht ver nielingen aan het terrein aange bracht en werden passanten las tiggevallen. Explosief Volgens de advocaat van de eisen de partij, mr. W.M.A. Kalkman, zou de sfeer op het Klik-complex juist na dit voorval "explosief' zijn. Hij achtte het in het belang van de bewoners en de goede naam van de stichting Studen tenhuisvesting dat het zevental zou worden verwijderd. Tot pro test van de gedagvaarden (die in elk geval hun vrienden op het complex willen blijven bezoe ken) eiste de raadsman zelfs dat ze het terrein, dat niet openbaar is, nooit meer mogen betreden. Hij verwierp het argument dat een kort geding een onmogelijke "Vrouwenhuis" betrekt pand van bureau huisvesting LEIDEN - De financiële commissie van de gemeente is gisteravond in grote meerderheid akkoord gegaan met het onderbrengen van het Vrouwenhuis in het voormalige bureau huisvesting aan de Hooigracht. Alleen het PvdA-raadslid Van Aken behield zijn stem voor. Tij dens de behandeling van het voorstel om het Vrouwenhuis voor de exploitatie de nodige subsidie te verlenen, sprak me vrouw Ponsen (PSP) de vrees uit dat het pand wel eens zou kunnen worden gekraakt. Ze had bij ge ruchten vernomen dat daarvoor plannen bestonden. Vertegenwoordigsters van het Vrouwenhuis, die op de vergade ring aanwezig waren, deelden echter mee dat men gisteren al de nieuwe huisvesting heeft be trokken. Dit ondanks het feit dat er nog het nodige zal moeten worden opgeknapt aan het pand. zaak is omdat de aanleiding daar toe al 2lh maand 'oud' is. De klachten, aldus Kalkman, komen al veel langer bij de stichting bin nen dan sinds de bewuste augus- tus-nacht. Vergeefs werd gepro beerd om ze via de beheerder op te lossen. Tenslotte kon ook een brief, waarin de zeven studenten schreaien bereid te zijn verre gaande concessies te doen, niet meer helpen. Kalkman voerde ook aan dat de twee studenten die zogenaamd uit de Klik waren ver trokken maar daar nog illegaal zouden verblijven alsnog waren gedagvaard. Advocaat J.H. Cox, hij trad op namens vier bewoners van nummer 43, benadrukte dat "er overal wel eens spanningen zijn." Spanningen die volgens hem nooit aanleiding waren tot het nemen van actie of het geven van waarschuwingen. Hij gaf te kennen dat de bewoners van 38 het in het verleden wel "bijzon der bont" hadden gemaakt Voorzover echter het gedrag van nr. 38 in verband zou worden ge bracht met de burenruzie tussen de nummers 42 en 43 tekende de raadsman bezwaar aan. De bu renruzies waren volgens hem geen aanleiding tot deze conflict situatie. 'Storend" noemde mr. Cox de on zorgvuldige wijze van onderzoek naar ieders aandeel in de zaak. De stichting zou gemakshalve maar een hele groep hebben genomen in plaats van de moeite te nemen alle betrokkenen te horen. Cox ontkende niet dat een aantal gedaagde studenten bij sommige gebeurtenissen aanwezig was geweest. "Maar dat is een andere zaak" aldus mr. Cox, die zei sterk de indruk te hebben dat tegen het viertal van nummer 43 een hetze werd gevoerd. Kwalijk Eén van de drie bewoners van 38, zij hielden hun eigen pleidooi, liet weten het een kwalijke zaak te vinden dat zij als zwarte schapen en de bewoners van 43 als blanke engelen werden afgeschilderd. Volgens de student had de stich ting het recht om een kort geding aan te spannen verspeeld door eerst 2lh maand te wachten en vervolgens de betrokkenen elf dagen de tijd te geven om zich voor te bereiden. Een argument dat later door mr. Kalkman werd afgedaan met het verweer dat "studenten nu eenmaal meer tijd hebben dan een bestuur". Ook de drie bewoners van 38 ontkenden de meeste beschuldigingen en vonden de eis tot ontruiming te zwaar. Een betrokkene van 38 die tevens als getuige fungeerde ver klaarde dat tijdens de bewuste nacht niemand van de gedag vaarden van nummer 43 bij de ongeregeldheden op het terrein betrokken was geweest. Tenslot te verklaarden hoofdinspecteur La Rivière van de Leidse politie dat klachten in het verleden hoofdzakelijk van Haagweg-be- woners afkomstig waren ge weest. Uitspraak op 23 oktober LEIDEN/DEN HAAG - De Stichting Studentenhuisves ting Leiden heeft gisteren in een kort geding geëist dat zeven bewoners van de studentenflat Klikspaanweg hun kamers onmiddellijk ontruimen. De studenten zouden hun buren - die in augustus een aanklacht bij de stichting indienden - al een tijdlang overlast hebben bezorgd. Protest tegen fietspad langs de Zijl LEIDEN - Een aantal bewoners van de Vossemeerlaan en de Zwanenzijde heeft ernstig be zwaar tegen de voorgenomen aanwijzing tot onverplicht fiets pad van het pad langs de Zijl in de Merenwijk. De bewoners zijn van mening dat recreatie aan de waterkant on verenigbaar is met een fietspad langs het water. Zij vrezen dat het fietspad ook door bromfietsers zal worden gebruikt. De laatste weken zou al zijn gebleken dat bromfietsers, vaak met grote snelheid en met veel lawaai, van het onverplicht fietspad gebruik maken. "Het politietoezicht is on toereikend en hindernissen tegen bromfietsers zijn ondenkbaar voor een fietspad", aldus de be zwaarden. De bewoners hebben er ook ernstig bezwaar tegen dat tot de aanleg van het fietspad is besloten zon der overleg met of inspraak van de bewoners. Zij wijzen er op dat voor dit deel van de Merenwijk steeds maatregelen worden ge nomen die van min of meer vér- reikende betekenis zijn voor de woonomgeving, zonder dat spra ke is van een totaalplan voor de inrichting van de Zijloever. De bewoners dringen er dan ook op aan om de voorgenomen aanwij zing tot onverplicht fietspad van het pad langs de Zijl achterwege te laten in afwachting van zo'n to taalplan. Tot zolang zouden maatregelen moeten worden ge nomen om het gebruik van de kade tot voetgangers te beper ken. Over half jaar besluit LEIDEN - Binnen een half jaar is een beslissing te verwach ten over het al dan niet slopen van het voormalige marine complex aan het Noordeinde. Dat deelde wethouder Van Dam (financiën) gisteravond in de gemeentelijke finan ciële commissie mee in ant woord op vragen van het PSP-raadslid mevrouw Pon sen. Zoals bekend zijn in het ge bouw diverse verenigingen en instellingen onderge bracht die elders in de stad niet gehuisvest konden wor den, mevrouw Ponsen con stateerde gisteravond dat bij voorbeeld bij Troef grote on zekerheid bestaat over de toekomst. "Men durft geen cent meer in het huidige ge bouw te investeren, omdat men niet weet wat er in de toekomst staat te gebeuren" hield ze de wethouder voor Wethouder Van Dam ant woordde dat het complex destijds is aangekocht met de bedoeling om het af te bre ken. In het verlengde van de toen gedempte Trekvliet zou een brede verkeersweg ko men met een brug over het Galgewater. Inmiddels zijn de inzichten op dit punt dras tisch gewijzigd en werden in het marinecomplex voorlopig verenigingen en instellingen ondergebracht die elders Een archieffoto uit de tijd dat het complex nog door de marine werd gebruikt voor de opleiding moesten verdwijnen. Volgens de wethouder zijn er zelfs al stemmen opgegaan om het complex maar te laten staan, omdat het nu een dui delijke functie vervult. Amb telijk zijn inmiddels ver schillende stukken op tafel gebracht, die ee de maanden bestudeerd zullen worden. Daarna zullen B en W een standpunt innemen en die naar buiten brengen. Daklozencentrum Graag wil ik een reactie geven op het stukje van de heer/dame? Glibber over een op te richten Daklozencentrum. Deze Glibber doet het mijns inziens voorko men of de PvdA-fractie er de schuld van is dat het Daklozen centrum maar niet van de grond wil komen. Welnu, waarom onze fractie inder tijd de bestuurlijke regeling "te mager" vond had te maken met de opstelling van het Leger des Heils. Het Leger gal namelijk te kennen dat de benoeming van een niet-gelovige in de op te rich ten begeleidingscommissie en/of (materiele) beheerscommissie wel eens problemen zou kunnen gaan opleveren. Bovendien keerde het Leger zich tegen elke inmenging in personeelsbeleid, aanstelling van personeel, ver antwoordelijkheid van de op vang voor wat betreft doelgroep, werkwijze en huisregels. Dit betekent o.m. dat aan bepaalde personen c.q. groepen op grond van criteria door het Leger te stellen de toegang zou kunnen worden geweigerd. Daarbij is bij een door het Leger des Heils be heerd centrum de kans groot dat onderdak wordt geboden voor een langere duur dan waarvoor ons inziens het centrum is be doeld. (Zie ook de doelstelling van de werkgroep hulpverle ning). Dit zou dan betekenen dat al bin nen korte tijd een nieuw Daklo zencentrum moet worden opge richt voor de mensen die in het toch ook voor hen bedoelde cen trum niet terecht kunnen. Wij vonden dit alles onverant woord. Volgens ons moet een Daklozen centrum dat uit gemeenschaps gelden wordt gefinancieerd ook voor alle leden van die gemeen schap ter beschikking komen en zoveel mogelijk ook door die ge meenschap worden beheerd, zonder uitsluiting van welke per sonen of groepen ook. We hebben daarom als fractie een alternatief voorstel gelanceerd, juist omdat we het zo belangrijk vonden dat het centrum er nu snel zou ko men. Helaas is er nu alweer enige tijd verlopen alvorens een werk groep kan beginnen, die niet zo als Glibber zegt weer eens op nieuw een voorstel zal doen maar de opdracht zal krijgen de zaak van de grond te tillen" (dus niet terug naar af). Wij (d.w.z. mijn fractiegenoot Van der Pluijm en ik) hopen hierover in het ver lengde van vragen die we al eer der over dit onderwerp hebben gesteld op de a.s. commissiever gadering maatschappelijke aan gelegenheden meer informatie te krijgen. Dat er echter enige tijd overheen is gegaan is mijns in ziens niet aan de PvdA-fractie te wijten. Joyce Hes (lid PvdA-fractie) Morsweg 90 Leiden. H uurl jcscherm i n g Als een van de leden van het Leids comité huurbescherming vind ik het van belang enkele kantteke ningen te maken bij de opmer kingen van Friso van der Meulen in de Nieuwsspiegel van 11 okto ber j.l. over het succes van de ac tie "handhaaf en verbeter de huurbescherming". Overigens doet dat niet af aan mijn waarde ring voor de wijze waarop Friso deze actie destijds in Leiden heeft gecoördineerd. Ik ben het met hem eens, dat de actie veel succes heeft gehad, gelet op het oorspronkelijke wetsontwerp en de bepalingen, die uiteindelijk uit de bus zijn ge komen. Inderdaad heeft het lan delijke actiecomité - waarvan het Leidse comité deel uitmaakte - op veel punten zijn zin gekregen. Maar ik ben het bepaald niet met Friso eens, als hij zegt, dat de si tuatie nu "ideaal" is en "er geen wensen meer zijn". Belangrijkste overblijvende wens lijkt mij na melijk de ook door het actiecomi té naar voren gebrachte wens, dat de eigenaar helemaal geen kans meer heeft ontruiming te krijgen, wanneer hij de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Een voorstel van PvdA, D'66, PPR, CPN en PSP in de Tweede Kamer in deze zin heeft het he laas niet gehaald. Zo kan het nog altijd voorkomen, dat een huurder, die misschien een mensenleeftijd in "zijn" wo ning heeft gewoond, deze moet verlaten om plaats te maken voor de eigenaar en diens "dringende behoefte". En er is beslist niet voorgeschreven, dat de eigenaar dan voor andere vervangende woonruimte voor de huurder moet zorgen, zoals Friso stelt. In de wet staat alleen, dat er "andere passende woonruimte" moet zijn. Ik ben bang, dat de gemeente he lemaal niet wordt verlost van een enorme verantwoordelijkheid (Friso), omdat het meestal juist wel de gemeente zal zijn, die voor de andere passende woonruimte zal moeten zorgen. Het lijkt me zeker niet denkbeeldig, dat de si tuatie van vóór 1 juli 1979 in dit opzicht gewoon wordt voortge zet, misschien alleen met langere ontruimingstermijnen. Dat heeft dan bovendien als be zwaar, dat de ontruimde huurder voorrang krijgt boven andere woningzoekenden, voor wie de wachttijd daardoor weer langer wordt. Joset Mons, burgerraadsvrouw p/a Koornbrugsteeg 7 Leiden Serviceclub Leiden heeft er een nieuwe servi ceclub bij. Hoera!? In deze krant van zaterdag werd de oprichting van Fifty-one Club Leiden ge meld. Een aantal heren heeft het initiatief genomen tot de oprich ting van deze serviceclub, met als eerste activiteit - behalve het on derling contact - het bij elkaar brengen van bejaarden en dieren, om er voor te zorgen dat de oude ren niet vereenzamen en de huis dieren vakantie-oppas hebben. Natuurlijk kunnen we alleen maar lof hebben voor dit initiatief. Maar ik plaats wel enkele kantte keningen bij de oprichting van de club als zodanig, als er bij voor baat wordt vermeld dat vracht wagenchauffeurs er indirect worden geweerd. De heren wis selen onder het genot van een hapje en drankje hun beroepser varingen uit, maar hebben ken nelijk de informatie van bv. chauffeurs niet nodig. Wat trouwens te denken van zo'n mannenclub waar ook de vrou wen niet welkom zijn. en dat in een tijd waarin de emancipatie van de vrouw (én de man) cen traal staat. Eén van de oprichters maakt mel ding van het feit dat hij wel op vrouwen gesteld is (de achting wordt tot uitdrukking gebracht met de term 'vrouwtjes'!), maar dat de heren niet altijd vrouwen om zich heen willen hebben. Ook voor hen (deze 'mannetjes') is de vrouw enkel nuttig in de keuken en als sexobject. Maar het komt niet bij hen op dat ook het beroep van de vrouw - van vrachtwagenchauffeur tot eigenaresse van een textielzaak of dierenarts - interessant genoeg is om over geïnformeerd te wor den. Als je het verhaal over de fifty-one club leest wordt je steeds duide lijker waarom er vrouwenhuizen e.d. worden opgericht waar de man niet welkom is. Rinny van der Waals-Kooi Seringenstraat 4 Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 4