Visser t Hooft": 60 schooljaren in boekje vastgelegd Kapper Koevoets kapt ermee Leidenaars dupe van optreden malafide schoorsteenvegers Na 45 jaar kapsalon te hebben gernnd DINSDAG 16 OKTOBER 1979 LEIDEN Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de school heeft de lustrumcommissie van het christelijk lyceum Dr. W.A. Visser 't Hooft een boekje uitgegeven met herinne ringen van oud-leerlingen en docenten. Het boekje geeft een aardig idee over hoe het op "Visser- tooft" in het verleden moet zijn toegegaan. "Zestig jaar Christelijke HBS - Christelijk Lyceum Dr. W.A. Visser 't Hooft", zal niet in de boekhandel te krijgen zijn. Het is voor belangstellenden te bestel len door 11 gulden te storten op giro 606030 t.n.v. Jubileum Christelijk Lyceum isser 't Hooft in Leiden. Thea Bakker (links) en Astrid Groot voor de schoor steen in het pand Zandstraat 4 a. Het tweetal werd voor enkele honderden guldens opgelicht door twee jongemannen uit Rotterdam die zich uitgaven als erkende schoorsteenve gers. "We zijn er met open ogen inge lopen", aldus Thea Bakker. De sterke verzuiling van het on derwijs, het sterke gezag van de leraren en de toch opvallend hechte band tussen sommige le raren en hun klassen, de tot in het absurde doorgevoerde scheiding tussen jongens en meisjes en de invloed van de tweede wereld oorlog op het schoolleven, het zijn zaken die allemaal duidelijk in dit boekje naar voren komen. De bijdragen uit recentere perio den (na 1965) vallen in aantal wat tegen. Desondanks is het een heel aardig boekje geworden, met op vallend scherpe herinneringen en tekeningen van situaties die zich op school voordeden. "Confessionele achtergronden maakten van de middelbare scholen stijf afgebakende we reldjes", weet een oud-leerling uit de periode 1951-1958. Lyceïs- ten van Visser 't Hooft vielen vaak in de prijzen bij sportge beurtenissen, maar de concur renten van Stedelijk Gymnasium en de MMS ("vaak heertjes en echtige nuffige meisjes") genoten binnen en buiten de school een duidelijk grotere vrijheid. Maar liefst 31 jaar heeft dr. P.C. van Arkel als rector aan het hoofd van Visser 't Hooft gestaan, van 1927 tot 1958. Daarom is het opvallend dat niet veel oud-leerlingen iets concreets over de man te melden hebben. Van Arkel zelf heeft achteraf zijn bijdrage aan het jubileumboekje geleverd. Hij hield een kroniek bij van het wel en wee van de school in de tweede wereldoor log, waarvan een gedeelte in het boekje is afgedrukt. De vrees voor razzia's hield op de 5de sep tember 1944 vele leerlingen thuis, meldt de rector. "December 1944 kolen op", lezen we iets verder, en dan: "Januari 1945 in de kou", wat meteen betekent dat er nog maar twee uur per morgen of middag les wordt gegeven. Een gegeven dat trouwens in diverse verhalen van oud-leerlingen als feit wordt vermeld... Een unieke gebeurtenis moet het geweest zijn, toen Van Arkel op de sportdag van 1946 in het doel van het lerarenelftal stond: wel iswaar als aanvoerder van het team, maar toch. Wie de klassefo to van 1928 ziet waar de man nog strak voor zich uit kijkend tussen zijn leerlingen poseert, houdt MAROKKANEN NAAR PAND IN NOORD? LEIDEN - De Marokkanen, die nu nog de Morspoort-kazerne bezet houden, zullen wellicht worden ondergebracht in een gemeentelijk pand aan de Prins Hendrikstraat. Dat is al thans het voorstel van de ge meente, die inmiddels teke ningen heeft laten maken voor de grondige opknap beurt van het in slechte staat verkerende pand. Onzeker is nog of het pand wordt opgesplitst in zelfstan dige eenheden of dat de inde ling blijft zoals deze nu is, zo dat de bewoners een leefge meenschap vormen. Ook zijn de kosten van de verbouwing en daarmee de huren nog on-, bekend. Het pand aan de Prins Hendrik straat is één van de drie mo gelijkheden die door de commissie voor herhuisves ting van Marokkanen zijn ge noemd. Anderen waren pan den aan de Willemstraat en Lage Rijndijk. Door het voorstel kunnen Ma rokkanen, die afkomstig zijn uit de afgekeurde pensions uit de Leidse binnenstad, voorlopig nog tot de behan deling in dé commissie volkshuisvesting in de Mors poort-kazerne blijven. Overigens hebben de Marok kanen te kennen gegeven be reid te zijn de kazerne te ver laten mits er harde toezeggin gen van de kant van de ge meente zijn gedaan. In af wachting van het pand Prins Hendrikstraat zouden zij zo lang elders onderdak zoeken. Ze willen echter in geen geval alsnog naar het nieuwe woonoord in Leiderdorp. De commissie werd destijds in gesteld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van (her)huiévesting in de Leidse binnenstad, omdat de gastarbeiders na de sluiting van de afgekeurde pensions per 1 augustus weigerden naar Woonoord te vertrekken. zoiets niet meteen voor mogelijk. Een "rector van formaat" moet Van Arkel volgens oud-conrec tor Van Norren geweest zijn, een man die wegens zijn "geringe plooibaarheid, zijn strakke op vatting van tucht en orde, zijn strakke beoordeling van de pres taties der leerlingen" wel kritiek te verduren kreeg. Pauze Wat tegenwoordig pauze pleegt te heten moet op Visser 't Hooft tot ver na de oorlog een heel merk waardige vorm van "luchten" zijn geweest. "De jongens liepen in rijen van vijf tot zes naast el kaar de buitenste cirkel op het plein, de meisjes in tegengestelde richting de binnenste cirkel. Het was gewoon ondenkbaar dat een meisjesrij in de jongensrichting zou meelopen of andersom", weet een leerlinge uit de jaren 1943-1948. Een andere leerling noemt dit iets verderop kernach tig een "domme maar interessan te gewoonte" Rust heeft verder de jaren na de oorlog gekenmerkt. Zo ongeveer de enige schokkende gebeurtenis die een oud-leerling weet te mel den is een staking die in 1963 of 1964 moet hebben plaatsgevon den. Het motto was hoogst on schuldig: "Leraren in de kerk - leerlingen aan het werk", en het ging om een huiswerkloos week in deze demonstratie werd inge grepen door de "ijzeren hand" van toenmalig rector Bolhuis. Dezelfde leerling die dit schrijft vervolgt: "En de onrust wierp weinig vruchten af. Over het al gemeen schikten wij ons zonder het leraren-elftal op e veel openlijk gemor strakke regime". HENK VEGTER "We zijn er met open ogen inge lopen geven Thea Bakker en Astrid Groot toe, "achteraf bekeken hebben we gewoon stom gehandeld" Beiden zijn woonachtig in het pand Zandstraat 4a en on langs voor enkele honderden guldens opgelicht door twee jongemannen die zichzelf er kende schoorsteenvegers noemdenThea Bakker en Astrid Groot zijn niet de enige Leidenaars die in de laatste weken de dupe zijn geworden van de sluwe praktijken van malafide schoorsteenvegers. LEIDEN - "Het werken heeft mij geen kwaad ge daan", vindt de bijna 71- jarige Piet Koevoets en dat is hem waarachtig aan te zien. Een kleine 60 jaar heeft hij als kapper inten sief in het arbeidsproces meegedraaid en hij is er nauwelijks door getekend. Integendeel, de man ziet er alles behalve als een be jaarde uit. Gistermiddag heeft het echtpaar Koevoets tijdens een druk be zochte receptie afscheid geno men van zijn klanten. Een recep tie die plaatshad in het kapitale pand aan het Noordeinde waar de heer en mevrouw Koevoets tot en met vorige week hun heren- en dameskapsalon dreven. Ondanks dat, of misschien juist doordat, de zaak de laatste jaren alleen 's och tends was geopend zaten er altijd klanten. Dat is nu voorbij want kapper Koevoets vindt het nu welletjes en kapt ermee. "Zake lijk gezien dan", zo zegt hij, "ik zal sporadisch nog wel eens iemand knippen maar niet voor de cen tjes. Wel hou ik m'n etalage, zo lang het pand niet is verkocht. Voor 't gezicht van de buren. Het is hier toch al zo'n saaie boel" Dat betekent dus dat de stapels pa pieren zakdoekjes en tubes tand pasta voorlopig nog niet uit het Noordeindse straatbeeld zullen verdwijnen. De heer Koevoets begon zijn kap persloopbaan op 11-jarige leef tijd in het Zeeuwse Goes. Als knechtje in de zaak van zijn grootvader, die tegelijk kleerma ker en barbier was. "Dan moest ik elke dag de klanten inzepen en als ik daar dan mee klaar was riep ik m'n grootvader die het karwei vervolgens afmaakte", zo weet Koevoets zich te herinneren. "Aan dat inzepen had ik zowat een dagtaak. Iedereen liet zich in die tijd namelijk scheren. De ge wone man één keer in de week. Iemand die het wat beter had twee keer in de week en de nota ris en de industrieel wel drie keer in de week". Nog voor de oorlog trok pa Koe voets naar het westen om werk te zoeken. Dat vond hij bij de HCW in Leiden en zijn zoon, Piet dus, vond werk als bediende bij kap per Tesselhof aan de Herenstraat. "Dat viel in het begin niet mee. Mijn ouders kwamen zelfs bij me inwonen om me financieel enig zins te ontlasten. Toch slaagde ik er in 1938 in om de zaak te ko pen" Zes man Koevoets vervolgt: "Samen met mijn vrouw heb ik keihard ge werkt om de zaak op te bouwen. Dat is aardig gelukt. In 1955 ver huisden we naar de overkant van de straat, naar een veel ruimer pand. De zaak was toen uitge groeid tot een dames- en heren kapsalon met een uitgebreide winkel. Zelf runde ik met twee bedienden de herensalon en m'n vrouw met twee helpsters, waar onder m'n zuster die maar liefst 22 jaar bij ons in dienst is ge weest, de damessalon. Doordat we met z'n zessen in de zaak stonden bleef er wel niet zo gek veel winst over maar 't liep wel. Dat zeker" Noodgedwongen is het echtpaar Koevoets 't de laatste jaren wat kalmer aan gaan doen. "We zijn de zaak op een gegeven moment gaan afbouwen. De personeels lasten rezen de pan uit en je moet rekenen dat we allebei de 65 al waren gepasseerd. Zodoende" Zo'n zestig jaar in het kappersvak betekent uiteraard dat kapper Koevoets heel wat heeft meege maakt. Zo herinnert hij zich die keer dat een van zijn bedienden de shamponeerkan per ongeluk met kokend water had gevuld en daar een klant mee te lijf ging (Koevoets: "Die man gilde moord en brand, ongelooflijk). Of die keer dat een van z'n bedien den op de moderne toer ging en de föhn ter hand nam. Koevoets: "Hij vroeg aan een klant of het i het Noordeinde werd gehou- goed was dat zijn haar werd ge föhnd. Die man wist niet eens wat dat was dus die zei maar dat het goed was. Die bediende was nog geen drie seconden bezig of zijn klant ging opeens gestrekt. Wat bleek nou. Het bloed van de goe de man was niet helemaal in orde en werd door dat ge föhn zo dun dat hij onmiddellijk tegen de vlakte ging. We zijn werkelijk drie kwartier bezig geweest om hem bij te brengen" Pruik "Wat ik ook nooit zal vergeten" vervolgt kapper Koevoets, "is die keer, vorig jaar in de zomer, dat er een wildvreemde man in de zaak zat. Een kerel met een prachtige kop haar. Toen hij aan de beurt was zei hij dat alleen z'n bakke baarden en baard moesten wor den bijgeknipt. Ik wilde zijn haar met speldjes naar achter doen om goed bij die bakkebaarden te kunnen en opeens hing er een pruik aan een van die spelden. Ik kon niets anders dan tegen die man zeggen dat hij een schitte rende pruik had. Ik heb hem trouwens nooit meer terugge- Natuurlijk heeft Koevoets in al die jaren ook minder prettige erva ringen gehad. Zo moest hij enige tijd terug in een krant lezen dat de bewoners van het gezinsvervan gende tehuis "De Haardstee" als debielen werden geknipt. Koe voets: "En dat terwijl ik die stak kers voor een gering bedrag knip te. Ik heb ze onmiddellijk laten weten dat ik er geen een meer wilde knippen" Nu het echtpaar Koevoets een punt achter de coiffeurs-acti\ ït- it. n heeft gezet komt er eindelijk vol doende tijd vrij voor de hobby's. Koevoets: "Ik barst van de hob by's. Lezen bijvoorbeeld. Ik heb in de kast tientallen boeken lig gen die ik nog niet heb gelezen. Daarnaast leg ik graag een kaartje of luister ik naar muziek. Boven dien ben ik een groot biljart]lef hebber. Voor al die zaken heb ik nu voldoende tijd" JAAP VISSER ADVERTENTIE Voor de PvdA -streekfederatie Leiden e.o. spreekt JOOP DEN UYL over de ALGEMENE BESCHOUWINGEN donderdag 18 oktober as in de Linde hoeve Kon Mannelaan 4 te Voorschoten Toegang gratis waar wij nauwelijks iets aan kunnen doen", aldus politiewoordvoerder Oud man. "In de meeste gevallen zijn er tevoren geen duidelijke afspraken gemaakt. Er is meestal niets zwart op wit ge zeten dan staan wij als politie machteloos. Triest, maar waar. Elk jaar weer tippelt er een aantal Zoals Thea Bakker en Astrid Groot dus. Of zoals dat vrouwtje in het Morskwartier dat zich laatst door malafide schoorsteenvegers meer dan 800 gulden uit de zak liet kloppen Voor een dergelijk abnormaal groot bedrag zijn de bewoon sters van de Zandstraat 4a dan wel niet opgelicht, maar ook zij hebben veel te veel be taald voor een karwei dat slechts gedeeltelijk en met de bekende natte vinger is uitge voerd. Thea Bakker "Op een gegeven moment belden hier twee jon ge knapen aan met de mede deling dat ze de schoorsteen kwamen vegen. Ze overrom pelden ons mm of meer met een verhaal dat dat elk jaar moest gebeuren en ze begon nen gelijk over enge dingen als vergassing en zo te pra- Het gevolg van deze tactiek was dat de jeugdige oplichters, die zeiden uit Rotterdam te ko men, hun gang konden gaan. Thea Bakker vervolgt: "Na een paar minuten bezig te zijn geweest kwamen ze met een verhaal over kapjes op de schoorsteen om te voorkomen dat er vogelnestjes ni zouden worden gebouwd. We hebben ze hierover laten telefoneren met de eigenaar en dat tele foongesprek hebben die kna pen vervolgens tegenover ons verdraaid. Om kort te gaan: we hebben ze geld meegegeven om die kapjes te gaan halen maar ze nooit meer terugge- Astrid Groot: "Ik snap nu nog niet dat we er ingetuind zijn want eigenlijk was hun hele handelwijze verdacht. Zo wilden ze per se contant geld voor die kapjes hebben want een cheque was veel te lastig". Thea Bakker "We zijn gewoon vreselijk stom geweest en kunnen ons alleen troosten met de gedachte dat we niet als enigen zijn opgelicht. Hier tn de buurt, maar naar ik heb gehoord ook in andere delen van Leiden, hebben ze er heel wat te pakken gehad". Het is duidelijk dat deze vorm van oplichterij ook de bonafi de schoorsteen vegersbedrtj- ven voor problemen stelt. De heer Van der Steen, eigenaar van zo'n bedrijf in Leiden Je goede naam wordt natuurlijk aangetast Een heel vervelen de zaak". Ergens kan ik wel begrijpen dat er mensen de mist ingaan. Het is namelijk zo dat de erkende bedrijven tot over hun oren in het iverk zitten en daardoor zijn de wachttijden nogal lang. Dan kan het dus voorkomen dat wanneer zo'n malafide figuur ergens aanbelt de denken: Ach. waai het moet toch gebeur "Ma

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 3