Wegslepen van auto's binnenkort mogelijk Nieuw politiebureau zonder parkeergarage Lammeren en planken niet jnist vervoerd Universiteitsbestuur staat machteloos Nieuwe actie tegen gevaarlijk parkeren 2500 gulden uit auto gestolen L WSK richt zich steeds meer op "gewone mensen DINSDAG 18 SEPTEMBER 1979 LEIOEN Tegen overlast studenten Klikspaanweg LEIDEN - Het college van bestuur van de Leidse universiteit ziet geen mogelijkheden om stappen te ondernemen tegen bewoners van het studentencomplex aan de Klikspaanweg die zich "ern stig hebben misdragen". Dit antwoordt het college op vragen van het voormalige universi teitsraadslid Hans Schwencke. "Vooropgesteld dient te worden dat de universiteit noch ver antwoordelijk is voor het ge drag van personen die zich bij haar hebben ingeschreven, noch hen ter verantwoording kan roepen voor hun privé-gedra- gingen". Voor ontzegging van de toegang tot de universiteit, zo zegt het college van bestuur, be staat nog geen behoorlijke rechtsgang. "Met gebeurtenis sen als deze is het college niet eerder geconfrontreerd". Na een tijdlang allerlei grieven te hebben ingeslikt waren de be woners van Klikspaanweg 39 en 42 half augustus de overlast van hun buren meer dan beu. In een brief aan de Stichting Studen tenhuisvesting, eigenaresse van het complex studentenkamers aan de Klikspaanweg, dringen ze aan op verwijdering van een zestal bewoners uit de twee panden. Deze bewoners zouden zich te buiten zijn gegaan aan onder andere racistische en dis criminerende handelingen. Het college van bestuur zegt in het antwoord onder andere dat het tijdens een gesprek met de stu denten duidelijk heeft uitge sproken dat het het gebeurde ten zeerste afkeurt en op geen enke le wijze goed te praten. Het contact dat het bestuur van de Stichting Leidse Studenten huisvesting met het college van bestuur van de universiteit heeft opgenomen bestond uit het geven van inlichtingen inzake de misdragingen van bewoners van het studentenflatcomplex aan de Klikspaanweg en overleg over de door de stichting te ne men juridische stappen. Het be stuur van de studentenhuisves ting is de instantie die de juridi sche wegen bewandelt, aldus het college van bestuur. Inmiddels heeft de stichting een kort geding in voorbereiding, dat half oktober zal dienen voor de Haagse rechtbank. Xander Tielens (links) en Niek de Kort bij een van de koepels op het ter rein van de Oude Sterre nwacht waar 25 september voor belangstellenden een open-avond zal wor den gehouden. LEIDEN - Auto's die verkeerd geparkeerd staan en hin der opleveren voor de doorgang van het verkeer of de veiligheid in gevaar brengen zullen in Leiden binnen afzienbare tijd worden weggesleept. Een regeling om dit wegslepen mogelijk te maken werd gisteravond in de gemeentelijke commissie voor algemene en bestuur lijke aangelegenheden door de meeste raadsleden toe gejuicht. Aangenomen mag worden dat ook de Leidse raad zich in ruime meerderheid voor de wegsleeprege- ling zal uitspreken. De mogelijkheid om auto's weg te slepen is mogelijk geworden door een wijziging in de Wegen verkeerswet die eind vorig jaar van kracht werd. Het verwijderen van de auto's zal in opdracht van de politie worden uitgevoerd door het Oegstgeester bedrijf v.d. Ameelen. Dit bedrijf beschikt over een geschikt terrein om de weggehaalde auto's te stallen. Een commissie die de regeling heeft voorbereid dacht aanvan kelijk aan een speciale "weg- sleepeenheid" bij de Leidse brandweer. Maar omdat onzeker is hoeveel auto's er weggesleept zullen worden en omdat er bo vendien geen geschikte opslag plaats beschikbaar is gaf men voorlopig de voorkeur aan de in schakeling van een particulier bedrijf. De commissie ging gis- LEIDEN - Uit de auto van een man uit Katwijk is in de nacht van zondag op maandag ruim 2500 gulden gestolen. Het geld zat in een portemonnee die onder de bank lag. De auto, die op de Klikspaanweg geparkeerd stond, is opengebroken. Een vrouw die haar auto gister ochtend op de Doezastraat par keerde zonder hem af te sluiten, merkte bij terugkomst dat haar tas en portemonnee eruit ver dwenen waren. In de portemon nee zaten 80 gulden en 1200 Bel gische frank. De dader van deze diefstal kon kort daarna op de Nieuwstraat worden aangehou den. Het is een 23-jarige Leide- naar. Hij heeft bekend. Uit een kleedkamer in de Stadsge hoorzaal is zaterdagavond 1900 gulden gestolen. Het geld was van de zang- en dansgroep Muz- sikas uit Boedapest in Honga rije. ADVERTENTIE waardevol woonadvies. anders denken over wonen Leiden: Nieuwe Rijn teravond akkoord met een proef periode tot juli 1981 waarna de zaak opnieuw bekeken zal wor den. PPR-raadslid Beijen vond dat het streven erop gericht zou moeten zijn om het wegslepen in de toekomst in eigen hand te ne- In de regeling is vastgelegd dat het wegslepen niet het karakter van een strafsanctie moet krijgen. Zo kan een overtreding bij een par- keermeter of binnen een par- keerzone niet zonder meer leiden tot het wegslepen van de auto. Daarvoor zijn andere voorwaar den als het in gevaar brengen en/ of de doorgang van het verkeer belemmeren, vereist. Duidelijk werd gisteravond dat aan het wegslepen tal van problemen vastzitten die goed geregeld moe ten worden. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld aansprakelijk wor den gesteld, wanneer de auto tij dens het wegslepen of de opslag wordt beschadigd. Bovendien zal overleg worden gepleegd met de officier van Justitie om te voor komen dat de overtreder in een aantal zaken wordt vrijgespro ken, waardoor de gemeente voor de kosten zou opdraaien en bo vendien schadeclaimns door de auto-eigenaars ingediend zou den kunnen worden. Uit informaties van politiewoord voerder Van der Somme bleek gisteravond dat voorlopig alleen de 70 man van de surveillance dienst en de motorbrigade ver baliserend kunnen optreden. Parkeerwachters zullen dat niet kunnen al hebben zij wel de mo gelijkheid om het bureau op de hoogte te stellen wanneer zich parkeerproblemen voordoen. Het bedrijf dat de auto's gaat weg slepen heeft daarvoor de be schikking over twee tot drie sleepauto's en zal eventueel een beroep kunnen doen op collega's in dezelfde branche. Op afroep moet het bedrijf binnen tien mi nuten in de gemeente kunnen zijn met het materiaal. De sleep auto's zullen ook gedurende de donderdagse koopavond en op zaterdag in bedrijf zijn. Elke auto die wordt weggesleept zal voor het transport worden ge fotografeerd. Op die manier wil men voorkomen dat eigenaars beweren dat de auto's schade hebben opgelopen tijdens het transport. Ook zal rapport wor den opgemaakt van eventueel al aanwezige beschadigingen. Bij de financiële opzet van het plan is de gemeente er vanuit gegaan dat per jaar 1200 auto's weggesleept zullen worden en dat ze gemid deld twee dagen in Oegstgeest zullen staan. De eigenaar van de auto zal zijn vervoermiddel niet eerder terug krijgen dan nadat hij de kosten van het verslepen en de opslag heeft betaald, alsmede de bedra gen die gemoeid zijn met de ver zekering en de administratie. De gemiddelde kosten van het ver slepen zijn voorlopig becijferd op ruim 90 gulden. Daarnaast krijgt de foutparkeerder ook nog een boete voor de verkeersovertre ding. Vanuit de commissie werd gister avond aangedrongen om met het wegslepen zo snel mogelijk een beein te maken. Fout geparkeerde auto's worden binnenkort rigoreus aangepakt B en W geven opdracht LEIDEN - B en W van Leiden heb ben de Oegstgeester architect ir. W. Snieder opdracht gegeven om een gedetailleerd plan te maken voor de bouw van een nieuw poli tiebureau aan de Langegracht. Zoals al eerder bekend werd zal het politiebureau worden ge bouwd op de plaats van het Krantz-complex. De opdracht van het college luidde een politiebureau te ontwerpen geheel los van een parkeergarage. Daarmee komt het alternatief om tegelijkertijd met het bui eau ook een parkeergarage te bouwen op die plek te vervallen. Tijdens de gisteravond gehouden vergade ring van de commissie algemene en bestuurlijke aangelegenheden werd door wethouder Waal dui delijk gemaakt dat het niet hoeft te betekenen dat er op die plaats geen parkeerplaats kan komen. "Het betekent alleen dat het een niet op het ander hoeft te wach ten", aldus de wethouder. Wel be tekent de beslissing dat in elk ge val onder het nieuwe politiebu- Er zijn tegenwoordig maar weinig mensen meer die af en toe niet iets zelf doen, om geld uit te sparenom de tijd mee door te komen of gewoon omdat ze het leuk vinden. Zo was er afgelopen winter ook een onderwijzeres van plan om iets te gaan "doe-het-zelven". Wat ze ervan wilde maken is niet bekend, maar ze kocht een aantal houten planken, propte die in haar "eend" en begaf zich huiswaarts. De weg lag vol sneeuw, en de planken die op de achterbank stonden en door het dak heen staken ontnamen de onder wijzeres het uitzicht enigs zins, dus snel ging het niet. Ze reed heel langzaam en er vormde zich een lange rij au to's achter haar. Voor de vei ligheid had ze haar broer en schoonzus meegenomende eerste zat naast haar in de "eend", de tweede reed met een andere auto achter haar. Toch vond de politie het nodig haar te bekeuren omdat ze het verkeer in gevaar bracht, want ze had geen uitzicht. Omdat ze het daar zelf niet mee eens was en vond dat ze voldoende aan de veiligheid had gedacht, betaalde ze de twee schikkingen van hon derd gulden die ze kreeg thuis gestuurd niet, maar ver scheen gisteren voor de kan tonrechter. Daar noemde de officier van justitie wat ze gedaan had een "zeer laakbare gedraging", en eiste een boete van 125 gul den. "Die verhoging begrijp ik niet", protesteerde de on derwijzeres. "Ik heb toch met opzet niet betaald om het te laten voorkomen?". Rechter De Koning legde uit dat de of ficier op deze manier het aan talzaken bij de kantonrechter zo veel mogelijk wil beperken, maar dat er nog niets aan de hand was, want dat hij, de rechter, nog uitspraak moest doen. En die uitspraak werd, toch nog onverwacht, vrijspraak. Want de onderwijzeres had 'nog een laatste potje op het vuur. De politie zou haar na melijk hebben zien rijden op de Willem de Zwijgerlaan, maar volgens haar was het de OegstgeesterwegRechter noch officier van justitie wil den daar echt aan, maar werden wel overmand door twijfel. Er werd een kaart van boven gehaald, en ja hoor, de onderwijzeres had gelijk. "Ik denk dat de politie een fout heeft gemaakt, en dat ik de zelfde fout heb gemaakt door klakkeloos aan te nemen dat wat in het proces verbaal staat juist is", gaf officier van justitie Van der Ham toe. Rechter De Koning sprak ver volgens vrij, hoewel hij ook had kunnen veroordelen want Willem de Zwijgerlaan was dan wel fout, maar "openbare weg" niet. "Maar we willen niet onsportief zijn", zei hij. Hij hoopte wel dat de onder- reau geen parkeergarage zal ko men. Voor de bouw van het poli tiebureau is inmiddels een bouwcommissie ingesteld waarin onder meer de architect en de commissaris van politie H.W. van Voorden zitting heb ben. Vanuit de commissie werd aange drongen op een snel begin met de bouw. Wethouder Waal deelde daarop mee dat om in aanmer king te komen voor gelden van het rijk eerst een plan gereed moet zijn. De amateur-sterrenkunde in ons land mag zich de laatste jaren in een sterk toegenomen belangstelling verheugen. Dat geldt zeer zeker voor Leiden en omgeving waar de Leidse Weer- en Sterrenkundige Kring (LWSK) haar ledental in de vrij korte tijd dat zij be staat tot bijna 200 zag oplo pen. De LWSK, in '73 opgericht in samenwerking met de Leidse Sterrewacht, is een uiterst ac tieve afdeling van de Neder landse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde. "De Kring" organiseert verschillende cur sussen en activiteiten waarbij men zich duidelijk op "gewo ne mensen" richt. Bestuursleden Xander Tielens en Niek de Kort: "De LWSK is er niet voor sterrenkundigen of studenten maar veel meer voor de scholier, de bakker en de loodgieter. Mensen dus die nieuwsgierig zijn geworden over de sterrenkunde en daar best eens wat meer van zou den willen weten. Zij vormen dan ook het overgrote deel van ons ledenbestand". Om dit aantal nog meer te doen groeien heeft de LWSK een "open-avond" belegd met als onderwerp "de actieve ama teur". Deze avond, die op dinsdag 25 september in de Oude Sterrewacht zal worden gehouden, is bedoeld om be langstellenden kennis te laten maken met het beoefenen van amateur sterrenkunde. Op de ze avond zullen vertegen woordigers van diverse werkgroepen van de Neder landse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde een kort praatje houden. De volgende werkgroepen zullen zijn ver tegenwoordigd: sterrenbe dekkingen fotografie, kunstmanen, algemene ster renkunde en meteoren. LWSK-voorzitter Tielens en se cretaris De Kort: "Wij hopen met deze open avond een hele boel mensen enthousiast te maken. Voor die mensen be staat er de mogelijkheid om aan een cursus deel te nemen. Dat is geheel vrijblijvend. De gene die enthousiast blijven kunnen vervolgens zelf op be scheiden schaal sterrenkunde gaan beoefenen. Voor een paar honderd gulden en de materiaalkosten, kunnen zij bij de LWSK zelf hun kijker bouwen". Over de waarde die aan de amateur-sterrenkunde is verbonden zeggen beide be stuursleden: "Wetenschappe lijk gezien is die 'waarde vrijwel nihil. Het is beslist niet zo dat de amateur-ster renkunde een wezenlijke bij drage levert aan sterrenkun dig onderzoek. Wel is er spra ke van een zekere statistische waarde. Amateurs hebben in de regel veel tijd voor waar nemingen en kunnen daarom door regelmatig een bepaald object te bestuderen statisti sche gegevens verzamelen over bijvoorbeeld de helder heid". "Maar het grote nut van de amateur-sterrenkunde moet je veel meer zoeken bij het nut voor de hobbyisten zelf. Het uitoefenen van een leerzame hobby en het proeven van de sfeer rond de sterrenkunde. natuurverschijnselen. En daarnaast is er ook sprake van een sociale functie, het deelnemen aan het vereni gingsleven". Volgens Niek de Kort, die mee werkt aan de totstandkoming van een Teleac-cursus over sterrenkunde, die waar schijnlijk begin volgend jaar op de buis zal verschijnen, is daar ook gelijk de aantrek kingskracht van de amateur- sterrenkunde in gelegen. Hij zegt: "De sterrenkunde is ei genlijk een "black bar" vol geheimen. En alles wat ge heimzinnig is trekt de mensen nu eenmaal aan. Sterrenkun digen. ook amateurs, hebben een tik dat zij een verklaring zoeken voor die geheimen. Kennelijk krijgen steeds meer mensen een dergelijke tik. Vandaar dat de belangstel ling voor de sterrenkunde sterk toeneemt. In het bijzon der hier in Leiden waar ama teur-sterrenkundigen het gro te voordeel hebben dat zij over enorm veel faciliteiten van de Sterrewacht kunnen beschik ken". wijzer es nooit meer zó gaat rijden. Een boer uit Monster die op de Leidse veemarkt was geweest had zich daar negen pa plammeren aangeschaft, en wilde die naar huis brengen in een aanhangwagentje dat oorspronkelijk niet voor vee- vervoer was ingericht. Want het eigenlijke veewagentje stond met een lekke band. Lekke band of niet, de man kreeg een bekeuring omdat hij met het wagentje op de "open bare weg de Willem de Zwij gerlaan" had gereden. Maar dat laatste bestreed ook deze verdachte. Volgens hem was hij op het terrein van de ^^^oenoordha^^an^ehouden^ en niet op de openbare weg. De getuige die de verdachte had meegebracht verklaarde het zo: "We werden gecontro leerd door een agent toen we nog binnen de hekken van de Groenoordhal waren. Toen zei die agent: rijd maar even naar buiten, dan kan ik je een bekeuring geven". En zo was het gegaan zo gek om dat te doen?", vroeg rechter Attema ongelovig. Er kwam geen antwoord. De officier txin jus titie vroeg zestig gulden boete, maar de rechter had teveel twijfels, zei hij, en sprak de boer vrij. MARGA WUIS "En

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 3