Breestraat vreest overlast nieuwe sociëteit „DA COSTASTRAAT WEL VERBETEREN Weer cursussen Troef Buitenlanders mogen niet in wisselwoning Studenten: SSR niet te vergelijken met horeca-bedrijf loopt tegen auto CRM: geld voor opknappen Zijlpoort Voetganger PAGINA 4 LEIDEN WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1979 Bazaar Op de benedenverdieping van het 3M-gebouw aan de Roose- veltstraat 55 wordt zaterdag een bazaar gehouden ten bate van huize "Buitenzorg", een tehuis voor dubbelgehandi- capte kinderen aan de Hoge Rijndijk. Binnen afzienbare tijd verhuizen de kinderen naar een nieuw gebouw en de opbrengst zal worden besteed aan een aantal extra voorzie ningen in dit nieuwe onder komen. De bazaar wordt georganiseerd door het personeel van Bui tenzorg, enkele ouders en de personeelsvereniging van 3M Nederland BV. Om tien uur zaterdagochtend wordt de bazaar geopend door de Leid- se wethouder Tesselaar. Een van de evenementen tijdens de bazaar is een hometrai nerwedstrijd met als hoofd prijs de regenboogtrui van ex-wereldkampioen Gerrie Knetemann, die om zeven uur zal worden uitgereikt door de wereldkampioene op de weg Petra de Bruin. Verder is er een Amerikaanse verkoping met onder andere de groene Tour-trui van Jan Raas. Opfriscursus In het gebouw van de scholen gemeenschap 't Rapenburg aan het Rapenburg 23 worden de komende maanden zoge naamde "opfriscursussen" gegeven. Zo zijn er cursusen Engels, koken en naaldvak ken. De cursussen zijn be stemd voor mensen boven de 30 jaar die weinig opleiding hebben: lagere school of een paar jaar meer. Ze worden dinsdagochtend en donder dagmiddag gegeven. Opgeven of nadere inlichtingen verstrekken Toos Harteveld 131854 of Marjolein van Eeke ren 143895 ('s avonds van 7 tot half 8). Hongaarse films In de cyclus Hongaarse films d ie het filmhuis van het Leids Vrijetijdscentrum, Bree- straat 66, in september ver toont. draait morgen "Brandweerstraat 25" van Istvan Szabó". De film han delt over een huis in een oude stadswijk, dat afgebroken moet worden. De film kreeg destijds de hoofdprijs op het filmfestival van Locarno (1975). De voorstelling begint om 21.00 uur en de toegangsprijs is vier gulden. Ruilbeurs Morgenavond van half acht tot tien uur is er weer een ruil beurs voor verzamelaars van postzegels, munten en curiosa in 't ParlementNieuwe Rijn 52 in Leiden. De beurs wordt georganiseerd door de afde ling Den Haag en Omstreken van de Nederlandse vereni ging "De Verzamelaar"De toegangsprijs bedraagt fl .50. D'66-vergadering De afdeling Leiden van D'66 houdt vrijdgavond 14 sep tember een algemene leden vergadering in het Pieters kerkzaaltje aan de Kloksteeg 16. De vergadering begint om acht uur en de agenda ver meldt onder meer een verslag van de gemeenteraadsfractie en een discussie over de grondslagen van de partij. Collecte Een huis-aan-huis collecte die het Koningin Wilhelmina- fonds voor de kankerbestrij ding in de week van 3 tot 8 september organiseerde heeft in combinatie met een straat collecte in die periode een be drag van ruim 63.000 gulden opgeleverd. Het fonds noemt dit een "uitstekend resul taat". LEIDEN - Het straatverbeterings plan voor de Da Costastraat moet doorgaan. Dat is gisteravond be sloten door een meerderheid van de leden van de raadscommissie voor de volkshuisvesting. In de zelfde vergadering kondigde één van de bewoners van de straat echter aan dat men tegen dit be sluit in hoger beroep zal gaan. Zoals bekend zijn de plannen van de gemeente al lange tijd een be langrijk twistpunt voor de bewo ners van de Da Costastraat. Uit een enquete van het "bewoners comité" was gebleken dat een meerderheid van de bewoners tegen de straatverbeteringsplan nen van de gemeente zijn en te gen de aansluiting op een nieuw riool. Volgens een andere groep bewoners was dit resultaat het gevolg van valse of verkeerde voorlichting. De resultaten van de actie kwamen samen met de straatverbeteringsplannen al eerder aan de orde in een verga dering van de raadscommissie volkshuisvesting. Op grond van de tegenstrijdigheden werd toen besloten om de welzijnsraad een nieuw onderzoek te laten doen naar de mening van de bewoners. Uit dit onderzoek is gebleken dat een kleine meerderheid niet ach ter de straatverbeteringsplannen staat. De raadscommissie moest in de vergadering van gister avond de knoop doorhakken. De heer Piret, werkzaam bij de ge meente, zei te menen dat veel on rust was ontstaan door onjuiste informatie rond de rioleringsver nieuwing. Hij wees er op dat de inspraakprocedure correct was verlopen. Een meerderheid van de leden van de commissie be sloot daarop dat de plannen moe ten doorgaan. Alleen Langerak (WD) zei met de enquete van de welzijnsraad geen kant op te kunnen en sprak zich niet duidelijk uit. Het WD- raadslid en de communist Hoe ven uitten kritiek op de wijze waarop de enquete door de wel zijnsraad was opgesteld. Beiden waren van mening dat de bewo ners door de vraagstelling waren beïnvloed. Van Laren, van de welzijnsraad, wees die kritiek van de hand en zei te menen dat de welzijnsraad te goeder trouw had gehandeld. De heer Beulink kondigde namens de groep bewoners die tegen het straatverbeteringsplan zijn ge kant aan dat in hoger beroep zal worden gegaan tegen het besluit van de gemeente. Wethouder Verboom (volkshuis vesting) maakte duidelijk dat er nog veel straatverbeteringsplan- netjes aan zitten te komen maar dat niet op dezelfde manier als bij het plan voor de Da Costastraat tewerk kan worden gegaan. "Dat kost teveel tijd en vertraging", aldus de wethouder. Inmiddels is ook in De Genestetstraat een "comité" gevormd van winke liers en bewoners die een enquete hebben gehouden onder de be woners van die straat. Daaruit is gebleken dat een grote meerder heid de plannen afwijst en kiest voor een eenvoudiger straatin richting. a LEIDEN - Het D'66 raadslid Hoe- kema heeft wethouder Verboom gevraagd of het niet mogelijk is om een aantal buitenlandse werknemers, die tegen hun zin naar het woonoord De Beuken schans moeten verhuizen, tijde lijk te huisvesten in leegstaande wisselwoningen in Leiden. Inmiddels is daar ook een aantal winkeliers van de Breestraat bij gekomen. Men vreest onder an dere dat de fietsen rijen dik op de Breestraat komen te staan. Ook is er grote angst voor lawaai-over- last. "Gezien de problemen die zijn ontstaan met de uitbreiding van het Breehuys, te weten: drankmisbruik, geen enkele mo gelijkheid tot het plaatsen van fietsen, overlast aan omwonen den, ontsieringen van de hoofd straat door onverzorgde gevels en ramen die worden gebruikt voor aankondigingen geschreven met viltstift, houden we het hart vast", zo laten de verontruste winkeliers aan de gemeenteraad weten. Wij zijn erg bang dat de verant woordelijke wethouder Waal zich door deze argumenten onder druk laat zetten en dat wij op die manier geen toestemming krij gen in het gebouw aan de Bree straat 24 te trekken", zegt Peter van der Meij. vertonen. Met het oog hierop werd door de SSR een architect in de arm genomen. Deze architect, P. van der Sterre uit Leiderdorp, stelde een verbou wingsplan op. Het plan beperkt zich tot het in goede staat bren gen van vloeren, daken en muren. Dat gaat ruim 1,2 miljoen gulden kosten. "Zoals een ieder zal be grijpen is dat bedrag voor de on geveer 270 leden tellende vereni ging niet op te brengen". Daarop is de vereniging op zoek gegaan naar een nieuw onder komen. "Ons oog viel toen op een door de gemeente te koop aange boden en reeds geruime tijd leeg staand pand aan de Breestraat nummer 24. Onze interesse voor dat pand hebben wij de gemeente kenbaar gemaakt. Vervolgens is er in overleg met de gemeente en de architect een verbouwings plan opgesteld. Een groot deel van die verbouwing is erop ge richt geiuidsoverlast tot een mi- i te beperken". Bouwvallig De studentenverening, die is geba seerd op "positief christelijke grondslag", is al lange tijd ge huisvest in twee bouwvallige panden aan de Hogewoerd. On danks, volgens het bestuur gere geld onderhoud, beginnen deze monumentale panden, die onder toezicht van Monumentenzorg staan, ouderdomsgebreken te Zonder dat de studentenvereniging op wat voor een manier dan ook bij de inspraak-procedure rond het pand betrokken is geweest, zegt Peter van der Meij, heeft B en W van Leiden besloten het ge bouw niet aan de studentenver eniging te verkopen. "Onmiddellijk hebben wij ee: sprek met wethouder Waal ge vraagd. Nadat hij onze grieven had aangehoord, bleek hij bereid het besluit van B en W in Ivw SSR-bestuurslid Peter van der Meij wijst op de gebrekkige toestand van het huidige SSR-onderkomen o Hogewoerd. "Het is van levensbelang dat we een nieuw gebouw krijgen". overweging te nemen". Daarmee werd de SSR de gelegenheid ge boden contact op te nemen met de werkgroep van de Pieterswijk en de verschillende vertegen woordigers van diverse organisa ties daarin. Hinder "Uit het gesprek met de wethouder bleek onder meer dat het voor naamste bezwaar van de werk groep was de hinder die fietsen van bezoekers van het pand zou den opleveren". Volgens winke liers van de Breestraat zou dat probleem niet gering zijn. "In dien u het rijwielprobleem op de Hogewoerd, het huidige adres van de SSR hebt gezien, waar fietsen de hele stoep in beslag nemen, hoe denkt u dit dan aan de Breestraat op te lossen?", schrijven zij aan de gemeente raad. De studentenvereniging brengt hier tegenin dat er overdag niet meer dan zes mensen in de socië teit aanwezig zijn. "Verder kan er binnen de vereniging een rege ling worden getroffen die bezoe kers verplicht hun fietsen te plaatsen daar waar ze geen hinder met zich meebrengen, bijvoor beeld op de Papengracht of de Schoolsteeg". Uit een gesprek met het bewoners comité en de studentenvereni ging kwam als tweede bezwaar naar voren de overconcentratie van studentenverenigingen en horeca-achtige bedrijven. De SSR: "Allereerst moet worden benadrukt dat een vereniging als de onze, waar het accent ligt op vormingswerk en culturele acti viteiten, niet vergeleken mag worden met een horecabedrijf. Ten tweede kan worden aange voerd dat de Breestraat zich ge zien het karakter als winkel- en uitgaanscentrufn uitstekend leent voor de vestiging van een studentenvereniging. Ook het bestemmingsplan voor dit ge bied verzet zich daar niet tegen". Somber Als de SSR niet in het pand aan de Breestraat mag trekken, dan ziet ze de toekomst somber in. "Men kan zich afvragen wat de alterna tieven voor de SSR zijn. Een ge meente-ambtenaar noemde de kans dat binnen vijfjaar weer een dergelijk pand beschikbaar komt nihil. Makelaars wisten ons ook te vertellen dat dergelijke panden niet voor het oprapen liggen. Zo als gezegd is een restauratie van het gebouw aan de Hogewoerd onhaalbaar. Op langere termijn bezien zal de SSR daardoor ge doemd zijn'te verdwijnen THIJS JANSEN LEIDEN - Op de Haarlemmer straat is gisterochtend om kwart voor acht een dertigjarige voet ganger gewond geraakt toen hij tegen een rydende vrachtauto liep. Dat gebeurde toen de man met een boogje om een wagentje van de gemeentereiniging wilde lopen. Hij werd gewond aan zijn elleboog en liep diverse schaaf wonden en kneuzingen op. Hij is overgebracht naar het Acade misch Ziekenhuis, waar hij niet hoefde te worden opgenomen. Wel zal hij aan zijn elleboog moe ten worden geopereerd. VOETBAL - Danny Blanchflower, heeft gisteren ontslag genomen als manager van de tweede divi sieclub Chelsea. Blanchflower zal worden opgevolgd door Geoff Hurst, die deel uitmaakte van het Engelse elftal in 1966. IJSHOCKEY - In het vijflande- nijshockeytoernooi heeft de Sowjet-Unie Zweden met 8-2 verslagen. De periodestanden waren: 1-1, 4-0 en 3-1. Ook open-School-groep voor buitenlanders LEIDEN - In vormingscentrum Troef gaan deze week de cursussen van het nieuwe seizoen weer beginnen. Het programma is voor een groot deel gebaseerd op de onder delen van vorig jaar. Troef draaide toen zo goed dat een groot aantal cursussen navolging krijgt. bouwd. Zo wordt er een speciale "klusjescursus" voor vrouwen gegeven. Hoofdmoot is echter de "vrouwengroep". Dit jaar is er zowel een ochtend als een avond Zo worden de cursussen Frans uit gebouwd. Onderdeel van deze Breestraat 24, het pand dat de studentenvereniging SSR tot ongenoegen Het vrouwenwerk, van sommige omwonenden als nieuwe vestigingsplaats op het oog heeft. De jaar wat aarzelend een vereniging zit nu aan de Hogewoerd. werd gemaakt, wordt talencursus is de aandacht die het land, de cultuur en gewoonten krijgt. De spontane groep open- school die bij het vormingscen trum (voor jongeren van 17 tot 30 jaar) ontstond wordt ook voort gezet, terwijl een begin wordt gemaakt met een open-school- groep voor buitenlandse werk nemers. Deze activiteit bestaat uit twee onderdelen. Een theore tisch gedeelte waarin allerhande informatie over bijvoorbeeld werk en sociale voorzieningen wordt gegeven. Bij het leervak gedeelte komen vakken als taal, rekenen en wiskunde aan bod. Bij de cursus fotografie is het de bedoeling dat naast begrippen als ontwikkelen en afdrukken wat gespeeld wordt met de mogelijk heden die fotografie biedt. Ook de sport krijgt wat meer aandacht bij Troef. Naast onderdelen als volleybal, basketbal en zaalvoet bal zal ook aan voetbal en tennis worden gedaan. vorig begin uitge- de vrouwengroep gereser veerd. De groep die vorig jaar on der leiding van Marianne Pas- schier is begonnen gaat door. Ook wordt op woensdagavond (vanaf volgende week) een groep gevormd. De meeste deelneemsters zijn ach ter in de twintig, zijn huisvrouw en willen wel eens wat anders dan koffie drinken met de buur vrouw. Allerlei onderwerpen (zo als de positie van de huisvrouw, abortus, gezonde voeding, sek sualiteit en kindermishandeling bijvoorbeeld) worden uitgediept. Soms aan de hand van discussie, soms ook door excursies. Ook worden deskundigen uitgeno digd om over het betreffende on derwerp te komen praten. De groep begint wekelijks met een "rondje" waarin de deelneem sters ieder op hun beurt iets ver tellen over de gekke, nare, leuke of opmerkelijke gebeurtenissen van de afgelopen week. Daarna wordt gezamenlijk beslist welk onderwerp aan de orde komt. Juist omdat de deelneemsters el kaar niet privé, maar wel per soonlijk kennen valt het hun niet zo moeilijk om bijvoorbeeld voor eigen meningen uit te komen. Bovendien is er tijdens de bij eenkomst kinderopvang aanwe zig, zodat de deelneemsters niet worden afgeleid. Nannie, één van de deelneemsters van vorig jaar over de vrouwen groep: „Je hoort hier meer dan twee standpunten. Je hebt wel eens dingen waarvan je denkt zou ik de enige zijn die dat heeft?" Saskia: "Er zijn zoveel zaken waar je als huisvrouw buiten staat maar waar je toch mee te maken hebt. En ook de tochten naar mu sea, de Hortus, een abortuskli niek, zulke dingen doe je niet gauw in je eentje. En met een vriendin blijf je vaak steken in het huishouden". Meer informatie over de cursussen die het vormingscentrum dit sei zoen organiseert is bij Troef, Noordeinde 2a, telefoon 130494. LEIDEN - Het ministerie van CRM heeft een subsidie verleend voor de restauratie van de Zijlpoort. Het betreft hier een subsidie voor de werkzaamheden die voor een groot deel al zijn uitgevoerd. Zoals bekend heeft de heer J.M.G. Melkert de restauratie, voorlopig geheel voor eigen re kening, met voortvarendheid ter hand genomen. In overleg met monumentenzorg is een begin gemaakt met de restauratie van het torentje, de kap en de goten. Met het nieuwe voegwerk, de restauratie van het natuursteenwerk en de balklagen in het interieur moet nog een aanvang worden gemaakt. De gemeente zal voor het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de poort eveneens een subsidie verlenen. De totale restauratie kosten bedragen zo'n 1,3 miljoen gulden. LEIDEN - De studentenvereniging Societas Studiosorum Reformatorum (SSR) aan de Hogewoerd in Leiden is dringend aan een nieuw onderkomen toe. "Het is van levensbelang voor de vereniging dat we een nieuw ge bouw krijgen", zegt bestuurslid Peter van der Meij. "Wij hebben al een nieuwe ruimte op het oog aan de Bree straat, maar het wijkcomité uit de Pieterswijk probeert de boot af te houden". Zoals bekend zullen een aantal brandgevaarlijke pensions in de Leidse binnenstad worden geslo ten. Een aantal pensions zijn al ontruimd. Een groep Marokka nen, die niet naar Leiderdorp wil, houdt sinds die tijd een ruimte in de Morspoortkazerne bezet. Wethouder Verboom meende dat de gemeenteraad zich duidelijk over de afwikkeling van deze kwestie heeft uitgesproken en wees gisteravond, in een verga dering van de raadscommissie voor de volkshuisvesting, elke suggestie om de Marokkanen er gens anders dan in het woonoord te huisvesten van de hand. Wel liet de wethouder weten dat de Morspoortkazerne binnen af zienbare tijd zal worden ont ruimd. Verboom noemde het "oneigenlijk gebruik" om wis selwoningen voor de tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers te gebruiken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 4