'Bescherming hard nodig voor kijker' JE WEET NIET WAT JE ZIET r/RflOlOV/gfgfffammai Regisseur Wilson: onvermoeibare man vandaag toegelicht Mr.J.F.Maanen (NCRV): DINSDAG 11 SEPTEMBER 1979 HILVERSUM (GPD) - Vijftien jaar geleden stuurde Johnny Holshuy- sen een bandje met de stem van Rita Hovink op naar Lou van Rees. In een begeleidend berichtje schreef hij: ,Js dit iets voor je Knokke-ploegHet is een vrouw tje met veel ervaring en beslist geen ééndagsvlieg". Rita Hovink werd opgenomen in de ploeg die in 1964 aan het Knokke-songfes tival deelnam. Het team sleepte de eerste prijs weg en Holshuysen zou gelijk krijgenHet was het be gin van een succesvolle carrière voor Rita Hovink. Gisteren werd bekend dat de zange res vrijdag na een langdurige ziekte in haar woonplaats Hil versum is overleden. Zij werd 35 jaar. Rita.Hovink zat al twintig jaar in het artiestenvak en eigen lijk ondervond zij pas de laatste jaren datgene wat je erkenning zou kunnen noemen. Op 3 maart 1944 werd zij in Bever wijk als Rita Vink bij de burger lijke stand van Beverwijk inge schreven. Het artistieke in haar kwam al snel aan de oppervlakte drijven. Op 6-jarige leeftijd speelde Rita voor clown tussen de schuifdeuren en nauwelijks ne gen jaar later stond zij voor een groot publiek te zingen. Zij ver wierf nationale bekendheid door haar deelname aan het Knokke- festival, maar daarna heeft het toch nog enkele jaren geduurd voordat de echte doorbraak kwam. De carrière van Rita Hovink begon op haar vijftiende toen zij een derde prijs in de wacht sleepte op de traditionele talentenjacht van Max van Praag in Loosdrecht. Diverse jaren trad zij op in nachtclubs en in shows voor mili tairen. In 1971 moest Rita de uitbouw van haar arrière tijdelijk staken door een auto-ongeluk in Kortenhocf, waarbij zij ernstig oogletsel op liep. Na ruim negen maanden uit de running te zijn geweest, maak te zij op de televisie haar come back. Joop Doderer ontving haar in zijn show en ook het optreden voor de militairen werd hervat Goed verkocht werden in die ja ren grammofoonplaten als De eerste Zoen en Parkovitch. Min der goed liep de mooie langspeler Love me or leave Me, waarop Rita met een ontspannen, soms bijna zwoele stem een aantal bekende evergreens zingt. Vong jaar ver scheen haar laatste langspeel plaat ,Jk wil vrouw zijn". De zangeres die de laatste jaren vooral op de radio te beluisteren viel met Nederlandstalige suc cesnummers, oefende haar vak met een groot gevoel voor realis me uit. Typerend in dit verband zijn uitspraken die zij regelmatig in interviews deed. .Als je een slechte voorstelling hebt, ligt dat aan jezelf en niet aan het publiek. Je moet als artiest beseffen datje komt om het publiek te amuseren en bezig te houden. Dat publiek komt heus niet om jou". Rita Hovink had een grondige hekel aan alles wat met overdreven ar tiestenverering te doen had. Ze trad regelmatig op in buiten landse songfestivals en deed daar vaak tot groot verdriet van de platenmaatschappijen en mana gers niet mee aan het verkopen van haar artiest-zijn. Terwijl anderen zich inspanden om mooi te zitten en pootjes te geven, lag Rita in de zon. Als er iemand kwam om haar te vertellen dat zij meer aan public relations moest doen. zei Rita „de groeten" Rita Hovink heeft steeds gepro beerd zoveel mogelijk te vermij den andermans repertoire te zin gen. Zij wilde niet alleen jazzy, soul of uitsluitend Nederlands werk brengen.Zij wilde all-round zijn. Rita Hovink heeft in haar privé-le- ven veel tegenslagen moeten in casseren. Ook daardoor leerde zij de betrekkelijkheid van het leven inzien. Haar grote wens was ooit een gouden plaat te krijgen. Aan een journalist vertelde zij vorig jaar: ,Jk zou die gouden plaat hangen naast de slechtste kritiek die over mij geschreven is. Om aan te tonen dat het natuurlijk allemaal betrekkelijk is, dat suc ces. Als ik zo'n onderscheiding zou krijgen, dan is die voor mijn dochter. Dan zeg ik waarschijn lijk: hier kind, daarom was je moeder nooit thuis". HILVERSUM (GPD) - De NCRV maakt zich ernstige zor gen over de ontwikkeling van het medium televisie. De grote vervlakking dreigt in te treden, de internationale televisie is opgebrand en weet niets nieuws meer te verzinnen. Slachtoffer hiervan worden de zwakkere groepen in de maatschappij, die al hun vrije tijd vullen met mateloos tv-kijken. De stormachtige ontwikkelingen op het gebied van de televisie (sa telliet, beeldplaat, kabel, video, enz.) werken de grote vervlak king alleen maar in de hand. Er dient dus snel een kritische dis cussie op gang te komen, om te voorkomen dat alle nieuwe ont wikkelingen ook inderdaad wor den doorgedrukt. Dit zei mr. J. F. van Maanen, hoofd programmadienst-televisie van de NCRV, gistermiddag tijdens de presentatie van het winter- programma van deze om roep. Van Maanen vindt dat er aan de nieuwe technische ontwikkelin gen volstrekt onzinnige kanten zitten. Waarom, zo vraagt hij zich af, die eindeloze uitbreiding van allerlei kijkmogelijk'neden. Van Maanen pleit voor het bescher men van de zwakkeren in de sa menleving, „omdat de nieuwe techniek wel eens over hen heen zou kunnen rollen" Pessimisme Volgens Van Maanen is het pessi misme over het medium televisie internationaal in discussie. „Het gaat maar achteruit, wordt er be weerd. Nauwelijks nog iets nieuws onder de zon. Sommige kortzichtige lieden hebben altijd dezelfde verklaring bij de hand: de televisiemakers zijn vermoeid, gebrek aan durf, etc. Toch niet aannemelijk, dat verreweg het grootste deel van de westerse te levisiemakers steeds vermoeid zou zijn en blijven. Een goedkope verklaring. De kern van de zaak is anders. Het is het massaal, internationaal, in steeds sneller tempo opmaken, voor langere tijd onbruikbaar maken, van ideeën, dramatische basisconcepten en dergelijke. Je kunt de dramatische basissitua ties eindeloos variëren. Maar als je al die kleine variaties weer ein deloos snel achter elkaar ziet, avond aan avond, worden ze massaal kaal gevreten. Al het nieuwe en aardige gaat eraf'. „Een voorbeeld van dit zichzelf opeten is het feit dat het met grote series in Amerika nog maar moeizaam gaat. Ze komen nau welijks meer van de grond. De stof is versleten. Over-consump- tie doet het proces vastlopen. Het is ons idee, dat wie werkelijk van de televisie houdt, moet selecte ren, er zuinig op moet zijn en niet eindeloos, gedachteloos in steeds meer tempo het moet vullen. Op eens blijkt hij een lege doos te zijn", aldus Van Maanen. Kijker De kijker moet worden beschermd, vindt Van Maanen. Nieuwe tech nische ontwikkelingen als video, beeldplaat, satelliet en kabel zullen daar niet aan meehelpen. „Met name de minder weerbaren zullen het slachtoffer worden en zij moeten er nog voor betalen ook via de reclame of andere hef fingen. De gevaren voor de kijker nemen toe, naarmate het over aanbod toeneemt, de achterstel ling van de achtergestelden en kwetsbare groepen (kinderen) wordt nog meer definitief beves tigd. De vermaakindustrie en zware kijkers houden elkaar on nozel". Wat de satelliet-televisie betreft, vraagt mr. Van Maanen zich af wat het nut ervan is. „We zullen grote internationale shows te zien krijgen, wordt er gezegd. Met commercials. Dat zullen super- afgevlakte shows moeten wor den, geschikt voor internationale consumptie. Wie vraagt daar- Over deze zaken moet worden ge discussieerd, vindt Van Maanen. „Alle media moeten meedoen. Het gaat om belangen voor elke consument. Met de NCRV, waar ook bij hoort: gedachten over de besteding van een mensenleven en het doel ervan, kom je op het idee: we moeten ons tegen die zinloosheid wapenen". AMSTERDAM - De Deense schrijfster Virginia Allen Jensen toont hier haar kinderboek "Wat is dat" waarvoor zij de "Boekensleutel 1979" zal ontvangen. Het boek werd speciaal gemaakt voor blinde en slecht-ziende kinderen, die (nog) geen braille kunnen lezen om samen met iemand die wel kan zien te bekijken. Het verhaal wordt voorgelezen terwijl het kind de afbeeldingen volgt. De "Gouden Griffel" voor 1979 gaat naar Guus Kuijer voor zijn boek "Krassen inhet tafelblad" en de "Gouden Penseel" n aar Tom Eyzenbach voor illustraties bij "Het wonderlijke verhaal van Hendrik Meijer" Thema Kinderboekenweek: AMSTERDAM (GPD) - De 26ste kinderboeken week, die van 3 tot en met 13 oktober wordt ge houden, heeft als thema meegekregen: „Je weet niet wat je ziet". De feestelijke opening vindt dit jaar plaats in de Stadsschouwburg en het Kritz- raedthuis in Sittard. Een speciale kinderboeken- weektrein brengt bekroonde schrijvers, teke naars, uitgevers en bibliotheekmensen van Am sterdam naar Limburg, waar een boekenmarkt, exposities en lezingen worden gehouden. De speciale kinderboekenweekuitgave „De klepel of de klok" is door Mies Bouhuys, Henk Kneep- kens. Jack Boterman en Pieter van Delft samen gesteld. Het is een aantrekkelijk leesboek, verwe ven met optische raadsels en spelletjes. „Tien dagen zijn eigenlijk tekort", meent Paul Brinkman, voorzitter van de werkgroep Kinder boek van de CPNB. „In 1978 zijn er niet minder dan 1760 nieuwe kinderboeken verschenen. Het is bijna onmogelijk om hierover voldoende in formatie te hebben. Dat betekent een groei van 80 procent ten opzichte van 1977". Volgens de heer Brinkman is spreiding van de kinderboeken weekactiviteiten door het hele land noodzakelijk. Vorig jaar is de opening in Groningen een groot succes geworden. De omvangrijke boekenmolen voor de jeugd, met een opgave van alle nieuwe publikaties, krijgt een oplage van 450.000 exem plaren. De heer Brinkman constateerde met spijt dat in het Jaar van het Kind weinig is gebeurd op het gebied van de jeugdliteratuur. „De openbare bibliothe ken hebben geen budgetverruiming gekregen voor kinderboeken en de televisie heeft weer geen noemenswaardige aandacht aan kinderboeken besteed", aldus de heer Brinkman. Een andere belangrijke lezersgroep vormen jonge kinderen van 4 tot 8 jaar. Er zijn in Nederland 1.133.000 kinderen in deze leeftijdsgroep voor wie een enorme hoeveelheid boektitels beschikbaar is. Om ouders en opvoeders wegwijs te maken, is een nieuwe halfjaarlijkse uitgave in voorberei ding onder de titel Kleintje Boek. In maart 1980 komt het eerste exemplaar in de handel, tegelijk met een dan te verschijnen boek van de maand voor de jeugd. Kleintje Boek zal per keer 16 boek besprekingen bevatten. Bovendien bevat de uit gave richtlijnen voor onderwijskrachten om deze boeken op school te behandelen. Première De wisselwachters met AMSTERDAM - Alexandra Radius (36) en Han Ebbelaar (37) kregen gisteravond een boek aangeboden ter gelegenheid van het feit dat zij twin tig jaar als dansers/dansend echtpaar bezig zijn. Op de foto bekijkt het jubilerende balletechtpaar het aan hen opgedragen werk "Dancing" DEN HAAG (GPD) - „Het i mij een hele belevenis or Wilson te werken. Zo zie je maar weer je raakt in dit vak nooit uit geleerd. Hij haalt allerlei nieuwe facetten bij je naar boven. Het is een man die onvermoeibaar bezig is. Een beul". Paul Steenbergen over de Frans man Georges Wilson, die enige tijd in ons land verblijft om er het toneelstuk De Wissel wachters van de Ierse schrijver Brian Phelan, dat op 24 september in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag in première gaat, te regisse- Phelan is een auteur die de lijn van Joyce, Beckett, Shaw en Bren dan Behan voortzet. In De Wis selwachters - de oorspronkelijke Engelse titel luidt De Seinwach- tersleerling - gaat het om twee mannen, die al meer dan 40 jaar met elkaar optrekken en samen een geheel eigen maatschappijtje binnen de samenleving hebben opgebouwd. Die eigen wereld is onaantastbaar, verveling kennen zij niet, afleiding door radio of televisie hebben zij niet nodig, de twee vullen hun bestaan met el kaar, soms door zichzelf, soms door de ander te zijn. Niemand maakt die eenheid stuk, ook niet een nieuweling, een jongere die komt opdagen en er volkomen ideeën op nahoudt Wilson. Wilson heeft over het stuk geschre ven. „Het bezit een oorspronke lijkheid die soms onthutsend is, maar heeft een vaste tekening, die ons van het tragische naar het komische en van het komische naar het tragische voert. Dit ge beurt in een zo hoog tempo, dat men aan het eind van het stuk het gevoel heeft te staan voor een mozaïek van lichte penseelstre ken, die in lagen op elkaar zijn gelegd". Georges Wilson speelt op dit ogenblik in Parijs zelf de rol van één der seinwachters, Albert, die in de Nederlandse versie voor re kening van Paul Steenbergen komt. De andere man, Alfred, speelt Bernard Droog. De jonge man Edward wordt een creatie van Peter Bolhuis. Wilson, die jarenlang directeur van het Thëatre Nationale Populaire (TNP) is geweest, leerling was van Pierre Renoir, rollen speelde in stukken van Gorki, Brecht. Corneille, Sartre en Shakespeare (en die ook vaak regisseerde), be kend staat om zijn vooruitstre vende ideeën en de rol van vuige politicus in de film Adieu Poulet met Annie Girardot speelt, zei maandag in Den Haag dat hij zo'n binding heeft met een stuk als De Wisselwachters, omdat hij zelf ook Iers bloed in de aderen heeft (Ierse moeder). „Toch is het geen stuk dat alleen in Ierland kan spelen. Het heef! niets met Ierse folklore te maken. Het hedendaagse probleem dat aan de orde komt, is universeel" NEDERLAND 1 i slechthorenden (NOS) 18.00 - Nieuws voor doven i 18.30 - Sesamstraat (NOS) 18.45 - Paspoort. Informatie voor Joegoslaven en Italiar (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - EO-Zomerkrant (EO) 19.30 - Het kleine huis, tv-serie (EO) 20.15 - Van U wil ik zingen (EO) 20.45 - EO-Ektief (EO) 20.50 - Tijdsein (EO) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Den Haag vandaag (NOS) 22.10 - Philips - een onderneming, de samenleving (NOS) 23.30 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 18.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Black Beauty (VARA) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - De natuur en de mens (VARA) 21.20 - Face to face, tv-serie (VARA) 22.10 - VARA Visie (VARA) 22.43 - De doden zwijgen niet, documentaire (VARA) 23.43 - Journaal (NOS) TV-WOENSDAG NEDERLAND 1 10.00-12.00 - Schooltelevisie (NOS) 13.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 15.30 - Kocka, het konijn met de geruite oren (VARA) 15.37 - Dot en de Kangeroe (VARA) 16.07 - Ontdekkingstocht door de natuur (VARA) 17.05 - Mieuw en Mauw (VARA) 17.10 - De film van Ome Willem (VARA) DUITSE TV DUITSLAND I 18.00 Immer Kathi. tv-serie. 18.25 Kinderfilm. 11.50-19.00 Joum. (Reg. progr. NDR: 19.00 Anton Keil, der Specialkommissar, tv-sene. 19.30 Akt. 19.45 Kleuterprogr. 19.55 Anton Keil, der Specialkommissar, tv-se rie. 20.25 Reg magaz. 20.59 Proor.overz. WDR 19.00 Drei ïm Morgenland, tv-serie. 19.30 Inform, progr. 19.40 Polizeimspektion 1, tv- serie. 20.15 Akt. 20 45 Document se rie). 21.00 Joum. 21.15 Dierenprogr. 22.00 Akt. magaz. 22.45 Detektiv Rockfod: Anruf genugt, tv-sene. 23.30 Akt 24.00 Gesprek. 0.55-1.00 18.00 Joum. 18.10 Inform, serie 18.40 Akt. en muz. 19.20 Tekenfilm. 19.45 Tekenfilm. 20.00 Joum. 20.30 Geisterbehorde, tv-spel. 22.00 Akt. 22.20 Report. 23.00 Das Gestut (A Menesgazda), speelfilm. Aansl.: Filmtip. 0.45 Joum. DUITSLAND III WDR 18.00 Schooltelevisie. 19.00 Kleuter progr. 19.30 TV-cursus wiskunde - algebra. 20.00 Filmreport 20.45 Journal 3.21.00 Joum. 21.15 Natuur serie. 22.00 Aktueel magaz 22 15 Spel progr. 23.00 Sport 23 30 Jazz BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS 18.00 Kinderfilmserie 18.05 Kleu terprogr. 18.30 Open School 19 00 Lichte muz. 19 40 Morgen. 19 45 Joum. 20 10 Showprogr 20 55 Do cument. 22.15 Spelprogr. 22.40-22 55 TV BELGIE NEDERLANDS NET 2 18.00-20.10 Zie NET 1 20.10 Docu ment. serie. 20.30 Potter, tv-sene 21.00-22.50 De band (The Toucn), Het grenzeloos bedrijfzo heet de tweede aflevering uit de reeks over Philips en de invloed die deze onderneming op onze samenle ving heeft. In het programma wordt uitgebreid aandacht besteeds aan het ondernemersrisico. De film laat zien hoe er tegenover successen als het scheerapparaat en de televisie ook tegenslagen staan.Zo werd de poging van Philips om grote computers op de markt te brengen een fiasco, dat het bedrijf een miljard gulden kostte. Bovendien komt de vraag aan de orde of particuliere onder-nemin gen wel in staat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen. De titel van deze aflevering duidt erop dat het or>ergrote deel (95%) van de artikelen van Philips buiten Eindhoven wordt geproduceerd. Dat kan in één van de zeventig Nederlandse fabrie ken zijn of in de bijna vierhonderd bedrijven elders in de wereld, (Nederland 1,20.10 uur). •k De actualiteitenrubriek "Tijdsein" van de Evangelische Omroep zendt vanavond een gesprek uit met de econoom professor Van Doorn over de houding van de overheid jegens de havenstakers (Nederland 1,2050 uur). De socialist Salvador Allende wilde bij zijn verkiezing tot presi dent van Chili 1970) een socialistische staat van zijn land maken, maar wel via de parlementaire weg. Uiteindelijk zou dan ook de economie worden genationaliseerdZo ver kwam het echter niet al in '71 werd Allende geconfronteerd met een rechtste militaire op stand. Het einde van Allende kwam later, toen Pinochet de leiding van het leger overnam en op 11 september 1973 de regering ten val bracht. Daarbij kwam de socialistische president om het leven Twee vrouwen, de weduwen van Allendes vice-president Toha en van zijn minister van buitenlandse zaken Letelierspreken overdie bewuste dag (Nederland 2,22.43 uur). Het Programma is getiteld "de doden zwijgen niet" Ook Vara-Visie besteedt eerder op de avond aandacht aan het feit dat zes jaar geleden de staatsgreep in Chili plaatsvond. In de ac tualiteitenrubriek (Nederland 2,22.10 uur) een interview met me vrouw Hortensia Allende, weduwe van de president. DINSDAG 11 SEPTEMBER HILVERSUM I 18.11 Radiojournaal. 18.25 Toppers van toen. 19.02 Per Saldo. 19.30 (S) Operettemuz. 20.03 (S) Country me. NOS: 23.02-24.00 (S) Met 1 op morgen. VERA 1.02 (S) Groot licht 5.02 (S) Truck. HILVERSUM II NCRV: 18.10 Verkenning. HUM. VERBOND: 18.20 Na vijven en zes sen P.P.: 18.50 Uitz. PSP KRO 19.00 Kerk in meervoud 20 00 (S) Klass. kamermuz 20.45 Spektakel. Melodrama 22.20 Overweging. 22 30 Nws 22 40 (S) Zin in muziek 23 30 (S) Muziek op het spel. 23.55-24 00 HILVERSUM III NOS: 18.03 (S) De Avondspits. VA- HILVERSUM II VARA 7.Ê0 Nws. 7.10 Ochtendgym- nestiek. 7.20 De wekkerradio. (7.30, 8.00 en 8.30 Nws N< >S 9 (iiKivm,,, Uek voor de vrouw 9. l£ Waterstan den. 9.15 Werkbank VARA 9.25 Keuen en kiezen. 9.50 Hoor Haar. 11.10 Schoolrad o. 11 30 Gevarieerd progr OVERHEIDSVOORLICH TING. 12.16 Wetenschapsbeleid VARA 12.26 Mededelingen t b v land-en tuinbouw 12 30 Nws 12 36 Dingen van de dag 13.00 Nw 13.30 Oude schoolliedjes 13 50 Kin deren een kwartje 14 30 la-ef-tijd- genoeg. 15.30 Operette 16 00 De happening, hoorspel. 16 30 Lichte grammofoonmuziek. 17 00 rS> Een blokje Nederlands 17 24 Medede lingen SOS- en politieberichten. 1730 Nws. 17.36 Dingen van de HILVERSUM III Ieder heel c WOENSDAG 12 SEPTEMBER HILVERSUM I VOO: 7 02 (S) Ook goeie morgen. 9.03 (S) Muziek terwijl u werkt. 10 02 (S) Kletskop VPRO. 10.45 (S) Villa- VPRO. (11.02 Bijvoorbeeld.. 12.03 Het mes op tefel. 13.30 Spannende Splookjes. 14 03 Echterwerk). EO 1U.20 (S) Radio-kleuterkrant. 14 45 (S) Open Huis 16 02 (S) EO-Metter- daad, zending en hulpverlening. 16.15 (S) Luht en uitzicht. 16.55 (S) EO-Aktief. 17.02 (S) Tijdsein. NCRV 17.45 (S) Theaterorgel bespehng. HILVERSUM IV CRV 7 00 Nws. 7 02 Het levende woord 7.10(Si Preludium 9 00 Nws. 9.02 (S) Kinderen aan het w<i..rd 9 15 (S) Onder de hoootezon 10 00 (S) Orkestpalet 12 00 Nws. 12 02 (S) Ta- sopraan. 15 00 (S) In klei ting. 16 00 (Si Populaire klassieken. 16.55 (S) Kunst en vüegwek

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 5