"Je moet gewoon een rel maken" actief in I vrije tijd I Brief oorzaak bezetting van Leidse kazerne Gezin Van der Werf verdwenen Valse biljetten van 100 mark "Geen jus cTorange in karton" Vragen over versleping Van der Werf LEIDEN - Zowel het Leidse PPR-raadslid Beijen als het PvdA-tweede kamerlid Van Ooijen hebben vragen gesteld over het gezin Van der Werf. Van Ooijen heeft de ministers Gardeniers, Pais en Wiegel te kennen gegeven dat er een eind moet komen aan het "uitzichtloos heen en weer slepen" van het gezin in en om het Zuidhollandse. Van Ooijen stelt dat het gezin al meer dan een jaar voortdu rend van de ene naar de ande re gemeente wordt gesleept omdat geen gemeente het een legale standplaats wil garan deren. Hij vraagt zich af of het politie-optreden wel legaal is. De socialist begrijpt niet dat een gezin met de Nederlandse nationaliteit nergens in Ne derland een plaats kan vinden voor hun woonwagen. Beijen vraagt B en W van Lei den of het gemeentebestuur van Voorschoten tevoren contact met Leiden heeft op genomen over de versleping. Bovendien wil hij weten of B en W hebben ingestemd met de plaatsing van de woonwa gens bij de rijksweg. Ook vraagt Beijen het college een oordeel over de handelwijze van de gemeente Voorscho ten indien er geen contact is opgenomen met Leiden. Beijen vindt dat de mededeling van de Voorschotense bur gemeester dat Van der Werf in Leiden een plaatsje kan krij gen dubieus, gezien de huidi ge overbezetting op het cen trum. Tenslotte vraagt het PPR-raadslid het college hoe Leiden de realisering van de regionale woonwagencentra (onder meer in Voorschoten) denkt te bespoedigen. Hij vraagt zich af of een aanwij zing door provincie of rijk hierbij van nut kan zijn. LEIDEN- Slechts een hondehok en een gammele caravan vormen er de bewijsstukken van dat een parkeerterrein aan de rijksweg A4 (Amsterdam-Rotterdam) tijdelijk ais woonruimte diende. Het gezin Van der Werf zelf is spoorloos verdwenen. Woonwagenbewoner Van der Werf werd vorige week donderdag op die troosteloze plaats gedeponeerd. LEIDEN - Tweemaal is de afgelo pen dagen bij Leidse zaken be taald met valse biljetten van honderd Duitse Mark. De politie waarschuwt particulieren in verband daarmee in geval van twijfel geen honderd DM-biljet ten aan te nemen, maar de klant te adviseren de biljetten bij de bank in te wisselen. De valse bil jetten zijn enigszins te herken nen aan een onduidelijk reliëf en aan de offset-uitvoering. Na een illegaal verblijf van zes we ken op een Voorschotens par keerterrein werd hij met z'n drie wagens onder politieescorte naar de rijksweg gesleept. Een plaats waar hij net zo illegaal stond als de plek waar hij vandaan kwam. Met dit verschil dat het terreintje bij de A4 Leids grondgebied is. Toestemming van het Leidse gemeentebestuur voor het lang durige parkeren ontbrak. Bo vendien verbiedt de Woonwa- genwet het om daar een stand plaats ii Illegaal Aanleiding voor het Voorschotense gemeentebestuur om Van der Werf weg te slepen was de ge dachte van de burgemeester dat de woonwagenbewoner een plaatsje op het Leidse centrum zou kunnen krijgen. Daar is ech ter al een overbezetting van maar liefst veertig procent. Ook daar stond Van der Werf een tijdlang illegaal, dus zonder water, gas en licht. Voorzieningen die hij in Voorschoten nog wel had. In die zes weken diende Van der Werf twee beroepen in. Eén bij GS van Zuid-Holland met het verzoek hem een ontheffing te geven totdat er in Voorschoten een openbaar woonwagencen trum is ingericht. De gemeente is namelijk net als andere regioge meenten verplicht een openbaar centrum in te richten. Bovendien vroeg hij bjj de Raad van State schorsing aan van het bevel van de gemeente om per 15 augustus van de Treubstraat te vertrekken. Dit beroep werd niet gehono reerd; het andere loopt nog. Waar Van der Werf nu is weet nog niemand. Wel was duidelijk dat hij het niet haalbaar achtte om aan de rijksweg te blijven staan. Om zijn kinderen naar school te kunnen brengen -alle drie be zochten ze scholen in Voorscho ten- zou hjj dagelijks zo'n tachtig kilometer moeten afleggen. Wel schreven de hoofden van de scholen die zijn kinderen bezoch ten het gemeentebestuur dat het voor de kinderen dringend ge- wensd was om permanent on derwijs te genieten. Rel Van der Werf vóór zijn vertrek: "Alleen als jij een strafbaar feit pleegt komen ze. Als de gemeen te een overtreding pleegt doen ze niets. Je moet gewoon een rel maken, anders krijg je geen aan dacht. Je kunt je wel rustig hou den, maar exploderen doe je toch. Kijk, ik ben Nederlander. Dit, iemand in de onbewoonde we reld neerzetten, doen ze nog niet met een Turk." Toch is hij met stille trom vertrok ken. Slechts een hondehok en oude bleven op het parkeerterrein aan de rijksweg achter. LEI DEN -In verband met instortingsgevaar van de gevel van het pand Noordeinde 14 is het Noordeinde gistermiddag door de Leidse politie afgesloten voor het verkeer. Het pand, dat grenst aan het bouwterrein Galgewatèr,staat leeg in afwachting van renovatie. Gistermiddag werd evenwel gecon stateerd dat de staat van de pui zo slecht was dat instortingsgeg- vaar niet werd uitgesloten. De eigenaar van het pand, de West- land Utrecht Project Ontwikkeling, besloot in overleg met de i hoogwerker gedeeltelijk e pui met behulp t te slopen. Renovatie van het pand, evenals dat i opnieuw worden bekeken. i Noordeinde 16, zal t LEIDEN - De sociaal-begeleiders van de Marokkanen uit de afge keurde pensions dringen in een brief aan B en W en de raad aan op zo snel mogelijk overleg. Ze wil len tijdelijke (her)huisvesting in bijvoorbeeld wisselwoningen in de stad spoedig gerealiseerd zien. Ook vinden ze deelname van de ex-pensionbewoners aan het door de raad toegezegde herhuis- vestings-onderzoek gewenst. Volgens de begeleiders rechtvaar digen de "uiterst vage uitspraken van de gemeenteraad op 13 au gustus en de trieste gebeurtenis sen nadien" de eis van de Marok kanen om in Leiden te blijven De brief van de begeleiders is be doeld om juist voor de raad meer duidelijkheid te scheppen over de bezetting van de Morspoort- kazerne. Volgens de begeleiders bleef er voor de "Marokkaanse Leidenaars" geen andere moge lijkheid open na de vernederende handelwijze van de gemeente. LEIDEN - "Ik blijf bij mijn stand punt dat het sinaasappelsap dat we nu krijgen niet lekker is, veel te duur en dat de verpakking niet zo geslaagd is", aldus PPR- raadslid Beijen gisteravond tij dens de vergadering van de commissie voor financiën. Beijen verwoordde dit standpunt al in een eerdere vergadering van deze commissie. Hij hield de commissie toen een onderzoek van de Consumentenbond voor waarin het merk sap dat bij ver gaderingen en andere gelegen heden door de gemeente wordt geserveerd gua smaak, prijs en verpakking niet best uit de bus kwam, en pleitte voor een ander merk dat lekkerder, de helft goedkoper en in plaats van in glas in karton verpakt is. Wethouder Van Dam, die de zaak onderzocht heeft, vertelde gis teravond dat er voor de gemeen te echter ook aan dat anöbre merk nadelen kleven. Het is bij voorbeeld niet via de groothan del te betrekken en door de ver pakking aan een uiterste schenkdatum verbonden. De wethouder beloofde wel dat nog gekeken zal worden of er mis schien nog een ander merk is dat de genoemde nadelen niet heeft. "Maar eerst zullen we de oude voorraad opmaken", aldus Van Dam. Ten eerste was er de teleurstelling over de vage beloften die in de gemeenteraad werden gedaan (er werd geen enkele garantie gege ven over terugkeer naar Leiden). Bovendien kwam van het plan om ten einde raad maar uit pro test naar Leiderdorp te vertrek ken niets terecht, omdat de ge meente de sluitingsdatum van de pensions niet wilde vrijgeven. Aangezien de pensionbewoners overdag werken en het te ver wachten was dat de pensions tij dens werktijd gesloten zouden worden was het belangrijk te we ten wanneer de ontruimingen zouden plaatsvinden. Vandaar dat de meerderheid van de Ma rokkanen besloot de ontruiming toch af te wachten om daarna in trek te nemen in de vertrekken onder de moskee in de voormali ge Morspoortkazerne. "Duidelijk is echter dat deze gang van zaken is uitgelokt door de harde en meedogenloze houding van het gemeentebestuur. In die zin achten wij het college ook verantwoordelijk voor de walge lijke taferelen die zich tijdens de ontruiming voordeden en waar bij volstrekt onnodig de politie optrad," aldus de briefschrijvers. "Er moet snel een eind worden ge maakt aan dit gesol met de belan gen van een kleine kwetsbare groep mensen", aldus de brief. Overigens zullen de honderden symphatiebetuigingen die op dit moment binnenstromen worden gebundeld in een halve-pagina grote advertentie die morgen in de Leidse dagbladen verschijnt. Bovendien zullen de Marokka nen in de Morspoort-kazerne morgenavond open huis houden van zeven uur tot half tien. Boot vluchtelingen Het kritische commentaar in de ru briek "Even bijpraten" in de krant van zaterdag j.l. geeft mij aanleiding tot het maken van en kele opmerkingen. Ik vrees dat uw redacteur zich heeft beperkt tot het lezen van het verslag over de discussies in de Oegstgeester raad in uw blad en - helaas - de kans heeft voorbij laten gaan zich nader te oriënteren. Dat zou uw redacteur waarschijn lijk hebben behoed voor de on juistheden die nu zijn commen taar ontsieren. Enkele feiten vooraf: de motie werd door alle partijen ondertekend; was bedoeld als sluitstuk van een eerder in de raad gehouden al gemene discussie over het lot van (politieke) vluchtelingen (het ging toen om Chileense vluchte lingen); had een zodanige inhoud dat weliswaar werd aangehaakt aan de actualiteit van het lot en de zorgen van de "bootvluchtelin gen", doch dat een eventueel uit de motie voortkomende actie ook ten voordele zou kunnen zijn van diegenen, die om andere dan po litieke redenen moeten vluchten, dan wel uit andere regio afkom stig zijn. In de motie komt, in tegenstelling tot wat uw redacteur suggereert, het woord "tijdelijk" niet voor, wordt gesproken over de huis vesting van 50 tot 100 vluchtelin gen, wordt naast de mogelijkhe den tot huisvesting in de nog te bouwen wijk "Haaswijk" ge vraagd te onderzoeken of wo ningkoop tot de mogelijkheden behoort en komt de zin van uw redacteur "Er moet een onder zoek komen in verband daarmee samen te werken met de gemeen te Leiden" in het geheel niet voor. Wel wordt in de toelichting op de motie uitgelegd wat de opstellers van de motie onder "de regio" verstaan, namelijk "Leiden en aangrenzende gemeenten", een mijns inziens niet ongebruikelij ke aanduiding. Uit geen enkele zin van motie of toelichting is de, bijna boosaar dige, slotsom van uw redacteur af te leiden: "Wij Oegstgeestenaren zijn zo genereus om de vijftig tot honderd Vietnamezen hier naar toe halen, maar Leiden mag voor het merendeel permanente huis vesting zoeken." Juist het feit dat slechts een zeer beperkt aantal gemeenten in Ne derland "zo genereus" - is edel moedig wel het juiste woord in dit verband? - is om aan grote groepen vluchtelingen huisves ting te bieden, heeft de opstellers ertoe gebracht het college van B en W van Oegstgeest met nadruk te vragen een grondig onderzoek in te stellen naar de mogelijkhe den van huisvesting in de ge meente Oegstgeest. De opstellers van de motie realise ren zich dat het daarbij niet om een eenvoudig vraagstuk gaat omdat - grote - gebouwen die aan de door CRM gestelde eisen vol doen niet dik gezaaid zijn. Er zijn in Oegstgeest enkele gebouwen die wel aan de CRM-vereisten voldoen, maar deze hebben of een andere bestemming of zijn eigendom van particulieren of van een andere gemeente. In het laatste geval lijkt interge meentelijk overleg nuttig. Niet om van het vraagstuk af te gera ken, maar om te kijken of geza menlijk iets kan worden bereikt. Het is geen wet van Meden en Per zen dat een gemeente die de eer ste opvang doet ook voor perma nente huisvesting zou moeten zorgen; dat zou zelfs heel onbil lijk zijn. Zodat de vraag aan het college: indien eerste opvang van 50 tot 100 gezinnen niet mogelijk is wat kunnen we dan doen aan het huisvesten van gezinnen, van kleine groepjes, die aanvankelijk elders zijn, respectievelijk nog zullen worden ondergebracht, een heel zinnige vraag is en niets met de ontvluchting van het probleem te maken heeft. Misschien is deze "uitplaatsing" - een afschuwelijk woord - nog wel moeilijker dan de eerste opvang omdat het daarbij gaat om wer kelijke integratie in de plaatselij ke leefgemeenschap met alle problemen die daarbij horen zo als bijvoorbeeld het aanbieden van kerkfaciliteiten. Drs. J.P. v.d. Reijden, raadslid CDA, Terweeweg 140, OEGSTGEEST. (door redactie bekort) Horeca Wanneer ik de krant van 31 augus tus lees en op pagina 3 moet con stateren, dat horeca-voorzitter Visscher vindt, dat de burge meester de kankeraars weer in de pen laat klimmen, zal ik - in zijn ogen - wel een kankeraar zijn. Het zij zo. Visscher weet immers uit eerdere vergaderingen ten stadhuize, dat ik een tegenstan der van verlenging van openings tijden van horeca-bedrijven ben. Ik heb daar, als binnenstadbewo ner, een aantal redenen voor, die absoluut niets met 'kankeren' te maken hebben maar met consta tering van werkelijkheden. Of raadslid Walenkamp de door de burgemeester (terecht) aange grepen mogelijkheid tot inspraak van burgers een 'ongewenste handelwijze' vindt of niet, inte resseert me geen fluit. Dat hij zich als raadslid in het kruis voelt ge tast door een ongebruikelijke handelwijze is zijn pakkie-an en niet het mijne. Of Wim Visscher van mening is dat de burgemeester de horeca in een kwaad daglicht stelt interesseert me ook niet, ook al trek ik zo'n opmerking in twijfel, al was het alleen maar omdat die tenden tieus is. Meer dan tendentieus is het feit dat twee al gehouden en- quetes als normatief moeten gaan gelden. Normatief voor wat ei genlijk? Voor het rinkelen van de kassa? Op de intern gehouden horeca-en- quete kwam als antwoord binnen dat dertig procent van de horeca ondernemers in Leiden geen heil zag in een bezoekers-enquete. Ik heb daarom aan de voorzitter van horeca-Leiden een klein vraagje: welk derde deel van de Leidse horeca is dat en in welke delen van de stad vertegenwoordigen die exploitanten hoeveel bezoe kers? Ik heb nog meer vragen. In de ver schillende advertenties en ver halen wordt melding gemaakt van een nogal uiteenlopend aan gevraagd collectief sluitingsuur. Wordt er gevraagd naar een una niem sluitingsuur in de weekein den tot twee of tot drie uur? Dat betekent voor omwonenden ge luidsconcentratie om drie en/of vier uur (en later), want sluitings tijd betekent in Leiden een au tomatische ontheffing van één uur zonder proces-verbaal. Argument van horeca-Leiden is dat men een later uitgaanspa- troon heeft dan vroeger. Gedacht wordt dan waarschijnlijk kroegtijgers, die elders de deur gesloten hebben gevonden en in Leiden nog een afzakkertje kun nen gaan halen. Ik gun die men sen een afzakkertje, maar daar mee kom ik aan de kardinale vraag: wat heeft de enquête on der de Leidse horeca-bezoekers voor intrinsieke waarde? Zo'n 3000 mensen hebben de hore- ca-enquete positief ingevuld. Dat is drie procent van de stadsbe volking! Onder de invullers is een niet gering deel géén inwoner van Leiden. Het percentage daalt daardoor. Maar het percentage daalt ook nog eens, wanneer we ons realiseren dat de enquete ook gehouden is in de Koetsotheek. Een paar weken geleden heeft de heer Kamphues via deze krant la ten weten dat het pasjessysteem voor zijn Koetsotheek garantie genoeg is voor de soort bezoekers van zijn horeca-vestiging. Wonderlijk genoeg: er lopen in Leiden en verre omgeving mavo meisjes rond (minderjarig dus), die een toegangspasje hebben gekregen op introductie van mensen die met vervalste univer sitaire collegekaarten op zak lo pen. Die mensen hebben ook, ten onrechte en zonder recht van spreken, de horeca-enquete in gevuld. Mogen inwoners van Leiden mis schien óók vertellen wat ze over horeca-verruimingstijden den ken? Alleen wanneer horeca- Leiden namen en adressen van de 3000 adhesiebetuigende café bezoekers ter inzage legt, zoals de burgemeester (terecht?) doet, kunnen we verder praten. Zolang dat niet gebeurt, gelieve men zich van voorbarige uitspraken te onthouden. A F. Doove Papengracht 34 Leiden. Straatnamen In de rubriek "Nieuwsspiegel" van het LD van 30 augustus jl. wordt de naamgeving van de bruggen in de Slaaghbuurt (Merenwijk) toe geschreven aan de straatnamen- commissie naar aanleiding van een brief van een bewoners groepje. Feit is, dat de namen "Lang gewacht", "Stil gezwe gen", "Nooit gedacht" en "Toch gekregen" door dat bewoners- groepje zelf zijn voorgesteld. Dat bewonersgroepje was de werk groep "Q", bekend van de "Q"-krant op de autoloze zonda gen, het "Haringstaartenfeest", de eerste primitieve bewegwijze ring van de Slaaghbuurt en... de feestelijke opening door een voormalig gemeenteraadslid van de bruggen die op dat moment op nog geen stukken na klaar waren. De bij die gelegenheid gebruikte levensgrote schaar bewaar ik nog steeds als herinnering aan dat wapenfeit. De hierboven genoemde namen werden daarbij aan de bruggen bevestigd. De daarop volgende week ging er een briefje naar het stadhuis met het verzoek die na men nu ook officieel toe te ken nen. Tot onze grote verrassing en vreugde gebeurde dat ook en toen pas bleek ons de originaliteit van de straatnamencommissie. Zij ontdekte namelijk een vijfde brug in de Slaaghwijk (een vol slagen verkeerd geplande en nu nog nutteloze brug die uitloopt op een modderpad naar de volks tuintjes van "Ons Buiten") en noemde die de "Q"-brug. En die vondst is echt van mevr. Kerling, heb ik me laten vertellen. Menno Knul Buizerdhorst 61 Leiden. timi iiiiim j Hongaarse films Hqt Filmhuis van het Leids Vrijetijdscentrum aan de Breestraat 66, houdt in de maand september een cyclus met Hongaarse films. Mor genavond begint de serie met de film "De Rode Psalm" van de Hongaarse regisseur Miklós Jancso (1972). De film is gebaseerd op historische gebeurtenissen (een boere nopstand in de vorige eeuw) en Jancso heeft alle groepen die hierin een rol spelen sa mengebracht op één groot veld. De groepen bewegen zich om en door elkaar. Het volk wil ver andering maar is daarnaast ook diep religieus, vandaar dat de opstandige liederen die ze zingen "rode psalmen" worden genoemd. De voor stelling begint om 21 uur. Hengelsport Hengelsportvereniging VOP '74 hield een viswedstrijd in het Oegstgeesterkanaal en in de Rijn. De uitslag was: l.H. v.d. Meij 2750(31), 2. A. v.d. Meij 1950(16), 3. J. Kokkedee 1525(144. GJ. Kokkedee 1780(19), 5. H. v. Houten 760(10), 6. F. Reijken 1010(8), 7. A. Segijn 630(7), 8. H. v. Tongeren. Karaxü In het LAK-theater aan het Le vendaal wordt vrijdagavond 7 september een concert gege ven door "Karaxu" onder het motto "Het lied van strijd baar Latijns-Amerika"Het concert begint om acht uur en de toegangsprijs bedraagt vijf gulden. Huisvrouwen( 1 De afdeling Leiden-Oegstgeest van de Nederlandse Vereni ging van Huisvrouwen heeft het najaarsprogramma sa mengesteld. Dat omvat onder een Indonesische middag in september, een informatieve ochtend over SOS-kinder- dorpen, een lezing over Goud se glazen en een demonstra tiemiddag "merkartikelen". De maandelijkse avondbijeen komsten zijn gewijd aan an tiek, sprookjes en homofilie. Behalve deze activiteiten die meestal in het verenigingsge bouw aan het Noordeinde worden gehouden organiseert de NVvH ook excursies naar de Leidse hofjes, Heusden en omgeving, Gouda, Amster dam en Brussel. Ook worden er dit jaar diverse cursussen gehouden zoals Hindeloper schilderen, talen cursussen, antieke poppen maken en themacursussen over iriscopie, sterilisatie, pilgebruik, vrouwen in de overgang. Huisvrouwen(2) De Ver. v. Huisvrouwen organi seert dit seizoen ook weer een aantal breng- en koopochten den ten bate van een project in de derde wereld. In samen werking met andere vrou wenorganisaties worden ook politieke scholingscursussen en kledingbeurzen gehouden. Morgen wordt er een instuif- morgen gehouden aan het Noordeinde 2a. Vanaf kwart voor tien kunnen belangstel lenden alle informatie krijgen flie ze willen hebben. Voor na dere inlichtingen tel. 134656 en 121777. Ruilclub De ruilclub Koningskerk houdt vrijdagavond 7 september een ruilavond in de Willem de Zwijgerschool aan de Willem de Zwijgerlaan 44. Iedere verzamelaar - of hij nu post zegels, munten, sigarenband jes of stickers verzamelt - kan er terecht van 19 tot 22 uur. De ruilclub organiseert de ko mende maanden nog een aan tal ruilavonden steeds op de eerste en derde vrijdag van de maand. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Sjaak v.d. Ende, Sperwerhorst 42, Leiden, tel. 211150. Cursussen Het clubhuis De Klinker Berla- gestraat, Zuid-West) organi seert vanaf deze week weer wekelijkse clubs, activiteiten en cursussen. Op maandag staan onder meer bejaarden- gymnastiek, een kookclub, jazz-ballet en handenarbeid op het programma. Verder biedt het programma onder meer pedicure, Engelse naailes, dansles voor begin ners en gevorderden, yoga, een schilder- en tekenclub voor ouderen, een kaartclub en een fotohobbyclub. Elke derde zondag van de maand is er film, van 19 tot 21 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 4