Marokkanen bezetten moskee in Morspoort mmmum Capri-Sonne Demonstraties omlijstende 43ste Vebo Profijt duurdere Stadsgehoorzaal is voor klanten Werkgroep voor centraal bureau woningzoekers Hulpverlening in weekeinde dik onvoldoende VyihoJk WERELDKAMPIOENSCHAP^ KINDERWAGENZITTEN* LEIDSCH DAGBLAD EERSTE AZL-PENNING 'n Ei hoort erbij LEIDEN - Volgens commissa ris Van Voorden van de Leid se politie is het voor een poli tiefunctionaris in Leiden in het weekeinde bijna ondoen lijk om zijn taak als hulpver lener te vervullen. Tijdens de gistermiddag ge houden vergadering van de commissie voor politionele aangelegenheden sprak Van Voorden over een hopeloze situatie. "Wanneer wij in het weekeinde worden gecon fronteerd met probleemge vallen zoals gezinsmoeilijk heden, psychiatrische problemen en prooiemen op het gebied van alcohol en druggebruik dan kunnen we nergens terecht. Alle instan ties die op dit terrein werk zaam zijn, overigens zijn dat er in Leiden beslist onvol doende, zijn in het weekein de gesloten. Zo kan het ge beuren dat er noodgedwon gen mensen in een politiecel belanden die daar eigenlijk niet thuis horen. En doordat wij zulke mensen niet een heel weekeinde in huis kun nen hebben moeten we hen na verloop van tijd op straat zetten waar de ellende weer opnieuw begint". Commissaris Van Voorden pleitte ervoor dat alle bij de ze situatie betrokken instan ties eens op korte termijn met elkaar rond de tafel gaan zitten voor het zoeken naar een oplossing. In dit verband kwam gisteren in de commissie ook een eventuele instelling van een "sociale afdeling" bij de Leidse politie aan de orde. Op dit moment wordt name lijk de mogelijkheid onder zocht om aan het Leidse poli tiekorps, in navolging van ondermeer het Utrechtse en Apeldoornse korps, één of meer maatschappelijke werkers toe te voegen. Dit met de bedoeling om de kwa liteit op het gebied van de hulpverlening te verbeteren. Commissaris Van Voorden liet weten niet onwelwillend te genover een dergelijke ont wikkeling te staan mits een en ander niet gaat ten koste van de "normale" korps sterkte. Hij zei het echter te betwijfelen of hiertoe gezien de beroerde flnanciéle situa tie van de gemeente Leiden, mogelijkheden bestaan. ADVERTENTIE Capri-Sonne, een heerlijke, zuivere sinaasappel limonade In het handige éénpersoons-pakje met de vele gebruiksmomenten. Zuiver fris in 't onderwegkoffertje Gastarbeiders bezetten de moskeeruimte in de Mor spoor tkazerne WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1979 Zaterdag aanstaande LEIDEN - In de Leidse Groenoordhallen wordt zaterdag de 43ste editie gehouden van de najaars Vebo-tentoonstelling. Die dag zullen in de veehallen zo'n elfhonderd dieren door zes tig keurmeesters worden ge keurd en tentoongesteld. De or ganisatoren proberen al gedu rende enkele jaren om meer "stadspubliek" te interesseren voor deze agrarische dag. Secretaris André de Jong hoopt dat het dit jaar zal lukken door een aantal attracties die de veekeu ringen zullen omlijsten. Zo zijn er demonstraties van oude am bachtslieden als touwslagers, mandenmakers, klompenma kers, een smid, platteelschilder, pottenbakker, sigarenmaker, glasblazer en een midwinter hoornmaker. Bovendien wordt er gevolksdanst. In afwijking van vorige jaren is ook het aantal agrarische stands op de Vebo belangrijk uitgebreid. Door plattelandsjongeren zullen in de hal behendigheidsproeven wor den gedaan met tractoren, terwijl voor de bezoekers wedstrijden in koekslaan en bloemschikken worden georganiseerd. Hoofdmoot van de Vebo-tentoon- stelling is en blijft echter de dier lijke have. Hoewel alle inschrij vingen nog niet binnen zijn wor den 400 schapen, 130 dwerggei ten, 130 melkgeiten, 125 stuks jongvee geschikt voor de meste- rij, 140 zwartbonte runderen verwacht. Bovendien wordt door de fokvereniging Randstad Hol land een premiekeuring voor Shetland pony's gehouden. Tij dens deze keuring zal beslist worden over eventuele opne ming van de dieren in het stam boek. Traditioneel voor de najaars-Vebo is de zuiveltentoonstelling. Op deze expositie worden zo'n 80 tot 100 op de boerderij vervaardigde Leidse kazen verwacht. Ten slot te zal er in de hal een oude kaas wagen rondrijden. Volgens Vebo-voorzitter ir. Buck moet in de begroting van de agra rische tentoonstelling dit jaar een gat van ongeveer 6.500 gulden worden gedicht. Dit in verband met het feit dat de provincie Zuid-Holland heeft beslist om dergelijke tentoonstellingen niet langer te subsidiëren. Het Vebo- bestuur heeft daarom een beroep moeten doen op het bedrijfsleven in Leiden en omgeving. Wel betaalt de provincie mee aan een speciale stand op de Vebo waarin voorlichting wordt gege ven over kunstmatige insemina tie. LEIDEN - De twaalf Ma rokkaanse pensionbewo ners die-zoals wij gisteren meldden - uit een brand gevaarlijk pension aan de Langebrug werden gezet, hebben voorlopig hun in trek genomen in de mos kee, die is ingericht in de voormalige Morspoortka- zerne. Van daaruit wil men alsnog actie voeren om in aanmerking te komen voor een wisselwoning in Leiden. Het comité van Marokkaanse pen sionbewoners heeft gisteravond naar aanleiding van de sluiting van het pension een verklaring uitgegeven waarin wordt gezegd dat bezetting van de moskee een protest is tegen de verplichte verhuizing naar Leiderdorp. Vol gens de Marokkanen heeft de gemeente Leiden daar de afgelo pen tijd op aangestuurd. In de verklaring staat verder dat de Marokkanen eraan twijfelen of ze wel kunnen deelnemen aan een onderzoek naar de herhuisves- tingsmogelijkheden in Leiden. Het feit dat de gemeente weiger de om een definitieve sluitings datum van de pensions te geven wordt tekenend voor de situatie genoemd. Naar het oordeel van de Marokka nen is men daardoor niet in staat gesteld maatregelen te treffen om het pension te verlaten en was een begeleiding van instellingen als de Stichting Rijn en Lek, Wel- zijnsraad en Rechtswinkel on mogelijk. Bovendien wordt er in de verklaring op gewezen dat destijds bij de ontruiming van pensions aan de Groenesteeg ook beloften zijn gedaan door de ge meente die niet werden naarge- komen. "Wij voelen niets voor vage toezeg gingen van de gemeente en heb ben als protest hiertegen onze in trek genomen in de moskee", zo staat in de Marokkaanse verkla ring, die gisteren door het CPN- raadslid Hoeven in de gemeente lijke commissie volkshuisvesting ter sprake werd gebracht. Hoeven vond het onjuist dat de Ma rokkanen niet op de hoogte wa ren gebracht van de dag waarop de ontruiming zou plaatshebben. "Nu zijn persoonlijke bezittingen uit het pension verwijderd, ter wijl de mensen z*elf aan het werk waren", aldus Hoeven, die de uit zetting omschreef als een "over val". Mevrouw Ponsen(PSP) zei dat haar partijgenote mevrouw Passchier nog afgelopen donderdag had geïnformeerd naar de ontrui mingsdatum om de hulpverlen- minginstellingen te kunnen in schakelen. "Door te zeggen: we weten het nog niet, heeft men haar bovendien beroofd van het interpellatierecht. Want als be kend was geweest dat het dins dag zou gebeuren dan had zij maandag in de raad een interpel latie willen houden." CDA-raadslid mevrouw Kokx- hoorn vond dat de Marokkanen er zelf om gevraagd hebben dat het zo is gebeurd. Ze wees erop dat bekend was gemaakt dat de pensions op 1 augustus zouden worden gesloten. Bovendien wees zij op de eerdere verklarin gen van de Marokkanen dat zij bereid waren tijdelijk naar de Beukenschans in Leiderdorp te verhuizen. Mevrouw Kee- sen(PvdA) vulde aan dat de Ma rokkanen al eerder het avies heb ben gekregen om vrijwillig te ver trekken. Tenslotte verklaarde wethouder Waal dat voor de sluiting van de pensions een omvangrijk draai boek is opgesteld, waar zoveel mogelijk met alle belangen reke ning is gehouden. De term "over val" van CPN-er vond hij gezien de hele voorbereiding en corres pondentie ongepast. LEIDEN - De tariefsverhoging voor de Stadsgehoorzaal zal vol ledig ten goede komen aan de klanten. Dat zei A. de Jong, direc teur van de Stadsgehoorzaal, gis teravond tijdens een vergadering van de raadscommissie voor eco nomische aangelegenheden. Op voorstel van De Jong zijn de huurprijzen met terugwerkende kracht tot 1 juli van dit jaar ver hoogd met 20 procent. De Stads gehoorzaal zal volgens De Jong binnenkort worden opgefleurd met wat groen en nieuwe gordij nen. Bovendien zal er een beter onderhoud komen van kleedka mers en douches. In de verhoging met 20 procent zit ook een andere verdeling van de kosten. Zo moesten bij de oude tarieven nog bijkomende kosten worden opgeteld die nu m het nieuwe tarief zijn opgenomen. Als voorbeeld noemde De Jong de kosten voor een suppoost die vroeger apart moest worden be taald. Binnen de commissie waren giste ren dan ook weinig bezwaren te gen de voorgestelde verhoging van de huurprijzen. Het CDA- raadslid Bleijie was alleen bang dat groeperingen uit de "sociaal- culturele sector" (bijvoorbeeld amateur-toneelgezelschappen) de kosten niet meer zouden kun nen opbrengen. Hij pleitte ervoor dat huurders uit deze hoek sub sidie van de gemeente krijgen en dat deze groepen ook met nadruk op deze mogelijkheid wordt ge- Directeur De Jong zei nog dat hij hoopte dat de Stadsgehoorzaal volgend jaar een bezettingsgraad van boven de 50 procent zal be halen. Dat wil zeggen dat de zalen dan voor meer dan de helft van de beschikbare tijd zullen zijn ver huurd. Proefrit werd flop LEIDEN - Een proefrit met een tweedehands auto is gisteren voor een 20-jarige Leidenaar op een volledig fiasco uitge draaid. Toen hij op de Voor- schoterweg nog even de remmen van het karretje wil de proberen, schoot de auto plotseling naar links. Toen de Leidenaar met een even plot selinge beweging het stuur naar rechts trok, belandde de auto in de berm, ging drie keer over de kop en kwam toen in het water langs de Voorschoterweg terecht. Daar kon de Leidenaar zich zelf bevrijden uit het wrak van de wagen. INBRAAK LEIDEN - Een inbraak in een wo ning aan de Blauwe Vogelweg in Leiden heeft als buit een schilde rij, een oud zilveren herenhorlo ge, een zilveren dameshorloge, een gouden damesring en een portefeuille met 35 gulden in houd opgeleverd. De inbraak moet gisteravond tussen half ne gen en half tien gepleegd zijn. CONTROLE - Dertig automobilis ten bleken gisteren met een te hoge snelheid over de Plesman- laan te rijden, toen de politie daar van 7 tot 9 uur 's avonds contro leerde. De hoogste gemeten snel heid was 110 kilometer per uur. De toegestane snelheid is 70. Negentig banden lek gestoken LEIDEN - "Ze zijn bezig om hier banden lek te steken". Dat meldde een bewoner van de Transvaalwijk vannacht aan de Leidse politie. Het zou gaan om een tweetal mannen die volgens de mel ding in de Lopsenstraat au tobanden lekstaken. Een ingezette zo.ekactie in de wijk leverde niets op. Wél kon de politie een voorlopige balans van de vernielingen opmaken: negentig lekge- stoken autobanden. ADVERTENTIE TIJDENS in winkelcentrum de Kopermolen, Merenwijk Leiden Voor de deelnemers vele prijzen w.o. een hoofdprijs t.w.v. 1000,- Maximaal 15 teams bestaande uit 2 deelnemers. Het spektakel start vrijdag 14 september om 20.00 uur tot zater dagmiddag 15.00 uur Het laatste uur als speaker aanwezig: Barry Hughes Verder o.a. Orgel-demonstraties Showorkest de Trawanten. de Kopermolenkwis Inschrijving van de ploegen telefonisch: 071-144941 tst. 234. Organisatie: Winkelcentrum ,,de Kopermolen". 'n aktieve krant! LEIDEN - Er komt in Leiden een werkgroep die gaat bekijken of het mogelijk is een centraal bu reau voor woningzoekenden te vormen. Het bureau zou een stichtingsvorm moeten krijgen waarin in eerste instantie de ge meente en de woningbouwver enigingen zitting moeten heb ben. Later zouden ook andere woningbezitters als makelaars toe kunnen treden. Uitgangspunt is om de woningregi stratie en woningtoewijzing in Leiden beter te regelen. De wo ningbouwverenigingen zijn daarover nogal ontevreden ge zien de geringe rol die men speelt bij de toewijzing. In de gisteravond gehouden verga dering van de gemeentelijke commissie voor de volkshuisves ting bleek men in meerderheid voor het onderzoek door de werkgroep te voelen. Al waren er van diverse kanten - onder meer van PPR- en PSP-zijde - princi piële bezwaren tegen een over dragen van de woningtoewijzing aan "particulieren" in een tijd dat huizen nog steeds schaarste-ar- tikelen zijn. PPR-raadslid Beijen vond het met een enorme woningzoekenden- lijst niet verantwoord de toewij zing te laten regelen door de wo ningbouwverenigingen. Hij wees op de huidige situatie die een re delijke garantie biedt dat er toe wijzing plaats heeft op basis van een urgentielijst. Mevrouw Ponsen(PSP) achtte het beter te werken aan het wegne men van de onvolkomenheden in het huidige systeem dan het op zetten van een geheel nieuw sys teem. Daartegenover stonden de opvattingen van CD A-er Ham en mevrouw Koning(PvdA). Ham: "We moeten het proberen. De woningbouwverenigingen moe ten een kans hebben. Er is een beter contact met de bewoners mogelijk wanneer een woning bouwvereniging ook de toewij zing regelt' Mevrouw Koning on derstreepte daarmee het stand punt van wethouder Verboom die in een schriftelijk commen taar op de plannen liet weten dat de woningbouwverenigingen aan de eis die de gemeente des tijds heeft gesteld - een betere samenwerking in federatief ver band - hebben voldaan en dat de gemeente nu ook haar belofte dat de corporaties meer zeggenschap kunnen krijgen bij de toewijzing, moet inlossen. Dat ook de tegenstanders van de overheveling in principe toch akkoord gingen met het onder zoek vond zijn oorzaak in het feit dat men hoopte dat daaruit waar devolle suggesties zouden kun nen rollen voor een betere taak vervulling op dit punt door het bureau huisvesting. LEIDEN - Onder grote belangstel ling heeft directeur drs. J.B.M. Verhey van het Academisch Zie kenhuis Leiden gistermiddag af scheid genomen van het zieken huis, waar hij bijna tien jaar aan de top stond. Hij vertrekt naar Maastricht, waar hij directeur wordt van het Acdemisch zie kenhuis aldaar. Tijdens het af scheid voerde een groot aantal mensen het woord en kreeg di recteur Verhey een aantal ca deaus, waaronder een schilderij waarop zijn huis staat afgebeeld ADVERTENTIE en een ets uit de achttiende eeuw. Er was lof alom over het werk dat drs. Verhey in Leiden heeft ver richt. Termen als "smaakmaker" en "organisator" waren niet van de lucht. De voorzitter van het college van bestuur van de Leid se universiteit mr. K.J. Cath be lichtte tijdens het steken van de loftrompet nog even de positie van het ziekenhuis binnen de universiteit. "De universiteit en het ziekenhuis kunnen respec tievelijk worden vergeleken met een bierbrouwerij en een wijn handel. Ik zeg niet wat beter is, maar ik heb de indruk dat de wijnhandelaren zich een hogere status aanmeten Uit handen van de voorzitter van het bestuur van het ziekenhuis, J.P.M. Hendriks, kreeg drs. Ver hey (links op de foto) de AZL- penning plus oorkonde H' j i, eerste keer dat een dergelijke penning wordt uitgereikt. Het is de bedoeling dat een dergelijke penning in de toekomst wel meer zal worden uitgereikt aan men sen die zich op de een of andere manier voor het ziekenhuis ver dienstelijk hebben gemaakt. ADVERTENTIE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 21