Feyenoord in finale tegen Ipswich Town Ajax heeft recht op Balint; Balint heeft recht op Ajax flilfis® Vrij spel NK-atletiek desillusie voor Terbroke Langeweg leider in Dieren PSV gaat af in Rotterdam m Schaker Bakker hoekt zege in badgastfoernooi ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1979 Kijk, dat bedoelde ik nou toen ik schreef dat Ajax recht had op Balint en Svilar. Balint is een Hongaar, hij heeft 61 maal voor het Hongaarse elftal ge speeld, je mag hem dus rustig een routinier noemen (Ruud Krol speelde maar een paar wedstrijden meer in het Ne derlands elftal), en nu zegt de Keuzecommissie van CRM, dat deze niet-EG'er niet door Ajax mag worden aangetrok ken, omdat Ajax heus wel een gelijkwaardige speler in Ne derland kan vinden. Wie dan wel? Ruud Krol zit al bij Ajax. Adrie van Kraay, Mi chel van der Korput, Aad Mansveld? Epi Drost? Ro nald Spelbos, Kees Guyt, Ri- nus Israel? Piet Huyg dan? Is rael is 37, Mansveld 35, Drost wordt 34, nog afgezien van het feit dat zij geen van drieèn het aantal interlands van Balint kunnen benaderen, zelfs Is rael niet, als die inderdaad op 43 is blijven steken, zoals het voetbalhandboek van de KNVB aangeeft. Maar dan misschien geen routi nier, maar een leuke jonge veelbelovende verdediger? Wie maakt nou in 's hemels naam uit wat voor soort speler Ajax mag kopen? Ajax heeft al Jan Everse, Peter Boeve, Kees Zwamborn, Guido Pen, allemaal verdienstelijke ach terspelers (en daarenboven nog de allerverdienst elijkste jongere, Piet Wijnberg), maar dat is blijkbaar niet het soort speler dat Ajax zoekt. Ik gaf vorige keer een voorbeeld hoe het met een jongere, onerva ren speler maar even mis hoeft te gaan om in een be langrijke wedstrijd een on nodig doelpunt te incasseren, waardoor die wedstrijd verlo ren gaat, althans Ajax uit de Europa Cup wordt gewipt, en zo om en nabij een miljoen aan verdere inkomsten ge derfd wordt. Ik wees toen op de manier waarop Causio in de wedstrijd Ajax-Juventus, vlak voor tijd Jan Everse ver- naggelde en het broodnodige doelpunt kon scoren (het werd meen ik 2-1, ik vergeet zulke uitslagen altijd onmid dellijk), waardoor Juventus thuis aan 1-0 genoeg had om de volgende ronde te berei ken. Misschien was het in Amsterdam ook 1-1 en bleef het in Turijn 0-0, maar hoe dan ook, het Causio-doelpunt was van doorslaggevende waarde voor Juventus. Sluwe vos Nu moet ik daar meteen aan toevoegen, dat ik toen zo'n beetje de enige journalist ben geweest die Jantje Everse niet uitgesliept heeft, omdat hij zich zo gemakkelijk door de schijnbeweging van Cau sio liet verlakken. Causio maakte een beweging alsof hij buitenom wilde gaan, draaide zich om en ging bin nendoor, en kon toen onge hinderd naar Schrijvers sto men en doelpunten. Die Cau sio is een sluwe vos, en het zou er triest met het voetbal voorstaan, als een voorhoede speler nooit meer een achter speler via een schijnbewe ging zou kunnen of mogen vernaggelen. Everse had goed gespeeld, en mag hij, als ta melijk onervaren speler, dan alsjeblieft eens één keertje door een routinier als Causio voorbij gelopen worden? Maar dat neemt natuurlijk niet weg, dat het Causio hoogst- waarschij nlijk niet bij Krol, of bij Suurbier, of bij Balint was gelukt. Zulke oude rotten plegen de streken van sluwe vossen uitstekend door te hebben. En zie, in het Am sterdam 704-toernooi kreeg ik een nog recenter voorbeeld voorgeschoteld van het ver schil tussen een geroutineer de en een onervaren speler, dat doorslaggevend kan zijn voor de uitslag van een wed strijd. De nieuwe Ajax-aan- koop, Peter Boeve, stond op de linksbackplaats. Hij deed het daar heel behoorlijk, al kreeg Kurt Welzl de kans te bewijzen dat hij heus heel aardig kan voetballen, zoals zijn vroegere en ook huidige trainer Georg Kessler altijd beweerd heeft. Maar op een gegeven moment, in de eerste helft, toen Ajax nog iets ster ker en beter oogde dan AZ'67 in die Grote Finale, gleed Kurt Welzl behendig langs Peter Boeve. Deze achter volgde Welzl tot enkele me ters in het strafschopgebied en poogde toen met een wan- hoopssliding van achteren de bal voor diens voeten weg te halen. In plaats daarvan haal de hij Welzl, zoals te verwach ten viel, onderuit en de Oost- duitse scheidsrechter Prokop hoefde toen niet zijn fantasie op topsnelheid te laten wer ken om tot een penalty te be sluiten. Kees Kist schoot de bal a la Neeskens snoeihard langs Piet Schrijvers, die al lang blij was dat hij geen tijd had gehad zich in de baan van het schot te storten... Het was toen 0-1 voor AZ'67, een mooie opsteker. Kort daarop werd het weliswaar 1-1 via een fraaie combinatie afgerond door Frank Arne- sen, maar in de tweede helft kon AZ'67 er 1-2 van maken en de beker verdiend mee naar huis nemen. Wat ik nu maar zeggen wil, is dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat een routinier als Balint eenzelfde domme, onbekook te overtreding, op dat mo ment en op die plaats, ge maakt zou hebben als Peter Boeve, en hoewel het best kan zijn dat AZ'67 in dat geval niet met 1-2 gewonnen had maar met 0-7 (voetbal is onbere kenbaar, nietwaar?), ligt het toch meer voor de hand te veronderstellen dat het 1-1 zou zijn gebleven. Of zoiets. In ieder geval is het buiten kijf dat bij een aankoopver bod van Balint niet langer de Ajax-trainer en het Ajax-be- stuur de Ajax-achterhoede componeert, maar de Stich ting Arbeidszaken. Beschadiging Daar komt nog iets bij - maar dat is iets dat mr. Masman, de voorziter van de Stichting Arbeidszaken, zich niet hoeft aan te trekken, maar dat mij persoonlijk een beetje pijn doet als, laat ik zeggen „inge wijde" in het leven achter het ijzeren gordijn. Mr. Jan Mas man had, zoals u zich herin nert, het Ajax-bestuur ervan beticht zich onfatsoenlijk te hebben gedragen tegenover FC Den Haag-doelman Hans Galjé En nog zo het een en ander, dat tenslotte min of meer in der minne is geschikt. Masman vond blijkbaar dat Ajax tegenover Hans Galjé illusies had gewekt, die daar na bij de onderhandelingen met FC Den Haag niet waar gemaakt werden, en inder daad, daardoor „beschadig" je iemand. Je zal het zelf maar zijn. De hoop bij een wereld club als Ajax te komen (droom van iedere jongen), daar ook meer geld te verdie nen, en die hoop wordt dan de bodem ingeslagen omdat Ajax niet wil betalen wat FC Den Haag vraagt. Maar nu dan even de hoop en illusies die mr. Masman als voorzitter van de Stichting Arbeidszaken in Boedapest de grond in heeft geboord! Dat is nog eens andere koek dan een verhuizing van Den Haag naar Amsterdam! Balint en zijn gezin waren in de stel lige verwachting dat zij de be trekkelijke armoe en de be trekkelijke onvrijheid in de Hongaarse volksrepubliek een paar jaren lang, en wie weet wel voor altijd, konden inwisselen tegen de betrek kelijke rijkdom en de niet eens zo erg betrekkelijke vrijheid van Nederland, toe vallig een van de leefbaarste plaatsen op aarde. Zo'n ver huizing is in zo'n land een droom, waarbij alle dromen van Hans Galjé in het niet verzinken. Daar kwam nog bij dat Balint als allereerste Hongaar officieel toestem ming van zijn regering kreeg om in een ander land te gaan voetballen. Puskas, Varga, Kocsis en andere Hongaren die naar het Westen kwamen om daar profvoetballer te worden, moesten daarvoor vluchten, dus zeg maar de serteren. Balint kreeg het in zijn schoot geworpen. Ajax! Amsterdam! Nederland! Denkt u zich even de opwin ding in huize Balint in, zij hadden ongeveer het grootste lot in de loterij getrokken dat je in een land achter het ijze ren gordijn kan trekken! En toen kwam de Stichting Ar beidszaken: eh... geen EG- land eh... zulke spelers kun je in Nederland ook wel kopen, eh... Wat een afknapper voor die mensen in Boedapest, wat een desillusie, wat onaardig en onmenselijk eigenlijk van Masman c.s. PAGINA 11 DIEREN (ANP) - Na de achtste ronde van het Reinbouwschaak- toernooi om het open Nederlands kampioenschap komen nog slechts vier spelers voor de titel in aanmerking. Kick Langeweg voert het klassement aan met een half punt voorsprong op het trio Van der Wiel, Hofland en Lith. Deze nieuwe volgorde ontstond doordat Langeweg zonder verder spelen zijn afgebroken partij te gen Dennis Dieks won, terwijl Van der Wiel tegen Frans Borm op remise bleef steken. Zeker is in ieder geval dat drievoudig ti telhouder Ivan Nemet uit Joego slavië vandaag in de ongetwijfeld zeer spannende slotronde wordt onttroond. Zijn geweldige eind sprint-gisteren zegevierde hij in zijn verdaagd duel met Leon Pliester - zal niet toereikend zijn. Bakker uit Leiderdorp is er niet in geslaagd zijn remise-kansen te gen De Zwart uit Vlaardingen ten volle uit te buiten. Het toreneind- spel met een pion minder bleek toch verloren te zijn. Uitslagen afgebroken partijen 8ste ronde: Langeweg - Dennis Dieks 1-0, Borm - Van der Wiel Vi-'/a, Nemet - Pliester 1-0, Van der Sterren - Kuyf 1-0, Vogel - Van Baarle 1-0, Van Riemsdijk - Böhm '/a-Va. Stand na 8 ronden: 1. Langeweg 7, 2/4. Hofland, Van der Wiel en Lith 6'/a, oe/12. Borm, Janssen, De Roode, Van der Linde, Dennis Dieks, Van der Sterren, Vogel en Nemet 6. 7; -■ s 1 - '.ïVv.,: ROTTERDAM (GPD) - Al na de eerste avond lijken de winnaars van het Rotterdam-toernooi bekend. Zowel fi nancieel als sportief gezien beleefden de organisatoren van het voetbalevenement in de Kuip gisteren een rede lijk geslaagde dag. Door ruim 30.500 bezoekers werd reeds bij de eerste twee duels het geld binnengebracht, waarmee de totale kosten voor veel meer dan de helft kunnen worden gedekt. Bovendien plaatste het thuis- spelende Feyenoord zich voor de finale van morgen. De Jonkies" van Jezek wonnen de harde slag van het Belgi sche RWDM met 2-0 en ontmoeten morgen Ipswich Town. Die Engelse club zorgde voor een bliksemstart van het toernooi, door PSV binnen drie minuten kansloos te maken (einduitslag: 3-1). Zo'n 10.- a 15.000 betalende klanten zijn er nu nog nodig om de in komsten en uitgaven in even wicht te brengen. Het moet wel heel vreemd lopen wil de eind- wedstrijd dat aantal bezoekers niet trekken, nu Feyenoord daar in zal optreden. Ook zonder Wim Jansen en Stanley Brard (beiden geblesseerd) bleek de Rotter damse ploeg in staat RWDM op de knieën te dwingen. Daar wa ren echter wel een fors aantal riante kansen voor nodig. Het grootste probleem van trainer Je zek („We hebben hard gewerkt, maar met weinig effect") in de naderende competitie zal dan ook ongetwijfeld daar liggen waar het vaak fraaie voorberei dende werk moet worden afge maakt. De verdediging, met de Deen Nielsen als sobere libero, deed redelijk werk, wat ook gold voor het middenveld met aan koop Albertsen als harde, maar onopvallende werker. Jezek: „Hij kwam conditie te kort". Voorin echter werden te veel mo gelijkheden vermorst door het duo Petursson-Peters. Tegen aanvallend wat sterkere tegen standers dan RWDM kan dat wel eens punten gaan kosten. Giste ren bleken de treffers waarmee Jan Peters en Wim van Til hun ploeg 2 op 8 lieten lopen, nog ruim voldoende voor de zege. De eerste goal ontstond drie minu ten voor de pauze toen Van der Lem accuraat voorzette. Jan Pe ters kopte daarna op de hem be kende wijze de 1-0 binnen, die hij, alsook Van de Korput, Wijn stekers en Petursson al veel eer der hadden kunnen vinden. Mogelijkheden Ook na de rust kreeg Feyenoord nog een paar redelijke mogelijk heden, maar toen ze niet werden benut, zakte de ploeg terug, mede doordat Van der Lem (Jezek: „Om hem te sparen") en Peters (geblesseerd) werden vervangen door Notten en Budding. Het voordien harde RWDM, met De Saeyere als grootste boosdoener, kon wat meer de weg naar Van Engelen inslaan, maar bleek, met een trage Nico Jansen in de voor- lijn, onmachtig. Twee minuten voor sluitingstijd viel de beslissing. Notten bood de sterk spelende Wim van Til op dat moment de niet te missen kans op 2-0. Feyenoord voldeed daar mee geheel aan de oproep van di recteur Stephan „een zo aantrek kelijk mogelijke prestatie te leve ren om het publiek te bin den". Dat lag wel even anders voor PSV. „We komen naar Rotterdam om te winnen", had manager Van Gelder eerder deze week aange kondigd. „PSV zal dan ook zéér gemotiveerd aan de start ver schijnen". Zo die motivatie al aanwezig was, dan was die op het veld wel heel erg snel verdwenen in het ope ningsduel tegen Ipswich Town. Nog voordat het Rijvers-team goed en wel besefte dat het toer nooi was begonnen stond er al een negatieve score van 2-0 op het bord. Spits Eric Gates en flankverdediger Terry Butcher hadden binnen drie minuten twee treffers gescoord die op vrijwel identieke wijze tot stand waren gekomen. Via lange trap pen, waarbij de aangespeelde voetballer wegtrok naar de zij kant, om zo het gat te laten vallen voor de opkomende man, die vervolgens de bal in de voeten kreeg gedeponeerd. Simpele opzet Twee keer had de rommelende PSV-defensie zich door die sim pele opzet uiteen laten drijven; twee keer ook was Jan van Beve- ren kansloos. Zoals hij ook na 19 minuten vrijwel bewegingloos moest toezien hoe middenvelder Russell Osman van 20 meter een schitterende diagonale streep naar 3-0 trok. Daarmee was de partij gelopen. Vooral omdal Ipswich in die periode erg sterk voetbalde met continentale com binaties, waarin Arnold Muhren en de kappende Frans Thijssen de hoofdrollen vertolkten, werd de tegenstander bij vlagen zoek gespeeld en vernederd in de Kuip, waar met name de broers Van de Kerkhof toch al niet be paald populair zijn. Pas toen de ploeg van manager Robson niet meer zo nodig hoef de, kon PSV de indruk wekken dat de lusteloosheid alsnog zou worden afgeschud. Hoewel de fouten en misverstanden bleven, kwam er wat meer pressie. De kansen werden echter niet benut door Lubse, invaller Koster (ge komen voor Smits) en vooral Re- né van de Kerkhof. Zelfs zou Ipswich in die zoveel mindere pe riode op 4-0 gekomen zijn, als Muhren geen strafschop had ge mist nadat Brandts de solerende Gates had neergehaald. Nu kon Koster 12 minuten voor het einde de afstraffing camoufleren vooi het team dat was gekomen om het toernooi te PAUL DE TONBE KATWIJK - Het laatste badgastsnelschaak- toernooi is in een over winning geëindigd van Jan Bakker. In het pa viljoen Willy-noord wist hij een nek aan nek race met Roel Piket in zijn voordeel te beslis sen. De voorrondes waren ditmaal in de vorm van een acht- kampen gegoten waaruit de beste twee spelers zich voor de finales plaatsten. Jan Bakker en een verrassend sterk spelende Roel Piket voerden in de hoogste finale tienkamp de toon aan. In de 5e ronde wist Bakker zijn rivaal te verslaan, maar daar stond weer een 0 tegen Kohl- beck tegenover. Bakker re miseerde verder nog met Kees Koelewijn en Binnen dijk, terwijl Piket het loodje legde tegen Gert Koelewijn en het punt eveneens met Binnendijk deelde. Met 7 uit 9 was Jan Bakker daardoor winnaar voor Roel Piket die tot 6'/2 punt kwam. De derde t/m zesde plaats werd met 5 punten gedeeld door Kohlbeck, Binnendijk, Theo Piket en Gert Koele wijn. Ad v.d. Berg, ditmaal afwezig, won onbedreigd het totaalklassement. De tweede groep werd met 7 uit 8 gewonnen door Brag- gaar voor Maarten Kuyt met 6'/s punt. In groep 3 was Roe- lofs met 5'/2 uit 6 de sterkste. Marco Cecchi overtuigde in de 4e groep waar hij 6 uit 6 scoorde. ROTTERDAM - Feyenoord-directeur Peter Stephan wil poginggen in het werk stellen om Wim van Hanegem (hier in Feyenoord-shirt) nog een seizoen terug te brengen in de Rotterdamse Kuip. Stephan gaat die zaak intern aankaarten. Een terugkeer van Van Hanegem (35), die een dezer dagen in Nederland wordt verwacht, zal dan afhangen van verschillende factoren. Belangrijkste daarbij is de vraag of de Kromme heeft bijgetekend bij de Chicago Stings. „Want het wordt natuurlijk niets als we hem halverwege r moeten afstaan", aldus Stephan. NIJMEGEN (GPD) - Bijna stond de naam van Gerard Tebroke gisteravond in het NOC-boekje, waarin alleen maar atleten geno teerd worden, die voldoen aan de Moskou-limiet. Precies zes kilometer en 100 meter ging het in Nij megen, op de eerste avond van het Nederlands atle- tiekkampioenschap, voor treffelijk met de veelvou dige nationale recordhou der, die op weg leek de li miet van 27 minuten en 55 seconden te scoren. Plotseling was daar de greep naar het achterbeen, naar een plekje boven de knieholte, gevolgd door een moedeloos gebaar. Wat een prachtige start van het kam pioenschap had kunnen worden werd voor de toch al zo vaak door de blessureduivel bezochte Ge rard Tebroke een desillusie. Een spierscheuring maakte een einde aan zijn illusies en aan een voor genomen serie internationale wedstrijden die woensdag in Zu rich had moeten beginnen. Een anti-climax, ook voor Klaas Lok, die ook op weg leek naar een voortreffelijke tijd, „maar toen Gerard uitstapte was de inspira tie weg", aldus de Utrechter, die dan ook terugviel, maar uiteraard wel won in 28.44,4, op ruime af stand gevolgd door de nationale 25 kilometerkampioen Gerard Timman vloert Poloegajevski BREDA (ANP) - Jan Timman heeft gisteren in Breda de oefentwee kamp tegen de Russische scha ker Lev Poloegajevski gewon nen. De zevende en voorlaatste partij eindigde na 27 zetten in re mise. Timman geeft nu de leiding met 4.5-2.5. De laatste partij wordt vandaag gespeeld. Tim man en Poloegajevski bereiden zich voor op de interzonale toer nooien, die in de herfst worden gespeeld. Timman zal dan uit komen in de Rio de Janeiror groep. r Gerard Tebroke Nijboer (een knappe 29.12,8) en verrassend de Zeeuw Hugo Duysse (29.18,9). Voor Gerard Tebroke kan deze blessure wel eens heel vervelen de gevolgen hebben, want het atletiekseizoen is z'n laatste maand ingegaan en nog staat er voor de nummer zes van de Eu ropese kampioenschappen van Praag geen limiettijd. De Roosendaalse Tineke Kluft prolongeerde haar drie kilome- tertitel door haar eeuwige rivale, de Limburgse Carla Beurskens, al 500 meter voor de finish af te troeven. „Ik durfde het niet op een eind sprint aan te laten komen. Tij dens de race kreeg ik weer wat pijn in de zij. Een oude kwaal. Daarom ben ik eerder van Carla weggegaan. Het ging eigenlijk erg gemakkelijk", vertelde Tine ke Kluft, die zich de afgelopen vier weken in Frankrijk in alle rust voorbereidde. De tijden van Tineke en Carla waren redelijk: 9.16.9 en 9.22,6. Een titelprolongatic ook bij het hink-stapspringen, waar het ni veau uitstekend was. De Amster dammer Roy Sedoc kwam met 15.89 eter tot zijn op een na beste prestatie in zijn carrière, al had hij de steun van een te fikse rug- wind. Dit had de Roosendaler Pe ter van Leeuwen niet om toch uit te komen op 15.59 meter. Bijna een halve meter verder dan zijn persoonlijk record. Het brons ging ook naar Roosendaal via de 15.02 meter hinkende, stappende en springende Eddie IJzer- AS- J£-A£ -AJOCt -7-h/<££ A/act JW/Cs o£*5£-/tocvr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 11