BINNENSTAD IS NOG JAREN OPGEBROKEN .Nog grote weerstand tegen Beukenschans Gemeente verkeersplan. 1 jan bentveld D'66 laakt keuze bij project integratie „Nee" tegen abortus is „ja" tegen de alternatieven 9 DINSDAG 10 JULI 1979 LEIDEN LEIDEN - Het gisteren door de gemeente gepubliceerde ver keersplan circuleert nog maar in kleine kring. De gemeente heeft van de nota - die de ko mende maanden onderwerp is van inspraak - nog geen gedruk te exemplaren voor belangstel lenden. Men verwacht het brede publiek pas eind volgende week te kunnen helpen. Op de gisteren gehouden perscon ferentie verklaarde wethouder Waal deze situatie uit de voor tijdige publicaties in het Leidsch Dagblad. Deze krant publiceerde de afgelopen weken enkele onderdelen uit het - toen nog vertrouwelijke - rapport. De gemeente was daarom volgens de wethouders tot vervroegde publicatie van de plannen over gegaan. LEIDEN - De gemeente Leiden wil voorlopig afzien van pogingen om voor de afwikkeling van het verkeer op de Breestraat en de marktenroute een definitieve oplos sing te kiezen. In het vandaag gepubliceerde verkeersplan (derde deel verkeerscirculatieplan) wordt aangegeven dat een groot aantal herstelwerkzaamheden (riolering en walmuren) in het hart van de binnenstad een eerdere regeling van het verkeer in de Breestraat en marktenroute onmogelijk maakt. Volgens berekeningen zullen de werkzaamheden vijf tot zes jaar duren. de binnenstad blijven voorlopig nog een vertrouwd beeld. Op de foto de Vismarkt bij het LEIDEN - Het is nog steeds maar de vraag of de gast arbeiders, die uiterlijk 1 augustus uit de (brandge vaarlijke) pensions in de binnenstad naar het Lei- derdorpse Woonoord moeten verhuizen dat ook doen. Tijdens een door vier welzijnsinstellingen Weer illegale zenders in beslag genomen LEIDEN - De Leidse politie heeft gistermiddag wederom een twee tal illegale zenders in beslag ge- Omstreeks vijf uur werd eerst op de Hoge Rijndijk een zender opge spoord die zich in een personen auto bevond. Het apparaat is in beslag genomen en tegen de ei genaar, een 22-jarige inwoner van Mijdrecht, is proces-verbaal opgemaakt. Korte tijd later werd een tweede zender aangetroffen in een auto die geparkeerd stond op de Witte Singel. Deze was eigendom van een 23-jarige Leidenaar. I ADVERTENTIE luxaflex jaloezieën rolgordijnen horren nieuwe r:jr» ?A hoek- burgüteeg leiden .071-134671 (Welzij nsra ad, stichting Rijn en Lek, Rechtswinkel en Burgerraadslieden) in derhaast georganiseerde bijeenkomst bleken de gisteravond aanwezige gastarbeiders, een dertig tal Marokkanen, daar nog weinig voor te voelen. Met het compromis-voorstel zoals dat door het overleg van de instellingen op tafel is gelegd gingen ze niet akkoord. Volgens dat voorstel zouden de gastarbeiders die naar Woonoord verhuizen de kans moeten krij gen naar de binnenstad terug te keren als ze in de Beukenschans niet kunnen wennen. Voor hen zou passende woonruimte in de binnenstad gezocht moeten wor den. Wethouder Schoute liet al doorschemeren daar weinig voor te voelen. Woordvoerder Tounssi van "Rijn en Lek" zei gisteravond namens de Marokkanen nog lie ver tijdelijk in de Morspoort-ka- zerne trekken of in het Stadhuis gaan slapen dan naar Leiderdorp te vertrekken. Volgens hem za gen de pensionbewoners weinig heil in het voorstel, temeer daar een dergelijke belofte vier jaar geleden ook is gedaan. Toen wa ren het bewoners van pensions in de Groenesteeg die naar het toenmalige Woonoord verhuis den met de belofte terug te mo gen keren naar de binnenstad. Een belofte die nooit is nageko- De aanwezige politieke partijen (vertegenwoordigd door frac tieassistenten en raadsleden) le ken gisteravond meer te voelen voor het compromis-voorstel. Van der Waals (CDA) en Kessen (PvdA) zagen op korte termijn geen mogelijkheid uitstel van de sluitingsdatum te krijgen. Wel zegden ze toe één en ander in hun fracties aan te kaarten en de al ternatieven te bekijken. Namens de CPN zei Den Boef meer heil te zien in het zoeken naar twaalf panden. Tot die tijd zou de Mors- poort-kazerne als opvangmoge- lijkheid kunnen dienen. Het aspi rant-raadslid Ponsen (PSP) vond dat het Woonoord maar "afge schaft" moest worden omdat voorzieningen als frequenter openbaar vervoer en winkels toch niet haalbaar zouden zijn. Van Oosten (PPR) was van me ning dat stadsvernieuwing ook Voor gastarbeiders haalbaar moest zijn. De buitenlandse werknemers ko men op 1 augustus weer bijeen om de resultaten van de bespre kingen die de partijvertegen woordigers met hun achterban hebben gehad te bekijken. Moch ten er tegen die tijd geen afspra ken met de gemeente zijn ge maakt dat zal de mogelijkheid van de Morspoort-kazerne als huisvesting aan de orde komen. ADVERTENTIE Tot de werkzaamheden die de ko mende jaren moeten worden aangepakt, behoren riolering in de Breestraat, riolering omge ving Nieuwe Rijn/Hooglandse Kerkgracht, riolering Noordein de, overkluizing Kort Rapen burg, walmuren en riolering Gal gewater, herstel Blauwpoorts- brug en Kippebrug, walmuren Apothekersdijk, riolering Kore- vaarstraat en Steenstraat In deze situatie zien burgemeester en wethouders geen kans de keu ze van de gemeenteraad voor de oplossing van de verkeerssituatie in het hart van de binnenstad op te volgen. De raad bepaalde vorig jaar dat gezocht moest worden naar een oplossing met in de Breestraat auto-en busverkeer in twee richtingen en de markten- Gastarbeiders liever naar Morspoort-kazerne over de marktenroute te laten rij den. Dit betekent dat doorgaand autoverkeer door het hart van de binnenstad voor een periode van zes maanden onmogelijk wordt Burgemeester en wethouders heb ben verder ook de voorkeur van de raad om het verkeer op het Noordeinde sterk te beperken en de rijbaan langs het Galgewater in te richten als fietsroute niet kunnen oplossen Het instellen van eenrichtingsver keer op het Noordeinde wordt af geraden vanwege extra verkeer in de omgeving (Morsweg, Mors- straat, Beestenmarkt). De raad moet nu kiezen tussen handha ving van de bestaande situatie of eenrichtingsverkeer over Noord- einde en Galgewater Praktisch Wethouder Waal (verkeer) lichtte gisteren op een persconferentie toe dat voor een "praktische op lossing" is gekozen. Hij bena drukte dat de vele herstelwerk zaamheden - waaronder als in grijpendste voor het verkeer een nieuwe riolering in de Breestraat - onontkoombaar zijn. „Een defi nitieve regeling voor de Bree straat is voor een volgende perio de", zei hij. De wethouder noemde het vooruit schuiven van een definitieve re geling voor de Breestraat in deze situatie "een zeer voor de hand liggende oplossing" „Het gaat erom wat praktisch uitvoerbaar is. We hebben niets aan plannen die we niet uit kunnen voeren Het blijkt ook in de grote steden waar van de verkeerscirculatie plannen vrij weinig terecht is ge komen" aldus Waal. Tijdelijk In het verkeersplan wordt nu alleen aangegeven hoe het verkeer zich in het hart van de stad tijdelijk moet afwikkelen. Tot de zomer van 1980 - wanneer de markten route klaar is - blijft in elk geval alle verkeer in twee richtingen over de Breestraat rijden. Al vanaf de loop van dit jaar en daarna ook in 1980 en de eerste helft van 1981 zal een deel van de marktenroute (Botermarkt, Vis markt en Stadshuisplein) een tij delijke standplaats moeten geven aan de weekmarkt. Deze verhui zing van de markt is nodig van wege de aanpak van riolering op de Nieuwe Rijn, Nieuwstraat en Hooglandse Kerkgracht Als deze operatie achter de rug is, komt de marktenroute weer vrij voor verkeer en zal deze vervol gens moeten gaan dienen als tij delijke vervangende route voor de Breestraat De Breestraat zal dan - vanaf begin 1981 - openge broken worden voor een nieuwe riolering. In het verkeersplan wordt voorge steld om gedurende de tijd dat de Breestraat open ligt - ongeveer zes maanden - alleen busverkeer LEIDEN - Het D'66-raadslid Hoe- kema is niet tevreden over de manier waarop B en W hebben gekozen voor de goedkoopste va riant bij de vorming van zoge naamde combinatieldassen voor de Lucas van Leydenschool en de Haanstra-kleuterschool. B en W besloten om bijna f24.000 be schikbaar te stellen voor het tref fen van voorzieningen om een in tegratieproject mogelijk te ma ken. De scholen zelf hadden zich uitge sproken voor een kostbaarder uitvoering (f50.000). De keuze voor die variant werd onder meer gedaan op grond van onderwijs kundige motieven. Volgens het hoofd van de Lucas van Leyden school zijn de kansen dat het ex periment slaagt veel geringer wanneer voor de goedkoopste variant wordt gekozen. Boven dien verwijst men naar een ad vies op die punt van de rijksin specteur. In een brief aan het college van B en W signaleert Hoekema het merkwaardige ver schijnsel dat dezelfde inspecteur zich heeft uitgesproken voor de goedkoopste variant. Verder is hij verwonderd over het feit dat het college tegen advies van de collegepartijen in voor dit alternatief heeft gekozen. Hij wijst daarbij op de ondoorzichti ge gang van zaken, waarbij de raadsleden schriftelijk hun me ning moesten kenbaar maken. Zij die niet reageerden werden geacht achter het voorstel van B en W te staan. D'66-raadslid Hoekema heeft be pleit de kwestie te bespreken in de eerstvolgende vergadering van de commissie na afloop van het ,Neen" zeggen tegen abortus is ,ja" zeggen tegen alternatie ven. Vanuit dat standpunt is in Leiden een werkgroep van de Vereniging ter Bescher ming van het Ongeboren Kind opgericht. De werk groep heeft tet nu toe veertien leden die aan de ene kant hulp willen bieden aan vrouwen en meisjes die ongewenst zwan ger zijn en aan de andere kant overal waar dat maar kan voorlichting willen geven over mogelijkheden van hulpverlening en over 'wat abortus is.' 'Als ik de hele discussie op dit moment volg, ook met betrek king tot de nieuwe abortus wet, komt weieens de batige gedachte in me op dat men daarmee over het werkelijke probleem heen springt", zegt de voorzitter van de werk groep, de heer Kol. Dat wer kelijke probleem is voor hem dan de ongewenste zwanger schap en de achterliggende factoren die bij een vrouw kunnen leiden tot de gedachte dat haar zwangerschap on gewenst is, zoals de invloed die haar omgeving op haar heeft. 'En dat heeft alles te maken met de wijze van benadering" vervolgt hij. "Onze benade ring gaat uit van het stand punt dat er vanaf de concept ie sprake is van menselijk le ven. We zijn tegen abortus daarover mag geen twijfel be staan, maar we zijn geen an ti-abortusclub, want als je dat stelt ontstaat de indruk dat we alleen maar ageren te gen abortus. Wij wijzen op al ternatieven en beargumente ren die. We willen de voor waarden scheppen die het de vrouw of het meisje mogelijk maken een persoonlijke be slissing te nemen met afwe ging van alle argumenten Want het is vaak de omgeving die abortus wenst en in de praktijk is de benadering zo danig dat er geen goed over wogen beslissing mogelijk is" Volgens Kol is er een duidelijke behoefte aan deze vorm van benadering. Dat is hem geble ken uit de ervaringen van de ongeveer vijftig werkgroepen van de Vereniging ter Be scherming van het Ongeboren Kind VBOKdie al langer bestaan. "Wat mij het meest trof toen ik voor het eerst op het landelijk bureau kwam waren de geboortekaartjes aan de wand, ook van vrou wen die in het beg in aan abor tus dachten, die nu een intens geluk aan hun kind beleefden. En het is de vraag of ze het zelfde geluk en dezelfde vrede hadden ervaren als ze die abortus hadden laten ple gen", aldus Kol. De werkgroep voor hulpverle ning bij ongewenste zwanger schap gaat als volgt te werk: vier vrijwilligsters vangen de telefoontjes van vrouwen die om hulp vragen op, ze probe ren een afspraak voor een ge sprek te maken bij één van beiden thuis of in een neutrale omgeving. Afhankelijk van het verloop van het gesprek is wat er dan verder gebeurt. Kol: "Die hele politieke dis cussie over abortus interes seert die vrouw niet, zij zit op dat moment met haar probleem. Dan moet je haar niet overrompelen met allerlei mogelijkheden, maar het probleem in alle rust be spreekbaar maken. En dan zoeken naar een oplossing van de problemen die in dat klimaat naar boven komen" Mogelijke oplossingen waar over de werkgroep beschikt: plaatsing in een gastgezin, van de vrouw om tot rust en bezinning te komen of van het kind als dat geboren is. De VBOK beschikt over een lijst van gastgezinnen in het hele land. Of hulp van deskundi gen. dat zijn de maatschap pelijk werksters van de VBOK of artsen van het Nederlands Artsenverbond (organisatie van artsen die abortus prin cipieel ctJ'wijzen). Wegwijs maken in de sociale wetge ving, mogelijkheden van adoptie bespreken, praten met betrokkenen zoals de ou ders. Maar dat alles in uiter ste discretie. "Wij hebben zwijgplichten die weegt ons erg zwaar", aldus Kol. Een andere groep leden van de werkgroep vormt de afdeling voorlichting. Zij gebruiken een film over de ontwikkeling van het menselijk leven, dia's en ander materiaal om op scholen,bij verenigingen.enz. te lonen. Ze hebben daarbij de medewerking van de in Ha- zerswoude wonende Ben Zijl. Hij werkt in vaste dienst bij het landelijk bureau van de VBOK, dat kort geleden van Leiden naar Amersfoort ver huisde. Eigen Wieken Zes weken langvan 8 juli tot 19 augustus, organiseert buurt huis Op Eigen W.ieken (Val kenpad 2) open (instuif) acti viteiten voor de Slaaghbuurt- jeugd. Elke maandag, woens dag en vrijdag is het buurt huis voor evenementen, zoals toneel, .knutselen, spelletjes doen, buiten spelen, van tien tot twaalf uur geopenddins dags behalve deze uren ook van twee tot vier ur. Elke don derdagmiddag is er een spe ciale activiteit vanaf twee Ook heeft Op Eigen Wieken nog een paar "losse" activiteiten op het programma staan. Zo wordt op zaterdag 4 augustus de film "de grote beer" ge draaid en is er op 18 augutus jeugd-bingo vanaf half drie Er zijn speciale (wekelijkse) vakantiekaarten voor de in- stuifdag te koop. Ook zijn er kaarten per instuif verkrijg baar. Op speciaal verzoek van de ouders is er overblijf mogelijkheid tot uiterlijk half twee Hengelsport (1) Viscollege "De kuisvoorn" viste de derde wedstrijd van het seizoen in de Vliet. De vangst ivas slecht. De uitslag: 1. W. Weenink 2250 gram(24 stuks), 2. .1. Nieuwenbura 990 (11), 3. ALaterveer 1320 (7), 4. A. de Beaufort 840 (8), 5. C. Pierens 730 (6). 6. L. v. Deventer 730 (3), 7. A. Hoeks 530 (4), 8. D. Mechelse 080 (2), 9.D.V. Gin- kel410(4),10.J.Nieuwenburg sr. 580 (2). Hengelsport (2) Hengelsportvereniging ue Sportvrienden" viste de vier de wedstrijd van het seizoen in de Rijn. De uitslag was: 1 H. Jansen 2350(27), 2. J. Jan sen 1960(23), 3. E. Mooibroek 1690(24), 4. K. Schouten 1150(13) 5. Chr. Schouten 1140(10), 6. T. Kneyber 1120(7), 7. L. Schouten sr. 1040(17), 8. Hen. Schouten 550(7), 9. B. Honsbeek 550(5), 10. A. Hogervorst 400(5). Natuurwandeling De afdeling Leiden van het In stituut voor Natuurbescher- minaseducatie(IVN) oraani- seert op donderdag 12 juli een ongeveer anderhalf uur du rende natuurwandeling door de "Pan van Persijn" in Kat wijk. De wandeling staat on der leiding van ervaren na tuur gidsen. De wandeling begint om zeven uur 's avonds bij het marine kamp aan de Wassenaarse- weg. De plaats is te bereiken met NZH-bus 31 of 41 en daarna moet u tn Katwijk overstappen op lijn 90. Toe gangskaarten zijn bij de in gang van de "Pan van Per sijn" verkrijgbaar. Burgerraadslieden De burgerraadslieden, gei^es- tigd aan de Koombrngsteeg 7 houden tot en met 20 juli geen spreekuur. Voor rechtshulp kunt u in die periode wel te recht bij het Buro voor Rechtshulp, de Leidse Rechtswinkel en de Sociale Raadsvrouwe Agenda Duivensport PV "Het Oosten" hield met 321 duiven een wedvlucht vanaf Wuustioezel. De uitslag was: 13- P. Juffermans, 2ft. T. v. As, 3,8. W. Gijsman 4. H. v. Klaveren,6.B.Singeling, 7.G. Hendrikse, 10. J. Stouten. Verder werd met 121 duiven gevlogen vanaf Chant illy. De uitslag was: 1. G. Hendrikse, 2,6 Fokker-Van Ley den; 3,4 T. v. As, 5. B. Singeling, 7. J. De Klinker. Berlagestraat 2 -Spelletjesdag, 10-15 uur Vijfho venhuis. Hoflaan 169 -Rad van Avontuur 14-1530 Tamboerijn, Valeriusstraat 73 -Bingo voor volwassenen en bejaarden, 20-23 uur Jeugddorp, Voorschoterweg -Creatieve clubs. spelen, bouwdorp, 930-1530 uur Morschwijck, Topaaslaan 19 -Dagtocht naar speeltuin Dnevhet 1030-16 uur (4-12 jaar) Op Eigen Wieken. Valkenpad 2 -Instuif 10-12 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 3