Zomerland zet flatdienst in Leiden aan kant Kantonrechter Vragen binnen universiteit over radio-actieve opslag Meerderheid in Leiden voor PvdA en D'66 mmmsÊ- Sterke tennisstart Koemans Dominee preekt zich naar vrijspraak DINSDAG 12 JUNI 1979 LEIDEN - Het universiteits- raadslid F.M. Boon wil van het college van bestuur van de Leidse universiteit weten wanneer er verbetering komt in de opslag van radio-actie- ve isotopen bij de laboratoria Botanie en Zoölogie Hij vroeg dit gisteravond tijdens de vergadering van de universi- teitsraad. Boon stelde deze en andere vragen naar aanlei ding van een publikatie in de ze krant eind vorige maand. In het artikel stond dat de staatssecretaris van onder wijs enorm was geschrokken van de manier waarop in be paalde laboratoria van de Leidse universiteit met radio actieve stoffen wordt omge sprongen. Het raadslid vraagt aan het college van be stuur of het juist is of het colle ge in juli met een plan op tafel komt voor een gedeeltelijke nieuwbouw van de laborato ria waarin met radio-actieve stoffen wordt gewerkt Rond situatie in Leiden 'Wat zullen daar (globaal) de benodigde middelen voor zijn en is de besluitvorming over deze zaak een zo dringende dat dit in de periode van het zomermandaat zal geschie den" Als dat zo is, zo vraagt Boon zich af "waarom is de bedoelde situatie dan niet eerder aangepakt" De inspecteur voor de Volksge zondheid in Zuid-Holland heeft het college van bestuur tweemaal laten weten dat er op korte termijn maatregelen moeten worden genomen rond de veiligheid van de radio actieve stoffen. Boon wil van het college van bestuur weten wanneer de inspecteur dit heeft laten weten. Ook vraagt het raadslid of de inspecteur voor de Volksge zondheid uitspraken heeft ge daan over de omgeving en de omwonenden. Zo ja, welke waren dat en zo nee, of het college dan inlichtingen daarover kan inwinnen. Het college van bestuur moet zo spoedig mogelijk laten weten wat het college over de geva ren voor de omgeving en om wonenden (ook studenten) kan zeggen, zo vraagt Boon. Boon vraagt verder of een en ander gevolgen heeft voor de huidige opslag van de radio actieve stoffen. Hij denkt daarbij aan verwijdering van de stoffen uit de omge ving. Tenslotte vraagt Boon of het college van mening is dat de kosten van de benodigde middelen ten behoeve van de "veiligheid" sterk zijn en dat het wenselijk i veiligheidsvoorzieningen door te berekenen aan de fa culteiten. Het college van bestuur zal schriftelijk antwoorden. PvdA CDA VVD D'66 ■PSP PPR CPN SGP/GPV LEIDEN - Waren de Euro pese verkiezingen van af gelopen donderdag ge meenteraadsverkiezingen geweest, dan hadden PvdA en D'66 samen een meerderheid in de Leidse raad kunnen vormen. In dat geval zou de PvdA 15 van de 39 zetels hebben behaald. D'66 zou er 5 hebben gekregen. Ten op zichte van de huidige sa menstelling betekende de uitslag voor de PvdA een winst van één zetel en voor D'66 een winst van twee. Voor het CDA zouden de verkie- zingen minder prettige gevolgen hebben gehad. De elfmans-partij van nu zou worden ingekrompen tot een negental. Dat laatste is een opmerkelijk verschijnsel, gezien het feit dat het CDA landelijk ge zien nog steeds in de lift zit. Dat geldt in Leiden ook nog by ver gelijking met de tweede-kamer verkiezingen van 1977 (een winst van 1,7 procent), maar zeker niet in vergelijking met de raadsver kiezingen van 1978 (een verlies van 3,2 procent). Opkomst De opkomst van de Leidse kiezers bedroeg ditmaal 56,54 procent. Dat ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 57,8 procent, maar niet zoveel als de laatste ja ren voor de sleutelstad gebruike lijk was. De geringe opkomst is de laatste dagen op landelijk ni veau steeds uitgelegd als een na deel voor onder meer de PvdA. In Leiden blijkt echter dat de PvdA een winst van 0,7 procent heeft geboekt ten opzichte van de raadsverkiezingen vorig jaar, toen men met 35,3 procent uit de bus kwam. Niet vergeten mag echter worden dat de PvdA in Leiden in 1978 opvallend slechte verkiezingen maakte. Slechter dan het landelijke gemiddelde. Daarvan lijkt men zich iets te her stellen. Overigens is de terugval ten opzicn- te van de kamer- en statenverkie zingen in 1977 en 1978 nog altijd zeer ingrijpend. Toen kwam de PvdA nog uit de bus met percen tage van 41.3 en 42.0; ditmaal met 36 procent. Nog triester is het voor de socialis ten wanneer men naar het aantal stemmers kijkt. In 1977 bij de kamerverkiezingen gaven nog 27.153 Leidenaars hun vertrou wen aan de PvdA, bij de Eu roverkiezingen van afgelopen week niet meer dan 15.629. Voor het CDA moet vooral de daling ten opzichte van de raadsverkie zingen te denken geven. In 1978 kreeg men nog 13.571 kiezers achter zich, nu niet meer dan Winnaar De grote winnaar in Leiden - daar over is geen twijfel mogelijk - is D'66. Tijdens de laatste drie ver kiezingen kwam deze partij steeds uit de bus met percentages tussen de 7.6 en 7.9. Nu scoorde men 13.3 procent Het aantal stemmers op D'66 (5.792) lag zelfs nog 600 hoger dan in 1977 meteen opkomstpercentage van 86.8 bij de kamerverkiezingen. Nooit eerder was de aanhang van D'66 in Leiden zo groot. Minder schokkend waren de wyzi- gingen voor de WD. In zeteltal zouden de Leidse liberalen gelijk gebleven zijn (7). Ten opzichte van de kamerverkiezingen van 1977 is er een lichte achteruitgang merkbaar (verlies van één pro cent), in vergelijking met de raadsverkiezingen is er een mi nimale stijging van 0.2 procent By de kleinere partijen in Leiden waren er evenmin opmerkelijke verschuivingen. Of het moest bij de PSP zijn, die met de 1634 kie zers van afgelopen donderdag één van de twee raadszetels zou moeten inleveren. Dat verlies kan echter verklaard wordeh uit het feit dat de Europese verkiezingen voor de PSP een discutabele zaak waren en een deel uit principe niet heeft gestemd. Desalniette min steeg de PSP-aanhang ten opzichte van de kamer- en sta tenverkiezingen. PPR en CPN PPR en CPN bleven zowel in per centage als in stemmental op vrywel gelijk niveau met de laat ste verkiezingen. SGP eii GPV die vorig jaar uit de boot vielen zouden ook ditmaal niet aan bod gekomen zijn. Rest nog te vermelden dat 193 Lei denaars stemden op de lijst Le- schot en dat 197 stembiljetten die om uiteenlopende oorzaken on geldig werden verklaard. BRAM VAN LEEUWEN LEIDEN - Een 26-jarige Katwyker heeft gisteravond, nadat hy met zijn auto in botsing was gekomen met een andere auto, flinke schade veroorzaakt doordat hy tegen een caravan reed die geparkeerd stond aan de Nieuwe Beestenmarkt. De botsing ontstond doordat de bestuurder van de andere auto, een 43-jarige Hagenaar, die kwam uit de richting van de 2e Binnenvestgracht geen voorrang verleende aan de Katwijker. Ten gevolge van de botsing reed de Katwijker tegen de caravan, waarvan de linkerzijde werd opengereten. Geen van beide bestuurders liep enig letsel op. Hoe groot de schade is is nog niet precies bekend. Wie de eigenaar van de caravan is was vanochtend eveneens niet duidelijk. Vermoedelijk hoort de caravan bij de poffertjeskraam die aan de de Nieuwe Beestenmarkt staat LEIDEN - Voor de regio Leiden is gisteren een reeks tennistoer nooien geopend met het toernooi van de Munnik in Leiderdorp en de Rijnkanters in Rijnsburg. Tot eind augustus zullen de spelers en speelsters zich in toernooien kunnen uitleven, bevrijd van de druk die het competitiewerk nu eenmaal altijd met zich brengt omdat men zich daar in de eerste plaats dient in te zetten voor het team. Er is bovendien voor de Leidse B- top een extra attractie aan het eind van het toernooiencircuit in de vorm van het "Match-Mas ters" toernooi. De spelers die zich in de Leidse toernooien regelma tig onderscheiden in het enkel spel verdienen punten met hun prestaties (kwartfinale, halve fi nale, finale of toernooiwinst). Degenen die aan het einde van het circuit behoren tot de eerste acht kwalificeren zich voor het "Masters" toernooi. In dat toer nooi zal worden gespeeld om geldprijzen. Uiteraard zullen de verenigingen waar de toernooien worden gespeeld wel hun toe stemming moeten geven. Gisteren zette Henny Koemans van Forescate de eerste stap op de weg naar de kwalificatie voor het bovenbedoelde toernooi. Hij klopte Stegenga met 3-6,6-2,6-0. De wijze waarop Koemans in de derde set het racket hanteerde belooft voor de geplaatsten in het HEB weinig goeds. Overigens mag het tekenend voor de bezet ting van het toernooi van de Munnik worden genoemd dat Henny Koemans niet eens is ge plaatst. Wel geplaatst werden Schmidt, Van der Pols, Van der Feen en Arnold van der Capellen. Rijnkanters In het toernooi van de Rijnkanters zijn in het HEC de gebroeders Homan geplaatst. Ook in het HDC staan zij (als koppel) num mer 1 genoteerd. Verrassingen vielen er gisteren in Rijnsburg niet te noteren, al was het aantal drie setters abnormaal groot voor een toernooi in de beginfase. Toch kon de wedstrijdleiding gis teren tevreden zijn. Van de ruim 300 partyen op het wedstrijd schema werden er 70 afgespeeld. Zoals ook in vorige jaren over heerst bij de inschrijving de cate gorie D-spelers en speelsters. Daar zal ook wel felle strijd wor den geleverd. By de HD zijn ge plaatst J. Horbach, H. Gonen- burg, J. R. Parlevliet en Roy Mooyman. Bij de dames worden als grootste kanshebsters op de toernooiwinst aangemerkt Ma rianne Laf ay en Marijke Pleket Unicum Voor Unicum, dat met spelers als Philip van der Kwast en Wim Pufkus zulke hoge verwachtin gen had van de competitie en daarin zo pijnlijk werd verrast door het zeer sterke derde team van landskampioen Popeye Gold Star, werd het niettemin eind goed al goed. Het tweede team, bestaande uit Lodewyk en Paul Kallenberg, Thys Steensma en de dames Ineke Kallenberg en Marjan Schothorst stapte in Epe tegen de TC Epe via een zwaar bevochten 5-3 zege de over gangsklasse B binnen. Unicum heeft dus volgende competitie twee teams in deze klasse. FRANK BONTE *Elke preek bestaat uit drie de len", merkte kantonrechter Van Dijke schrander op toen de verdachte, die dominee was, zijn derde punt van ver weer acCnkondigde. Bekennen dat hij door het rode licht was gereden op de kruising Ka- gerstraat IRijnsburgerweg deed hij niet, ontkennen ook niet. Maar ten eerste: op de aangegeven tijd, 2028 uur, bevond hij zich op de autoweg richting Bern. Ten tweede: De auto met het aangegeven ken teken was niet van hem (één letter verschil weliswaar, maar toch). En ten derde: hij had nooit kunnen stoppen voor de stopstreep zoals in het proces verbaal stond, want een stopstreep was er óp dat moment helemaal niet. "Maar dat laatste kon u niet we ten, u zat immers op de auto weg bij Bern", merkte de kan tonrechter fijntjes op. Ja, toen kwam de aap uit de mouw. De verdachte was namelijk wel die dag op het bewuste kruis punt geweest, maar dat was twaalf uur eerder, om 828 uur. De officier van justitie, mevrouw Zomer, wilde nog wel laten uitzoeken of er in derdaad geen stopstreep had gestaan, die er nu overigens wel staat. Ze ging voorbij aan de twee andere punten van verweer. Maar rechter Van Dijke vond die twaalf uur tijdsverschil aanleiding voor vrijspraak. nen, maar zich wel uitputte in verwensingen aan het adres van de agent die hem bekeurd had. "Hij stond al te schrijven voor ik mijn raampje had kunnen opendraaien. Nou, dat heb je gauw gezien", zeg ik. "Hoeveel moet dat geintje me kosten?" "Honderd gul den", zegt ie. "Dat heb je gauw verdiend", zeg ik: "Nog twaalf zo en je kunt naar huis gaan." Ja, ik werk er veels te hard voor. En toen heb ik nog Vergissen Dat vergissen menselijk is bleek nogmaals gisterochtend. Ie mand stond volgens de dag vaarding namelijk terecht voor een parkeerovertreding die hij op veertien december negentiendertig begaan zou hebben. Hier hielp het "op of omstreeks" in de dagvaar ding, dat de officier vaak zo van pas komt, niet meer. Vrij spraak was het enige dat overbleef. Vrijspraak zat er niet in voor de verdachte die door rood licht had gereden en ook geen moeite deed dat te ontken- Rechter Van Dijke: "Ik wil wel even voorlezen wat u nog meer gezegd heb. Dit is de verklaring van de agent "Hij gedroeg zich zeer recalcitrant, ik was een kinderachtige vent, ik kon barsten en ik kon klappen krijgen als hij me in mijn vrije tijd zou tegenko men". Officier van justitie mevrouw Zomer hoopte dat de verdachte begreep dat die honderd gulden, die zij overi gens ook eiste, niet voor de politie zijn. Rechter Van Dy ke legde de geèiste boete op, honderd gulden of vier dagen hechtenis als die niet betaald worden. "Zorg maar dat het eten goed is, want betalen doe ik niet", zei de verdachte tot slot. Stroper Een helmplanter uit Noordwijk was aangehouden omdat de politie vermoedde dat hij in een jachtgebied aan het stro pen was. Toen de politie langs het Langevelderslag was ge reden had ze hem gehurkt te gen een afrastering zien zitten terwijl hij deed alsof hij zijn gulp dichtmaakte. Maar de politie had ook gezien dat hij een koperen strik aan de af rastering bevestigde, en had later 24 van die wildstrikken in zijn jaszakken gevonden. De verdachte ontkende echter, en bleef dat ook gisteren voor de kantonrechter doen. Hij vertelde dat hij de koperen draadjes in zijn zak had om er katjes mee te binden (katjes van de bomen dus, geen poesjes). "Een leuk verhaal, maar ik geloof er helemaal niets van", zei officier van jus titie mr. De Waardt. "Als u daar met stukjes rood koper draad loopt, bent u gewoon aan het stropen." Hij eiste een boete van tweehonderd gul den, die door rechter De Ko ning ook werd opgelegd. MARGA WUIS. LEIDEN - De stichting "Zomerland Nederland" heeft met ingang van 1 september de complete technische dienst van de Leidse service-flat "Schouwenhove" aan de kant gezet. De dienst bestaat uit drie huismeesters (twee in Leiden en één in Den Helder, waar de stichting ook een verzorgingsflat heeft), twee schilders en twee glazenwas sers. Dit personeel reisde geregeld tussen Den Helder en Leiden heen en weer. De financiële problemen by "Schouwenhove" worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door bestuurlijke onmacht en volgens een deel van de gemeen teraad ook door een verstrenge ling van persoonlijke belangen. De zoon van de stichtingsvoorzit ter is directeur van het admini stratieve en beheerskantoor Ci- baco-Commerce BV. Dit kantoor verzorgt het financiële en zake lijke beheer van de service-flat. Een woordvoerder van de stichting "Zomerland Nederland" in Den Haag bevestigde het bericht dat er mensen zijn ontslagen. Hy wilde niet zeggen om hoeveel personen het gaat Hij wilde ech ter geen mededelingen doen door de telefoon. "Ik moet eerst met het bestuur overleggen'aldus de woordvoerder. Problemen De voorzitter van de bewoners commissie van "Schouwenho ve", J. F. W. Nuboer, zei maan dagmorgen zich af te vragen hoe de door het ontslag ontstane problemen moeten worden op gelost "We zitten er natuurlijk mee. We hopen dat er snel een oplossing komt. Het verzorgings tehuis in Den Helder heeft direct zelf iemand m dienst genomen, misschien dat we dat in Leiden ook kunnen doen", aldus Nu boer. "We kunnen natuurlijk niet zonder technische dienst". 'JZomerland Nederland" is in we zen een papieren stichting. Onder "Zomerland Nederland" resulte ren stichtingen in Leiden en Den Helder. Tot voor kort hoorde Wassenaar daar ook by, maar het verzorgingstehuis daar is zelf standig geworden. In Leiden heet de stichting "Zomerland Lei den". Dit voorjaar kwam "Schouwenho ve" in het nieuws toen bekend werd dat de stichting "Zomer land Leiden", die de verzor gingsflat beheerde, in ernstige fi nanciële moeilijkheden was ge komen. Het gemeente bestuur besloot deze particuliere stich ting een lening te geven van ruim één miljoen gulden voor de ex ploitatie van de service-flat in het Morskwartier. De lening werd verstrekt omdat anders voor het faillissement van de stichting werd gevreesd. Bij een faillissement zouden de be woners van "Schouwenhove" en de gemeente Leiden gedupeerd raken. De gemeente stelde zich enige jaren geleden voor miljoe nen garant voor de bouw van de service-flat Krakers „storen" Leidse raad weer LEIDEN - Een groep medestan ders van de krakers van wonin gen in het Herengracht/Zijlsin- gelgebied heeft gisteren ander maal de zitting van de Leidse ge meenteraad verstoord. Om kwart voor acht, tien minuten nadat de raad was begonnen, ont rolden zy spandoeken op de publieke tribune met als teksten onder meer "Het Waardbeleid kraakt aan alle kanten", 'Wij ei sen geen uitzettingen" en 'Waal waakt over U" Dit gebeurde in alle stilte. Burge meester Vis liet de gemeenteraad dan ook doorvergaderen. Hij schorste de zitting echter toen vanaf de tribune werd geroepen "Dit is een uitzending van de Par ty van de Arbeid", waarna een bandrecorder met muziek werd aangezet Onder het zingen van "Op, socialis ten, sluit de rijen'verliet de rond de dertig man sterke groep daar na in alle rust de publieke tribu- Klusjesman De gemeenteraad besloot de lening te verstrekken onder voorwaarde dat men meer invloed zou krygen in het bestuur. Onder meer het CDA-raadslid mevrouw Kramp- Heitink nam toen namens de ge meente zitting in het bestuur van de onafhankelyke stichting "Zomerland Leiden". Zy zegt dat de gemeente Leiden niets met het ontslag van de technische dienst te maken heeft. 'We gaan wel kij ken of we een huismeester of klusjesman in dienst van de stichting "Zomerland Leiden" kunnen nemen. Ook onderzoe ken we de mogelijkheden of wij het onderhoudswerk kunnen uitbesteden" Snelwandelaars uit Leiden rap in Bellinzonaa LEIDEN - De Leidse snelwande laars Nico Schroten en Dirk Maassen van de Brink hebben zich het afgelopen weekeinde goed geweerd tijdens de vijflan- den-wedstrijd 35 km snelwan delen tussen Nederland. Zwit serland, Denemarken, België en Luxemburg. De twee AV Holland-atleten ein digden in de voorste helft van het bijna dertig wandelaars tellende deelnemersveld dat m het Ita liaanse Bellinzonaa aan de start verscheen. Schroten werd tiende in een tijd van 3 uur 8 minuten en 57.8 seconden, terwijl Maassen van de Brink dertiende werd met een persoonlijke recordtijd van 3.11.54.7. Beste Nederlander was de Rotter dammer Hans van de Knaap, die vierde werd in de snelste tijd ooit door een Nederlandse snelwan delaar op de 35 km genoteerd: 3.01.29.8. Individueel winnaar werd de Luxemburger Lucien Filler die 2.54.38 voor het par cours nodig had. Zwitserland won het landenklassement, Ne derland werd derde. Protest tegen huurverhoging o O Zwijgerlaan-hoven LEIDEN- Bewoners van de wo ningen van WBV "Ons Belang" in de hoven langs de Willem de Zwijgerlaan, hebben in samen werking met de hul|>- en infor matiedienst van de Socialisti sche Partij gisteravond 120 be zwaren tegen de huurverhoging per 1 juli aan het bestuur van "Ons Belang" overhandigd. Het is de bedoeling dat het bestuur van de woningbouwvereniging die doorstuurt naar de minister. De formulieren waarop de be woners hun bezwaar hadden kenbaar gemaakt bevatten veel klachten over gebrekkig onder houd. Klachten die overigens niet nieuw zijn, want in 13 le verden 26 bewoners van de Pie- ter Bothhof die al in, en vorig jaar stelde de SP-hulp- en in formatiedienst een rapport op waaruit ze nog eens naar voren kwamen. Het zit de bewoners met name dwars dat het bestuur van de wo ningbouwvereniging in deze met als medestander ervaren. Toen ze dat gisteravond zeiden, reageer de de voorzitter van het bestuur, de heer Velthuysen, als volgt "Wy hebben twee jaar ge leden in Den Haag al een heel verbeteringsplan ingediend, maar als u het geld los kunt kry gen kunnen we morgen begin nen." De heer Velthuysen zei mets tegen de bewoners te heb ben, maar wel tegen de manier waarop ze hun actie voeren, en dan speciaal tegen de bemoeienis van de SP daarby. Veel verder dan wat heen en weer gepraat kwam het overigens gis teravond niet De bewoners, die dachten dat ze tydens het spreekuur van het bestuur kwa men, werd meegedeeld dat het spreekuur al sinds lang met een uur is ingekort en dat het bestuur in vergadering was. Ze werden niet binnengelaten, maar mogen over veertien dagen terugkomen, echter met niet meer dan drie ver- tege n woordiger s.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 17