LEIDSCH DAGDLAD KAPER GEEFT ZICH OVER IN HAVANNA Schip aan ketting op werf van YDSM Amerikaanse filmheld John Wayne overleden FNV: „Kabinet vergiftigt de verhouding vandaag Stembus Enorme oliebron in brand ZOMER- FRIJZEN IN BONT. VRNEGMOND BREESTRAffT BONTOODE Schiphol- lijn trekt weinig reizigers 0H2E BW Badkamers meteen ingebouwde invitatie bijKruyt Katwijk. DINSDAG 12 JUNI 1979 OPGERICHT 1 MAART 1860 35880 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN AMSTERDAM (GPD) - Als het be zuinigingspakket door het par lement wordt aanvaard, wordt de verhouding tussen kabinet en vakbeweging vergiftigd. "Het zou een zware hypotheek leggen op het sociaal-economisch over leg, ook in het verband van de Sociaal Economische Raad, waar verschillende vraagstukken in discussie zijn. De FNV vreest, dat de aanvaarding van het 1-juli- pakket het vinden van een oplos sing voor de ernstige sociaal-eco nomische problemen van ons land vrijwel onmogelijk zal ma ken". Dit schrijft de FNV van daag in een brief aan de Tweede Kamer. De FNV zegt verontwaardigd ken nis te hebben genomen van de voorgenomen maatregelen. "De kunstmatig aan elkaar gelijmde bezuinigingsmaatregelen zijn voor de FNV stuk voor stuk on aanvaardbaar. Het kabinet gaat met het 1-juli-pakket door op de heilloze weg van Bestek '81het is klaarblijkelijk doof of blind voor de kritiek van de vakbeweging", aldus de FNV die zegt de maatre gelen volstrekt niet te kunnen rijmen met het programma "Vier jaar vooruit" van de vakbewe ging. "Het kabinet bezuinigt in het wilde weg, zonder dat per spectief geboden wordt op een structuele oplossing van het werkgelegenheidsvraagstuk" In de brief wordt gezegd, dat de be zuinigingen niet aan het door de FNV gehanteerde criterium, dat de sterkste schouders de zwaar ste lasten moeten dragen, vol doen. De FNV zegt, dat het kabinet zeer onzorgvuldig te werk is gegaan. "Het kabinet doorkruist de advi sering in de SER of het gaat vol komen voorbij aan de advisering van de sociale partners. Het deinst er niet voor terug maatre gelen voor te stellen waarmee in feite ingebroken wordt in be staande, reeds afgesloten cao's. De FNV neemt dit zeer hoog op. Zij ervaart dit als een frontale aanval op haar onafhankelijke positie als vakbeweging. De vak beweging kan niet meer functio neren als in eenmaal afgesloten contracten willekeurig wordt in gebroken. Daarom zal bij aan- vaardiging van het pakket bezui nigingen grote schade worden aangericht aan de arbeidsver houdingen in Nederland", aldus de brief. LOS ANGELES (AFP) - De Ameri kaanse filmacteur John Wayne is gisteravond, op 72-jarige leeftijd, in Los Angeles overleden. De beroemde acteur lag in het zie kenhuis wegens een kankeraan doening. John Wayne gaf gedurende een halve eeuw filmgeschiedenis zo danig gestalte aan de 'Ameri kaanse held', dat hij een interna tionaal bekend symbool werd van de sterke, vaderlandslieven de Amerikaan. Wayne overleed volgens een woordvoerder van het ziekenhuis met al zijn kinderen om hem heen. De zeven kinderen van de acteur verlieten het ziekenhuis voordat het overlijden van hun vader drie uur later wereldkun dig werd gemaakt.Wayne, die niet bij kennis was toen hij stierf, was al zeer lange tijd ziek. In 1964 reeds onderging hy een operatie voor longkanker. Zijn omgeving trachtte zijn ziekte destijds ge heim te houden opdat zijn imago als held niet zou worden aange tast. Wayne zelf echter maakte de operatie bekend in de overtui ging dat het publiek moest we ten, dat kanker ontdekt en soms in een vroeg stadium ook gene zen kan worden. In het begin van dit jaar onderging Wayne weer een zeer grote opera tie. Chirurgen, hadden verdere uitzaaiingen van kanker bij hem ontdekt en zij namen zijn maag weg tijdens een negen uur du rende operatie. Zelfs daarna heeft hij het ziekenhuis nog verlaten om de uitreiking van de Oscars in Hollywood bij te kunnen wonen. Waynes toestand is sindsdien echter hard achteruit gegaan. De foto is een opname uit de film "True Girl", die John Wayne een Academy Award opleverde. MEXICO (AFP/UPI/DPA) - Tech nici uit Mexico en andere landen trachten een lek in een oliebron bij een boortoren in de Golf van Mexico te dichten. De oliebron, waaruit 30.000 vaten olie (1 vat is 159 liter) per dag stromen, staat in brand. De boortoren is het eigen dom van het Mexicaanse staats bedrijf Petroleos Mexicanos (Pemex). Een olielaag van 1650 vierkante kilometer heeft zich over het zee-oppervlak verspreid. Ook de „olie-brandweerman" uit Texas, Red Adair, is ingescha keld bij het bestrijden van de brand. Volgens de directeur van Pemex, Jorge Diaz Serrano, kost het Adair tenminste 10 dagen om het lek te dichten en zal het Pe- mex-medewerkers meer dan drie maanden kosten, als Adair er niet in slaagt. Oliedeskundigen hebben gezegd dat de 30.000 vaten per dag van deze bron verbazingwekkend zijn en dat slecht één andere bron bekend is, die meer dan 28.000 va ten per dag oplevert, nl in Koe weit. Breestraat 173 - Leiden. Telefoon 071-12 3337 Deelnemer Stichting Bontwaarborg CALAIS (DPA) - De 26-jarige Amerikaan Bryan Allen is van daag als eerste het Kanaal over gevlogen tussen Engeland en Frankrijk in een "trapvliegtuig" Het energiebesparende toestel weegt slechts 25 kilo en heeft draagvlakken met een spanwijdte van 29 meter. Onder de vleugels zit de piloot in een cabine op een soort fiets, waarmee een grote schroef wordt aangedreven. Allen was vanochtend om tien voor zeven in Folkstone gestart en in drie uur en tien minuten bij Cap Griz Nez,in de buurt van Calais geland. Het pedaalvliegtuig kan bij weinig wind een snelheid bereiken van 18 km per uur. De constructeur krijgt van een Brit se industrieel voor het met goed ge volg afleggen van de ongeveer 40 km lange afstand over het Kanaal een bedrag van, in Nederlands geld uitgedrukt, ruim 400.000 gulden. Leidsch Dagblad Geen krant bezorgd? Bel dan Maandag t/m vrijdag van 18.00-19.30 uur. Zaterdags van 16 00-18.00 uur Uitsluitend tel. 071-211515 0(210221. DEN HAAG (GPD) - Volgens het Eerste-Kamerlid Voute (WD) is de bezettingsgraad van de spoor lijn Amsterdam-Zuid-Schiphol slechts 10 procent. In schriftelijke vragen aan minister Tuijnman vraagt hij de be windsman of hjj het verantwoord acht om nog langer om de twintig minuten bijna lege treinen op dat baanvak te laten rijden. Voute laat duidelijk blijken meer voor inkrimping of opschorting van de dienstregeling te voelen. Er zijn al eerder in het parlement stem men opgegaan om de trein tussen Amsterdam en Schiphol niet te laten rijden zolang het traject Schiphol-Leiden-Den Haag nog niet klaar is. Maar de minister voelde er toen weinig voor om het gedeelte tussen Amsterdam en Schiphol ongebruikt te laten. ROTTERDAM (ANP) - Het personeel van de nieuw- bouwwerf van VDSM in Rozenburg heeft vanmor gen besloten opnieuw ac ties te gaan voeren. Om elf uur zijn de werknemers in de nieuwbouwsector van de VDSM-werf begonnen het wan delend baggereiland "Camel" aan de ketting te leggen. Deze ac tie, zo deelde H. Berkhout van de industriebond FNV mee, is be doeld om te voorkomen dat het Enkele buien Vrij veel bewolking met enkele buien. Vannacht weinig wind met minimum temperaturen rond 10 graden. Morgen overdag matige zuidwesten wind met middagtemperaturen omstreeks 17 graden. (Opgemaakt om 11.15 uur.) produkt wordt afgeleverd. De werknemers vrezen, dat de rege ring nadat het eiland is voltooid de werf zal sluiten. "We laten ons niet willoos naar de slachtbank brengen", aldus een woordvoer der van de ondernemingsraad. De werknemers zullen de komende dagen het werk aan het unieke project, dat in opdracht van de Stevin-groep wordt gebouwd, hervatten, zodat van staking for meel geen sprake is. Wel zal het werk zodanig worden ontregeld dat het baggereiland voorlopig niet klaar zal zijn. In de afgelopen weken is al zo weinig werk aan de "Camel" verzet dat de opleve ring, die volgens het contract in augustus plaats had moeten vin den, nu al twee tot drie weken is vertraagd. Met de vertraging bij de bouw van het baggereiland hoopt de Indus triebond politieke druk op de re gering uit te oefenen en de publieke opinie te organiseren. De bond wil dat het kabinet zo spoedig mogelijk een beslissing neemt over steun aan de werf. Wanneer de "Camel" niet wordt afgebouwd, gaat dit de staat, die de verliezen van de werf op zich heeft genomen, veel geld kosten. Met de bouw van het eiland is een bedrag van 144 miljoen gulden gemoeid. Er zijn hoge boeteclau sules bij te late of geen aflevering van het baggereiland. "De schadepost zal voor de rege ring daardoor zo hoog kunnen oplopen dat ze de werf net zo goed open kan houden", aldus Berkhout, die becijferde dat slui- ting van de werf nu al bijna 200 miljoen gulden kost. Om de werf in stand te houden is de komende vier jaar in totaal 400 miljoen gul den nodig. Als de regering nu geen beslissing neemt zal het be drag dat voor eventuele sluiting nodig is veel hoger uitvallen. "De besluiteloosheid van de regering zal steeds duurder worden", al dus Berkhout. 22 PAGINA'S De Belgisch e Leider van de Christen-democraten, 4 ex- premier Leo Tindemans, haalde in de verkiezingen voor het Europese Parle ment een record aan voor keurstemmen: bijna één mil joen Belgen gaven hun stem aan de populaire politicus PAGINA 9 Felle kritiek op staatssecre taris Van Lent PAGINA 7 Wereldkampioen Anatoly Karpov schaakt in Wad- dinxveen PAGINA 11 FNV dreigt met spoorsta king PAGINA 19 HAVANNA (Reuter) - Alle 206 inzittenden van een Amerikaans Tristar straalvliegtuig zijn van daag ongedeerd vrijgela ten nadat een kaper de pi loot tijdens een binnen landse vlucht in de V.S. had gedwongen koers te zetten naar Cuba. Volgens een lid van de bemanning gaf de kaper zich over aan de Cu baanse autoriteiten, kort nadat het toestel van de 'Delta Airlines', een Lockheed L-1011, op de in ternationale luchthaven Jose Marti in Havanna was geland. President Fidel Castro van Cuba begaf zich in allerijl naar de luchthaven toen de Tristar land de. Het is evenwel niet bekend of hfi rechtsstreeks betrokken is De marathononderneming is achter de rug. Europa heeft gestemd, de bussen zijn geledigd en de stemmen geteld. Dat laatste stelde sommige ge meentesecretarieën kennelijk ook nog voor dergelijke problemen dat men hier en daar zelfs heeft overwogen om de lunchpauze op te offeren; een gedachte die echter gelukkig weer gauw verre ge worpen werd. En in Leiderdorp zullen ze gedacht hebben, het woord uit de Schrift indachtigzij die vertrouwen haasten niet. Maar dat zijn opmerkingen in de marge. Ze liggen hoogstens in het verlengde van de grote ongeïnte resseerdheid, waarmee deze eer ste Europese verkiezingen zijn verlopen .Het is een cynische noti tie in de marge dat uitgerekend het land, waar de waarachtig heid van de democratie het meeste zorgen baart, Italië, verreweg de grootste opkomst heeft te zien ge geven. Het is duidelijk dat Europa voor de bewoners van het continent geen gezicht en geen hart heeft. Als er al iets van beeldvorming bij het electoraat bestaat, dan betreft dat een anonieme bureaucratie, ver weg in Brussel, die bestiert maar niet aanspreekbaar is. Voor het nieuwe parlement is er dus zeer veel missiewerk te verrich ten. Een eerste taak zal daarbij zijn om de vaak heel ingewikkel de problemen van dit mondjes maat geïntegreerde Europa naar de achterban te vertalen. Daarin lijken de kandidaten - maar ook de media, dat zij gezegd - de af gelopen weken maar nauwelijks geslaagd. Het is langzamerhand een gemeen plaats geworden om te constate ren dat deze verkiezingen geen graadmeter kunnen worden ge noemd voor nationale politieke verhoudingen. Als er al pogingen in die richting zijn ondernomen, zoals de PvdA dat per adverten tie deed op de ochtend van de ver kiezingen dan zijn ze jammerlijk mislukt. Als oppositieleider Den Uyl dan ook nu vrij triomfante lijke geluiden laat horen over de uitslag, dan gebeurt dat in het luchtledige en kan dat hoogstens worden begrepen met de weten schap van die voorbarige adver tentie. Hel heeft er veel meer van dat het kiezerskorps uit een obligaat er varen burgerplicht in het stemlo kaal is komen opdagen en dat verklaart tegelijkertijd de ach terblijvende opkomstcijfers in so ciaal kwetsbaarder wijken. Daar worden overwegingen van doel en middel ("wat koop ik ervoor?") wat directer getoonzet. geweest bij mogelijke onderhan delingen met de kaper. De kaping geschiedde toen het driemotorige vliegtuig op weg was van New York naar Fort Lauderdale in Florida. De Tristar is vanochtend om half acht onze tijd weer opgestegen van het vliegveld van Havanna en naar de V.S. vertrokken, zo heeft een officiële Amerikaanse woordvoerder in Washington meegedeeld. De Tristar had aan boord de 194 passagiers en 12 leden van de bemanning met wie het toestel ook in Havanna geland was. De kaper bevindt zich in handen van de Cubaanse autoriteiten. Sr is nu een rechtstreeks gekozen volksveriegenwoordigingzoals al in het verdrag dat de Europese Gemeenschap in het leven nep, was voorzien. Aan de formele be palingen is nu voldaan. Maar vooralsnog kijkt Europa ongelo vig en onwennig tegen'het feno meen aan. Aan de eerste genera tie politici de niet geringe taak om aan het vormloze vorm te ge- Over vijf jaar weten we of we ons echt zorgen moeten maken, als de onverschilligheid van nu zich zou herhalen. JJJJiJiJ JJJU Ambachtsweg 33 (Industneterrem i Heen; Teteloon 01718-29311 Katw.|k/Zee Openingstijden maandag t/m visdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 1