dV) Willem Duys weg, maar Johnny Carson blijft weekeinde toege/icht Elvis Costello met PeterTosh trekker van tiende Pinkpop jichtreklame [Im^proaramma 191 ZATERDAG 26 MEI 1979 Op 11 mei 1979 vertoonde Wil lem Duys zyn allerlaatste „Vuist". Mies Bouwman, die hem, wat gepresseerd, de „tien vragen" stelde die zij in dertijd in „de stoel" aan het eind van elke Mies-en-Scène aan een hooggezeten gast stelde, nam het nochtans niet zo zwaar op. Zy voorspelde dat Willem volgend jaar weer terug zou komen met „Voor de vuist weg", en eigenlijk geloof ik dat ook wel. Old sol- diers never fade away, They always die at once. En dit af scheid, niet van Duys maar van de „Vuist", is een manier van wegebben die niet past by iemand die dit programma 14 jaar heeft gepresenteerd. De „Vuist" hoort op te hou den na het overlijden van Willem Duys, niet eer der... De AVRO heeft geen lintjes om dit afscheid gewonden, voor zover ik heb kunnen nagaan. Ikzelf zat in New York toen het aangrijpende gebeuren plaatsgreep, maar dankzij de video heb ik toch nog kunnen zien dat Willem Duys voor de laatste keer al zyn registers nog even heeft opengetrok ken: in duikerskostuum rij dend op een buitenmodel dol fijn, piano spelend, pratend met een papegaai, kortom het volledige leven zoals het zich altijd aan Willem Duys heeft voorgedaan. Veertien jaar, 170 afleveringen lang. In Televizier, het program mablad van de AVRO, wordt dit afscheid van AVRO's grootste coryfee en publiek- trekker(zij het de laatstejaren minder dan voorheen, maar ik bedoel: alle vuisten bij el kaar opgeteld) zonder enig plechtig of hartelijk vertoon aldus aangekondigd: „VOOR DE VUIST WEG - In een di recte uitzending vanuit thea ter 't Spant te Bussum ont vangt presentator Willem Duys voor de allerlaatste keer bekende en onbekende gas ten. Samenstelling, produktie en regie: Mieke Benda, Wil lem Duys en Theo Ordeman (in zijn emoties verwarde Willem de laatste, zijn regis seur, met Fellini, maar dat kan de beste overkomen). Veertiende jaargang, nr. 170". Dat was alles. Vier andere pro gramma's van die avond. waaronder drie van de KRO, werden nog wel even voorbe- schouwd, maar over het af scheid van Willem Duys ver der geen syllabe. Toch scoor de hij nog een 7 in het weke lijkse televisierapport van Televizier, waarmee hij. na „Edward en Mrs. Simpson" (slot) en „Dallas" (slot), de derde plaats (slot) bereik te. Mij is altyd verteld dat Johnny Car... nee, ik moet het ander som zeggen: dat Willem Duys de Nederlandse Johnny Car son was. Nog geen half uur nadat Willem Duys een sym bolisch muurtje in 't Spant omver had geduwd als blij vend afscheid van de „Vuist", begon Johnny Carson, om half twaalf 's avonds, aan zijn talkshow op zender 4, voor de NBC. Helemaal waar is dit in tussen niet, omdat het zes uur vroeger is in New York, Car son begon dus ruim zes uur vroeger aan zijn show, die van half twaalf tot, een uur 's nachts duurt. En dat doet hij dan niet één keer per maand, zoals Willem Duys dat 14 jaar lang heeft gedaan, maar op elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. „Tonight" heet die show. Zeventien jaar geleden nam hij deze over van Jack Paar, die net als Mossadegh en Willem Duys gemakkelijk weende. „Huilen was een katharsis voor Jack, hij was overgevoe lig, hij droeg zijn hart op zijn mouw", vertelt Johnny Car son in een interview met Pete Martin in The Saturday Evening Post van juni 1979. Ook Willem Duys heeft zijn hart altijd op zyn mouw ge dragen. Na zyn gesprek met Mies leek hij het even moei lijk te hebben, zonder overi gens zichtbaar in geschrei uit te barsten. Johnny Carson heeft zijn emo ties, dacht ik, beter in de hand. Ik heb hem een keer of vier gezien, en hy beviel me uitstekend, ook al beviel zijn collega Phil Donahue me nog beter. Af en toe neemt hij een paar dagen vrijaf, en wordt hij vervangen. „Na een rustpau ze", zegt Carson hierover in bovengenoemd interview, „heb ik meer energie, en bo vendien zijn myn tekstschrij vers dan ook weer wat frisser en hebben zij meer tijd gehad om na te denken". Carson begint zijn talkshow namelijk met een conference, waarin hy wat actuele grap pen debiteert, die voor het overgrote deel door zijn tekstschrijvers zijn geschre ven. Die monoloog doet hij het liefste van de hele show, te meer omdat het momenteel zo'n beetje de enige show op de Amerikaanse televisie is die een dagelijkse actuele conference bevat. De keren dat wij hem zagen, zaten er elke keer grappen in over de benzineschaarste in Califor- niê. Ik herinner me er een over de sindsjanuari vermiste en vermoedelijk vermoorde, beruchte vakbondsleider Jimmy Hoffa. „Ze hebben Jimmy Hoffa eindelijk ge vonden", zei Carson. „Hij stond in los Angeles in de rij te wachten op benzine". Een grapje op de rand. dunkt me. maar zo maakte Willem Duys, „ad lib" (voor de vuist weg), er ook eentje, in zijn ge sprek met Mies. -„Stel, je bent 69 jaar, of laten we zeggen 70...". zei Mies, waarop Wil lem zei: „69 is ook een mooi getal". Voor directe, zichtbare reacties op zijn grappen heeft Johnny Carson al 20 jaar de beschikking over dezelfde man: Ed McMahon. Een soort tv-butler, die een soortgelijke functie in de „To- night"-shows vervult als die onbedaarlijk lachende pianist van Toon Hermans, die het publiek de indruk moet ge ven dat Toon zijn grappen el ke avond ter plaatse verzint. „Lacht Ed McMahon niet wat al te hard en gewillig?", vroeg Pete Martin in genoemd in terview aan Johnny Carson, maar die antwoordde dat Ed van nature een diepe, harte lijke lach heeft, dat hij zich el ke avond weer vermaakt en bovendien die grappen meestal pas voor het eerst hoort als Carson ze voor de camera vertelt. Niemand, ook de regisseur niet, krijgt iets van de monoloog te horen die Johnny Carson met zijn tekstschrijvers heeft klaarge stoomd voordat hij, na de schallende aankondiging van Ed Mc Mahon. vanachter het gordijn naar voren treedt. Hij vertelt dan wat grappen, doet soms een sketchje (de repeti- tietyd daarvoor is echter mi niem, het wordt 's middags even een of twee keer door genomen), of laat, met Ed McMahon aan zyn zijde, de kijkers raden naar dejeugdfo- to's van bekende personen, ondertussen ook daar weer een conference van makend (dit is maar een voorbeeld dat ik zelf zag). Pas na een half uur, schat ik, komt de eerste gast. die wordt gevolgd door een tweede en meestal een derde, waarbij de voorgaande gasten terzijde in beeld blij ven en mee kunnen praten. In die gesprekken (Carson vindt dat hij geen talkshow doet, zoals bijvoorbeeld Dick Ca- vette. maar entertainment brengt) toont Carson zich een attente gesprekspartner, snel ter plekke met zijn antwoor den en opmerkingen, en be hept met een fiks gevoel voor humor. Laat ik eindigen met zo'n voorbeeld van een pri maire reactie van Carson, die Willem Duys ook gemaakt had kunnen hebben. Iemand zal het geheim komen onthullen van een vernuftig, mechanisch, onbestaanbaar beest, een robot die zich ver bazingwekkend makkelijk beweegt in de een of andere film. De man laat het ding. dat uit een soort vachtplaten is opgebouwd, met behulp van een zendertje heen en weer lopen, en zelfs ongelooflijk behendig, en ook met een ze kere natuurlijkheid, op een stoel klimmen. Je geloofde je ogen niet! Totdat hij die vachtplaten van de robot af pelde, en er een chimpansee in bleek te zitten! Lief beest, Johnny Carson gaf hem een potlood (dat hy zelf, tydens zijn interviews, ook altijd in zijn hand houdt, misschien ter vervanging van die han denbedwinger, de sigaret), en begon met een ander potlood op de tafel te trommelen in de hoop dat de aap hem zou na doen. De aap pakte hem ech ter ook dat potlood af, en stopte het tussen zijn tenen. Carson trekt daarop een schoen en een sok uit, stopt een potlood tussen zijn tenen en zet zijn voet op tafel... (vond ik best aardig). HILVERSUM (GPD) - Voor de tiende keer wordt dit jaar op tweede pinksterdag het fameuze Pinkpopfestival in Geleen ge houden. De programmering van het festival is zeker niet sensa tioneler dan vorig jaar. De organisatie heeft geen extra festivitei ten ontwikkeld in verband met het tweede lustrum. Wel zijn er belangrijke verbeteringen aangebracht aan de accommodatie in het Burg. Damensportpark in Geleen. Tussen elf uur 's morgens en half negen 's avonds spelen Massada. The Avarage White Band, The Police, The Dire Straits, Elvis Costello and the Attractions, Rush en PeterTosh. Veel Engelse groepen dit keer dus (vier), geen werk uit Amerika. Evenals vorig jaar is de presentatie in handen van de bekende Engel se discjockey John Peel. De KRO zal van het festival zowel radio opnamen (uit te zenden op 6 en 13 juni) als filmbeelden maken. De documentaire die hieruit moet ontstaan, zal op een nader te be palen tijdstip uitgezonden wor den. Platenmaatschappij Phonogram heeft ter gelegenheid van Pink pop 10 een verzamelelpee uitge bracht. Daarop komen Phono- gram-artiesten voor die in de loop der jaren Pinkpop bezoch ten. Vorig jaar heeft de organisatie be wust gepoogd niet meer dan 40.000 bezoekers binnen te halen. Het jaar daarvoor waren er 45.000 geweest, maar daarvoor was het speciaal vpor Pinkpop ingerichte sportpark te klein. Nu er vooreen bedrag van een half miljoen aan het terrein is verbeterd, zijn toch weer minstens 45.000 poplief hebbers welkom. De sintelbaan is verdwenen; overal is een gras mat aanwezig. Over de programmering hebben de ADVERTENTIE hogewoerd 177 leiden telefoon 071-134001* 071-134964 privé: 071-131665 Elvis Costello afgelopen maanden de wildste geruchten de ronde gedaan. Meat Loaf, Nina Hagen, Eddie Money, The Beegees, Joe Jackson en Tom Robinson Band komen dus niet. Van de artiesten die wel ko men, is Elvis Costello zonder twijfel de grootste verras sing. Reggae-specialist Peter Tosh, af komstig van Bob Marley's groep The Wailers, staat in de belang stelling sinds hij samen met Mick Jagger de hit Don't Look Back produceerde. De Canadese hardrockgroep Rush is voor het eerst in ons land te zien. Toch heeft deze band in de loop der jaren al zeven elpees uit gebracht (laatste Hemispheres), die in hardrockkringen erg ge liefd ziin. The Dire Straits en The Police zijn twee tamelijk nieuwe Engelse groepen. Dire Straits braken hier vorig jaar al door met hun single Sultans of Swing en beginnen nu pas in eigen land aan te slaan. Hetzelfde geldt voor The Police. Dit trio, sterk onderhevig aan reggae-invloeden, moest het eerst hebben van hits in Amerika en Nederland (So Lonely). DeSchotse funkgroep The Avarage White Band werkte in het verle den samen met Eric Clapton en Ben E. King. Hun laatste elpee heet Feel no Fret. Het Pinkpopprogramma wordt ge opend door Massada. Het reper toire van Massada is inmiddels bekend: latin en soul met als dui delijkste kenmerk: veel percus- siewerk. Studio Sport straks ook op zaterdagavond HILVERSUM (ANP) - In de ko mende winter zal de televisie- sportrubriek "Studio Sport" van de NOS ook op de zaterdagavond de lucht ingaan. Dit besluit is ge nomen omdat steeds meer wed strijden uit het betaalde pro gramma op zaterdag worden ge speeld. De NOS zal deze uitzen dingen van ongeveer 25 minuten gaan verzorgen in samenwerking met de VARA, die dan de zater dag als vaste avond heeft. ZATERDAG 26 MEI HILVERSUM I 18.11 (S) Dingen van de dag. 19.02 (S) Promenade orkest populair-klass. muz. 19.35 (S) Liedjesprogr. 20.03 (S) Licht orkest en zangsolisten. NOS: 20.30 (S) Langs de lijn. sport en muz. VARA: 22.30-24.00 (S) Wachten op middernacht. HILVERSUM II 18.00 (S) Licht verteerbaar. ZE VENDE DAGS ADVENTISTEN: 18.25 Tot in de uithoeken van de we reld. OVERHEIDSVOORLICH TING: 18.40 Vast en zeker. TROS: 18.50(S) Een mondje Frans. 19.30(S) Woorden in de avond 20.00 (S) Con cert a la carte. Klass. wensprogr. EO: 21.00 (S) De Bijbel open. 21.20 (S) Van U wil ik zingen. 21.45 (S) Laat ons de rustdag wijden. 22.25 (S) EO- Metterdaad. hulpverlening. 22.30 Nws. 22.40 (S) Reflector. 23.00 (S) Za terdagavonduur. 23.55-24.00 Nws HILVERSUM III NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade. NCRV: 19.02 (S) Elpee-pop. 20.02 (S) Elpee pop special. 21.02 (S) Country Style 22.02 (S) Weekendblues. 23.02-24.00 (Si Jazztime. ZONDAG 27 MEI HILVERSUM I NOS: 00.00 Nws. 0.02 (S) Metro's Special. 1.02 (S) Take it easy. 2.02 (S) De NOS-Naeht VARA: 7.02 (S) Mu ziek voor de zondagochtend. 8.02 (S) Vroege Vogels. 9.30 (S) Tekst en mu ziek. KRO: 10.00 (S) Eucharistievie ring. 11.02 (S) 'n zondags pak.... voor alledag. AVRO: 12.02 (S) Muzikaal Onthaal. 13.02 AVRO-magazine. 13.45 Miniatuurtjes. 14.02 (S) Langs de lijn, sport en muz (16.55 Meded.) 17.55 Radionieuwsdienst met sport uitslagen. KRO: l8.10Echo 18.20<S) Bij de buren zyn ze ook niet thuis 19.02 (S) Uit het operette- en musi calalbum. 20.03 (S) Op Vleugels. NCRV 20.15 (S) Zondagavondzang 20.45 (S) Het laatste bijbelboek een Upenbanng TROS: 21 02 (S) Spe cialiteiten a la carte NOS: 23.02 (S) Met het oog od morgen HILVERSUM II KRO: 08.00 Nws. 08.10 Overweging. 08.20 De hutsgeklutste! Kinder- progr 09.25 Waterst. HUMANIS TISCH VERBOND: 09.30 Waarom zijn niet alle buitenkerkelijke Hu manist? IKON 10 00 Protest, kerk dienst. 10.45 Wilde Ganzen 10.50 De andere wereld van de zondagmor gen muz en inf NOS: 12.00 Suara Maluku. Progr. voor Zuid-Moluk- kers 12.30 Tambu. Nws en inf over Antillen en Antillianen. 13.00 Nws. 13.10 Zorg en Hoop. Progr. voor Su rinaamse Nederlanders. 13.55 Progr. voor buitenl werknemers. IKON Vesperviering. 17.58 Wilde Ganzen 18.00 (S) Van Klok en Klepel Kin- derprogr. 18.20 Pastor voor elkaar. 18.30 Brood en spelen Cult, magaz NOS 19 00 Thuisland? 19.15 Ver haal 20.00 De Taaishow 20 30 Von ken onder de as en Onder de groene Linde. 21 00 Spiegel van Belgie. 21.30 Voor blinden en slechtzienden. 21.40 Gamma van Alpha en Beta. 22.10 Het zal mijn tijd wel duren. 22.30 Nws. 22.40 Met de rug naar gis teren. 23 55-24.00 Nws. HILVERSUM III AVRO: 8.02 (S) Ko de boswachter- show. 8.30 (S) AVRO's Sportpano- rama. 9.02 (S) Juist op zondag 10 02 (Si Pim Jacobs VARA 11 02(S)Hel zondagse gezicht van de VARA op drie TROS 14 02 (S) Disco-Act ion NOS 17.02 (S) De Nationale Hitpa rade 1902 (S) NOS-Jazz KRO 21.02-24 00 (S) Roekdreams HILVERSUM IV NOS: 8.00 Nws. 8.02 (S) Vroeg Klas siek. 9.00 Nws 9.02 (S) Musica Reli- giosa. 10.00 (S) Van het Nederlands Concertpodium: Guarneri Trio Pianotrio's. 11.00 (S) Fur Elise. 12.00 Nws.) 13.00 Opera Matinee Koor van het Royal Opera House Covent Garden en het Philharmonia Orche- stre. Fragmenten uit Tristan und Isolde, Wagner. 14.00 Nws. 14.02 (S) Concerten op zondagmiddag: Con certgebouworkest: klass. muz. (14 32-14 50 Praten over muziek 16.00-17.00 (S) Musica Nova. MAANDAG 28 MEI HILVERSUM I Ieder heel uur nws. TROS. 0.02 (S) TROS LP Top 20 1.02 (S) De Nacht wacht. 7.03 (S) Een goede morgen met Ralph Inbar. 8.30 (S) Aktua- Sport. 9.03 (S) Aan het theaterorgel Dennis James. 9.25 (S) La Bamba 10.02 (S) Attent op jeugdsentiment 11.02 (S) Cafe-Chantant 12.03 (S) Open House. 13.03 (S) Aktua 13.20 (S) Raad een lied of niet. 14.02 (S) Gerard de Vries draait op verzoek. 16 02 (S) D.- tien om kinderahow 16.30 (S) Kom eens langs in Laren HILVERSUM II NCRV 7 00 Nws 7 10 Ochtcnd- 8.30 Nws. 8.36 Hier en nu 8.50 Onder schooltyd. NOS 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden NCRV 9.15 Plein publiek. 10.50 On der schooltyd. 11.00 De wereld zingt God s lof 12.00 Boer en tuinder OVERHEIDSVOORLICHTING 12.16 Tekst en uitleg NCRV 12.36 Hier en nu 13.00 Nws. 13.11 Kerk vandaag, informatierubriek 13.30 Onder schooltyd. NOS 14.30 Doku- mentaire Mr. Immigration goes home NOS 15.15 Woord in de mid dag «15.30 In 't zilver. 17 24 Medede lingen 17.30 Nws. 17.36 Hier en HILVERSUM III Ieder heel uur nws AVRO 7 00 (S) Het klokje van 7 uur en dus (8 03-8 10 AVRO's Radiojournaal) 9.03 (S) Ha. die maandag 10.03 (S-M) Arbeidsvitaminen 11.03 (S) Hol lands Glorie. 12.03 (S) Pop en spelen 13.03 AVRO's Radiojournaal) 14.03 (S) Showparade. 15 03 (S) Ander mans pop 16.03 (S) Beukers show 17.03 AVRO's Radiojournaal 17.10 (S) AVRO's Toppop HILVERSUM IV KRO 7 00 Nws 7.02 (S) Aubade 9 00 Nws 9.02 (S) Aan woorden voorbij 9.10 (S) Laudatc 10.00 (S) Klassieke pianomuz. 11.30 (S) Weens Blazers- kwintet 12 00 Nws 12 02 (S) Inter val 14 00 Nws 14 02 (S) Spektakel magazine 14.3o (S) Meinacht, opera van Rimsky-Korsakuf. uitgevoerd door Koor en orkest van de Moskou- se Radio. NEDERLAND 1 13.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 15.30 - Journaal (NOS) 15.32 - Het dak van de Alpen, natuurfilm (TROS) 16.20 - Ren je rot (TROS) 17.00 - Little Vic, tv-serie (TROS) 18.00. - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.30 - Sesamstraat (NOS) 18.45 - Paspoort, voor Marokkanen (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Kuifje - De krab met de gouden scharen (AVRO) 19.55 - Columbo. tv-serie (AVRO) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Zit dat zo?, discussie-programma (AVRO) 22.55 - AVRO's Sportpanorama (AVRO) 23.20 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 13.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - De TROS top 50 (TROS) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Licht muziekprogramma (TROS) 21.20 - Anna Karenina, tv-sene (TROS) 22.55 - Aktua-TV (TROS) 23.50 - Journaal (NOS) ZONDAG NEDERLAND 1 11.00 - Eucharistieviering, te Amersfoort (KRO-RKK) 13.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 15.00 - Werken aan het thema Geld (2) (OS-TELEAC) 15.30 - De By bel (10 herh (TELEAC) 16.00 - Microprocessors 1. 2e cyclus (16 (TELEAC) 17 00 - Diehterby (16) (IKON) 17.25 - Wilde Ganzen (IKON) 18.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18 30 - Wij Europeanen (12 herh.) (TELEAC) 19.00 - Journaal (NOS) 19.05 - De Flintstones (KRO) 19.30 - Klassieke orkestmuziek (KRO) 20.00 - Een poppenhuis, tv-film (KRO) 22.05 - De zin van een afscheid, informatief programma (KRO) 22.45 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 13.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.00 - Journaal (NOS) 18.05 - Studio Sport 1 (NOS) 18.30 - Sesamstraat (NOS) 18.45 - Natte his, natuurfilmserie (NOS) 19.00 - Energie... maak het een beetje, serie over Europese problemen (NOS) .19.25 - Studio Sport 2 (NOS) 20.30 - Vijf minuten bedenktijd (HUM. VERBOND) 20.35 - Journaal (NOS) 20 40 - Hollands Spoor (VPRO) 21.10 - De beide dames en de oneigenlijke dwaling, verhaal (VPRO) 21.30 - AU in the family, tv-serie (VPRO) 21.55 - Het machtige werelddeel, documentaire serie (VPRO) 22.45 - Journaal (NOS) DUITSE TV DUITSLAND I 18.00-18.30 Filmreport. 19.00 Journ. 19.05 Sportoverz. ca. 19.57-20 00 Po litieke uitz. (Reg. progr. NDR: 18.30 Progr.overz. 18.31-19.00 Der 7. Kon- tinent. tv-sene. 20.00 Act. 20.15 Amusem.progr. 20.58 Progr.overz. WDR: 18.30 Act. 18.55-19.00 Inform, progr. 20.00 Act.magaz. 20.22 7th Avenue - Strasse der Mode, tv-sene. 21.00 Journ. Aansl.: Journ. Daarna: Meditatie. 23.05 Buffalo Bill und die Indianer (Buffalo Bill and the In dians), speelfilm. 1.05-1 10 Journ. DUITSLAND II 18.04 Bekendmaking weekwin- naars. 18.05 Journ. 18.10 Inform, magaz. 19.00 Lou Grant, tv-sene. 20.00 Journ. 20.30 Jeugdmagaz. 21.15 Quo Vadis. speelfilm (1). 22 45 Journ. 22.50 Sportprogr. 0.05 Die Leute von der Shiloh Ranch, tv-se rie. 1.15 Joum. DUITSLAND III WDR 18.00 TV-cursus wiskunde. 18.30 In form. serie. 19.00 TV-cursus Ita liaans. 19.30 Bildungstribunal. 20.00 Inform, progr. 20.15 Sportprogr 20.55 Journal 3. 21 00 Journ. 21.15 TV-spel 22.45-24.00 Filmportret Aansl.: Klass. pianomuz. ZONDAG DUITSLAND I 10.25 Progr.overz. 10.55 Frei gebo ren. tv-sene. 11 45 Kmderprogr. 12.15 Filmreport. 13.00 Journalisten- forum 13 45 Journ met weekspie- gel. 14.15 Reg. magaz. 15.05 Kinder- film 16.30 Amusem.progr. 1800 Washington - Hintor verschlossenen Turen, tv-sene 1845 Spelprogr. 19.30 Journ 19.33 Sport. 20.15 Wir uber uns 20.20 Buitenl. reportages 21.00 Journ. 21.15 Report 22 00 In form. progr 22.05 Dr Knock oder Der Triumph der Medizin, toneel stuk 23 35 Journ. 23.40 Akt. report. 0.25-0.30 Journ DUITSLAND II 10.15 Heilige Mis. 11.00 Progr.overz 11.30 Eine preussische Erledigung. tv-spel Aansl. Spatsommer. tv- spel 13.00 Jazzmuz. 13 45 Vrye- tydsmagaz. 14 15 Weekkroniek Aansl.: Akt magaz. 14.40 Inform progr 15 10 Kleutersene 1540 Journ 15 45 Liefdadigheidsprogr 15.50 Inform, progr 16 35 Sport 18.00 Journ 18.02 Sport 19.00 Relig. progr. 19.15 Raumschiff Enterprise, tv-serie 20.00 Journ. 20 10 Politiek overz 20.30 Document.film. 21.15 Freiheit, die ich meine, tv-serie. 22.00 Journ. en sport 22 15 Quo Va dis, speelfilm. 23.25 Gesprek. 0.10 DUITSLAND III WDR 10 00 Inform, sene 10 15 TV-cursus technisch tekenen 10 45 TV-cursus natuurkunde. 1115 TV-cursus eco- nom geografie 16 30 TV-cursus Ita liaans 17 00 Progr voor buitenl. werknemers. 18 00 Weekmagaz voor slechthorenden 18 30 Inform progr 19 00 Kinderserie. 19 30 In form. sene 20.00 Popmuz 20 45 Sport. 20.55 Journal 3 21 00 Journ 21 15 Document, serie 22.00 We tensch. progr 22 45 Wetensch. spel progr 0.15-0.30 Lezerstips BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS 18.00 Kinderprogr. 18.05 Disney land, jeugdserie. 18.50 Wetensch. magaz. 19.30 Lottotrekking, meded en Morgen. 19.45 Journ. 20.10 Duet, tv-serie. 20.35 Showprogr 21.30 Dallas, tv-serie. 22.15 Journ. 22.30-23.00 Sportproer. ZONDAG BELGIË VLAAMS 9 30 Inform -progr 10 00 Cult ma gaz 10 40 Die ren progr 11 05 Verkie zingen 12 05-12.35 Nieuw soverz voor slechthorenden. 14 45 Kleuter- progr 15.10 Sportreport 1530 Jeugdserie 16.15 Sportreport 16 40 Harmoniemuz. 17 05 Sportreport it 4". 17.70Sportuital 18 3" Kinder* Série 18.35 Tekenfilm 18 45 Korte tekenfilm 18 50 Document sene. 19 40 Meded. 19 45 Nws 20.00 Sport 20.30 Ontsnappingsroute (Secret Armv), tv-serie 21.20 Televisiepur- tret 22 10-23 00 Nws plus sport Het aantal echt scheidingen groeit jaarlijks, om met te zeggen met de dag en ondanks de opvattingen van de „moederkerk" blijft het rooms katholteke volksdeel met achter Voor de afdeling gods dienst van de KRO was dat een reden eens te proberen de relatie echtscheiding-katholicisme te benaderen Een bijzonder voorzichti ge benadering, want nrisnog weinig overeenkomst tussen deopvat- tingen van Rome en de ewaringen van alle dag ,JDe zin van een afscheid" werd het morgenavond uit te zenden programma genoemdhoewel een daadwerkelijke uitleg niet aan de orde is De ervaringen bij het afscheid en de voorgeschiedenis zijn in de gevoerde gesprekken m het programma belangrijker Een vrouw die na 20 jaar haar gezondheid liet prevaleren boven de doelstellingen van de kerk en het huwelijk, en een stel dat na acht jaar relatie tot de ontdekking kwam dat er niets meer tn stand te houden was Ned. 122.05 uur.) Toen de twintigste eeuw aanbrak, was Europa onbetwist hef politieke en militaire centrum van de wereld. Driekwart eeuwen twee wereldoorlogen later was die dominerende positie verdwe nen. Over dat historische proces gaat de ncgendelige serie "The Mighti/ Continent" van de BBC. die de VPRO morgenavond in de periodedat het eerste gekozen Europees parlement tot stand komt. zal uitzenden De samensteller, de historicus John Terra me. nor dl ter zijde gestaan door de acteur en sch r i jver Peter Ustinov die het vele historische materiaal up uiteenlopende lokaties aan elkaar praat. (Nederland 2. 2155 uur).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 5