Krakers zetten raad op stelten SSOHü Autori j schoolhouder huiverig tegenover inspraak instructeur INSDAG 22 MEI 1979 Een groep krakers op de publieke tribune. Via een meegebrachte megafoon worden de raadsleden beneden toegesproken. jEIDEN - Een blikken microfoon- stem schalt indringend door de raadszaal. Nog voor de raadsle den beseffen wat er aan de hand is, dwarrelt een papieren regen op hen neer. Verbaasde gezichten onder de volksvertegenwoordi gers, triomfantelijke blikken op de publieke tribune. De micro- foonstem schalt onverminderd verder :...„er wordt met onze rechten gesold".... leen nog de keuze om de vergade ring te schorsen. Even gaat er een lichte aarzeling door de rijen. Zitten blijven of weggaan. Het grootste deel van de raadsleden besluit zich te ver wijderen. „Ik zou u aanraden om te blijven zitten", roept de actie leider hen via zijn zijn megafoon na. Een klein deel van de raadsle den blijft gewoon in de zaal. Ver der dan afwachten, toekijken en onderlinge gesprekken komt het niet. Loco-burgemeester Waal pro beert nog tevergeefs de actie voerders tot de orde te roepen. Zijn verzoek om ordentelijkheid en in ieder geval om stilte gaat verloren in gejoel. Hem rest al Verbazing Vanaf de publieke tribune schalt de microfoonstem in volle hevig heid verder. In de wandelgangen overlegt loco-burgemeester Waal enigszins onzeker en onrustig wat te doen. De sfeer onder de raadsleden ligt ergens tussen verbazing (,,Nu ben ik al zo lang raadslid maar dit heb ik nog nooit meegemaakt") en geforceerde hilariteit (,,Als de burgemeester ook maar even van huis is"). Met het voortduren van de schor sing wordt de nervositeit groter, de hilariteit minder. Op de gang overlegt Waal met rechercheurs. Eén hunner begeeft zich op de tribune en eist de megafoon op. Gejoel en gejen is zijn deel: „Le gitimeren, wie bent u?, vragen de demonstranten irritant. „Hij is van de BVD", maken ze er zelf Koffie In de raadszaal doet Waal een laat ste poging om alle raadsleden uit de zaal te krijgen. Als verleider fungeert een kop koffie in de naastgelegen koffiekamer. En kele raadsleden geven gevolg: „Wij lusten ook wel een lekker bakje koffie", geven de demon stranten hen schreeuwerig mee. De microfoonstem komt aan het eind van zijn verklaringen begint onverstoorbaar weer opnieuw. Voor Waal komt intussen het mo ment dat hy moet optreden. Po litieagenten en raadsleden lopen ongedurig door elkaar. „U zult toch ontruiming moeten vorde ren", maant een rechercheur de loco-burgemeester. „Ja natuur lijk. Wat moet ik daarvoor doen. Moet ik iets tekenen, vraagt Waal onwetend. „U moet alleen iets zeggen", voegt de politieman hem toe. De wet houder beklimt de voorzitters- stoel en vraagt de actievoerders éénmaal en vervolgens anders- maal de tribune te ontruimen. De demonstranten zijn bekend met de procedure: „Het moet drie keer, nog één keer", roepen ze. Zo rond kwart over acht krijgt de politie het klaar de laatste roe pende bezoeker is van de tribune verwijderd. In het trappenhuis vangen andere vertegenwoordi gers van de sterke arm de demon stranten op. Geen grof geweld, wel fors geduw en getrek voordat de laatste man buiten is. De publieke tribune gaat voorlopig dicht. Een vrouwelijke ögent zet gefor ceerd een streng gezicht maar houdt zich buiten het strijdge woel. Gescholden wordt er wel. "Hi, ha, hondelul". Eenmaal bui ten brengt een aantal boze jonge ren geheel misplaatst de Hitler groet aan de agent die de publie ke tribune sluit. Huilbui Dan gaat het regenen, en groepen de actievoerders in trieste stem ming samen onder de overkap ping. Hilariteit als agenten zicht baar moeite hebben om de ket ting waarmee het stadhuis verze geld is door te knippen. Het einde van de actie, de groep druipt langzaam af. Een vrouw van 45 jaar vertelt nog haar verhaal, van dat ze straks op straat staat, en eindigt leunend tegen de muur van het stadhuis in een huilbui. Binnen in de raadszaal is de verga dering weer begonnen. Raadslid Hoeven (CPN) vraagt om "open baarheid van de vergadering". Waal weigert de tribune weer ojJerif te stellen. Waarom, wil Hoeven weten. "Er is nog steeds kans op ordeverstoringen", zegt Waal. Hoeven wil weten hoe Waal aan die wijsheid komt. De loco burgemeester "De secretaris heeft net uit het raam gekeken". KEES VAN DER MALEN HENK VEGTER Tuinstadwijk De gemeente organiseert van avond een voorlichtingsbij eenkomst over de herinde lingsplannen voor een aantal straten in de Tuinstadwijk. De bijeenkomst wordt ge houden in het wijkgebouw Staalwijk aan de Herenstraat 45 en begint om acht uur. Het gaat daarbij om de inrichting van de volgende straten: Pie- ter de la Courtstraat, Pioen straat en Leliestraat (de ge deelten tussen Herenstraat en Lindestraat), de Lindestraat tussen Piöenstraat en Pieter de la Courtstraat en de Nar- cissenstraat. In de laatste straat komt een voetgangersgebied met daarin speelgelegenheid voor - vooral jongere - kinderen. Ook in de Lindestraat komt een voetgangersgebied, ter wijl voor de overige straten voorgesteld wordt om maat regelen te nemen tegen te snel rijden. Europa-avond De PvdA-afdeling Leiden houdt vanavond een bijeen komst in het kader van de komende Europese verkie zingen. Sprekers zijn René Glaser, 19de op de kandida tenlijst van de PvdA en woonachtig in Leiden en Helmuth Kupski, SPD-kan- didaat uit Krefeld. Zij zullen onder meer ingaan op de mo gelijkheden van samenwer king tussen socialistische partijen in het Europees par lement. De bijeenkomst wordt gehouden in 't Parle ment aan de Nieuwe Rijn 52 en begint om acht uur. Duitsland Onder de titel "Wat is er aan de hand in Duitsland?" organi seert het Filmhuis van het Leids Vrijetijdscedntrum, Breestraat 66, vanavond een bijeenkomst over ontwikke lingen in West-Duitsland als het herlevend nazisme en de beroepsverboden Op deze avond wordt de film "Nazi's, zijn die er nog?" ge draaid. Verder staat op het Pleidooi voor open badhuis 'LEIDEN - Namens één van zijn cliënten heeft het Advokaten- kollektief Leiden burgemeester en wethouders enkele alternatie ven aan de hand gedaan om het Badhuis aan de Lindestraat als nog open te stellen. Het kollektief denkt allereerst aan een tarief- verhoging van vijftig cent naar twee gulden per keer om een ge deelte van het exploitatietekort weg te nemen. De voormalige ge bruikers zouden ook geholpen kunnen worden als het.Badhuis tenminste één dat per week ge opend zou blijven. Volgens de cliënt van het Advokatenkollek- tief zou de inmiddels gepensio neerde badmeester bereid zijn om z'n medewerking aan deze oplossing te verlenen. Tenslotte stelt het Kollektief voor om de definitieve sluitingsdatum van het Badhuis vast te stellen op 31 december 1981. Het verwacht dat de woningen van een groot aantal gebruikers voor eind 1981 gere- j noveerd zijn. Sluiting van het Badhuis tegen dat tijdstip zou volgens het Kollektief heel wat I minder ongerief veroorzaken dan nu het geval is. programma een film, die aan dacht besteedt aan de be roepsverboden. Na de film vertoning zal Hans School- enberg van de Werkgroep Recht-staat een inleiding houden en is er gelegenheid voor discussie. De avond be gint om acht uur en de toe gangsprijs bedraagt drie gul den. Rozekruisers Het Rozekruisers Genootschap houdt vanavond een openba re lezing met als onderwerp "het endura". De bijeen komst wordt gehouden in 't Parlement aan de Nieuwe Rijn 52 en begint om acht uur. Oud-Leiden De Vereniging Oud-Leiden houdt vanavond een avond in het stedelijk museum "De Lakenhal" aan de Oude Sin gel 28-32. De heer A.R.M. Smit zal spreken over de Unie van Utrecht. De bijeenkomst begint om kwart over acht. Op zaterdag 26 mei maakt de vereniging een excursie naar Utrecht, waar onder meer de tentoonstelling over de Unie van Utrecht zal worden be zocht. Vrouwenhuis In het Vrouwenhuis aan de Nieuwe Rijn 20a wordt van avond een bijeenkomst be legd onder het motto "Vrou wen en geestelijke gezond heid". Gediscussieerd zal worden over de vraag hoe het komt dat een onevenredig percentage vrouwen psychia trische hulp zoekt. De bijeen komst begint om acht uur. Stadhuis vergrendeld met ketting ADVERTENTIE Meisje valt met de fiets LEIDEN - Een achttienjarig meisje is gisteren met haar fiets gevallen en kreeg een hersenschudding. Het gebeurde op de Prinsesseka- de waar ijzeren paaltjes met ket tingen langs de weg staan. Door de wind sloeg de ketting waaraan een, vermoedelijk door een eer dere aanrijding, gebroken paaltje bungelde tegen de passerende fiets. (Vervolg pagina 1) LEIDEN - De actie van de krakers (leden van de Leidse Kraakbond en sympathisanten) gisteravond in het Leidse stadhuis volgt op eerdere pogingen om bij de ge meente gehoor te krijgen voor hun eisen om huisvesting. De Kraakbond bracht onlangs een Zwartboek met scherpe kritiek op het gemeentelijke beleid uit. De behandeling van het Zwart boek door de gemeente is de Kraakbond zwaar tegengeval len. Daarnaast dreigen op dit moment uitzettingen rondom gekraakte woningen in het Herengracht/ Zijlsingelgebied. De actievoer ders verwijten de gemeente nau welijks aandacht te besteden "aan mensen die op straat staan" en verklaarden gisteren verder dat "er met onze rechten wordt gesold". De krakers verklaarden hun de monstratieve actie uit het uitblij ven van gemeentelijke oplossin gen. „We zyn het zat voor de zo veelste keer ons recht te moeten eisen". ...„Als de gemeenteraad zich zo op blijft stellen kan het ook niet anders dat de woning zoekenden naar andere manieren zoeken om hun recht te halen", aldus enkele passages uit de ver klaring. De krakers begonnen hun actie di rect bij het begin van de raads vergadering. Terwijl een met me gafoon uitgeruste woordvoerder de verklaring voorlas strooiden andere demonstranten exempla ren van de verklaring vanaf de publieke tribune over de raads leden uit. Loco-burgemeester Waal liet daarop onmiddellijk de vergadering schorsen. Inmiddels bleek dat de actievoer ders de toegangsdeur van het stadhuis met een ketting hadden vergrendeld. Door deze methode was het stadhuis ontoegankelijk en konden bezoekers binnen ook niet naar buiten. Bezoekers wer den aanvankelijk nog via een nood ingang en later via een raam in- en uitgelaten. De gemeenteraad kon de vergade ring uiteindelijk na ongeveer een klein uur hervatten. De raad ging - zonder verder op de ordeversto ring in te gaan - gewoon over tot de orde van de dag. Alleen een lege publieke tribune herinnerde aan het incident. Pas later op de avond werd de afge sloten publieke tribune weer opengesteld voor bezoekers. Ac tievoerders tegen Bestek 81 - die bij de ontruiming noodgedwon gen moesten vertrekken - kon den daardoor toch nog het debat over over dit onderwerp volgen. Verwarring in de Leidse raad na de schorsing van de vergadering door wethouder Waal. Binnen het wereldje van de rij schoolhouders is vorige week weer eens de nodige beroert ng ontstaan. Ditmaal niet van wege gekissebis over de les- prijzen maar vanwege de door minister Tuijnman van Verkeer en Waterstaat aan gekondigde maatregelen over het halen van het rijbewijs. Vier van die maatregelenver korting van het praktische gedeelte van het rijexamen tot 30 minuten, eerste examen zonder "wachttijd", instruc- leurs aanmoedigen de exa- menrit te laten meerijden en examenroutes openbaar ma ken. dienen vóór 1 januari 1980 te zijn verwezenlijkt. Andere maatregelen, die op langere termijn gerealiseerd moeten wordenbehelsen meer inspraak van de rijscholen bij hel examen (blijkens een over te leggen opleidingsrapporl een verdere verkorting van de rijproef en een herkennings regeling van de rijschool in de vorm van het toetreden van de rijschool tot een regeling waarbij strenge voorwaar den worden gesteld ten aan zien van de opleidingsmetho de en inspectie Deze door de minister aange kondigde maatregelen, die enerzijds tot een versimpeling en anderzijds tot een stroom lijning van het rijexamen moeten leiden, worden door de rijschoolhouders "nogal vaag" genoemd. De Commis sie van Overleg Autorijscho len (de COA) heeft in een eer ste reactie zelfs gezegd "te leurgesteld en verontwaar digd" te zijn over Tuijnman's njexamen-nieuwe-stijl Vol gens de commissie werkt de bewindsman zijn plannen niet concreet in beleidsvoor nemens uit. Bovendien wijzen de verenigde rijschoolhouders erop dal een versimpeld rij examen alleen beslist niet de verkeersveiligheid ten goede zal komen Ook de Leidse rijschoolhouder Han Lacourt, voorzitter van de belangenvereniging van Leidse rijschoolhouders, vindt de aangekondigde maatregelen votjralsnog nief allemaal even duidelijk. Zo vraagt hij zich af of een ver korting van de examenduur betekent dat er meer tijd zal vrijkomen voor de opvang van de kandidaten. "Wanneer er inderdaad meer aandacht zal worden besteed aan de opvang dan vind ik zo'n verkorting een pluspunt. Een gesprek voorafgaande aan het examen werkt name lijk positief, het stelt de kan- didaaï een beetje op zijn ge mak,neemt de ergste zenuwen weg en verhoogt dus de kans op een positief resultaat", al dus Lacourt. Argwanend staat Lacourt te genover een vergaande in spraak van de instructeurs bij de beoordeling van het ex amen. Hij zegt. "Je moet niet vergelen dat je te maken hebt inet com mereiecl denkende mensen. Vergaande inspraak kan corruptie in de hand werken. Er bestaan nu een maal malafide rijschoolhou ders die zullen proberen daar hun financiële slag uit te slaan Het is zaak dat er op die inspraak strenge controle zal worden uitgeoefend' Een mening die wordt igedeeld door J.H. Wiggers, directielid van rijschool Van Rooien. De heer Wiggers "Het is natuur lijk maar de vraag in hoever re ze bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbe wijzen -red.) geloof zullen hechten aan dergelijke oplei dingsrapporten. Wanneer een bepaalde rijschool kandida ten aflevert die slechte resul taten op het examen behalen maar waarvan wel telkens uitstekende rapporten wor den overhandigd is het met die geloofwaardigheid na tuurlijk snel gebeurd. Inder daad is het dan nodig om voor de tot stand koming van die rapporten strenge richtlijnen op te stellen en de boel goed in de gaten te houden". Afwijzend staat de heer Wiggers tegenover het plan om de ex amenroutes openbaar te ma- keu. "Ik zie hi'l al voor me. Alle examenauto's op één route waar dan ook nog eens alle gewone leswagens op gaan ri jden. Dan kan je die route voor het gewone verkeer wel afsluiten". Een plan van Minister Tuijn man valt in elk geval wel bij de rijschoolhouders in de smaak.en wel het plan om in structeurs aan te moedigen de examenrit mee tc laten rijden. Han Lacourt "Wij doen dat al geruime lijden uit de resul taten blijkt dat het uitstekend werkt.Een vertrouwd persoon m de wagen maakt de kandi daat meer zelfverzekerd". Rijschoolhouder Han Lacourt 'Vergaande inspraak kan corruptie in de hand werkener zijn nu eenmaal malafide rijscholen die er hun finan ciële slag uit proberen te slaan".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 3