Aanpak Oostdorp met totaalplan Spuiterij en benzinebom bij huizen niet verantwoord „Niet de bedoeling dat kleuters al leren lezen en schrijven" Lie/cfe< agendo rJ Eerste kikkershow in Nederland Omwonenden contra garagebedrijf „De Paauw" blijft bestuurscentrum STAD EN RAND DINSDAG 22 MEI 19 WASSENAAR - Een nieuwe revue naar Amerikaans voorbeeld is gistermiddag geopend door staatssecretaris Hazekamp in het Wassenaarse pretpark Duinrell. Het gaat hierbij om een show die opgevoerd wordt door namaak- dieren. De Duinrell-directie heeft gekozen voor een aantal kikkers "omdat Nederland een kikkerland is, een kikker een beschermd en milieu vriendelijk dier is". Duinrell heeft nu als eerste in Ne derland en als derde in Europa een dergelijk optreden dat gis termiddag voor het eerst te zien was. Het idee van deze nieuwe revue is geboren tijdens een aantal reizen naar Amerika waar onder andere de beide Disneyparken bekeken werden. Duinrell-directeur Van Zuylen van Nijevelt ging tijdens zijn toespraak in op de fabricage van de dieren. Een enorme com pressor zorgt voor de lucht waar door de kikkers op pneumatische wijze bewegen. Voorts is er zeer fijne elektronika voor nodig om ze te besturen. Als inleiding op het openingsge- beuren met dansende en mu- ziekmakende kikkers was er nog een dialoog tussen de "levende" kikker Diederick van Dril tot Slo- tekroos en Paul van Vliet (foto). Wassenaarse gemeenteraad besluit: WASSENAAR - De verbetering van de woonomgeving in de wijk Oostdorp in Wassenaar wordt aangepakt met een straat-voor straat plan en niet met een totaal plan. Dit besloot de Wassenaarse gemeenteraad gisteravond. De fracties van WD en CDA spra- LEIDERDORP - "Het is onver antwoordelijk van Rijnland om in bebouwd gebied een spuiterij annex plaatwerkerij neer te zet ten" en "Op ongeveer 15 meter van de huizen wordt een giganti sche benzinebom neergelegd". Zo reageerde gisterochtend een tiental bewoners van de Van der Valk Boumanweg en Nijenrode in Leiderdorp op plannen van het autobedrijf Rijnland om deze zaak uit te breiden met een spui terij een plaatwerkerij en het aanbrengen van een ondergrond se benzinetank met een capaci teit van 12.000 liter. De bewoners van genoemde stra ten hebben inmiddels meer dan honderd handtekeningen opge haald waarmee hun bezwaren te gen de plannen van Rijnland werden uitgedrukt. De garage- annex-showroom en pompsta tion van Rijnland heeft bij de ge meente vier vergunningaanvra gen lopen die het onder andere mogelijk moeten maken op het open parkeerterrein achter de huidige zaak een spuiterij met een oppervlakte van zo'n 800 vierkante meter neer te zetten. Verder is Rijnland van plan de al genoemde benzine-opslagtank tussen het pompstation en de huizen in de grond te stoppen. Dan is er nog een aanvrakg tot wijziging van het benzinestation met onder andere de verplaatsing van de uitlaten van de opslag tanks en het aanbrengen van nieuwe pompen. Met dit laatste is men bij Rijnland al begonnen, ondanks het feit dat er nog geen hinderwetvergunning voor is af gegeven. De actievoerders vinden dat een spuiterij een industriële activiteit is, die helemaal niet thuishoort in een woonwijk. Zij vrezen stof-, stank- en geluidsoverlast en zijn bang voor eventuele vergiftigin gen of ontploffingen van of door de autolakken. De bewoners klagen ook over stan koverlast bij het bijvullen van de opslagtanks. "Iedere keer als de tanks gevuld worden is het weer een ondraaglijke situatie. Dan moeten we weg uit de huiskamer. Je krijgt er hoofdpijn en misse lijkheid van", aldus één van de bewoonsters. Zij vrezen dat dit met de uitbrei ding van de tankcapaciteit nog veel erger zal worden. Ook vra gen zij zich af of een tank van 12.000 liter wel nodig is, aange zien er een paar honderd meter verderop nog een verkooppunt is van hetzelfde concern (Shell) dat ook Rijnland van benzine voor ziet. In het verplaatsen (ongeveer 13 me ter verderop) van de uitlaatpijpen van de benzinetanks zien zij geen oplossing voor het voorkomen van stankoverlast. "Misschien is het mogelijk de pijpen richting Rijn te leiden, dat zou pas een oplossing zijn" aldus één bewo ner, de heer Kukler. Procuratiehouder en algemeen be drijfsleider J. P. J. Ramb wijst er op dat gebruik wordt gemaakt van geluidsarme compressors en dat er een installatie zal komen die stankoverlast moet tegen gaan. "Er komt een installatie die optimaal kan functioneren met een maximale veiligheid. Ik heb de spuiterij nodig. Als ik een spuiterij bouw dat liggen we ook zover beneden de hindergrens dat van feitelijke hinder geen sprake zal zijn". Ook wat de opslagtanks betreft ziet Ramb geen enkel risico. "Al wordt de pomp ondersteboven gereden, dan zitten er nog bo- demkleppen in die de tank be schermen". Er is om bedrijfseco nomische redenen voor een spui terij gekozen die centraal ge bouwd moet worden, daar waar magazijn en garage al aanwezig zijn. Ook garagebedrijf Rijnland uit Leiden gaat van de spuiterij gebruik maken als die er komt. De bewoners hebben al jaren ge leden via bezwaarschriften aan Het parkeerterrein achter Rijnland in Leiderdorp waar de spuiterij gebouwd zou moeten worden. Op de voorgrond de tuinen van de omwonenden. ken zich uit voor het voorstel van B en W terwijl de PvdA en D'66 alsmede Werkend Wassenaar vóór een totaalplan stemden. Overigens leverde mevrouw Van der Heiden (Werkend Wassenaar) gisteravond ernstige kritiek op het beleid van het gemeentebe stuur rondom deze kwestie. Van der Heiden diende namelijk in de begrotingsvergadering van de cember j.l. een motie in met het verzoek aan B en W om een to taalplan voor de verbetering van de wijk voor juni a.s. aan de raad voor te leggen. Deze motie werd door de raad aanvaard. Burge meester en Wethouders kwamen echter tot de conclusie dat beter afgezien kan worden van een to taalplan, en dat het beter is de verbetering straat voor straat aan te pakken. Dit is gebeurd na overleg met de betrokken bewo ners. Van der Heiden herinnerde de raad eraan dat al zeven jaar geleden in de wijk Oostdorp een enquete werd gehouden. Daarop reageer de 85% van de bewoners. Maar er gebeurde niets. In december aanvaardde de raad een motie voor een totaalplan. Nu, enkele maanden later, komt het college met een straat-voor-straat plan. De motie is dus niet uitgevoerd, zo bracht Van der Heiden haar ongenoegen onder woorden, en ze besloot met de felle uithaal, "Blijkbaar is de wijk Oostdorp alleen maar van belang in de ver kiezingstijd". Wethouder Dingstee antwoordde dat het gemeentebestuur, na overleg met de actieve buurtver eniging Oostdorp, tot de conclu sie is gekomen dat een straat- voor-straat verbetering sneller kan worden uitgevoerd dan een totaalplan. In juni zal een schema gereed komen, waarin de volgor de van de verbeteringen zal wor den vastgelegd. de hand van het daar geldende bestemmingsplan Ockenrode geprotesteerd tegen het bedrijf op zich. De gemeente had in eer ste instantie het gebied een openbare bestemming toebe dacht. Dit werd later gewijzigd in de bestemming "garage". Toen kwam de buurt in opstand. De buurtbewoners zagen ook meer in een speelplaats voor kinderen op de plaats waar nu nog het par keerterrein (eigendom van Rijn land) is en waar de spuiterij moet komen. De bezwaren werden uit eindelijk afgewezen door de Kroon waarmee de weg om uit te breiden voor Rijnland in feite werd vrijgemaakt. Ramb vertelt dat het parkeerterrein bebouwd moet worden omdat anders het renteverlies nog groter wordt. Het terrein zoals het er nu bij ligt is niet meer nodig, omdat de vet laag van de nieuwe auto's nu in Amsterdam verwijderd wordt. Bij het aanvragen van de hinder wetvergunningen is de bewoners duidelijk geworden wat de plan nen zijn, met een heftige reactie en een snelle handtekeningenac tie als gevolg. Voordat Rijnland echter de hinderwetvergunning heeft gekregen is men al driftig bezig met het veranderen van het pompstation. Volgens gemeen tewoordvoerder Peters is dit mo gelijk omdat het hier enkel om een "wijziging" gaat. Mocht de hinderwetvergunning om welke reden dan ook worden afgewe zen, dan moet het pompstation weer in oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Met de andere punten mag nog niet be gonnen worden omdat het dan een "uitbreiding" betreft. De bewoners vinden het een on juist beleid van burgemeester en wethouders van Leiderdorp dat zij toestaan dat zonder vergun ning verbouwd mag worden. "Hoe is er controle mogelijk als de gemeente nu al meewerkt om de zaak te versnellen. Het is toch een onjuist beleid als je ziet wat hier voor bezwaren tegen zijn?" aldus de door de bewoners in de arm genomen advocaat W. Slui ter. De actievoerders zijn bang dat ze door de werkzaamheden die nu al plaatsvinden later voor een voldongen feit komen te staan. Peters merkt op dat buiten de be zwaren tegen het bestemmings plan de gemeente nooit klachten gehoord heeft. "Na 7 jaren proce deren tegen het bedrijf en buurtacties zeggen zij bij de ge meente dat hun niets bekend is over klachten Dat is toch onge hoord!", aldus mevrouw Kukler. Het bedrijf en de bewoners ver wachten dat het een slepende zaak kan worden die tot aan de Kroon kan worden voortgezet. De bewoners willen in ieder geval doorvechten wanneer de ver gunningen worden afgegeven. Ramb wil desnoods wel verhuizen als hij een ander "gunstig" terrein van de gemeente krijgt. Dat zou dan naar zijn wens 4000 vierkante meter groot moeten zijn (de hui dige oppervlakte plus het par keerterrein). vDe gemeente heeft daar geen plaats voor. Ook bij Rijnland in Leiden op de Vijf Meilaan niet", aldus Ramb. De gemeente meldt echter dat er nooit onderzocht is of er al dan niet plaats is voor een dergelijk bedrijf elders in Leiderdorp. ZOETERWOUDE - De activitei tencommissie van de Eendekooi in Zoeterwoude blijft bijzonder actief. Morgen wordt er zowel voor jong als voor oud iets geor ganiseerd. Om 14.00 uur is er voor de jeugd een filmmiddag. Na het succes van "Samson en de stro pers", zal woensdagmiddag de film "Stevie, Samson en Delilah" worden vertoond. Voor de ouderen is er 's avonds een klaverjasavond. Tevens kan er worden gesjoeld. De aanvang is bepaald om 20.00 uur. WASSENAAR - In Wassenaar wordt een commissie "huisves ting gemeentelijke diensten" in gesteld. De gemeenteraad ging gisteravond met dit voorstel van Burgemeester en Wethouders akkoord. Overigens kon de raad zich over het algemeen goed vin den in de uitgangspunten die B en W hadden opgesteld omtrent het vraagstuk van de huisvesting van de gemeentelijke diensten. Zoals bekend moet volgens die uit gangspunten "De Paauw" be stuurscentrum blijven; de nieuwbouw zal zo mogelijk de zes miljoen niet mogen overschrij den; en de burgerij zal in een zo vroeg mogelijk stadium gelegen heid krijgen haar mening ken baar te maken. Over het al of niet inschakelen van een extern ad viesbureau bleven de meningerl in de raad verdéeld. De raad stemde ook in met het aanleggen van een speelveldje, in het weiland bij de flats van de Dirk de Raetlaan. De bedoeling daarvan is een eind te maken aan het voetballen in de groenstrook bij de flats. Overigens zal die groenstrook speelterrein voor kleinere kinderen blijven, maar wel verboden worden voor het uitlaten van honden. Het nieuwe speelveldje zal bereikbaar wor den gemaakt door twee vlonders en er zullen verplaatsbare kan- teldoelen worden geplaatst. Nieuw leesonderwijs gericht op herkenning van klanken OEGSTGEEST/LEIDEN - De naam Annie Keupers-Makkink is nog geen wijd en zijd beroemde. Maar de kleuters van de Leidse Prinses Marijkekleuterschool aan de Ant. Duijcklaan kennen haar en vragen zelfs of zij de moeder van Mik en Mak is of ook in "Klankdorp" woont. Want de kinderen van deze school zijn de eerste Leidse kleuters die hun voorbereidend leesonderwijs krijgen met de door haar ge schreven methode: "Klank dorp". En het nieuwe van die methode zit niet alleen in het feit dat ze in één lijn aansluit bij een, ook door haar geschreven, leesmethode voor de eerste klas van de lagere school, die Letterstad heet. Ook inhou delijk is haar manier om kleuters met letters en woorden in aanra king te brengen opmerkelijk. De methode "Klankdorp" heeft als achtergrond het verhaal van de bewoners van dit dorpje, die nog alleen maar klanken kennen, van letters nog geen weet hebben en daarom wel graag naar Letterstad willen waarvan de sleutel van de .toegangspoort echter een tijdje zoek is. En dat geeft de schrijfster mooi de gelegenheid om de be woners van "Klankdorp" allerlei dagelijkse gebeurtenissen te la ten beleven waarbij de toehoren de kleuters met verschillende let terklanken in kontakt worden gebracht. "Juist die begrippen worden de kleuters aangeboden die later vaak de leesproblemen veroor zaakten", aldus Annie Keupers. "Vooral het begrip van wat links is wordt spelenderwijs de kinde ren bijgebracht". Het bleek na melijk dat dikwijls leesproble men ontstaan omdat kinderen volkomen vreemd staan tegen over het feit dat een te lezen regel woordjes links begint. En dat had dan ook gevolgen voor het leren schrijven van tweeletterige klan ken zoals /ui/, 6ei/, li el en /au/. "Maar het is helemaal de bedoeling niet dat kleuters al leren lezen en schrijven", zegt zij. Daarom richt het onderwijs aan hen zich ook op de herkenning van de klanken. En het opmerkelijke is dan dat in de plaatjes waarin deze worden aangeboden vagelijk de toekom stig te leren letters te herkennen zijn. Zoals de h in het hijgstoeltje (de h heeft de vorm van een stoel tje, waarop de burgemeester uit rust. Het hijgen van hem is een uitstoten van de h) van burge meester Hakkeplak van Klank- dorp. Of de v in de uitbeelding van een vogeltje met uitgeslagen wieken. Hierbij wordt het klankbegrip voor de kleuters helemaal verbonden met de toekomstige letterkennis. Want de kinderen wordt bij de behandeling van de v gezegd hun handpalmen zo tegen elkaar te houden dat de pinken naar voren wijzen e.i de fluimen tegen de stembanden drukken. Zo vor men de handen niet alleen de vleugels van de vogel maar ook de letter v en de kinderen voelen dat bij het uitspreken ervan de stembanden gaan trillen. Het grootste verschil met de later te leren f is dan meteen gegeven omdat als je /fffI zegt de stem banden niet meetrillen. Vanuit die benadering heeft zij ook kritiek op de televisieserie Se samstraat. "Prachtige serie hoor, maar als die een slang toont en er /es/ bij zegt moeten de kinderen twee dingen leren omdat ze geen /es/ maar Isssl bij de s horen". In dezelfde lijn vindt zij ook dat veel ouders het hun kinderen extra moeilijk maken. "Als je de naam van een kind met hoofdletters schrijft moet het kind én de hoofdletters én de schrijfletters leren en dat is in het begin onno dig gecompliceerd". De Enschedese schrijfster is acht jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van een leesme thode voor de eerste klas van de lagere school. Daarbij kwam zij in kontakt met een werkgroep on der leiding van H. J. Kooreman, die zich ook met deze problema tiek bezig houdt. Uit de samen werking, waarbij de weten schappelijke systematiek hele maal door Kooreman werd ver zorgd, ontstond de leesmethode Letterstad, die twee jaar geleden verscheen. Bij het gebruik hiervan in de eerste klassen van de lagere school werd de behoefte gevoeld aan een methode, die de kinderen hierop voorbereidde. De methode Klankdorp, die twee maanden geleden verscheen, doet dat en Dinsdag Gerard Brandtstraat 6, informatieai Baha'i gem., 20 uur. Breehuys, ingang Schoolsteeg, Wei zen Advies Centrum, woe. van 10-12 Nieuwe Rijn 20a, vrouwencafé, 21 NVSH-trefcentrum, middelenverki bibliotheek, filmverhuur, 20-21 KWJ. Bew. Werkende Jongeren, No< einde 2a, geopend ma. tm vr. van 1( uur, klachtenspreekuur, di. 17-20 uu LAK-theater, uitvoering Ver. Duits f derenden "Dr. Pfiffikus", 20.30 uur. Antonius Clubhuis, Lange Mare 43, eenkomst Leidsche Ver. van Postze verzamelaars, 20 uur. Lakenhal, lezing over Unie van Utre 20.15 uur. Vrouwenhuis, Nieuwe Rijn 20a, av< over "Vrouwen en geestelijke gezo heid", 20 uur. Filmhuis, avond over ontwikkelingei Duitsland, 20 uur. Parlement, PvdA Europese ver zingsavond, 20 uur. Staalwyk, gemeentelijke voorlicht avond over herbestrating, 20 uur. Stadhuis, cie. Volkshuisvesting, 20 u Woensdag Nieuwe Rijn 20a, vrouwencafé, 2lP IJshal, optreden Gruppo Sportivo, Terrein Groenoordhallen, circus M kenie, 15 en 20 uur. Sportcomplex Haasbroek, Zoeterwo de, receptie v.v. SJZ, 18-19.30 uur. Donderdag 'd: Terrein Groenoordhallen, circus Mi kenie, 13.30 en 16 uur. Vrijetijdscentrum (in Filmhuis), fil "Pentimento", 21 uur. LAK-Theater, theatergroep Bakuba m -^n "Oe'ma", 21 uur. De Lindehoeve, Voorschoten, dau' trappen, vertrek 6 uur. Koetshuis, Oud-Poelgeest, Oegst, melvaartsbal volksdansen, 19 uur. Volkshuis, Haarlemmerstraat Femke, ontmoetingscentrum vrouwen, 9.30-12.30 uur. APOTHEKEN j" De avond-nacht-en zondagsdienst d( apotheken in de regio Leiden, word waargenomen van 18 tot 25 mei (inclu sief Hemelvaartsdag): Haven Apotheek Haven 18, Leiden, tel. 071-120085; Apd theek Beker, Kempenaerstraat 1 l] Oegstgeest, tel. 071-153274. Indien hjet na 11 uur's avonds niet med mogelijk is met het openbaar vervoa naar de apotheek te komen, kan men uil sluitend voor spoedrecepten van ee| taxi, tel. 122444 gebruik maken. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel ten nootden van de Rijn 134604; tel. te] zuiden van de Rijn 121753. Leiderdorp/Zoeterwoude Rd. - Ge zondheidscentrum Leiderdorp, Bei kenkade, tel. 410131, spreekuur ma. tIn do. van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis. Lijtweg 7, te 154500. Voorschoten - Gezondheidscentrum v.d. Waaslaan tel. 4641. Warmond-zr S. Posthuma, Kagerpleii 308, Sassenheim, tel. 02522-11463. SOS-dienst Telefonische hulpdienst, telefoo 071-125202. Voor allen die in moeilijk heden verkeren. Dag en nacht bereik baar. Vertrouwelijk. Burgerraadsman Koornbrugsteeg 7, telefoon 143171 (kar tooruren). Spreekuren ma., di. 11.00-12.00 uur, do. 18.30-20.00 Rechtswinkel Juridisch Adviesbureau, Noordeinde 2 (voormalige marinecomplex), 13Ö775, voor advies op gebied v: nen, werken, uitkeringen en belastii gen. Geopend: maandag en woensda van 10-12.30 uur, dinsdag en donderda van 18.30-20.30 uur, donderdagavon spreekuur klachten over politie. Bureau Rechtshulp Bureau voor Rechtshulp, Herengrach 50, tel. 123942. Spreekuur 10-12.30 uur, woe 13.30-16 uur dc 18.30-20.30 uur. Sociale raadsvrouw Spreekuren sociale raadsvrouw. Bir fienstad: Gerecht 10, woe. 17.00-18.0 uur, Noord: Van Hogendorpstraat 36, 10.30—11.30 uur, Kooi: Driftstraat 49a, di 10.30-11.30 uur, Morskwartier. Buurt huis Morskwartier, Topaaslaan tel 761196, woensdag 10-11 uur, Tuind stadwijk: Herenstraat 45, vrijdag vai 10.30-11.30 uur. Dierenhulpdienst Anna Paulownastraat 15, Leiden. Voo hulpverleningen aan verongelukte kat ten, vogels e.d. in de gemeenten Leiden Leiderdorp en Oegstgeest. Dag en nach bereikbaar, tel. 134687. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch Dagblad B.V. Hoofdredacteur Han Mulder. Hoofdkantoor: Leiden - Witte Singel 1. Postbus 54 - Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgel den uitsluitend giro 28884. Telefoon; 071-144941. Nabezorging van 18.00 -19.30 u. Zaterdag van 16.00 - 18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in gesprek 071-210221. Kwartaalabonnement 43,05 Kwartaalabonnement per post 60,90 Jaarabonnement 160,70 Jaarabonnement per post ƒ232.10 Losse nummers 0,60 Abonnementsgelden by voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten. Annie Keupes-Makkink begon acht jaar geleden met de ontwikkeling van de nieuwe leesmethode. De kleuters vragen nu of zij de moeder van Mik en Mak is en in Klankdorp woont. resulteert gelijktijdig in één doorgaande lijn van lees- en spellingonderwijs vanaf de kleu terleeftijd tot aan de tweede klas van de lagere school. En de werk groep is al weer bezig die lijn ook tot en met de derde klas door te trekken. Behalve de leesmethoden zijn van haar inmiddels ook tien verha lenboekjes voor de leerlingen van de eerste klas van de lagere school verschenen en een viertal verhalen naast Klankdorp, voor de leeshoek van de kleuter school, zijn ter perse. Voor ou ders en belangstellenden in haar methode van voorbereidend leesonderwijs staan vanavond de deuren van de Prinses Marijke- school in Leiden wijd open. HANS SONDERS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 2