LEIDSCH IS DAGBLAD Meuten moet opnienw terecht staan Krakers uit raadzaal verwijderd Kabinet zal in belangrijke mate aan wensen CDA tegemoet komen' JLnieldhoven vandaag hel V MSHIONS Schaatsplank op weg: direct inbeslagneming FRACTIES VAN CDA ONEENS OVER BELEID KERNWAPENS Onderzoek industrielanden naar alternatieve energie DINSDAG 22 MEI 1979 OPGERICHT 1 MAART 1860 35864 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Xf-J 4 weken lang ILEIDSCH DAGBLAD V ter kennismaking voor de HALVE PRIJS Ik ga liever met over 1 nachl ijs en wil het Leidsch Dagblad eerst 4 weken voor hall geld en dan kunt U mij aansluitend als abonnee noteren Ik beslis meieen en U kunt mi| m i v. heden als abonnee noleren en ik krijg dan de eerste 2 weken de krant gratis Naam: Adres: Woonplaats Gironr Hok|e aankruisen en bon ingevuld in een open enveloo zonder postzegel opsturen naar Leidsch Dagblad Antwoordnummer 214. 2300 VB Leiden en de krant komt in de bus DEN HAAG lANP) - CDA-fractie- voorzitter Lubbers vertrouwt er op dat het pakket 1 juli-maatre gelen van het kabinet ter bijstu ring van de bezuinigingsoperatie in belangrijke mate tegemoet zal komen aan de wensen van zijn fractie. Hij is dan ook niet bang dat verdeeldheid in het CDA zal ontstaan als morgen wordt ge stemd over de motie-Den Uyl, die de regering vraagt af te zien van korting op de sociale uitke ringen per 1 juli. Met steun van enkele 'linkse' leden van de CD A-fractie zou deze mo- Leidsch Dagblad Geen krant bezorgd? Bel dan Maandag t/m vnjdag van 18.00-19.30 uur Zaterdags van 16.00-18.00 uur. Uitsluitend tel. 071-211515 of 210221 Klacht van ds. Metiary tegen krant ASSEN (ANP) - De voorzitter van de Zuidmolukse eenheidsbewe ging Bad an Persatuan, ds. S. Me tiary, heeft bij de raad voor de journalistiek een klacht inge diend tegen de Drentse en Asser Courant De klacht is mede onder tekend door het landelijk comité Zuid-Molukken (LAC). De krant publiceerde vorige week een bericht over het toenemend alcoholgebruik in Nederland on der de kop: "Werklozen, vrouwen en Molukkers in Drente aan drank". De indieners van de klacht vinden deze voorstelling van zaken in strijd met de-werke lijkheid, racistisch en discrimi nerend voor de in de krantekop genoemde groepen. Zij menen dat de pers door een dergelijke berichtgeving structurele problemen creëert en in stand houdt, omdat deze negatief werkt op bijvoorbeeld de kansen van de in het bericht genoemde groepen op de arbeidsmarkt tie het halen en dat zouden de coalitie-partners CDA en VVD bijzonder vervelend vinden. Lubbers denkt echter dat die si tuatie nu "theoretisch" is gewor den. Voor het CDA is die korting alleen aanvaardbaar als ook de hogere inkomens (vanaf 50 mille) iets inleveren door middel van een wettelijke aftopping van de prijscompensatie. Dit is echter voor de VVD onaanvaardbaar. In de uitzending van KRO's radio- aktualiteitenrubriek Echo zei Lubbers vanmorgen dat "de ele menten zoals door de CDA-frac tie naar voren gebracht, inder daad in het pakket voor 1 juli herkenbaar zullen zijn". Dit betekent dat voor de 'dissiden- DEN HAAG (ANP) - Als de po litie jongens en meisjes be trapt op het gebruik maken van een schaatsplank op de openbare weg. zal in alle ge vallen de plank in beslag worden genomen. Boven dien kan wegens overtreding van de wegenverkeerswet een boete worden opgelegd. Cruyff naar Los Angeles DEN HAAG (ANP)-Johan Cruijff heeft in principe overeenstemming bereikt voor zijn overgang naar Los Angeles Aztecs. Hij zal zater dag a s. in de uitwedstrijd van de club van Rinus Michels tegen Atlanta zijn debuut voor Aztecs maken. Het contract heeft een looptijd van een jaar met een op tie voor dezelfde termijn. De advocaten van Cruijff en declub uit Los Angeles leggen momen teel de laatste hand aan het con tract. ten' in de CD A-fractie de nood zaak vervalt om het kabinet op de vingers te tikken, door de motie van oppositieleider Den Uyl te steunen. Deze CDA'ers kunnen immers akkoord gaan met kor ting op de uitkeringen, als wordt afgetopt. Lubbers: "Een belang rijk element in de inbreng van de zijde van het CDA was juist de samenhang van de maatregelen. Die moties die ervan uitgaan dat die samenhang er niet is, zullen daarom moeilijk de steun van de fractie krijgen". Hij vreest dan ook niet een situatie waarin de regering de onwillige CDA'ers in het kabinetsspoor zal hoeven trekken door de motie onaan vaardbaar te noemen. die tot enkele tientallen gul dens kan oplopen. De procureurs-generaal bij de vijf gerechtshoven in ons land hebben dit als uit gangspunt genomen voor het landelijk vervolgingsbeleid inzake gevaarlijk gebruik van de schaatsplank. Tegelijkertijd, aldus een me dedeling van het ministerie van justitie, is een landelijke richtlijn vastgesteld voor het vervolgen van knutse laars die de spoorbreedte van hun auto hebben veran derd. Door deze veranderin gen wordt de auto minder veilig. Ook beantwoordt het voertuig dan niet meer aan de type-goedkeuring, waar voor het kenteken is afgege ven. Justitie en politic zullen stren ger hiertegen gaan optreden, waarbij boetes geeist zullen worden tot maximaal twee honderd gulden. In alle ge vallen worden de middelen waarmee de spoorverbete- ring is aangebracht in beslag genomen, in ernstige gevallen tot en met de wie len, aldus het ministerie. De Amerikanen welen wat „cool" is McGregor brengt een range machtig-sportieve mannen-modeJacks, cotton broeken, polo-shirtsZie al dat gezellige wat mode-maker McGregor bij Veldhoven heeft afgeleverd j Winkelcentrum "Lange Voort" J Irislaan 53, telefoon 071 151658 (Oegstgeest Aanslag op Turk lijkt wraakactie UTRECHT (ANP) - Dc Utrechtse politie heeft in verband met de poging tot moord op de26-jarige Turk Mustafa Eskici (op 17 mei) een derde verdachte aangehou den. Het isde46-jarigeTurk N.C., vader van de op 18 maart doodge schoten Muzaffer C. De Utrecht se politie vermoedt dat hij twee Utrechters opdracht heeft gege ven om Eskici in zijn woning dood te schieten De poging tot moord lijkt daarom een wraakac tie. Het slachtoffer overleefde de aan slag. hoewel de kogel het lichaam slechts enkele centimeters naast het hart binnendrong. Na een uren durende operatie kon de kogel verwijderd worden. Eskici is nu buiten levensgevaar en kon door de politie worden verhoord. Direct na de aanslag werden vo rige week al de vermoedelijke schutter B V (19) en een mede plichtige. C C. (28) aangehouden. Pieter Menten. DEN HAAG (ANP) - De 79- jarige kunstverzamelaar Pieter Nicolaas Menten uit Blaricum zal opnieuw te recht moeten staan op verdenking van oorlogs misdrijven in Polen ge pleegd. Dit heeft de Hoge Raad vandaag beslist. De rechtbank in Den Haag oor deelde op 4 december vorig jaar dat Menten in het begin van de jaren vijftig vervolgd had moeten worden en niet pas in 1976. De Hoge Raad heeft het Haagse vonnis vernietigd en de zaak Menten voor eeil nieuwe behan deling verwezen naar de recht bank in Rotterdam Met de vernietiging van het Haagse vonnis door de Hoge Raad is Menten niet automatisch weer in hechtenis. De Hoge Raad be paalde dat daarvoor opnieuw een bevel tot in hechtenis neming moet worden uitgevaardigd. De Hoge Raad heelt de belangrijk ste bezwaren van de officier van justitie, mr. R. Schimmel, tegen het vonnis erkend en het hele vonnis vernietigd. Dat Menten in 1952 van de minister van justitie heeft vernomen dat hij niet meer vervolgd zou wor den is niet aangetoond. Ook heeft de rechtbank volgens de Hoge Raad ten onrechte verwezen naar de rechten van de mens, zoals op genomen in het verdrag van Ro me. De bepaling daarin dat ie mand binnen een redelijke ter mijn moet worden berecht heeft volgens de Hoge Raad slechts de bedoeling te voorkomen dat ie mand lange tijd onder de druk van vervolging leeft. Menten heeft 24 jaar vrij en ongestoord in ons land kunnen rondlopen. De advocaat van Pieter Menten, mr. L. van Heijningen, heeft namens zijn cliënt laten weten dat deze "bereid en in staat is" opnieuw zyn verdediging tegen de be schuldigingen van oorlogsmis daden te voeren. "De heer Men ten heeft het volste vertrouwen in de goede afloop van dc zaak", al dus mr. Van Heijningen, die zijn cliënt ook in het nieuwe proces zal bestaan. Wisselvallig Eerst veel bewolking met regen, mor gen overdag van het zuidwesten uit op klaringen. Minimumtemperaturen cir ca 10 graden. Middagtemperaturen omstreeks 16 graden. Vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. (Opgemaakt om 11.15 uur). 23 MEI Hoogwater te Katwijk om 1.54 en 14.26 uur, laagwater om 9.59 en 22.40 uur. DEN HAAG (GPD) - De CDA-frac- ties in Eerste en Tweede Kamer blijken het volstrekt oneens te zijn over het kernwapenbeleid van de regering. Tijdens het de- fensiededat in de Eerste Kamer wees CDA-senator Gooden van daag de opstelling van de CDA- fractie in de Tweede Kamer ten aanzien van de beperking van atoomtaken voor de Nederlands krijgsmacht in onverholen ter men van de hand. Gooden richtte zich daarbij in hel bijzonder tegen de uitspraak van de Tweede Kamer, enkele maan den geleden, dat het 155 mm ge schut van de landmacht niet ook een atoomtaak zou mogen krij gen. Het betrof toen een juist door het CDA ingediende mo tie. Deze uitspraak heeft volgens de CDA-fractie in de Eerste Kamer ..geen wezenlijke betekenis" voor het terugdringen van het gebruik van atoomwapens. Er moet volgens Gooden onder scheid gemaakt worden tussen de ontwikkeling van atoomla dingen en van de middelen waarmee die worden afgescho ten. De CDA-fractie in de Eerste Kamer trekt de politieke wijsheid van uitspraken die ten doel heb ben de regering aan banden te leggen ernstig in twijfel", aldus Gooden. Dok in het algemene oordeel over het kernwapenbeleid van minis ter Scholten van defensie blijken de Eerste- en Tweede-Kamer fracties van het CDA totaal ander te denken. De senatoren zeggen volledig met dat beleid te kunnen instemmen, terwijl de Tweede- Kamerfractie juist grote kritiek heeft. Demonstratie in Leiden (Van onze verslaggevers) LEIDEN - Een grote groep kra kers heeft gisteravond de vergadering van de Leidse gemeenteraad verstoord met een demonstratieve actie in dc raadzaal. De krakers ver grendelden de toegangsdeur van het stadhuis en onder braken op de publieke tribu ne de raadszitting. Na enkele schorsingen liet loco-burge meester mr. C.J.D. Waal de tribune door de politie ont ruimen. De gemeenteraad reageerde vrij rustig op de onverwachte ac tie. Bij de eerste onderbre king verliet een groot deel van de raadsleden de zaal. Pas na dat verzoeken aan de actie- Het kettingslot waarmee de deur van het stadhuis herme tisch was afgesloten. voerders om zich van verdere verstoring te onthouden geen succes hadden liet loco-bur gemeester Waal de politie op roepen. Tijdens de schorsing probeerde PSP-raadslid mevrouw Pas- schier de krakers vanuit de raad zaal te bewegen vrijwil lig de publieke tribune te verlaten en vanavond de raadscommissie volkshuis vesting bij te wonen. Zij be loofde de eisen van de krakers daar aan de orde te stellen. Vanwege de schorsing ont nam loco-burgemeester Waal haar echter de microfoon. Inmiddels aanwezige politie mensen in burger probeerden op hun beurt eerst de krakers vrijwillig tot vertrek te bewe gen. Na enkele mislukte po gingen en verdere ordever storingen door de demon stranten sommeerde loco burgemeester Waal formeel ontruiming. Opgeroepen geüniformeerde politie ge- boodt de actievoerders daar op de publieke tribune te verlaten. Een deel van de actievoerders verliet de raadszaal vrijwillig, anderen werden door de poli tie met enige aandrang uit het stadhuis gezet. De krakers onthielden zich buiten het stadhuis van verdere actie. Terwijl de gemeenteraad de vergadering voortzette, knip ten agenten de vergrendelde toegangsdeur met een knip tang open. Het stadhuis - en de publieke tribune - bleven uit voorzorg enige tijd geslo ten. (zie ook pagina Leiden) Demonstrerende krakers worden door de politie van de publieke tribune in de raadzaal verwijderd. PARIJS (ANP) - Nederland gaat deelnemen aan zeven onderzoeks projecten die ten doel hebben de afhankelijkheid van de geïndus trialiseerde landen van olie te verminderen. De projecten zul len worden uitgevoerd in het ka der van het Internationaal Ener gie Agentschap. De twintig IEA landen waren de afgelopen twee dagen in Parijs bijeen om de energiesituatie te bespreken. Nederland neemt deel aan alle vier projecten die beogen waar mo gelijk olie te vervangen door steenkool, en drie van de acht die betrekking hebben op oliewin ning, geothermische energie, energieopslag en zonne-energie. Met Canada, Denemarken, West- Duitsland, Italië, Zweden en de Verenigde Staten neemt Neder land deel aan een project dat beoogt krachtstations die zijn Lubbers over pakket 1 juli-maatregelen: ontworpen voor olie zodanig om te bouwen dat de helft van de be nodigde brandstof steenkool kan zijn. Het derde project beoogt de uit stoot van stikstofoxyde die ont staat bij het verbranden van steenkool te verminderen. Het vierde steenkoolproject heeft ten doel een nieuwe verbrandings methode voor steenkool te ont wikkelen waardoor, dankzij een lagere verbrandingstempera- tuur. de ontwikkeling van scha delijke verbrandingsstoffen wordt beperkt. (zie ook pagina 21 'Meer controle nodig gedrag motorrijders' ZWOLLE (ANP) - De politiecon trole op het gedrag van motorrij ders verdient een extra accent Dit is de opvatting van adjudant F. Warrink, de nieuwe comman dant van de rijkspolitie verkeers- groep in Overijssel. Op grond van zijn ervaringen bij de algemene verkeersdienst van de rijkspolitie vertelt adjudant Warrink dat er een jonge generatie motorrijders is gekomen, die het niet zo nauw neemt met de verkeersregels: "Ze trekken zich bijvoorbeeld niets aan van de wygindeling. passeren links en rechts en dat vaak met een zeer hoge snelheid. Het zijn net projectielen". Adju dant Warrink wil best aannemen dat motorrijden voor jongeren een fijne bezigheid is. maar dat mag naar zijn overtuiging hen niet brengen tot onverantwoorde vrijheid. De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) wil op nieuw met regering werkgevers om de tafel gaan zitten om te praten over beidstijdverkorting. De FNV sluit niet uit dat over dit punt meerjarige cao's kun nen worden afgesloten. FNV voorzitter Wim Kok (foto) deelde dit gisteravond mee op een persconferentie na af loop van de federatieraad. PAGINA 21 Tatoeage van honden wordt dit jaar verplicht PAGINA 7 Weinig hoop meer voor John Spenkelink PAGINA 9 Jan Zwartkruis op de harde lijn PAGINA 13 Boksgala financieel fiasco PAGINA 15

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 1