Met cheques wordt geknoeid Verbeterde opvang van bewoners in Cortona Leidse criminoloog drs. Toornvliet stelt onderzoek in: LEZERS SCHRIJVEN Ongerief postkantoor Gerestraat verholpen VANDAAG feestelijke opening vanVanDuuren's nieuwe tapijtzaak, Hooigracht 18. van Duuren B.V. vanvolTpngttpd.' ZATERDAG 19 MEI 1979 LEIOEN LEIDEN - Je betaalt met een che que en de ontvanger knoeit met het ingevulde bedrag. De frau deur krygt op die manier soms enige honderden guldens meer dan de bedoeling was van de per soon die de cheque uitschreef. Dit is één van de minstens tien verschillende vormen van che quefraude die in Nederland be kend is. Chequefraude is een tamelijk nieuwe vorm van criminaliteit in Nederland. Het komt de laatste tijd geregeld voor dat de ontvan gers van girobetaalkaarten het uitgeschreven bedrag verande ren. De postgiro zal de rekening houders hierover binnenkort in een advertentiecampagne waar schuwen. Volgens de Leidse cri minoloog drs. L.G. Toornvliet hebben veel rekeninghouders niet eens in de gaten dat ze op een dergelijke manier worden opge licht. "Het gaat vaak om betrek kelijk kleine bedragen die pas na lange tijd van de rekening wor den afgeschreven. Deze zomer wordt door het crimi nologisch instituut van de Leidse universiteit een onderzoek afge sloten naar de criminaliteit met cheques in Nederland. Eén van de medewerkers aan het project is de Leidse criminoloog drs. Toornvliet. "De mensen zijn te laks met hun betaalkaarten. Daardoor kan er te veel met cheques worden gef raudeerd", is een voorlopige conclusie van drs. Toornvliet die nog niet het achterste van zijn tong wil laten zien als het om de resultaten van het onderzoek gaat. De wetenschapper wil eerst aan de geldverstrekkers die het onderzoek mogelijk maken de resultaten aanbieden. Het Leidse onderzoek naar oplichting met cheques en girobetaalkaarten wordt gesubsidieerd door de gi rodienst en Nederlandse banken. Doordat andere werkzaamheden veel aandacht opeisten van de wetenschappers van het crimi nologisch instituut, bleef een groot aantal gegevens enige tijd in een la liggen. "Maar", zegt drs. Toornvliet, "binnen een paar maanden moeten de resultaten op tafel liggen". De postgiro is inmiddels bezig met een nieuwe methode om mis bruik van de giropas tegen te gaan. Bij dit experiment wordt een geheim nummer in een me talen strip op de achterkant van het giropasje geslagen. Alleen de rekeninghouder kent dit num mer. Via een speciaal apparaat kan het personeel in de postkan toren het nummer evenwel zichtbaar maken en vergelijken met het nummer dat de klant ver strekt. Misbruik van girobetaalkaarten en pasjes noodzaakt de postgiro tot het nemen van maatregelen. Vo rig jaar werd voor ongeveer twee miljoen gulden gefraudeerd, voornamelijk door professionele vervalsers van girale betaalmid delen. In het buitenland, met name in de Verenigde Staten, is de fraude met cheques en betaalkaarten buitensporig hoog. In Nederland is, mede daarom, gekozen voor een ander systeem. Hier worden betaalkaarten met pasjes ge bruikt, terwijl in Amerika wordt gewerkt met krediet-kaarten. De vraag die de onderzoekers zich daarbij stellen is: "Voldoen de gegarandeerde cheques in die zin dat fraude ermee gering is?". Toornvliet denkt vooralsnog van wel. "Kredietkaarten zullen in Neder land geen hoge vlucht nemen. Ze zijn allereerst alleen geschikt voor mensen met een ruim inko men en ten tweede slaat het hier in Nederland niet zo erg aan". Toornvliet denkt dat de gegaran deerde cheques in Nederland wel degelijk voldoen, maar is van mening dat de gebruiker nauw- keuriiger met dergelijke betaal middelen moet omspringen. "Diefstal van betaalkaarten en het daarbij gepaardgaande onrecht matig gebruik is een erg groot probleem. De kaarten worden gestolen uit auto's, tassen, brie venbussen en door middel van inbraak. Als een cheque is gesto len kan de eigenaar de bank daarvan wel op de hoogte stellen, maar die kan de op zo'n moment onrechtmatige betaling vaak niet of heel moeilijk tegenhouden. Het is daarom belangrijk dat pasje en betaalkaart apart wor den bewaard". De Leidse politie kan hierover meepraten. Vorig jaar werd in de Sleutelstad in ruim 200 gevallen aangifte gedaan van vermissing of diefstal van allerlei cheques. Het viel de Leidse recherche vooral op dat vrouwen aangifte kwamen doen. Dit komt volgens de Leidse politie, "omdat vrou wen doorgaans hun spullen in hun handtasje bewaren. Cheques en pasje zitten op die manier bij elkaar". In het eerste kwartaal van dit jaar waren er bij de Leidse politie 34 gevallen van diefstal of vermis sing van cheques binnengeko men. "Dat is bijna evenveel als in het eerste kwartaal van 1978", al dus een politiewoordvoerder. Maar niet alle gevallen komen te recht bij de politie. Uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van het criminologisch instituut is gebleken dat verborgen crimina liteit met cheques bij met name winkeliers "zeer" groot is. "In slechts 20% van de gevallen is overgegaan tot aangifte bij de politie". THIJS JANSEN LEIDEN - Cortona, het opvang- en begeleidingscentrum voor al leenstaande ouders met kinderen zal ingrijpend worden verbouwd. De verbouwing van het pand aan de Haagweg (kosten: 1,7 miljoen) is noodzakelijk wil dit Fiom-te- huis aan de doelstellingen kun nen blijven beantwoorden. Eén van de problemen bij de inrich ting van een tehuis als Cortona is dat de gezinnen die er worden opgenomen van verschillende grootte zijn. Cortona is van origine een tehuis voor ongehuwde moeders, opge richt door de ZITA-vereniging in 1917, en is lid van de Fiom. Dit is een vereniging van organisaties die hulp, advies en informatie aan ongehuwd zwangere vrouwen of alleenstaande ouders bezig houdt. Zodra blijkt dat opname noodzakelijk is komt de alleen staande ouder in Cortona terecht. De kamers in het centrum zijn (nog) niet berekend op de gezin nen van verschillende grootte die er tijdelijk zijn gehuisvest. Zo heeft een moeder met één kind heel andere woonwensen en -be hoeften als een alleenstaande ou der met vier kinderen. Het probleem wordt door de verbou wing opgelost via de zogenaamde "variabele bewoning". Er is een aantal manieren verzonnen om de ruimte-indeling meer flexibel te maken. De meeste kamers - na de verbouwing heeft Cortona er 31 in plaats van 23 - kunnen on derling worden doorverbonden. Bovendien kunnen door het weghalen van verplaatsbare wanden units worden gecreëerd waarin gezinnen afzonderlijk kunnen leven. Door de nieuwe inrichting is het voor de bewo- LEIDEN - Na een verblijf van bijna twee jaar (21 maanden) in opvangcentrum Cortona heeft Wil Boon (34) een huis toegewezen gekregen van bureau Huisvesting. Zoals wij destijds berichtten woonde Wil Boon met haar drie kinderen op één kamer, hetgeen de gemeente zo'n 400 gulden per dag kostte. Naar aanleiding van het "geval" Boon werden er in de ge meenteraad vragen gesteld over o.m. het overleg tussen Huisvesting en de Sociale Dienst. ners beter mogelijk om wisse lend, in meer of mindere mate gebruik te maken van de ge meenschappelijke voorzienin gen. Directeur Klerx: "Voor de één is het prettig of goed om met medebewoners te maken te heb ben, voor de ander juist niet. Be woners die slechts korte tyd in Cortona verblijven en daar alleen iets voor zichzelf hebben op te lossen hoeven niet geforceerd te worden om met anderen in een huis te leven." Met die filosofie is bij de verbou wing rekening gehouden. Naar mate men verder van de gemeen schappelijke leefruimte woont, bijvoorbeeld op de tweede ver dieping, is het mogelijk meer zelfstandig te wonen. Zo heeft de tweede verdieping een aantal kit chenettes voor bijvoorbeeld jon ge ongehuwde moeders die meer voor zichzelf kunnen leren zor gen. Bescherming staat bij de verbou wing centraal. De stafruimten, die aan de voorkant van het ge bouw worden gesitueerd, funge ren als "buffer". De ingang wordt naar de zijkant verplaatst, waar door een scheiding tussen het staf- en woongedeelte wordt aan gebracht. Alle bewoners zijn op de eerste en tweede verdieping gepland. De houten aanbouw aan de rech terkant verdwijnt. Op die plaats wordt er een nieuwe vleugel op getrokken. Verder wordt het ge bouw vergroot door het plaatsen van een verdieping op de lin kervleugel. Volgens directeur Klerx zijn er nog geen huizen speciaal gebouwd voor het soort hulpverlening dat Cortona wil geven: het bieden van opvang, al dan niet in een cri sissituatie, aan alleenstaande ou ders met kinderen die zich tijde lijk niet in staat voelen zelfstan dig voor hun kind(eren) te zor gen. Dat alleenstaande-ouderschap kan in vel facetten worden bedreigd. Door onkunde van de ouder bij voorbeeld, door het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of door een crisissituatie binnen het huwe lijk. Cortona kan ook een "tus- sentation" zijn voor alleenstaa- den ouders die hun leven anders willen inrichten, voor degenen die -al dan niet juridisch-afstand willen nemen van hun kind(eren). In het centrum kun- Ververstraat Wij als bewoners van de Verver straat willen reageren op het stukje van Jan Rijsdam in het Leids Dagblad van 16 mei jl., waarin mevrouw Hartevelt een aantal uitlatingen doet over wat er maandag 14 mei jl. gebeurd is. Op maandagochtend rond negen uur verschenen er in de Verver straat inderdaad twee politiea genten en een deurwaarder om de mensen die het bewuste pandje gekraakt hadden op straat te zetten. Ongeveer drie mensen uit de straat stonden op een afstandje toe te kijken. Mw. Hartevelt zat aan de overkant van het kraakpand aaij de pic-niktafel toe te kijken. Niemand van ons was zich ervan bewust dat zij zat te wachten om het pand te betrekken. Er was ook niets wat daar op wees. Het verkeer in de straat was even normaal als anders. Absoluut niemand is in de buurt van me vrouw Hartevelt geweest. Voor. de goede orde hebben wij dit nog nagetrokken bij de wijkagent, die op dat moment ook aanwezig was. Wij kunnen ons best voor stellen dat mevrouw Hartevelt zich gegriefd voelt door de ma nier waarop haar door de Leidse Woningstichting een huis werd toegewezen. Ook wij vinden dat de L.W.S. niet moet proberen over de hoofden van mensen die een huis nodig hebben, krakers uit huizen te zetten en Zo mensen Het uit de jaren dertig daterende gebouw van de Cortonastichting.dat vanaf medio oktober ingrijpend wordt verbouwd. nen zowel mannen als vrouwen terecht. In de parktyk is het over grote deel van de bewoners vrouw. Klerx moet gissen naar de oorzaak. Hij vermoedt dat het komt doordat er minder vaders zijn die door maatschappelijke omstandigheden de verantwoor ding voor hun kind op zich (wil len) nemen, dat ze niet zo gemak kelijk hulp vragen of dat ze van het bestaan van voorzieningen als Cortona niet op de hoogte zijn. Het weggaan in een crisissituatie heeft volgens Klerx altyd een functie. Het kan bijvoorbeeld be doeld zijn om de partner te laten zien dat de "durf' om weg te gaan wel degelijk aanwezig is. Daar naast is weggaan uit de eigen om geving in een crisissitquzie cri sissituatie ook vaak een min of meer ondoordachte daad: men vertrekt en schrikt pas daarna. Cortona werkt eraan om het weg gaan wel doordacht te maken. Bewust wordt de sfeer gecreërd om te veranderen. De eigen ver antwoordelijkheid, de kern van de begeleiding, wordt bij de be woner teruggelegd. Vaak aan de hand van de leefgemeenschap: men ziet andere manieren van opvoeden, discussieert er over met de medebewoners, en zoekt met de begeleiders (mentoren) naar manieren om zaken anders aan te pakken. De cliënten moe ten zelf vooral zaken regelen als huisvesting en zelf contact zoe ken met instanties. Alleen in een crisisperiode hoeft dat niet. De cliënten die teruggaan naai' de partner doen dat volgens Klerx "wel op een andere manier. Voor ons hoeven ze niet te scheiden. Gevolg is vaak wel dat ze anders gaan leven, en of dat met of zon der partner is maakt ons niet veel uit. Noem het emancipatie waar wij de bewoners in trachten te stimuleren, alleen is dat een be laden woord". Gemiddeld kan Cortona honderd vijftig cliënten helpen. In 1977 kreeg Cortona 350 aanvragen, het jaar daarop 800. Een stijging die Klerx enigszins kan verklaren door de betere entree die Cortona vorig jaar naar buiten had, ver geleken met 1977. Er zijn twee maatschappelijk werkers spe ciaal belast met de contacten naar buiten toe. Een noodzaak, omdat er alleen al tachtig verwijzende instanties zijn. De staf van Corto na bestaat uit twaalf mentoren, mensen die allemaal een HBO- opleiding vanuit verschillende richtingen achter de rug hebben. De hulpvragers die niet worden geplaatst moeten worden door verwezen naar of andere Fiom- tehuizen, of instanties als Blijf van m'n lijf en het Leger des Heils. Er zijn wel andere op vangmogelijkheden, zij het vaak met minder begeleiding dan Cor tona kan bieden. De gemiddelde verblijfsduur in Cortona is 2l\-± maand. De opnameduur varieert van één dag tot anderhalf jaar. Voordat een alleenstaande ouder in Cortona terechtkomt heeft zich volgens Klerx al een be hoorlijke innerlijke strijd afge speeld. "Er moet heel wat gebeu ren voordat je die stap maakt. Je gaat niet voor je lol in een tehuis zitten, je moet een drempel over. Mensen voelen het als een laatste stap die ze zetten. Bovendien: mensen kunnen moeilijk veran deren, dat moet vaak worden ge forceerd. De tekeningen voor de verbouwing zijn besteksklaar. Het wachten is nog op goedkeuring van finan ciering door Justitie. Voor wat de vervangende huisvesting betreft - de verbouwing neemt zo'n acht maanden in beslag - mikt direc teur Klerx op Leiden. Hij heeft B en W dan ook om medewerking gevraagd. Hijzelf denkt aan de Morspoortkazerne als mogelijke tijdelijke opvang. LEIDEN - ,,Wij blijven volgen hoe veel mensen naar het nieuwe kantoor aan de Breestraat gaan en hoeveel er hier aan de Gere straat komen. Dat hebben we ook aan Den Haag meegedeeld zodat de tijdelijke maatregelen, als het overleg met Den Haag geopend wordt, definitief gemaakt kun nen worden. Alleen kunnen we nu na drie weken nog niet zeggen wat er nodig zal zijn", zegt A. H. Vos, directeur van het postkan toor Leiden. Wel bleek de eerste weken dat de openstelling van slechts twee lokketten aan de Gerestraat niet voldoende was. Met name rond vijf uur waren de rijen wachten den lang, het kwam voor dat de laatste klanten pas om nai. geholpen waren en aan het for mele sluitingstijdstip van vijf uur niet de hand kon worden gehou den. Vos: ,,Dat was zowel voor ons als voor de klanten een on doenlijke situatie. Maar dat onge rief is vanaf 7 mei verholpen. We hebben er een loketbeambte uit Alphen bij gekregen en er zijn nu drie loketten open". Als er een goede indruk is van het aantal bezoekers aan het hoofd postkantoor in de Gerestraat zal het overleg met Den Haag ge opend worden. Directeur Vos heeft ook op een aantal andere punten voorstellen voor verbete ring aan Den Haag gedaan. Daar over wil hij zich echter nog niet uitlaten. tegen elkaar uit te spelen. Daar zijn andere wegen voor. Het gaat ons echter te ver, wat mevrouw Hartevelt beweerde over hoe het één en ander zich op maandag heeft afgespeeld. Zij is op geen enkele manier be dreigd; van de panieksfeer waar over zij sprak was geen sprake; er is geen mens geweest die gezegd heeft dat haar huis in brand ge stoken zou worden. Mevrouw Hartevelt was (en is) van harte welkom in de Ververstraat. Wij wensen echter niet dat, zoals nu is gebeurd, onze straat in een slecht daglicht gesteld wordt. De bewoners van de Ververstraat. Ineke Pouw Ververstraat 25 Leiden Voor elke bezoeker een gratis bos bloemen. Win 'n weekend Parijs! Schat hoeveel meier tapijt Van Duuren vandaag in zijn nieuwe zaak heeft en wan 'n geheel verzorgde vliegreis voor 2 personen naar Parijs! Kom in ieder geval even kijken! Openingsaanbiedingen AXMINSTERS van openingspriis 199,- Zuiver scheerwollen BERBER van 1T&é openingspriis 149,- Prachlige kwaliteit hiuskamemylontapin van openingspriis 59,- Grandioos slaapkamertapijt van openingspriis 65,- Vierkleurentapijt van 159r- openingsprijs 27,50. HOOIGRACHT 18 MIDDELWEG 11 LEIDEN Puur Leids Vorige week vroeg ik de lezers van deze rubriek om me te helpen bij het opsporen van typisch Leidse uitdrukkin gen. benamingen of begrip pen. Van vele kanten is daar op gereageerd. De inzenders bedank ik hartelijk en hier onder volgt een eerste bloem lezing uit de brieven, brief kaarten en telefoontjes. Wanneer iemand in Leiden op nogal grote voet leeft, met an dere woorden: wiens schoen maat nogal aan de forse kant is. die moet er rekening mee houden dat hem wel eens de volgende woorden toegevoegd zullen worden: "Juh,jij mag zo de Donkersteeg niet door. Dan trappie alle deuren open." Een lezer maakte me attent op een aantal bijnamen, dat er bestaat voor bepaalde wijken of buurten in de stad. Zo wordt voor de Burgemeesters- en Professorenwijk in de Leidse wandelgangen nogal eens de benaming Kouwe aarpelebuurt' gebruikt Dit vanwege de 'vele kouwe kak', die er zou huizen. Een minder vlijende benaming bestaat er ook voor de Trans- vaalbuurt. De buurt werd en wordt gesierdmet de titel "Hakbijlenbuurt"een beoor deling die geinspireerd schijnt te zijn door het feit, dal er in vroeger dagen ooit eens een burenruzie is geweest waarbij de bewoners pro beerden met behulp van hak bijlen hun woorden kracht bij te zetten. Een kennelijk vrij nieuwe is de bijnaam "Jambuurt' voor de Merenwijk. Ontstaan door een spaarzaam broodbeleg in verband met de hoge huren oj de zware aflossingen hypo theken Dezelfde lezer meldde mij ook het bestaan van de "kouwe hoek". Daarmee wordt het Havenplein be doeld. Vanwege de ligging op het noorden en het feit dat het een voortdurend tochtgat is. Iets heel anders is dat verschil lende kerken in Leiden in de vollcsmond een andere bena ming hebben gekregen dan de officiële. Zo blijken er nogal wat inwoners van de sleutel stad te zijn die de Hartebrug- kerk op de hoek van de Haar lemmerstraat en de Lange Mare als zodanig niet kennen maar het hebben over de "Koeliekerk". De oorsprong van deze bijnaam moet ge zocht worden in de tekst die op de kerk vermeld staat Hic Domus Dei Et Porta Coeli (Hier staat het huis Gods en de poort tot de hemel). Het laatste woord wijst in elk geval in die richting. Leiden heeft ook de "God-roept- ook-u-kerk"Waar die staat? Het is de Zuiderkerk aan de LammenschanswegDie kerk kreeg zijn "Leidse naam" door de neon-reclame met de tekst "God roept ook u". die het gebouw jarenlang gesierd heeft. Ter afsluiting van dit stukje "puur Leids" een rijmpje dat al vele jaren in Leiden in om loop is. Het dient gebracht te worden met een typisch Leids accent. Het gaat als volgt Thijs wees wijs. Ga naar huis. Je rijs staat op de kas. Alsie niet meer lus. Dan gevie maar an bees. Die is ook de hele dag op straat gewees. Volgende week in deze rubriek nogmaals een bloemlezing. Ideeën daarvoor zijn nog van harte welkom. Gebral(l) Wat vind ik het toch jammer dat VVD-raadslid Kees van Duijn niet vaker aangevallen wordt. Niet dal ik hem niet magallerminst zou ik zeggen maar juist vanwege 's mans ongemeen eigen optreden. Neem nou dat "gebral" dat PvdA-fractieleider Jit Peters hem vorige week verweet en in middels al weer keurig heeft ingesliktEen incident dat op zichzelf nauwelijks de moeite waard is: er wordt wel erger gescholden in de wereld en ze ker in de politiek. Een verstandig politicus incas seert op zulke momenten, houdt zich gedeist en wacht op een geschikt moment vooreen passend antwoord. Zo niet Van Duijn, die trekt onmid dellijk het harnas aan en werpt zich met verve op zijn tegenstander. Zijn wapen is dan ruef de degen of de botte bijl, maar de stijlvolle kroon tjespen. Jit Peters heeft het gewetenDie kreeg een keurige brief, ge schreven met een werkelijk verfijnd handschrift en ge steld in ongemeen deftige en tegelijk scherpe bewoordin gen Zo had ik het lang niet meer gelezen, Want wie toont zich in Neder land vandaag de dag nog "geschoffeerd", voelt zich aangedaan door "intolera bele woorden" en vat kritiek op als "beledigend aan mijn persoon". Je kunt daar ver schillend over denken, maar het is in elk geval geen "ge bral". Gebral(2) Even leek het er dus op dat PvdA-voorman Jit Peters ei genhandig de eerste barst sloeg in de schone idylle die PvdA en VVD nu al bijna een jaar innig en tevreden koeste ren. Peters betichtte Van Duijn van gebral en Van Duijn eiste onmiddellijk publieke verontschuldigingen en zette zijn loyaliteit aan de PvdA op het spel. Ik denk. dat wordt menes. nou heb je de poppen aan het dan sen, daar moet heibel van ko men U begrijpt .sensatiemens als ik ben, zag ik al een hoop herrie aan de politieke hori zon verschijnen. Niet fraai misschien, maar dat is ten slotte toch de jus van de poli tiek. Maar nee, de links/liberale he ren zijn daar te beschaafd voor. Woensdagmiddag trof ik de heer Peters samen met enkele VVD-raadsleden aan in een roeiboot van het jubile rende Njord. Even vreesde ik dat Van Duijn nog als Neptu- nusuit hel water op zou rijzen om deze broederlijk eenheid ruw te verbreken. Helaas, het mocht niet waar zijn. De heren raadsleden roeiden nog eendracht iger dan ze politieke bedrijven en peddelden iedereen op impo sante wijze voorbij. Gemeten naar hun sportieve prestaties schat ik dal die PvdA/VVD- coalitie nog lang zal blijven drijven. Openbaarheid Wethouder Schoute - hij draait nog niet zo heel lang mee in het Leidse besluurswereldje - heeft nog steeds wat moeite met de alom gepropageerde openbaarheid. Zo heeft de immer keurig in het pak ge stoken VVD-er de gewoonte in principe geheimzinnigheid in acht te nemen, ook tijdens openbare vergaderingen ("U zou hierover nog maar beter niets naar buiten kunnen brengen"). Dat heeft natuurlijk een ave rechts effect iedere toeschou wer zit op zo'n moment met gespitste oortjes te luisteren terwijl zonder dat Schoute zo'n opmerking had gemaakt de aanwezige meute rustig had doorgedommeld. Wat ir ritanter is dal de wethouder de gewoonte heeft om openba re vergadering die hij voorzit, zoals de commissie Endegeest en de raadscommissie voor maatschappelijke aangele genheden, halverwege dood leuk in een besloten exem plaar te laten overgaan. Niet aardig voor de belangstellen de toeschouwer, die weinig rest dan af te druipen. Wie dan later hoort wal er achter de gesloten deuren is behan deld. mag verbaasd de wenk brauwen fronsen en zich af vragen of daarvoor nu zo ge heimzinnig gedaan moest worden. Openbaarheid-als-het-niet- anders-meer-kan. zo schijnt de wethouder te redeneren afgaand op zijn gedrag als bestuurder. Zo bleek de waarnemend directeur van de Dienst Sociale Werkvoor ziening enkele maanden gele den - na overleg met Schoute - niet bereid mededelingen te doen over maatregelen van staatssecretaris De Graaf op hel punt van de Wet Sociale Werkvoorziening(WSW). De maatregel zorgde voor ver warring. omdat een aantal instellingen (zoals club- en buurthuizen) niet in staat zijn WSW-cts te betalen. Natuur lijk kwamen er toch berichten, er ontstond zelfs een belan genorganisatie WSW-ers En wat doet wethouder Schoute nu. bijna een halfjaar nadat de maatregelen van kracht zou worden? Haastig op dracht geven om de WSW-ers een brief te schrijvewn omdat "de artikelen in de Leidse dagbladen bij een aantal van u vragen en onzekerheid heb ben opgeroepenNu laat hij waarnemend-directeur Plugge vertellen hoe de vork in de steel zit. Maar wie heeft er nu al die maanden voor verwarring en onzekerheid gezorgd? IJ mag driemaal ra-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 3