Markt voor Sint Joseph De baas in de kerk 'Beter kunst- en mediabeleid' SCHEVEN1N6EN LEEFT. B0ERHAAVE VOETBALTOERNOOI mmmmm Echt christelijk geloof kan relatie met moslims aan burg mislukt HEDENAVOND Tientje-experiment schouw- Wedren naar zee, fantastisch vuurwerk, 80 antieke auto's, modeshows, muziek, parachutisten en nog veel meer. ZATERDAG 26 MEI POLITICI en Leidse Hoogleraren LEIDSCH iS. DAGBLAD 'N AKTIEVE KRANT!!! VRIJDAG 18 MEI 1979 Het dak van de Sint Josephkerk aan de Herensingel in Leiden is er slecht aan toe. Als niet gauw wordt ingegrepen, zal het onwelkome hemelwater ook andere delen van de - uit 1925 daterende - kerk gantas- ten. Afwijzing. De hogeschoolraad van de rooms-katholieke hoge school Tilburg heeft gisteren de integratie van de theologische fa culteit in deze onderwijsinstel ling afgewezen. De reden ligt in de bevoegdheid van de kerkelij ke overheid ten aanzien van on derwijs en wetenschapsbeoefe ning en de door de kerkelijke overheid voorgeschreven bij zondere ontslaggronden. Die ab solute voorwaarden zijn voor de raad onaanvaardbaar; hij doet dan ook een beroep op het epi scopaat deze punten te herzien. Dan zou de integratie alsnog een feit kunnen worden. De bisschoppen Bluyssen (Den Bosch) en Ernst (Breda) betreu ren in een gemeenschappelijke verklaring de afwijzing. Opne ming van de faculteit zou de theologische opleiding. de ambtsopleiding en de taak van de hogeschool ten goede komen. De rechtmatige bevoegdheden van de kerkelijke overheid zijn, vol gens hen, zo geregeld dat de vrij heid van de theologische weten schap en de rechtspositie van de docenten voldoende zijn ge waarborgd. Hervormde Kerk: beroepen te VI aar dingen G. H. van de Graaf Zuidland. Aad Singerlingmet nog ande ren onvermoeibaar bezig om dit gevaar te keren, overdrijft niet als hij vertelt dat de kos ter bij hevige en aanhoudende regenval met emmers vol dweilen naar de kerk moet om het water op te vegen. "Dan liggen er op verschillende plaatsen complete plassen. En weet je, verder zit het gebouw nog geweldig solide in elkaar. Het is degelijk opgezet en al tijd goed onderhouden. Het zou toch heel erg zijn als dat vocht in de hele kerk ging doorwerken. En dat gebeurt onherroepelijk als dat lekke dak er niet zo gauw mogelijk afgaat". Om echter met dat karwei te kunnen beginnen moet eerst een derde van de begrote kos ten op tafel liggen. Dat is f 50.000, op een totaal van naar schatting f 153.000. Naast een gulden- en giro-actie giro 602334 ten name van Rk Kerkbestuur Leiden, onder vermelding van Actie kerk dak Herensingelheeft de Evenementengroep Heren singelkerk nu een rommel markt op touw gezet. Die wordt morgen, zaterdag 19 mei, bij de kerk gehouden van 10 tot 3 uur. Aad Singerling kon ons al mel den, dat er ruim f 12.500 van de startsom (f 50.000) binnen is. Dat is zeker een aardig be ginnetje, maar wel onvol doende om nu al te kunnen zeggen wanneer met het dak herstel wordt begonnen. De evenementengroep hoopt dat de opbrengst van de rommel markt daarop enig zicht geeft. "Want" - om het met de dichter lijke Singerling te zeggen - "die kerk verkeert in nood, het „Groenboek" van Rotterdams Laurenspastoraat dak lekt overal, de kans is nu heel groot dat ze ook verdwij nen zal". "Die kerk in Leiden- Noord is de enige die daar nog staat, en geloof mij op mijn woord dat het zo niet langer gaat". De parochianen willen hun kerk graag behouden. Deze "Jo seph" is niet alleen kenmer kend voor het noordelijke stadsgezicht, maar ook een plek waar nog velen komen om hun geloof te voeden. (Van onze redactie geestelijk leven) 'Wat er gebeurt met het Laurens pastoraat in Rotterdam, is voor ons een toetssteen om te zien of er werkelijk ruimte is voor een oe cumenisch citypastoraat binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Gezien de houding van de meeste kerkelijke autoriteiten is het ech ter niet erg waarschijnlijk dat die ruimte zal worden gegeven. Toch blijven wij proberen, de eigen plaats in de kerk terug te krijgen. Wij zullen dus echt niet uit de kerk stappenmaar eruit gegooid moe ten worden, wil men van ons af komen". Aldus de "Werkgroep 208", de ver tegenwoordiging van ruim twee honderd verontruste betrokke nen bij het Rotterdamse "Lau renspastoraat". Deze maand is het een jaar geleden dat de her vormde kerkeraad deze gemeen te buiten de deur zette. Sindsdien zet de "Werkgroep 208", buiten verantwoordelijkheid van de centrale kerkeraad, het gemeen tewerk voort. De aanleiding tot de maatregel van de kerkeraad was een diepgaand conflict met de predikant Bert Hoorn en met het bestuur van het Laurenspastoraat. Maar, zo meent de groep, van het begin af speelde ook een verschil in men taliteit mee tussen deze gemeente en de "commissie van bijstand" uit de kerkeraad. "De experimen ten die vanuit het Laurenspasto raat werden ondernomen op het gebied van de liturgie, de ver kondiging en de pastorale zorg werden vooral door het conserva tieve deel van de hervormde ge meente van Rotterdam-centrum met argwaan bekeken". Zo schrijft de "Werkgroep 208" in een deze week uitgegeven pers bericht. Vernieuwing Door alle activiteiten stil te leggen, verwachtte het kerkbestuur, al dus de lezing van de groep, dat de "dissidenten" vanzelf wel het veld zouden ruimen. Maar dat is niet gebeurd. "De baanbrekende activiteiten waar het Laurenspas toraat voor stond zijn - zij het bui ten de kerk en in een iets be scheidener opzet - doorgegaan". In een "Groenboek", uitgegeven door de commissie "Publiciteit" van de werkgroep, zijn alle do cumenten uit de laatste periode samengebracht. Het begeleidende stuk bij dat boek geeft een algemene omschrijving van wat deze experimentele ge meente voor ogen staat een stuk vernieuwing brengen in de kerk, waarbij het met name gaat om het doorbreken van een aantal tradi tionele gegevens. Zo hebben in dit pastoraat her vormden, gereformeerden, rooms-katholieken en buiten kerkelijke christenen elkaar ge vonden op basis van een predi king die zich distantieert van de vrijblijvendheid van de kerk op vele terreinen. Ook is er binnen de groep ruimte voor mensen met verschillende leef-, gedrags- en denkpatronen. Dat alles willen de betrokken ge meenteleden in het verband van de Hervormde Kerk in praktijk brengen. Om dit alsnog mogelijk te maken is een structuurvoorstel ontworpen dat de bedoeling heeft, als oecumenisch-kritische gemeente verder te gaan. Maar eerst moet er een gesprek komen met de kerkelijke gezagsdragers - het bestuur an de centrale ker keraad - om uit de huidige im passe te raken. De "Werkgroep 208" denkt zelf aan een "commissie van goede dien sten", die moet bestaan uit men sen die niet zijn gebonden aan een van de partijen in het conflict en die wederzijds vertrouwen genieten. De kerkeraad echter heeft al laten weten, weinig be hoefte aan zo'n commissie te hebben. Basisbeweging Het Laurenspastoraat heeft ÜCH inmiddels gewend tot de deze maand officieel opgerichte "Ba sisbeweging van kritische groe pen en gemeenten". "Wij zullen ons oriënteren op andere groepen die zich ook niet willen neerleg gen bij de toenemende invloed van conservatieve krachten in de kerk. Vóór alles willen wij men sen bewust maken van een kriti sche houding tegenover de maat schappij. Wij proberen een ge meente te zijn die midden in het maatschappelijke leven staat, die oog heeft voor onrechtvaardig heden en de structuren aanwijst die deze in stand houden". Het Laurenspastoraat heeft voor het uitdragen van zijn visie een organisatorische vorm gevonden waarin de gemeente haar eigen vertegenwoordigers kiest. Een van zijn grieven tegen het offi ciële kerkbestuur is dat dit niet door de gemeente is gekozen. "Hierin schuilt ook een belang rijk deel van het conflict', wie is in de kerk eigenlijk de baas? Deze gemeente is mondig geworden en laat dat ook merken". Ds. Reedijk: „Wie hulp verleent, geeft zichzelf niet prijs (van onze redactie geestelijk leven) ALPHEN AAN DEN RIJN— "On ze grondwet garandeert gods dienstvrijheid voor iedereen. De buitenlandse werknemers die de islam belijden hebben daar ook recht op. Misschien kpnnen de kerken helpen om deze kansarme vreemdelingen gebedsruimten te geven. Als de relatie tussen de christen en de moslim hier te lan de aan één voorwaarde moet vol doen, dan is het wel die van de liefde en de aanvaarding. Alles wat we doen dient belangeloos te zijn, zonder bijbedoelingen". De Rotterdamse gereformeerde predikant P. Reedijk (54) sprak cleze week op een regionale ver gadering in Alp hen aan den Rijn over zijn werk onder buitenland se arbeiders in de Maasstad. De classis Rijnland van de Gerefor Den Haag wil spoedig uitsluitsel over liet Circustheater DEN HAAG - De gemeente Den Haag begint ongeduldig te wor den over het uitblijven van een beslissing van de minister van CRM over onder meer de huis vesting van de Nederlandse Ope ra Stichting. De opera maakt op het ogenblik gebruik van het Cir custheater in Scheveningen, maar zal naar Amsterdam ver huizen als daar een muziekthea ter wordt gebouwd. Volgens een woordvoerder van de gemeente wil Den Haag weten wat het op lange termijn kan gaan doen met het Circustheater, waar nu behalve de Nederlandse Ope ra Stichting ook het Nederlands Danstheater voorstellingen geeft. Het plan van Den Haag is, zoals al eerder werd onthuld in de nota 'Kunst om de Kunst', om het Cir custheater in te schakelen voor evenementen die een groot publiek kunnen trekken. Als de minister van CRM niet binnen'af zienbare tijd beslissingen neemt meerde Kerken stelt dit jaar ruim f. 15.000 beschikbaar voor deze kerkelijke dienstverlening in ons land. Evangelisatie- en zendingsmede werkers, diakenen en predikan ten hoorden van ds. Reedijk hoe belangrijk voor de moslim de ge bedsplaats is. Al onderhoudt maar 1 procent van hen alle ge boden van de koran en 10 procent de meest voor de hand liggende, en neemt de grote rest het niet zo nauw, de moslim is wel door drenkt van zijn religie en cultuur. Hij bidt vijfmaal daags en één keer per week in de samenkomst. De gebedsruimte is ook zo essen tieel omdat hij er een stukje soli dariteit ervaart - lotgenoten on der elkaar-en omdat ze een mid del is om de eigen identiteit te bewaren. De moslim voelt zich al ver van het christelijke geloof die Den Haag duidelijk maken wat het met het Circustheater kan gaan doen, dan is het niet uit gesloten dat de gemeente Den Haag stopt met de subsidie die tot nu toe aan de Nederlandse Opera Stichting wordt gegeven, aldus de woordvoerder. Een uitge werkt plan daarvoor is er volgens hem nog niet. ADVERTENTIE verwijderd, maar daar hoeft, al dus ds. Reedijk, nog eens niet bij te komen dat hij dit als een be dreiging ervaart. Velen zijn bang voor identiteitsverlies. Problemen Ze zitten duidelijk met problemen: onvoldoende godsdienstige voorzieningen, geen gelegenheid voor hun kinderen om het on derwijs volgens de koran te vol gen, achterstand in onderwijs en maatschappelijke kansen, huis vesting (individueel en bij ge zinshereniging), de tweede gene ratie (die tussen de wal van de ei gen cultuur en het schip van de onze dreigt te vallen), de situatie in de ziekenhuizen en de taalbar rière. Problemen die niet alleen voortkomen uit hun moslim-zijn maar ook uit hun vreemdeling zijn en hun behoren tot een be paalde sociaal-economische klasse. Ds. Reedijk vroeg de kerkmensen, zich door serieuze informatie te ontdoen van vooroordelen, ste reotiepen en caricaturen. De kerkdienst (met prediking en voorbede), de catechese, speciale werkgroepen, kerkelijke vereni gingen en voorlichtende artike len kunnen helpen bij die nood zakelijke mentaliteitsverande ring. Het doelmatigst zijn werk groepen waarin ook moslims zit ten. Dan kunnen zij zelf zeggen wat de knelpunten zijn. Ds. Ree dijk: "Als zij merken dat wij echt belangeloos hiermee bezig zijn, zie je toch iets van een wederzijd se vriendschap groeien". De predikant bevestigde de indruk dat de houding van de kerkmens tegenover de moslimse werkne DEN HAAG - De Raad voor de Kunst vindt dat er nog steeds geen sprake is van een samen- LEIDEN - 'Musea: amateurisme of professionalisering?' is de vraag, waarover zaterdag 19 mei gedis cussieerd zal worden op een door de Reinwardt-academie te orga niseren symposium. Als sprekers voor dit symposium, dat in de Stadsgehoorzaal wordt gehou den, zijn uitgenodigd de ontwer pers Wim Crouwel, Dick Elffers en Jan van Toorn. LEIDEN - Het experiment van de Leidse Schouwburg om voor een tientje kaartjes te verkopen voor voorstellingen van minder be kende gezelschappen en dat tien tje weer terug te storten wanneer men zich toch 'bekocht' voelt is mislukt. De eerste voorstelling, waarbij deze regeling geldt, moet namelijk in verband met gebrek aan belang stelling worden afgelast. Het be treft de voorstelling van 'Blindvliegers' van de Ierse schrijver Bill Morrison, die het Brabants Kollectief voor Thea terprojecten uit Brussel zater dagavond in Leiden zou geven. Voor schouwburgdirecteur Hans van Dam, die het initiatief tot het experiment heeft genomen, be tekent het afgelasten van de voorstelling een grote teleurstel ling. 'Er zijn tot vandaag maar vier kaarten verkocht en dat is te weinig om de voorstelling door te laten gaan.' mers en hun gezinnen (voorzover die naar hier zijn overgekomen) er in het algemeen een is van af weer en distantie. De islam, zo zegt men dan, doet afbreuk aan je eigen geloof. Vooral bij protes tanten bestaat die vrees. Bij de rooms-katholieken veel minder. Ds. Reedijk - van 1970 tot 1976 predikant te Voorschoten - ge looft dat niet. "Als ons christelij ke geloof meer is dan een aantal opvattingen, is het tegen een rela tie met moslims bestand. Wij creëren de islam niet in Neder land. Door de aanwezigheid van zoveel buitenlandse werknemers is die gewoon een werkelijkheid onder ons geworden. En evenals wij hebben zij het fundamentele recht hun godsdienst te beleven en hun kinderen daarin op te voeden. Voor de christen komt daar nog bij dat de aandacht in hangend kunst- en mediabeleid. Er bestaat volgens de raad nog altijd een duidelijke lancune in het totaalbeeld van de program mering bij de media als gevolg van een wanordelijke aandacht voor cultuur en kunst bij de zendgemachtigden. De Raad voor de Kunst schrijft dit aan mi nister Gardeniers van CRM naar aanleiding van de aanvraag van zendtijd door de Stichting Open baar Kunstbezit. Ook aan andere aspecten van de het evangelie voor de vreemde ling erg belangrijk is. Maar wij voelen onszelf zo gevestigd en zijn zo ver afgeraakt van de bij belse gedachte "op weg" te zijn, dat de opdracht om de vreemde ling te beschermen nog maar nauwelijks tot ons doordringt. Wie hulp verleent, geeft zichzelf niet prijs". Anders-gelovenden Ds. Reedijk ziet moslims als "an ders-gelovenden". De God van de moslim is ook de God van Abraham, Isaak en Jacob. "Dat is dezelfde. Wel is onze visie op Je zus anders, hoewel in de koran met veel eerbied over hem als over een profeet wordt gespro ken. Ons spreken over Jezus wordt daar het duidelijkst waar cultuur dan die van levensbe schouwelijke en politieke aard moet voldoende aandacht wor den geschonken, zo zegt de raad in zijn 'ongevraagd advies'. "Als éen van die onderbelichte onder delen van de cultuur moet ook de kunst worden beschouwd". Aangezien het artistieke peil van het totale programma-aanbod een van de belangrijkste maat staven is voor de kwaliteit zou een veel groter beroep moeten worden gedaan op hetgeen kunst Ds. Reedijk "nederig zijn" wij deze Heer ook werkelijk vol gen". Hulpverlening aan moslims, of die nu godsdienstig of sociaal is, kan ds. Reedijk niet loszien van de vraag of christenen met Jezus in een liefdemissie willen staan. "Laten we alsjeblieft nederig zijn". en kunstenaars aan de media te bieden hebben, zo meentde Raad voor de Kunst. De raad dringt bij minister Garde niers aan opeen actiever beleid in deze alsmede naar mogelijkhe den te zoeken om bij de omroep een verbetering van kwaliteit meer aan te moedigen. Toewij zing van een zendmachtiging aan de Stichting Openbaar Kunstbe zit ziet de raad als "een doorbraak uit deze impasse". ADVERTENTIE 5e etappe internationale Wieier Avond Zesdaagse. Aanvang 19.00 uur Plaats van handeling: Rooseveltstraat. Mede mogelijk gemaakt door: LEIDSCH DAGBLAD, 'N AKTIEVE KRANT! 'Blinclvliegers' afjrelast Dit weekend komt u ogen en oren te kort in Scheveningen: Zaterdag: 's ochtends de klassieke wedren naar zee (Luxe Bad),'s middags reddingsdemonstratie op zee tussen de Pier en de Haven.'s Avonds landen para chutisten, muziek barst los en tot besluit een fantastisch vuurwerk (22.30 uur). Zondag: het Concours d'Elégance met 80 antieke auto's op de Promenade (12.00-14,30 uur) gepresenteerd door Hans van Willigenburg. Daartussendoor een show-van modehuis Laura Ashley, Vanaf 3 uur muziek met de 22 man sterke Big Band van Herman Dijkstra, en leg het vast op Kodak film. ADVERTENTIE t.b.v. nationaal fonds sport gehandicapten Aanvang 10.00 uur - UVS-terrein (Kikkerpolder) Om 16.00 uur voetbalwedstrijd tussen Met medewerking van "De Burcht" en de "Flora" Band Rijnsburg De aftrap zal verricht worden door: Z.K.H. Prins Bernhard Het Boerhaave Voetbaltoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 11