Liefst schoolzwemmen al in de eerste klas LWS wees me 'n gekraakte woning toe Meerderheid Leidse basisscholen in enquête: Mazurel sluit zijn artiestenwinkel bij Arbeidsbureau WOENSDAG 16 MEI 1979 LEIDEN - De meeste Leidse scholen zijn tevreden over de wijze waarop aan leerlingen van de tweede klas school zwemmen wordt gegeven. Toch geeft een ruime meerderheid er de voor keur gaan om daarmee al in de eerste klas te begin nen. Bovendien vinden de meeste scholen het onjuist dat leerlingen die het zwemdiploma B al in hun bezit hebben in de derde klas niet meer mogen deelnemen aan het schoolzwemmen. Een en ander blijkt uit een enquête die vorig jaar werd gehouden on der de 49 basisscholen die Leiden telt. Op het onderzoek werd door 41 scholen gereageerd en de resul taten zijn dezer dagen ter kennis van gebracht van de gemeente lijke onderwijscommissie. Don derdagavond zal de uitslag van het onderzoek in die commissie worden besproken. Daarvoor zijn ook de besturen van de Leidse zwemverenigingen uitgenodigd. De clubs zijn sterk betrokken bij het schoolzwemmen omdat de leszwemmertjes nu voor een aan tal verenigingen een belangrijke inkomstenbron betekenen. Zou eventueel besloten worden om al in de eerste klas zwemles te ge ven - in verschillende gemeenten gebeurt dat - dan zou dat reper cussies kunnen hebben voor de verenigingen. De ervaringen met de huidige schoolzwemmethode ervaart 93% van de scholen positief tot zeer goed. Slechts zeven procent vindt het maar matig. De klach ten die er zijn hebben betrekking op het feit dat men de groepen te groot vindt, dat er geen vaste zweminstructeurs zijn en dat de baden tijdens het schoolzwem men ook voor het publiek ge opend zijn. Op de vraag of men het wenselijk vindt dat al in de eerste klas met schoolzwemmen wordt begon nen antwoordde 61 procent van de scholen ja. 34 procent is er te gen. De voorstanders voeren als argumenten aan dat het aantal diplomazwemmers in de eerste klas al tamelijk groot is, dat er veel water in de omgeving aan wezig is en vroeg zwemmen leren een noodzaak is. Bovendien vin den de voorstanders dat de kleu ters in de eerste klas te weinig gymnastiek hebben en dat de zwemles voor deze kinderen een welkome aanvulling is. Er zijn er zelfs die vinden dat al op de kleuterschool begonnen zou moeten worden met waterge- wenningsoefeningen. Tegen standers daarentegen menen dat de problemen met tweedeklas sers al groot genoeg zijn (het aan kleden en veilig door het verkeer loodsen), terwijl men ook vindt dat kinderen nog te speels zijn. Bovendien is er opgemerkt dat het rooster van de eerste klas al overbelast is en kinderen zich na een half uur intensief zwemmen niet meer kunnen concentreren op de lessen. Dat derdeklassers die in het bezit van een B-diploma niet meer mogen zwemmen is veel leerlin gen, ouders en leerkrachten een doorn in het oog. De leerlingen ervaren het als oneerlijk dat men als beloning voor het beheersen van de zwemkunst niet meer mee mag naar het zwembad. "Je past selectie toe op basis van presta tie". "Kinderen die graag zwem men worden op deze iH Deze leerlingen hebben de smaak duidelijk te pakken. gespoord om maar niet hun best te doen. Dan mogen ze tenminste blijven zwemmen", waren op merkingen die door verschillen de scholen werden gemaakt. Alleen A Er zijn zelfs ouders die hun kinde ren bij zwemverenigingen alleen het diploma A laten halen omdat men op die manier bereikt dat het kind in de derde klas nog mag Dat het op school soms problemen geeft om niet-zwemmers op te vangen blijkt ook uit de enquete. In veel gevallen betekent het een overbelasting voor de leerkrach ten die als opvangbegeleid(st)er fungeren en maar heel weinig scholen kunnen als compensatie gymnastiek geven. Vaak krijgt de leerling creatieve vakken hoewel het ook voorkomt dat men ge woon aan een reken- of leesles meedoet, of dat de leerling wordt bijgespijkerd op zijn zwakke punten. Problemen voor het begeleiden van de kinderen naar de zwembaden hebben slechts weinig scholen (3). Bijna driekwart van de scho len schakelt daarbij de ouders in. Op de vraag wat men er van zou vinden wanneer de zwemles van een half uur zou worden uitge breid tot 35 of 40 minuten ant woordden 27 scholen dat men daartegen geen bezwaar heeft. Zo vinden ook de meeste scholen dat er niet opgeleid behoeft te worden tot het zwemvaardheids- diploma I na het behalen van de A- en B-diploma's. Ten slotte werden er door verschillende scholen nog opmerkingen ge maakt over het vervoer per bus (een pleidooi om alle kinderen ook van dichtbij per bus te ver voeren) of het geven van zwemles een de hogere klassen (eventueel tot en met de zesde klas). Mevrouw Hartevelt: „Ik ben ten einde raad' naar een opperman .en toen ben ik helemaal in die arties tenwereld gedoken." De heer Sj. Mazurcl werkt 36 jaar bij het gewestelijk arbeidsbu reau in Leiden .Hij begon met de oppermandeed bouwvak bemiddeling op het oude kan toor in de Doezastraat Hij eindigde met de danseres want neemt alweer twintig jaar de bemiddeling van ar tiesten en musici voor zijn re kening. Daarnaast doet hij dal ook voor horecapersoneel. De artiestenbemiddeling is bin nen het arbeidsbureau in Lei den een winkel apart, een winkel die is geopend door Mazurel en ook door hem ge sloten zal worden. Want hij ermee begon werd er maar heel beperkt aan gedaan en als hij eind deze maand met pensioen gaat neemt het ar beidsbureau in Den Haag hel over. Mazurel:"Bij de horeca bijvoorbeeld heb je te maken met werklozen, maar een ar tiest is eigenlijk nooit zonder werk. Vrijwel elke artiest staat ingeschreven bij het ar beidsbureau. ik heb van alle- maal een kalender zodat ik kan zien wanneer ze werk hebben en wanneer niet." V j - ysL - V - L: K Als een veren iging of bedrijf een feestavond met artiesten wil organiseren gaat Mazurel als een vertegenwoordiger naar een bestuursvergadering of laat de mensen bij hem ko men. Dan wordt het pro gramma samengesteld. "Je ontkomt er nooit aan je eigen voorkeuren voor bepaalde ar tiesten te hebben natuurlijk maar ik heb alt ijd angstvallig geprobeerd mijn eigen voor keur buiten de bespreking te houden, want de wens van de klant is koning. Wel geef ik advies bij een verkeerde keu ze. Als de directie van een be drijf die de avond betaalt en bepaalt bijvoorbeeld een Franse zangeres wil hebben, terwijl het personeel waar voor de avond bedoeld is geen woord Frans verstaat. Dat is wel eens moeilijk om duidelijk te maken dat zo'n avond niet in de eerste plaats voor de kleine top moet zijn, maar voor het grote pubiiek in de zaal." Mazurel deed altijd meer dan hij per se moest cloen. In feite hield zijn werk op als de con tracten getekend waren, hoogstens kon hij op de avond zelf nog controleren of de ar tiesten inderdaad waren ko men opdagen. Maar Mazurel was er altijd bij. op elke feest avond, in de kleedkamers. Hij kent honderden artiesten per soonlijk. "Je moet weten waarover je praalweten wat eenartiest inzijn programma doet. ze kennen, zodat je er niet twee die helemaal niet met elkaar kunnen opschieten bij elkaar in een kleedkamer zet", zegt Mazurel. "Ik heb mijn werk altijd met erg veel plezier gedaan .Als je bij voorbeeld een avond in de Stadsgehoorzaal hebt geor ganiseerd.je hebt een leuk stel artiesten bijeen gebracht en duizend mensen hebben ervan genoten. Dal is leuk. dat je plezierige dingen voor de kunt doen. Ik ben me n bewust dal ik na mijn ioen een heleboel missen zal.' 99 LEIDEN - "Ik ben ten einde raad", zegt de Leidse mevrouw Harte velt."Op 9 april kreeg ik van de Leidse Woniogstichting (LWS) een woning toegewezen in de Ver verstraat. Nu gaat het allemaal niet door omdat de woning is ge kraakt. Maandagochtend stond ik er met al mijn spullen voor de deur. De vloerbedekking en de meubels waren besteld en zouden gisteren worden thuisgebrachtDe Leidse Woningstichting heb ik 300 gul den betaald. Gas en licht zou gis teren worden aangesloten. De verhuiskaarten waren verstuurd. Alles was in orde. Totdal we voor de deur stonden. De heer Heemskerk van Bureau Huisvesting had gezegd: komt u maar met uw meubels, want de woning wordt ontruimd en dan moet u er direct in. Maar toen ik voor de woning stond zaten de krakers er nog steeds in en kon ik weer weggaan met al mijn spul len. Ik ben op van de Gisteren heb ik maar zo de dokter er bij moeten halen. Ik sta al vier jaar ingeschreven bij Bureau Huisvesting", vertelt mevrouw Hartevelt. Ik heb een medische indicatie voor een be nedenwoning of voor een gelijk vloerse woning met een lift. In maart van dit jaar was ik eindelijk aan de beurt. Begin april kwam de heer Dame van de LWS naar me toe en zei: mevrouw Harte velt, ik heb goed nieuws voor u, ik heb een hui» voor u. Er werd me niet vertelt dat de woning ge kraakt was maar wel werd ge vraagd of ik de woning wilde gaan bekijken. Ik ben toen gaan kijken en ben er zelf achter gekomen dat er kra kers inzaten. Ik kon dus ook niet naar binnen om te kijken maar mocht de woning van de buren ernaast zien. Dat is een zelfde ty pe woning en het zag er prachtig uit dus ik was overgelukkig. Ik heb de LWS en Bureau Huisves ting verteld dat ik akkoord ging maar dat er krakers inzaten. Ze hebben toen gezegd dat die kra kers er over twee a drie weken uit zouden zijn. Vorige week belde de heer Heemskerk van huisves ting op en vroeg of ik maandag met mijn spullen voor de deur wilde staan want dan zou de wo ning worden ontruimd. Ik vond het wel erg vervelend dat die an dere mensen er eerst uit moesten maar ik krijg nu ook voor het eerst in 23 jaar een goed huisje met een douche. Ik heb er zolang op gewacht, dus ik deed het maar", aldus een radeloze me vrouw Hartevelt. Toen ik maandag met mijn spullen voor de deur stond zaten de kra kers er echter nog steeds in. Er kwam toen politie met nog een paar heren die in tijd van een half uur alle spulletjes van de krakers op straat zette. Het was een ont zettende panieksituatie. Ze wa ren niet kwaad op mij maar er kwamen wel allerlei mensen uit de buurt die zich er mee bemoei de. De straat werd geblokkeerd met auto's en ik werd bedreigd dat als ik de woning zou ingaan ze de boel in brand zouden steken. Het was vreselijk. Ik raakte he lemaal van de kook en ben hui lend weggelopen". Ik weet niet meer wat ik moet doen", roept mevrouw Hartevelt vertwijfeld uit. "Ik ben maar al leen en durf die woning niet eens meer in. De heer Heemskerk van Bureau Huisvesting zegt dat hij geen andere woning voor mij heeft en bij de Leidse Woning stichting krijg ik niet eens meer iemand te spreken". In een vergadering van de advies raad voor dé Leidse Woningstich ting werd afgelopen maandag al scherpe kritiek geuit omdat de LWS willens en wetens wonin gen zou toewijzen die gekraakt zijn. De heer Streefland. direc teur van de LWS, liet met zoveel woorden weten dat hij er geen boodschap aan heeft als woning zoekenden naar een woning wor den gestuurd die gekraakt blijkt. Adjunct- chef van Bureau Huisves ting, de heer Amptmeyer, laat desgevraagd weten dat men door de situatie is overrompeld. "De kwestie van de krakers is behan deld door de huisvestingscom missie en burgemeester en wet houders hebben het besluit ge nomen dat de woning moet wor den ontruimd. Terwijl die ont ruiming maandag bezig was is er echter op het laatste moment een verzoek tot schorsing van het be sluit ingediend bij de Raad van State. Dit betekent dat de gemeente voorlopig niets mag doen maar moet afwachten totdat de zaak aanstaande donderdag bij de Raad van State behandeld is. Als de voorzitter van de Raad van State daarna de uitspraak zou doen dat het verzoek om schor sing wordt afgewezen dan kun nen wij de ontruiming pas weer doorzetten", aldus de heer Amptmeijer van Bureau Huis vesting. JAN RIJSDAM Is er veel veranderd in de twin tig jaar dat Mazurel dit werk doet? "De prijzen", zegt hij. "Vroeger kon je een hele leuke feestavond hebben voor dui zend gulden, nu zit je al gauw tegen de tienduizend aan. Voor veel kleine verenigingen is het dan ook moeilijk te doen, bovendien vraagt het publiek een soort concurrentie met ar tiesten die het op televisie ziet. En hoe bekender de artiest, hoe duurder hij is. Ik heb zan geressen meegemaakt als An neke Grönloh, Saskia en Ser ge. het Lowland Trio, die toen ze begonnen aan me vroegen: "Wat krijg ik ervoor?". Nu kosten ze 750 gulden per avond en stellen een hoop ei- Maandag 28 mei kunnen al zijn relaties afscheid nemen van Sj. Mazurel. tijdens een recep tie in de kantine van hei Cen trum voor vakopleiding voor Volwassenen, Roosevelt straat 45 in Leiden. Kinderopvang De werkgroep Meer kinderop vang in Leiden" houdt van avond de eerste vergadering Iedereen die ideeën heeft, of mee wil helpen aan de tot standkoming van meer kin- deropvangmogelijkheden is welkom. De bijeenkomst wordt gehouden in het Leidse Volkshuis aan de Apothe- kersdijk 33 en begint om acht Duivensport LPC hield een wedvlucht vanaf St. Ghislain met 280 duiven. De uitslag was: 1, P. Landes- bergen, 2.6.7,8,9,10, N. de Groot, 3, P.Koenen, 4,5, JRo- PV "De Reisduif' vloog vanaf St. Ghislain met 254 duiven. De uitslag was: 1.2.8, W.v.d.Hoogt ,3,9S.v.d.Hoven, 4.6P. Mooten, 5, W.Kop, 7,10, N.v.d.Dop en Zn. Kaz Lux Band In het Leids Vrijetijdscentrum aan de Breeslraat 66 treedt vrijdagavond de Kaz Lux Band op. In de band spelen twee stadgenoten te weten Bas Krumpelman (gitaar) en Charles Schouten (drums). Vorig jaar trad Kaz Lux ook in het LVC op, toen in een pro gramma sameri met John Schuurman. De voorstelling van vrijdag begint rond half tien. De toegangsprijs be draagt vijf gulden. Feminisme De Literaire Workshop van het LAK-lheater organiseert vrijdagavond 18 mei een le zing die gehouden wordt door Monika van Paemel. Zij spreekt over feministische li- ken. De lezingavond begint om half negen in het LAK- theater aan het Levendaal 150111. De toegangsprijs is zes gulden. Sleutels en sloten In het nieuwe Amro-bankge- bouw aan de Stationsweg 31-33 is van 18 mei tot 21 juni een tentoonstelling te bezich tigen die de titel "4000 jaar sleutels en sloten draagt". Gp de expositie worden tal van oude sloten tentoongesteld. Zo is er een slot te zien dat werd gevonden in Egypte in de buurt van de tempel van Karnac en die dateert uit on geveer 2500 jaar voor Chris tus. Ook kunnen de bezoekers de kruis- en reepsloten uit de Middeleeuwen bewonderen. De expositie is te bezichtigen tijdens de bankuren van maandag lot en met vrijdag van 9 tot 16 uur en donderdag van 1830 tot 20 uur. Met bus op pad Er zijn vele verschillende ma nieren om personeel te wer ven. De IJmuidense staalbe drijf Hoogovens doet het via een tentoonstellingsbus waar in behalve een tentoonstelling over het bedrijf ook perso neelsfunctionarissen aan we- zig zijn om voorlichting te ge ven. Donderdag van 10 tot 21 uur staat de bus bij "De Ko permolen in de Meren wijk en vrijdag (10 tot 21 uur) en za terdag (10 tot 17 uur) bij het winkelcentrum op het 5 Mei plein in Zuid-West i haar ingepakte spulletjes. De Jonge verloor strijd over huis LEIDEN - Leidcnaar G. de Jonge heeft zyn strijd rriet degèmeente Leiden verloren. De dubbele wo ning Morsweg 79-79a mag niet alleen door hem en zijn moeder worden bewoond: het huis is daarvoor te groot. De Raad van State heeft de gemeente Leiden in het gelijk gesteld: Bureau Huisvesting heeft De Jonge te recht een woonvergunning ge- we'gerd. Na ruim twee jaar strijd zal De Jon ge dus andere maatregelen moe ten nemen willen hy en zijn moe der in respect ie vel yk de bene denwoning (twee kamers) en bo venwoning (vijf kamers) blijven De Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente de zg. bezet tingsnormen op de woningen, die sinds feburari 1977 De Jonge's eigendom zijn, mag toepassen. Die houden om. in dat een al leenstaande niet op een vyfka- merwoning mag wonen. Die normen gelden altyd al voor huurwoningen; de vraag was of ze ook bij koopwoningen toege past zouden mogen worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 3