Afdeling Leiden van ANIB zit zonder bestuur Kraakbond en gemeente gaan samen praten RIML Wetenschappelijk boek uit Leiden maakte goede beurt in Israël VRIJDAG 4 MEI 1979 Conflict met hoofdbestuur leidt tot breuk LEIDEN - De afdeling Lei den van de Algemene Ne derlandse Invaliden Bond (ANIB) heeft op het ogenblik geen bestuur meer. Tijdens een gister middag gehouden buiten gewone ledenvergadering trad het vierhoofdige be stuur en bloc af. Dat gebeurde aan het slot van een bijeenkomst waarin de emoties soms zeer hoog liepen. Vanach ter de bestuurstafel werd felle kritiek geleverd op de gang van zaken binnen het hoofdbestuur en op het bondsbureau van de ANIB in Haarlem. Landelijk ANIB-secretaris Treffers ver weet op zijn beurt het afdelings bestuur de Leidse leden eenzij dig voor te lichten en in strijd met de statuten te handelen. Zoals wij vorige week vrijdag reeds uitvoerig meldden zijn tussen de afdeling Leiden en het hoofdbe stuur ernstige meningsverschil len gerezen die ertoe hebben ge leid dat de giro van de afdeling Leiden werd geblokkeerd. In het gebouw van de speeltuinvereni ging Oosterkwartier waar de ANIB gisteren vergaderde werd de uitslag bekend van een enque- te die de afgelopen weken onder de leden van de afdeling Leiden werd gehouden. Enquête Van de bijna 300 leden die de vra gen invulden, bleken er 189 van plan te zijn om te bedanken voor het ANIB-lidmaatschap en zich aan te sluiten bij een nieuwe or ganisatie die inmiddels in Leiden is opgericht voor invaliden. Al bleef gistermiddag onduidelijk wie daartoe het initiatief hebben Jeugd Zuid-West vraagt gemeente skateboardbaan LEIDEN - Een groep jongeren in de wijk Zuid-West wil in hun buurt een skateboardbaan. Een aantal van hen heeft eergisteren aan wethouder Tesselaar (sport) 500 handtekeningen aangeboden ter ondersteuning van dit ver zoek. De handtekeningen zijn geworven onder buurtbewoners. De jongelui, verenigd in de skate boardclub 'The Sharks' willen dat de gemeente een skateboard baan aanlegt op een terrein tus sen de Beethovenlaan en de Brahmslaan. Dit terrein, wordt door de club al provisorisch be nut om hun sport uit te oefenen. Initiatiefnemer Sunil Somaru (14): „In Alphen aan den Rijn had den jongens 300 handtekeningen verzameld en die kregen van de gemeente een baan. Wij hebben veel meer handtekeningen dus moet het voor ons zeker kunnen." Wethouder Tesselaar heeft de ska teboardclub bij het in ontvangst nemen van de handtekeningen overigens nog geen baan toege zegd. Hij heeft beloofd de moge lijkheden te laten onderzoeken. De wethouder zal de jongelui binnen enkele weken laten weten of de aanleg van een skateboard baan door de gemeente in Zuid- West mogelijk is. genomen. Eenenzestig leden bleken zo de buik vol te hebben van de conflicten dat men de or ganisatie volledig de rug wenst toe te keren. Een dertigtal liet we ten toch lid van de ANIB te zullen blijven. Afdelingssecretaris Kriek begon zijn toelichting op het conflict di rect met een frontale aanval op het bondsbestuur dat volgens hem brieven van de afdeling niet beantwoordde en zonder voor kennis de girorekening heeft geblokkeerd. Kritiek had hij op het feit dat het bondsbureau in Haarlem correspondentie afdoet die aan het bondsbestuur is ge richt. Hij bestreed ook het verwijt van het hoofdbestuur dat Leiden schit terde door afwezigheid op de laatste districtsvergadering. "Door een ongelukkige samen loop van omstandiheden kon niemand van het bestuur op die dag aanwezig zijn. Daarvan heb ben we schriftelijk kennis gege ven", aldus secretaris Kriek. 6000 gulden In zijn jaarverslag signaleerde af delingspenningmeester Van Dijk dat 1978 moest worden afgeslo ten met een negatief saldo van ruim zesduizend gulden. Een feit dat volgens hem veroorzaakt wordt doordat het hoofdbestuur de ruim achtduizend gulden waarop de afdeling over 1978 recht had, niet heeft overge maakt. Hoofdbestuurslid Treffers merkte na een uiteenzetting over de op zet van de bond op dat de uitno diging van de vergadering niet voldoet aan de voorschriften ("Er ontbreekt een agenda'). Boven dien wees hij erop dat de enquête onder de leden in strijd is met de statuten van de bond. Volgens de secretaris van het dis trict Zuid-Holland II waartoe Leiden behoort is er zeker reden voor kritiek op het bondsbestuur en het bondsbureau, maar berust de blokkering van de giroreke ningen op een misverstand. "Daarvoor hoeft u de ANIB niet te verlaten", hield hij de Leidse leden voor. Uiteenlopend De reacties van de leden op de vraag wat er nu zou moeten ge beuren waren nogal uiteenlo pend. Er waren pleidooien om maar direct de banden met het hoofdbestuur door te snijden, anderen riepen op om met elkaar om de tafel te gaan zitten om de zaken uit te praten. Zo noemde oud-secretaris Bink het frappant dat juist op het ogenblik dat de bond landelijk wat in de melk te brokkelen krijgt er een scheuring dreigt. Hij riep op de eenheid te bewaren en geen nieuwe organi satie te vormen. ,,'t Is net kerkelijk Nederland hier. Al weer een afsplitsing", consta teerde een teleurgesteld lid. Weer een ander lid had kritiek op de sterk gestegen contributie van de hond, die in vier jaar opliep van 18 naar 46 gulden. Na het bekend maken van de uit slag van de enquête deelden drie van de vier bestuursleden mee te bedanken voor hun functie. Pen ningmeester Van Dijk: "Ik zal me blij ven inzetten voor de invaliden in Leiden, maar niet langer in ANIB-verband. Dat is in de hui dige situatie onmogelijk". Secretaris Kriek dankte in zijn slotwoord de aftredende be stuursleden voor hun inzet voor de bond en sloot de vergadering af met de mededeling dat ook hij zijn functie ter beschikking stel- President Navon van Israël (met bril), omringd door vei ligheidsagenten, bij de Neder landse stand op de negende in ternationale Boekenmarkt Jeruzalem. Naast de president de heer P. Bielke van de Leidse boekhan del Kooyker. Links Willem van der Putten en Ria van der Poel. LEIDEN - Tijdens een "wonder lijke plechtigheid"zoals de voorzit ter van het bestuur van het Leidse Diaconessenhuis, drs. JH.C. La- man het noemde, werd gisteren de eerste paal de grond in geboord voor de uitbreiding van het zieken huis aan de Houtlaan. Afgevaar digden van alle diensten van het ziekenhuis woonden de bijeenkomst op het bouwterrein bij. Het bijzondere van de toegepaste schroefmortelpaal" is dat het een volledig trillingwrij in de grond ge dreven paal is. De holle buis wordt met behulp van een hydraulische draaitafel de bodem in gedraaid. Daarna wordt onder hoge druk be- tonspecie door de holle buis m de grond gepompt. Voor deze methode werd. gekozen om geluidsoverlast en trillingen in het nabijgelegen zie kenhuis zoveel mogelijk te beper ken. De kosten van de nieuwbouw- en verbouwplannen worden geraamd op ruim zestien miljoen gulden. Er is op het ogenblik al een eerste fase van uitbreiding aan de gang die rond vijftien miljoen gulden gaat kosten. De nu gestarte tweede fase omvat het verlengen van diverse vleugels, waardoor onder meer een grotere operatiecapaciteit ont staat. LEIDEN - De Leidse Kraakbond en wethouder Verboom van volkshuisvesting zullen binnen kort een gesprek houden over enkele knellende oorzaken van de woningnood in de gemeente. Het gesprek zal zich vooral rich ten op het toewijzigingsbeleid bij gemeentelijke woningen die door krakers zijn bezet. De Kraakbond verwijt de gemeente en de Leidse Woningstichting (LWS) dat ze krakers en andere woningzoekenden tegen elkaar uitspeelt. De bond doelt daarmee op de situatie dat een aantal wo ningen in het Herengracht/Zijl- singelgebied toegewezen is aan Amnesty Amnesty International houdt zaterdag een marktactie op het Stadhuisplein. Er zijn rapporten en informatiefol ders verkrijgbaar over Zuid- Amerika. Bovendien kunnen petities voor vrijlating van politieke gevangenen worden getekend. Rond het midda guur zal er een Zuidameri- kaanse zanger optreden. Augustinus De theatergroep "Zondag" treedt zaterdag 5 mei op in Augustinus aan het Rapen burg 24. Zij brengen een pro gramma getiteld "Je kunt me nog meer vertellen" dat han delt over relaties en seksuali teit. Het stuk was oorspron kelijk bedoeld voor aanko mende studenten in Utrecht maar bleek een breder publiek aan te spreken. "Zondag" be steedt zonder volledig te wil len zijn onder meer aandacht aan de eerste met elkaar naar bed gaan, praten met elkaar, homofilie, versieren en alleen zijn. Het programma dat om 9 uur 's avonds begint is toe gankelijk voor alle jongeren. Gevonden voorwer pen Bij de politie zijn de afgelopen maand de volgende gevonden voorwerpen gemeld: diverse portemonnaies, geldbedrag, schooltas, plastic tas met in houd, pukkel met boeken, he renhorloge, zilveren bede larmband, dameshorloge, zil veren ring, beddelaken, pene- tui, shawl, kruiwagen, brille koker met bril, blokfluit, pla- tenbon, cameralens, trui, zeil boot, verrekijker en dames- bril. Voor inlichtingen kunt u terecht op het politiebureau aan de Zonneveldstraat 10, tel. 071 - 149961. Openingstij den: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur. De Ratel Werkgemeenschap De Ratel, die onderdak heeft in het Leidse Volkshuis trekt er morgen op uit. Er wordt een bustocht ge maakt naar het natuurreser vaat "De Weerribben", terwijl bovendien het reclamemu seum in Blokzijl zal worden bezocht. Voor inlichtingen: tel. 071 -210317. Wandelsport De wandelsportvereniging "Zuid-West" organiseert op zaterdag 5 en zondag 6 mei een wandeltocht over de vol gende afstanden: 5,10,15,20 en 40 kilometer. Startplaats is de kantine van de voetbalver eniging VTL aan de Voor- schoterwegnaast het zwem bad "De Vliet". Er kan gestart worden tussen 9 uur 's mor gens en half drie 's middags. Deelnemers die de tocht vol brengen krijgen een medaille met debeeltenis van koningin Juliana. Het inschrijfgeld be draagt f 2.50 per persoon. NCRV-trefdag Voor de tiende achtereenvol gende maal houdt de Neder landse Christelijke Reisver- eniging een landelijke tref- 'dag. Met de organisatie van die dag is ditmaal de afdeling Leiden belast. Het program ma voor morgen vermeldt on der meer een boottocht over het Braassemermeer en de Kaag, een bustocht door Lei den, Noordwijk, Hillegom en Nieuw Vennep en tot besluit een diner in Avifauna in Al phen aan den Rijn. De afde ling Leiden van de NCRV be staat dit jaar 55 jaar. Prestatieloop De atletiekvereniging Leiden organiseert op zondag 6 mei een prestatieloop. De start plaats is de ijshal aan de Vondellaan, waar op dat ogenblik een rommelmarkt wordt gehouden van sport verenigingen uit de Leidse re gio. De start is om 12 uur en inschrijven is vanaf 11 uur mogelijk. De afstanden zijn 5 en 10 kilometer. Deelnemers tot 14 jaar betalen f2.50, van af 14 jaar f 3.-. woningzoekenden terwijl de panden zijn gekraakt. Van de zijde van de LWS wordt overigens met klem ontkend dat er sprake is van opzet dat wonin gen zijn toegewezen aan kandida ten omdat ze zijn gekraakt. „U hebt van ons niet een soort truc te verwachten", schrijft directeur Streefland van de LWS aan PSP- raadslid Van der Putten. Van der Putten is een van de woningzoe kenden aan wie een gekraakte woning was toegewezen. Onwil Een eerder gesprek tussen gemeen te en Kraakbond over het toewij zingsbeleid kwam niet tot stand door verschil van mening over de voorwaarden hiertoe. Wethouder Waal zegde gisteravond als waar nemer van Verboom een nieuw gesprek toe. Van de kant van de Kraakbond was men eveneens bereid nu tot een gesprek te ko men. Beide partijen verweten el kaar onwil om niet eerder te pra ten. Het aanstaande gesprek vloeide voort uit de bespreking van het 'zwartboek' van de Kraakbond over de woningnood in Leiden in een vergadering van gemeente lijke commissies. De bespreking over het zwartboek zelf bleef gro tendeels steken in procedure kwesties. Aan een inhoudelijke bespreking kwamen de raadsle den nauwelijks toe. Als enig concreet punt kwam naar voren dat de raadsleden nog deze maand een vergadering van de Adviesraad van de Leidse Wo ningstichting zullen beleggen. In deze vergadering wil men samen met vertegenwoordigers van het bureau huisvesting bekijken hoe de leegstand van woningen, die ontstaat door de langzame toe wijzing, verholpen kan worden. In de bespreking kwam duidelijk naar voren dat dit beleid voortvloeit uit een gebrek aan mankracht bij zowel de LSW als het bureau huisvesting.Wethou- der Waal wees kritiek van raads leden op LWS en bureau van de hand. Welk een goede naam het uit Leiden afkomstige weten schappelijk boek in de weten schappelijke wereld heeft bleek overduidelijk op 'The ninth Jerusalem Internatio nal Book Fair' de negende in ternationale boekenmarkt van Jeruzalem) die van 19 tot 25 april in de Israëlische hoof- stad werd gehouden Op deze markt, na de Frankfur ter Buchmesse de grootste in ternationale boekenmarkt ter wereld met boeken uit maar liefst 55 landen, bleek weten schappelijk werk uit Neder land en vooral uit Leiden zeer gretig aftrek te vinden. De Leidse boekhandel Kooyker was met twee man en één vrouw de enige Nederlandse afvaardiging op de markt. De delegatie uit Leiden, be staande uit de heren P. Bielke en Willem van der Putten en assistente Ria van der Poel, vertegenwoordigde er zeven Nederlandse uitgevers. Willem van der Putten: "Op de eerste marktdag kwam ook president Yitzhak Navon een kijkje nemen. Het eerste wat hij vroeg toen hij de markt op kwam was: "Waar zijn de boeken uit Leiden?".Zo kwam hij het eerst bij onze stand te recht. Maar de ellende was dat nog geen van onze boeken was aangekomen vanwege stakingsmoeilijkheden en douaneproblemen. De presi dent heeft zich er toen per soonlijk mee bemoeid dat wij onze 1200 kilogram boeken (voornamelijk boeken ovër de Joodse geschiedenis en gods dienst) alsnog kregen. Tege lijkertijd heeft hij ons uitge nodigd voor een receptie 's avonds in zijn presidentiële woning. Een paar dagen la ter, toen de boeken inmiddels waren aangekomenis Navon nog een keertje terug gekomen en is hij zolang in onze stand blijven hangen dat hij te laat kwam voor zijn speech in de Kesseth". De heer Bielke milt aan: "Door dat president Navon zo'n gro te belangstelling toonde voor boeken uit Leiden kregen wij ook de de hele schrijvende pers en televisie op ons dak. Het Nederlandse, en in het bijzon der het Leidse, wetenschap pelijke boek heeft daar een goede beurt gemaakt" De heer Bielke vervolgt. "Wat sterk opviel was de geweldige boekenhonger van het Israëli sche volk. In Israël is dan ook een duidelijk gebrek aan we tenschappelijke werken. Boe ken en grammofoonplaten gelden daar als een zekere vorm van luxe. Begrijpelijk want wanneer je een uitge breid leger in stand moet hou den blijft er iveinig geld voor de aanschaffing van boeken over. Bovendien is het voor hen een moeilijke zaak om boeken te importeren. Geluk kig wordt er nu onder druk van het intellect, dat uit lan den als de Verenigde Staten en Nederland naar Israël is teruggekeerd, geld vrij ge maakt voor de aanschaffing van boeken. "The ninth Book Fair', welke plaatsvond in het Binyanei Haóoma', hetzelfde gebouw waar enkele weken eerder het Eurovisie Songfestival werd gehouden, had duidelijk een politiek tintje meegekregen. Willem van der Putten: "Van overheidswege werd er alles aan gedaan om tegenover de buitenlanders een zo goed mogelijke indruk te maken. Vandaar dat ook zo'n beetje alle hoge regeringsfunctiona rissen een kijkje kwamen ne men. Uiteraard de wereldbe roemde burgemeester van Je ruzalem, Teddy Koliek, maar ook premier Begin, Mosje Da- jan en dan natuurlijk presi dent Navon. Dajan heeft zelfs een speciale verklaring afge legd over de huidige politiek van Israël met betrekking tot de buurlanden, een hele spon tane speech. Ook hadden de organisatoren geprobeerd om een Egyptische delegatie op de markt te krijgen maar daar voor was het, zo vlak na de ondertekening van het vre desverdrag, te kort dag. Wel was er een gezamenlijke stand uit Oeganda en Tanza nia, een duidelijk teken voor de erkenning van het nieuwe bewind in Oeganda. Ook was er in het midden van de marktruimte een vitrine op gesteld waarin het orgineel van het zojuist getekende vre desverdrag met Egypte lag, zwaar bewaakt uiteraard". De drie Leidse Israël-gangers zullen hun trip naar het be loofde land niet licht vergeten "Want", zo zegt de heer Bielke, "Het was een geweldige erva ring. Ondanks de voortdu rende angst voor bomaansla gen maakte het Israëlische volk op ons toch een hele ont spannen indruk en wat ook opviel was dat de genegen heid en belangstelling voor Nederlanders nog heel sterk aanwezig is". Woningbouw in Kraaierstraat LEIDEN - Het Leidse aannemers bedrijf Du Prië gaat in de Kraai erstraat een zevental woningen bouwen. De Leidse raad zal bin nenkort beslissen om de daar voor benodigde grond in erfpacht uit te geven. Op de plaats waar de woningen komen bevindt zich op het ogenblik een dichtgetimmerde bouwval en een slagerij. Ht sla- gersbedrijf blijft gehandhaafd op die plek. Het ligt in de bedoeling de zeven woningen te bouwen in de premiesector en te bestem men voor gezinnen. Bij de minis ter is voor het plannetje een spe ciale lokatiesubsidie aange vraagd. ADVERTENTIE Stretch rib cord pantalon Een opmerkelijke kollektie voor de aktieve jonge vrouw gesteld op gemak en komfort en "in" voor de wandeling langs het strand met de hond. Deze stretch rib cord pantalon kan er tegen. Maten 36 t/m 48. In de modieuze kleuren: wit, beige, lichtgroen, bruin, marine en zwart. Uitstekend te kombineren met de rib cord blouson in dezelfde kleuren of de blouson in soepelvallend leer met sierstiksels. Breestraat 135- Leiden telefoon 071-131841

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 3