In Schouwenhove9 rekenen bewoners nu op de gemeente SPORT? METDEKRANT ERETRIBUNE Omdat we er meteen al enthousiast voorwaren zijn we nu dealer van deze twee fantastische Suzukis A.R.I.S. B.V. Bouwplan flats in 3 lagen op plaats herenhuis Noordeinde Valkenburg Z.H. Voorschoterweg 51 tel. 071-766559 &SUZUKI Ruit herstellen? J. Dubbeldeman 1 VRIJDAG 13 APRIL 1979 Met meer invloed op stichting 'Zomerland' LEIDEN- Noorlander Bouw BV uit Leiderdorp heeft bij de gemeente Leiden een plan ingediend voor de bouw van woningen op de hoek van het Noordeinde en de Rembrandtslraat. Het gaat om een twintigtal wonin gen in drie bouwlagen alsmede om een parkeerplein voor de bewoners. Het plan voor de flatjes is gemaakt door de Leiderdorpse architect ir. J. Franso. Volgens een woordvoerder van Noorlander Bouw ligt het in de bedoeling de huizen te bouwen in de premiekoopsector. Voor de bouw zal het bestaande pand Noordeinde 5 afgebroken moeten worden. In dat pand huist op het ogenblik een groot aantal krakers. Een poging om het pand op de monumentenlijst te krijgen is destijds mislukt. B en W van Leiden beslisten afwijzend op dit verzoek zodat de eigenaar Noorlander alleen maar een sloopvergunning nodig heeft om het in zeer slechte staat verkerende gebouw weg te halen. Het pand kwam begin 1977 leeg toen de vorige eigenaresse de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de groei en de bloei van de Zeevaartschool te Leiden de huurovereenkomst met de Leidse univer siteit beeindigde. Gevolg was dat de Leidse Studenten en Aktiegroepen- drukkerij (STAG) het pand moesten verlaten. Bij Noorlaiider Bouw hoopt met dat er spoedig goedkeuring komt van de gemeente voor het plan zodat een begin gemaakt kan worden met de voorbereidingen voor de bouw. Boven een schets van het planonder Noordeinde 5 zoals het er nu uitziet. LEIDEN - De enige hoop van de bewoners van de service-flat Schouwenho ve is gevestigd op de ge meente Leiden. Vertrou wen in het bestuur van de in finaciële moeilijkheden verkerende stichting Zo merland en in administra tie- en beheerskantoor Ci- baco-Commerce BV is er niet meer nu beiden in ge breke zijn gebleven. Nu de gemeenteraad meer invloed zal krijgen in hezxtuur van de stichting Zomerland, de exploi tant van de service-flat, zal er waarschijnlijk een einde komen aan de verstrengeling van per soonlijke belangen die er een gro te rol spelen. Weliswaar heeft wethouder Van Dam bij het besluit om de stich ting ruim een miljoen 'gulden te lenen niet de voorwaarde over genomen dat het Zomerland-be stuur de band met Cibaco moet verbreken, maar wel zegde hij toe daarop aan te dringen. Directeur van het administratie- en beheerskantoor Cibaco is Graaf land jr., de zoon van de stich tingsvoorzitter. Voor zijn dien sten rekende hij vorig jaar een bedrag van 144.891 precies. De kosten van het beheer en de ad ministratie werden voor 1979 be groot op 133.000 gulden. Forse bedragen, zo vindt de finan ciële commissie van bewoners van Schouwenhove, zeker gezien het gebodene. Voor dat bedrag bleven driemaandelijkse finan ciële overzichten uit, de jaarre kening 1977 verschijnt niet en het kantoor weigerde bepaalde fi nanciële en administratieve ver richtingen in Schouwenhove zelf uit te voeren. Cibaco maakte ook verkeerde berekeningen voor de Rijksbijdrage (die overigens nog steeds niet vaststaat). De grote vraag die bij de financiële commissie leeft is: waarom moet er een speciaal administratiekan toor zijn voor het beheer? Is het niet genoeg om een administra teur in dienst te nemen, die aan merkelijk goedkoper is dan een kantoor met vier, vijf medewer kers? Dubieus vindt de commissie ook dat Cibaco (nog) niet te pakken is door de nauwe familie/vrienden relatie met het voltallige dage lijks en een gedeelte van het al gemene bestuur. Winkeltje eigen Zo zette Graafland jr. rekening een winkeltje op in de service-flat. Na enige tijd bleek dat het winkeltje niet liep. Dus deed Graafland het over aan de stichting Zomerland, compleet met het verlies van ruim 30.000 gulden dat hij op de exploitatie van de winkel had geleden. Een verlies dat nu door de bewoners zelf moet worden opgebracht. De bewoners moeten ondanks de hoge huren (momenteel 1905 gulden voor een tweekamerflat) die voor een groot deel uit servi ce-kosten bestaan alle voorzie ningen nog eens extra betalen. Personeel is in dienst van de stichting, wordt dus via de servi ce-kosten betaald, maar ook nog eens apart als een bewoner een personeelslid nodig heeft. Ge bruik van de recreatiezaal komt op vijftig gulden per uur te staan. De bewoners betalen servicekos ten, maar maken ze van de servi ce gebruik dan voelen ze dat ook in hun portemonnee. De complete snelle sportcoupé wie 'm ziet, wil 'm rijden, wie 'm rijdt, wordt net zo enthousiast als wij. Snel: flitsende acceleratie, rijdt op normale benzine. Handig: 3.20 m kort, makkelijk parkeren. En compleet: mèt toeren- teller, klokje, radio, ampèremeter, elektrische ruitensproeier, dagteller, sportstuur, comforta bele slaapstoelen, achterruitverwarming, achter- uitrijlampen, moquette vloerbedekking, 70 serie banden, derde deur van glas.Over de prijs zult u ook enthousiast zijn: f 11.495,- inclusief btw. LJ80 een echte terreinwagen 12.995,- inci. b T.W. Sterk: klimcapaciteit tot 41 d.w.z. hij beklimt wel gewicht 762 kg, klassiek stalen chassis, slot op griezelig steile hellingen. Alles erop en eraan: benzinetank, normale benzine, in- en uitschakel motor 797 cc, 30.2 kW (41 pk), bovenliggende bare 4-wielaandrijving, vier gesynchroniseerde nokkenas, 4-cilinder, zeer gunstig koppel, vloei- versnellingen, hoge en lage gearing, dus eigenlijk stofkoeling, lengte 3.17 m, wielbasis 1.93 m, 8 versnellingen. En nog behoorlijk snel ook. 071-122641 bellen. Kooilaan 15 Leiden ^mtïYotvd, nccoun1 'iBisa t Ua^°^LaV\SCOV ?y$\c°ïd*' Ove^ce fc^1$Vee f995 WeV250RSf S«r j250,- 9,52.^1 9,4b0'" f aï&sa t oJa&z5 500 f Visc°^V-2°C ^aïÏYa 1 stationsweg 11-17 leiden tel.: 071-122858 Geenreserve ringskosten! Huur een passende auto bij: LÜLlKet SWclovtwrs Autoverhuur Vondellaan 80 Leiden ^tdefoon07^769313 GELD TERUG? bij aankoop van een oersterke AEG slagboormachine SB2E-500 electronic, prijs 435,-, ontvangt u een 15-delige gereedschapset t.w.v. 89,70 KADO! De machine boort 13 mm in staal en 20 mm in steen, toerental' electronisch regelbaar. ALS EXTRA: bij inruil van oude versleten machine, betalen wij nog eens 75,- terug! LAIV3AN - ZIJLSINGEL 2 - LEIDEN Tel. 071-143741 - Uw gereeoscnapsspecialis,.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 23