Televisie wapen in strijd tegen de werkloosheid T oneel verenigingen gaan samenwerken om volkstoneel te brengen Hans Versnel (Bnlly Balon) maakt plaatje DINSDAG 20 MAART 1SI7!) door Sjak Jansen Elke ochtend, steevast om tien uur, ga ik de stad en regio in, op zoek naar mensen en dingen voor deze rubriek. Tips en wensen voor "Publiek", kunt u tot klok slag tien aan mij kwijt, tel. 071-144941, toestel 215. Schriftelijke reacties zijn ook zeer welkom. De Noordwijkse discjockey Hans Versnel heeft zich een tweede naam aangemeten. Bully Balou om precies te zijn. Als zanger van het door de leden van de Lpidse pop groep Catapult geschreven en geproduceerde liedje 'Do the Balou' is hij thans ook de gro te propagandist van deze nieuwe dans die het volgens Hans "helemaal moet gaan maken". Afgelopen vrijdagavond zong hij dit liedje in het Noord wijkse Casino waar hij al ge ruime tijd de platen aan el kaar praat. "Toevallig waren mensen van de Tros toen aanwezig", zegt hij. Vrijdagavond mag hij dit liedje zingen in de tv-show van Chiel Montagne. Montagne is tussen twee haakjes ook de directeur van de platenmaat schappij die dit plaatje van Hans Versnel op de markt brengt Volgens Versnel is 'Do the ba lou' een swingend liedje, dat doet denken aan de jaren der tig. Over zijn zangkwaliteiten zegt Versnel geen reden tot twijfel te hebben. "Goed ie dereen kan zingen, maar er zijn slechts weinigen die dur ven zingen. En ik toon die durf. Een nieuwtje is trou wens dat wij een kinderserie voor televisie rond Bully Ba lou gaan opnemen. Nee, niet in opdracht. Als het klaar is, verkopen we de serie aan een geïnteresseerde omroep". En als geen der zuilen belang stelling toont? "Tja, dan is het een dure inves tering voor niks geweest". Bekend acteur komt lesgeven De lede?? van de amateurto neelvereniging "0??s Ideaal" van wie het initiatief tot het aangaan van een "fusie" met andere toneelgroepen uitging. Het is al weer een poosje geleden dat de amateurto neelvereniging 'Ons Ide aal' uit Nieuw Vennep een beroep deed op andere to neelverenigingen in en rond de Haarlemmermeer en bollenstreek om te ko men tot een vorm van overleg en samenwerking. Lang heeft het geduurd voordat er iets van dat overleg terecht kwam, maar nu gaat het er op lij ken dat de plannen verwe zenlijkt worden. Vier toneelverenigingen kwa men onlangs bijeen om van gedachten te wisselen. Lau Kreune, regisseur van 'Ons Ideaal' had voor deze bijeen komst een vragenlijst opge steld met betrekking tot veel voorkomende problemen waarmee amateurtoneelver enigingen te kampen hebben. Kreune had de lijst zodanig ge formeerd dat, wanneer de eerste drie vragen negatief werden beantwoord, men be ter meteen maar kon opstap pen. Tot grote verwondering van de Nieuw Vennepers ging echter niemand vroegtijdig weg en dat betekende dat de samenwerking eindelijk een feit was. Van 'Ons Ideaal', de Rijsenspe- lers uit Rijsenhout, de toneel vereniging Hoofddorp en van een Noordwijkerhoutse to neelvereniging zijn de namen van de leden, hun kracht, kunde en ervaring genoteerd en nu lijkt het mogelijk volks toneel op de planken te bren gen. Stukken waaraan zo'n zestig man meedoen. Thans volgen diverse toneelvereni gingen toneelcursussen in Haarlem. Kaagse acteur Het Nieuw Vennepse 'Ons Ide aal' gaat echter nog verder. Een bekend acteur uit De Kaag is bereid gevonden in het najaar een cursus spraak kunst en beweging te geven aan 'de fusie'. De manier van bewegen blijkt vaak houterig en de intonatie is ook niet zoals ze moet zijn. Volgens Buitenkager Wim Salman van 'Ons Ideaal' is dat af te leren. Salman is overi gens erg verheugd over de samenwerking. "De uitwis seling van spelers heeft al plaatsgevonden en op een binnenkort te houden feest avond zullen twee gezel schappen ieder een eenakter spelen". Serieus We houden van het serieuze werk. We giebelen en geinen niet, wij doen er alles aan om een goed resultaat te krijgen. Ja, we zijn blij dat de contac ten gelegd zijn. Volkstoneel met zestig man is toch wat el ke amateurtoneelvereniging ambieert". Enige tijd geleden berichtte ik in deze rubriek over de. Lissese beeldhouwster en keramiste Heidemarie Groeneveld-Kordt, die op dat moment in haar maag zat met een borstbeeld van wijlen paus Paulus VI (dat ze overigens nog niet vol tooid heeft). De enige plaats in haar huis om het beeld van klei te herbergen was haar gara ge. Een plaats, waar nie mand het zou zien. Ze zei dat zonde van het beeld te vinden; liever gaf ze het weg aan een kerk of zo, waar het een bestemming zou krijgen, dat het fraaie kunstwerk eer aan zou doen. Welnu, thans kan gemeld worden dat die bestem ming er is: De Leidse Lo- dewijkkerk aan de Steen- schuur. Naar alle waar schijnlijkheid zal het daar links van het fraaie barok- altaar een in het oog val lende plaats krijgen. lilk. 'JWXS&JIISS&tV*-.- -2-^i Heidemarie Groeneveld-Kordt met het beeld van de paus. Nuntius Hoewel hij het beeld nog niet van dichtbij heeft gezien, is hij er toch wel een beetje weg van. Voor de onthulling in zijn kerk hoopt hij de nuntius bereid te vinden. "Voorwaarde voor mij was dat het beeld een plaats zou krij gen, in harmonie met het ge heel van de kerk. Het moet wel zichtbaar zijn maar niet met het interieur vloeken. Maar dat alles zal wel lukken, denk ik. In elk geval krijgt het beeld in onze kerk de be stemming die het artistiek ge zien verdient". Heidemarie Groeneveld kon dat beamen. UTRECHT (GPD) - Dertigduizend mensen zijn werk loos. Ze zouden, zonder problemen zoals omscholing of verhuizing, direct aan het werk kunnen gaan. Dat blijkt uit het Jaarverslag Arbeidsmarkt 1978 van het ministerie van sociale zaken. Dat die mensen toch niet aan werk komen, ligt vaak aan de hoge selectiecriteria van het bedrijfsleven en aan het niet zo best werken van de arbeidsbemiddeling. Hier en Nu-uitzending heeft hij gesolliciteerd. „Binnen een half uur was ik aangenomen", zo vertelt de heer Sacedu. Mevrouw Van Leeuwen merkt over het arbeidsbureau op: „Ook al komen er mensen die vragen of er werk bij ons is, dan zegt het arbeidsbureau: Ja, maar dat is geen passend werk voor u". Volgens de heer Van den Eijkel, adjunct-directeur van het arbeidsbureau Ensche de, is dit in het algemeen niet waar. „Natuurlijk is het wel een taak van het arbeidsbureau ie mand aan passend werk te hel pen". Zijn reactie op het geval- Sacedu luidt „Over individuele werknemers en werkgevers verstrekt het arbeidsbureau geen informatie. Over aangele genheden die werkgevers, werknemers en het arbeidsbu reau betreffen, kan wel tussen de partijen onderling worden gesproken, maar hierover wordt aan derden geen mede deling gedaan". Het enige dat hij kwijt wil, is dat „de persoon die het hier betreft zich welwil lend heeft getoond om te wer- Genoodzaakt Iemand is een jaar onnodig werkloos en staat ingeschreven bij het arbeidsbureau. Een po tentiële werkgever ook. Toch vindt er geen bemiddeling plaats. Uit dit gegeven zou je kunnen concluderen dat het ar beidsbureau in gebreke is gebleven. Van den Eijkel sug gereert dat de schuld voor het gebrek aan personeel ook bij Coveco zelf kan liggen. Hij laat doorschemeren dat het bedrijf pogingen tot bemiddeling van het arbeidsbureau heeft afge wezen. Het bedrijf zou geen bui tenlanders willen. Door de tele visie-uitzending was het bedrijf wel genoodzaakt mensen aan te nemen. Wat vindt Coveco van deze gedachte? „In het aigemeen neemt het be drijf niet iemand zomaar aan", aldus de heer Brinkerhof van de personeelsafdeling. „Als het arbeidsbureau iemand stuurt, betekent dat niet dat die per soon automatisch wordt aange nomen. Van degenen die sollici teren, valt gewoon een aantal af. Er wordt geselecteerd, dat is normaal. Het is niet waar dat Coveco geen buitenlanders zou willen aannemen. We willen het aantal wèl binnen de perken Eén van die 30.000 was de heer Sacedu. Hij is door een commu nicatiestoornis tussen vraag en aanbodofte wel werkgever en arbeidsbureau, een jaar onno dig werkloos geweest. Uiteinde lijk heeft hij werk gevonden dankzij NCRV's actualiteiten rubriek Hier en Nu. Daarin werden bedrijven ge toond die kampten met een langdurig personeelstekort. Werving via advertenties en ar beidsbureaus leverde niets op. Kennelijk functioneerde in dit geval, en waarschijnlijk wel va ker, het bestaanctesysteem van arbeidsbemiddelRg onvol doende. Gaat televisie een ef fectieve rol spelen bij de ar beidsbemiddeling? Eén van de drie bedrijven die Hier en Nu heeft laten zien. is Coveco, een vleesverwerkend bedrijf in Borculo. Coveco heeft acht vestigingen in Nederland. In Borculo, waar 500 mensen werken, zijn 40 vacatures voor al dan niet geschoolde mensen. Binnen het bedrijf is een oplei ding. Alle acht vestigingen hebben in totaal werk voor 120 mensen. Ongelooflijk Mevrouw Van Leeuwen van de personeelsafdeling in Borculo spreekt van een ongelooflijk aantal reacties op de televi sieuitzending. In totaal 200, af komstig uit het gehele land, maar voornamelijk uit de Randstad. Veertig mensen zijn direct verwezen naar andere vestigingen in het land. Inmid dels zijn er van de opgestuurde sollicitatieformulieren 80 a 90 teruggekomen. Over alle vesti gingen. en niet alleen in Bor culo, zoals in Hier en Nu werd gesuggereerd, zijn tot nu toe 12 mensen aangenomen. Met een aantal wordt nog onderhan deld. In Borculo zijn drie sollici tanten benoemd. Twee van hen wonen in de buurt van het be drijf. De ene heeft al eerder in „het vlees" gewerkt, de ander nog nooit. Laatstgenoemde is de heer Sa- decu. Hij is een jaar werkloos geweest. Elke week heeft hij bij het arbeidsbureau in Enschede, waar Coveco zijn vacatures heeft gemeld, geprobeerd werk te vinden. Hij begrijpt niet waarom het arbeidsbureau hem niet naar Coveco heeft verwe zen. Naar aanleiding van de houden. Momenteel is 10 pro cent van het personeel buiten lander", aldus de heer Brinker hof. Bij zijn weten is er weinig contact met het arbeidsbureau in Enschede. Je kunt natuurlijk lang door gaan met zo'n welles-nietes- spel, maar het feit blijft er. Van deze communicatiestoornis tussen werkgever en arbeids bureau is vooral de werkloze de dupe. De storing tussen vraag en aan bod was voor de mensen van Hier en Nu aanleiding een ex periment te beginnen om ar beidsbemiddeling via de televi sie tot stand te brengen. Gezien de geweldige hoeveelheid reac ties die de eerste uitzending heeft opgeleverd, heeft de NCRV besloten hiermee door te gaan. Hier en Nu-redacteur Sleeuwenhoek hierover „Na de uitzending stroomden de reac ties van tal van bedrijven bin nen. Van het Chinese restaurant op de hoek tot aan de vliegtuig fabrikant Fokker toe". Er zijn weliswaar veel reacties bij de bedrijven binnengeko men, maar wat is nu het resul taat? De situatie bij Coveco werd eerder in dit artikel ge noemd. Directeur YViesink van het arbeidsbureau in Eibergen ziet als nadeel voor Coveco dat het bedrijf in Borculo geen woongelegenheid kan bie den. Hoofddorp Hier en Nu-redacteur Hans Sleeuwenhoek: "Van het Chinese restaurant op de hoek lol aan de vliegtuigfabrikant Fokker toe". In de Hier en Nu-uitzending kwam ook het graafwerktui- genbedrijf Vermeer-Holland te Hoofddorp in beeld. Dit bedrijf zocht zeven a acht geschoolde metaalbewerkers die, allerlei pogingen ten spijt, niet waren te vinden. Zelfs een beloningssys teem voor iedere aangebrachte werknemer mocht niet baten. Dankzij de uitzending zijn in middels alle vacatures vervuld. Directeur Bas vertelt dat er on geveer 200 reacties zijn geweest. Ongeschoolden, 60 tot 70 pro cent, vielen direct af. Ook solli citanten die verder dan 45 kilo meter van Hoofddorp wonen, vielen uit de boot. Ook in Hoofddorp zijn geen woningen beschikbaar. De vacatures bij Vermeer-Holland zijn welis waar vervuld, maar nauwelijks door werklozen, zoals de be doeling van Hier en Nu was. De meesten zijn werkverande- raars. De heer Bas vindt deze uitzen ding een geweldige methode: „Als je mensen kunt laten zien hoe het bedrijf werkt, dan heeft dat veel meer effect dan perso- neelswerving via arbeidsbu reaus, advertenties of de radio vacaturebank". Hij signaleert wel een verspilling van energie. Veel mensen hebben vergeefs gereageerd, omdat zij onge schoold zijn of te ver weg wo nen. Wat vindt de vakbeweging van de arbeidsbemiddeling via de televisie? De Vakbondskrant van de FNV (Federatie Neder landse Vakbeweging) daarover: „Je kunt je afvragen waarom die bedrijven geen werknemers kunnen krijgen. Wat dat betreft kunnen de werkgevers beter de hand in eigen boezem steken. Vaak gaat het om onaantrekke lijk rotwerk De vleesverwer kende industrie is daar een goed voorbeeld van; veel lo- pende-bandwerk, dikwijls sme rig, koud en nat". De heer Plas. schrijver van het artikel, meent dat het op zich zelf een uitste kend idee is om via televisie aan arbeidsbemiddeling te doen. „Het is ongeveer hetzelfde als de radio-vacaturebank, maar dan een stuk aantrekkelijker". De film was naar zijn smaak te veel uit de hoek van de werkge vers. Hij miste wat kritische kanttekeningen bij de bedrij- Het VNO (Verbond van Neder landse. Ondernemingen) staat positief tegenover deze vorm van arbeidsbemiddeling De heer Van der Veen van het VNO (dus niet voorzitter Van Veen) vertelt dat tijdens het voorbe reidend gesprek over arbeids vraagstukken tussen werkge vers, werknemers en de over heid, dat onlangs is begonnen, zeker het functioneren van de arbeidsbureaus zal worden be sproken. Het is volgens Van der Veen niet uitgesloten dat er een werkgroep zal worden ge vormd, die nieuwe vormen van arbeidsbemiddeling gaat be studeren. Mogelijk zal in zo'n werkgroep bemiddeling via de televisie worden bespro ken. Volgens voorlichter Prinsen van het Directoraat Generaal voor de arbeidsvoorziening (so ciale zaken), een overkoepelend orgaan van de arbeidsbureaus, staat minister Albeda „positief tegenover het idee om na te gaan of gebruikmaking van de massamedia tegen werkloos heid effect kan hebben". „De NCRV heeft nog geen contact met ons opgenomen. Wij be schouwen het niet als oneerlij ke concurrentie. Als de massa media kunnen bijdragen tot verbetering van de arbeidsbe middeling, wordt dat op prijs gesteld". Met ingang van 1 april ver dwijnt de radio-vacaturebank. Hiertoe heeft het NOS-bestuur besloten, omdat al geruime tijd aan de doelmatigheid van het programma wordt getwijfeld. De minister van sociale zaken meent dat het resultaat beter had kunnen zijn, maar is toch niet ontevreden. Hij had graag voortzetting van het program ma gezien. Volgens Prinsen is er ooit wel eens gedachte aan een vacatu rebank via de NüS-televisie. „Het gaat echter niet zo van: Geef mij maar zendtijd. Dat kan de overheid niet zeggen, want dan zou Hilversum op zijn ach terste poten staan". De nawerking van de eerste Hier en Nu-uitzending is nog niet beëindigd. Toch kun je concluderen dat arbeidsbe middeling via televisie wel enig resultaat heeft, maar zeer zeker niet spectaculair is. Een klein aantal werklozen is aan werk geholpen. Mensen aan ander werk helpen was niet de bedoe ling van het programma. Dit is toch relatief vaak voorgeko men. Verwachtingen Hier en Nu-redacteur Sleeu wenhoek zegt dat hij nooit heeft gemeld dat de uitzending een succes was. Wel meent hij dat het mogelijk is dat het effect minder is dan veel mensen zul len denken. „Je hebt verwach tingen bij de kijkers gewekt, zo blijkt uit de vele reacties. Dan ben'je wel verplicht ermee door te gaan. De resultaten moeten wel erg slecht zijn, wil je er dan nog mee stoppen". „De bedoeling van het pro gramma was, mensen bij elkaar brengen. Wij hebben laten zien waar werk was te vinden, maar willen verder geen oordeel over werk en bedrijven geven". Aangezien het alleen maar pre sentatie betreft, is hij tegen de omschrijving televisie-vacatu rebank. Sleeuwenhoek meent dat het programma communicatie tus sen bedrijven heeft teweegge bracht. „De ongeschoolde werklozen die Vermeer-Hol land niet kon gebruiken, zijn door dit bedrijf naar andere on dernemingen in de buurt door verwezen. „Ten aanzien van de werkveranderaars merkt hy op, dat die mensen lege plaatsen bij bedrijven achterlaten, die weer kunnen worden opgevuld. Over onder meer die verschui ving van de vacaturevraag zegt hij al contact opgenomen te hebben met het Directoraat Generaal voor de Arbeidsvoor ziening. „De overweging om in de volgende uitzendingen te stellen dat het werk alleen voor werklozen is bestemd, werd door het Directoraat niet zin zinvol geacht". Verschuiving schept ook arbeidsplaat sen. Als een programma vaak wordt gepresenteerd, kan gewenning ontstaan, waardoor de doelma tigheid afneemt. Daarom over weegt Hier en Nu om de ko mende uitzendingen niet op de zelfde wijze te brengen. Repor tages over onder meer omscho ling en bemiddeling via ar beidsbureaus, kunnen volgens Sleeuwenhoek ook bijdragen tot een vermindering van de communicatiestoornis tussen vraag en aanbod.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 4