Heiden rijdt schaatselite geheel in puin Leiden tweede sportstad van Nederland Pijnlijke valpartij Oranje -schaatsers MAANDAG 12 FEBRUARI 1979 (Van onze speciale verslaggever) OSLO - Zijn laatste stappen op het nog steeds majestueus glimmende Bislet-ijs maakte Eric Heiden als een opgebrachte misdadiger. Toen de superkampioen al een tijdlang bij de kleed ruimte onder de hoofdtribune vertoefde te mid den van officials en anderen die hem per se de hand wilden schudden, grepen een stuk op acht stevige agenten hem plotseling in de kraag. Bevreesd voor de opdringende aangeschoten supporters en krij sende vrouwelijke fans voor de hoofdingang dreven de politie functionarissen hem, minder hardhandig als ze met tientallen dronken toeschouwers hadden gedaan, langs het ijs waarop hij twee dagen als geen ander in de historie had huisgehouden. In een afgelegen hoek van het sta dion werd Eric Heiden, sprintend gevolgd door zijn eveneens ver raste trainster Diane Holum snel in een wachtende politiewagen gestopt. Voorafgegaan door een andere auto met zwaailicht ver dween de streng beveiligde Ame rikaan in de duistere straten van Oslo, waar de gebruikelijke stoet lallende supporters, steun zoe kend aan gevels en lantaarnpa len, heel wat moeizamer dan hun idool de binnenstad probeerden te bereiken om daar op gepaste wijze het meest imponerende schaatsfeest in de geschiedenis voort te zetten. Indrukwekkend Zo overrompelend voor Eric Hei den het afscheid van Bislet ver liep, zo angstaanjagend hard had hij gedurende twee fantas tische schaatsdagen de comple te hardrijderselite in puin ge knald. De volledig overklaste Noren, de onthutsend diep weg gegleden Russen - en om over de Nederlandse figuranten maar te zwijgen - niets hadden ze kun nen inbrengen tegen de nooit eerder zo oppermachtige telg uit een unieke schaatsfamilie. De ene prestatie van Eric Heiden was nog indrukwekkender dan de andere, hoewel wereldre cords, soms net, buiten zijn be reik bleven. Alles bij elkaar opge teld leverden de vier fonkelende tijden een nooit eerder gereali seerde droomscore op. Wat de onderlinge afstanden zelf betreft is het slechts een kwestie van een paar weken wachten, want Hei den heeft nog bezoek aan de re cordwedstrijden in Inzeil op zijn programma staan. Hopelijk arri veert hij daar een beetje uitgerus- ter dan een jaar geleden, want dat het dan wereldrecords gaat rege nen is een prognose die zelfs een leek kan maken. Waanzinnig Hoe waanzinnig hard Eric Heiden momenteel schaatst blijkt vooral als de boeken met historisch cij fermateriaal erbij worden ge haald. Zijn onafgebroken reeks triomfen in Oslo resulteerde via drie nieuwe persoonlijke toptij den in een reuzesprong van de negende naar de eerste plaats op de wereldranglijst aller tijden. Hij neemt de koppositie in met een alleen nog door hem zelf te over treffen serie, die volledig buiten de Medeowonderbaan tot stand is gekomen, terwijl de rijders die hij voorbij is gestreefd vrijwel uitsluitend daar tot hun beste re sultaten zijn gekomen. De Russen zien er wijselijk van af Eric Heiden naar hun ongeëve naarde schaatsoord te halen, want de gevolgen zijn gemakke lijk te raden. Als de weergaloze Amerikaan daar de ijzers onder bindt, zullen de fantasietijden die dan onherroepelijk uit de bus rollen de komende generaties Sowjet-rijders volledig frustre- Fictief Omdat de Russen geen belang bij het bezoek van de familie-Heiden hebben en zowel Eric als Beth jaarlijks maar weinig op snelle Europese banen rijden, is het aantal wereldrecords tot dusver een beetje beperkt gebleven. Eric Heiden mag zich op dit moment alleen 's werelds snelste noemen op de 1000 en 3000 meter en daar kan nu dus het kersverse punten- record aan worden toege voegd. Maar alle bestaande recordlijsten zijn, voor zover de naam Heiden niet bovenaan staat, natuurlijk fictief, want dat hij op alle onder delen veruit de beste is, daaraan hoeft geen seconde meer te wor den getwijfeld. Driemaal moest hij in de altijd door anderen ver afschuwde openingsnt zijn kaar ten op tafel leggen. Het lot had het zo bepaald, maar het deerde hem totaal niet. Ook de absurd lange wachttijd die de starter inlaste na het com mando „ready" op de 500 meter bracht hem niet van zijn stuk, zo als de Noorse coach' Jóhs Ten- mann graag had gewild. Hilbert van der Duim kon zich een keer niet beheersen, maar kenmer kend voor de zelfcontrole van Eric Heiden was dat hij zich weer koeltjes oprichtte, terwijl de ner veuze Nederlander een paar sla gen weggleed. Klagen Zonder te klagen heeft Eric Heiden de vernieuwde startmethode geaccepteerd, hoewel de tijden met name op de sprint er nadelig door worden beïnvloed. De lange fase van volledige stilstand, wat voor een schaatser erg hinderlijk en in feite onnatuurlijk is, heeft er in Oslo wel toe geleid dat Heiden niet dichter of zelfs onder de 38- secondengrens kwam. Zijn tus sentijd na 100 meter (10,3) geeft precies aan waar hem dat in zit, want op de oude wijze gestart zou hij in het eerste gedeelte drie- tiende van een seconde sneller hebben afgeraasd. Voor het wedstrijdverloop had het vanzelfsprekend geen vervelen de gevolgen, want na de 500 me ter wist iedereen al precies waar aan hij met Eric Heiden toe was, voor zover daar tenminste bij sommigen nog twijfels over be stonden. Alleen op die afstand kwam hij niet tot een nieuwe per soonlijke toptijd. In Inzeil reed hij vorig jaar 37,90 seconde. Zijn verbijsterende show van on gelooflijke klasse kwam op de 5000 meter pas goed op gang. Het deskundige en uiterst goed door de speaker geinformeerde publiek (een cursus voor Neder landse ijsbaan-omroepers zou in Oslo geen kwaad kunnen) raakte buiten zinnen toen de rondetij den stuk voor stuk van vorstelijk kaliber waren. Met uiterste preci sie, zonder uitschieters naar bo ven of beneden, reed Eric Heiden eerst twee, later bijna vier en ten slotte iets meer dan twee secon den boven het schema van Stenshemmets wereldrecord, dat, hoe kan het anders, op Me- deo werd gerealiseerd. Collectie Met een vooruitziende blik had Diane Holum de vorige week n jeu we schema's in elkaar gezet, want deze bleken met een eind tijd van onder de zeven minuten nog niet in haar collectie voor te komen. Iedereen die na zijn machtsdemonstratie over het ijs moest, wist bij voorbaat dat het onbegonnen werk was om de 6.59,15 van Heiden te attaqueren, maar dat de rest zo weinig ver weer had was wel verbazingwek kend. Daardoor nam de voorsprong van Heiden proporties aan die nim- mer in een internationaal titel- toernooi zo groot waren. Nog gro ter werd de kloof op de 1500 me ter, toen wereldrecordhouder Jan-Egil Storholt aan zijn zijde stond. Anderhalve ronde durfde de Noor de strijd aan, vervolgens kon hij nog maar hopen dat zijn record (1.55,18) niet verpulverd werd. „Op de 1500 meter", zo vertelde Eric Heiden naderhand, „heb ik wel geprobeerd het wereldrecord te breken, maar nu het niet gelukt is zal ik het in. Inzeil proberen". Hij bekende ook alleen voor deze race een beetje zenuwachtig te zijn, geweest. „Ik was heus wel bang voor Storholt". zei hij, het geen de Noorse schaatser naast hem in lachen deed uitbarsten. „Waarom?", riep de anders zo emotieloze Storholt uit, en hij gaf de Amerikaan daarbij een be wonderende klap tegen de schouders. „Deze jongen", bena drukte hij ten overvloede, „is ge woon fantastisch". En zijn ploeg genoot Stenshemmet voegde er aan toe: „Eerste worden is er vóór ons niet meer bij. Het enige waar op ik me nog verheug is het reisje naar Amerika, maar niet om daar een olympische gouden medaille te winnen". Ook in het 10-kilometergoud kan eigenlijk alvast de naam Eric Heiden worden gegraveerd.Hij vertrok - weer als eerste - met een gerichte eindtijd van 14.48, vol doende voor het puntenrecord en elf seconden onder zijn beste top tijd, die van de WK 1977 dateert. Het ging echter allemaal nog sneller. En het tempo dat hij in de slotfase ontwikkelde duidde erop dat een nog scherpere tijd moge lijk was geweest. Allerminst uit geput gleed Heiden over de eind- streeop om zich vervolgens voor de zevende maal in totaal en drie keer als allrounder tot de absolu te wereldkampioen te laten kro- Zoals het overwicht van Eric Hei den voor iedere andere top- schaatser ontmoedigende vor men heeft aangenomen, zo dui delijk werd in Oslo ook dat de Amerikaanse schaatssport niet bij hem (en zijn zuster) ophoudt. Veel indruk maakte ook zijn vriend Mike Woods, die zeer knap tweede werd op de 5000 meter en ook de 500 en 10.000 me ter uitstekend bleek te beheer sen. Verder kondigde ook de 17- jarige Graig Kressler zijn op komst aan, hoewel hij - evenals Woods een pupil van de ex-Ne derlander Peter Schotting - in een verbeten en op hoog niveau uitgevoerde strijd op de 5000 meter om de beschikbare 16 plaatsen in het eindklassement net uit de boot viel. Toch mogen de Amerikanen dank zij Kress ler het volgend jaar het maxi male aantal van vier deelne mers inzetten. Japanners Bij de winnaars, tot op zekere hoog te dan, behoorden ook de Japan ners, die met Yamamoto en Ka- wahara over een verrassend sterk koppel beschikken. Hun pro gressie kwam vooral op de 10.000 meter als een geweldige surprise, maar de schaatssport mag er blij mee zijn, omdat het internatio nale aanzien er iets door wordt verbreed. De verliezers waren vooral de Rus sen, die slechts met twee man het eindklassement bereikten, Ljos- kin, de 10-kilometerspeciaiist, en de onopvallende Lobanov. De debuterende Ogloblin bracht er niets van terecht, terwijl het toer nooi voor de Europese kampioen van vorig jaar, Martsjuk, een enorme deceptie werd. De kleine. Rus miste zaterdag de boot op de 5000 meter, maar had als enige nog de kans om zich middels een sterke 1500 meter te kwalificeren. Die poging mislukte en als enige excuus voerde hij hoofdpijn aan en botte schaatsen. Aan de starre trainingsopbouw van HILVERSUM - Bij de jaarlijk se verkiezingen tot Sport- stad van het Jaar is Leiden dit keer zeer hoog geëindigd. Achter Zoetermeer werd Leiden tweede met een to taal van 440 punten. Haar lem werd derde. Zoetermeer verzamelde, bij deze door uc «m* georga niseerde verkiezing 1082 punten en werd daarmee ruimschoots eerste. Het overgrote deel van de punten had Zoetermeer te danken aan dc turntitels van Moni que Bolleboom, het trampo linekampioenschap van Frans Verstracten en de clubtitel van Pro Patria. In vier takken van sport bleek deze stad vier nationale kampioenen te hebben. Leiden volgde op ruime af stand. De Sleutelstad ver kreeg zijn punten vooral door de landstitels van Par ker en LKV De Spartaan en het nationale kampioen schap van schaker John van der Wiel. Ook atletiekver eniging De Bataven deed een duit in het zakje. Op donderdag 1 maart zullen in een directe radio-uitzen ding van Sportpanorama de bij deze onderscheidingen behorende bokalen worden uitgereikt. Europees kampioen Jan Egil Storholt (rechts) kwam er na de 1500 meter rond voor uit: Eric Heiden is gewoon een paar klassen beter. Handen omhoog de Russen blijkt nog erg veel te schorten, hoewel ze een jaar ge leden de problematiek behoorlijk schenen te beheersen. Ook de Noorse coach Johs Tènmann moet nog maar eens terug naar de schoolbanken, want zijn pupillen zijn dit seizoen ook het spoor enigszins bijster geraakt. De klasseringen van Storholt (twee de) en Stenshemmet (derde) ver bloemen dat enigszins, maar de begeleiding heeft wel degelijk ge faald. In november kwam Stor holt op de vijf kilometer tot 7.06, zaterdag onder de best denkbare Noorse omstandigheden bleef hij daar ver van verwijderd. Het is daarom voor Tenmann al te gemakkelijk om alles op de ge weldige overmacht van Heiden af te wimpelen, zoals hij deed met een smakeloze grap: „Die Ameri kaan is alleen nog te verslaan als we stiekem wat vergif in zijn soep doen". Heiden reist deze week naar Inzeil waar de sprintspecialisten de borst nat kunnen maken, want merkte hij de afgelopen week niet op: „De titel bij de sprinters kan ik gemakkelijker pakken dan bij de allrounders. Van de all- rounders verwacht ik nog wel concurrentie". Arme sprin ters. Yan 't Oever: „Toch op goede weg..." (Van onze speciale verslaggever) OSLO (GPD) - De blijdschap over de vermeende terug keer van de Nederlandse schaatssport is dit seizoen een kort leven beschoren geweest. Zag het er bij de nieuw jaarswedstrijden in Oslo ineens een stuk florissanter uit, op hetzelfde ijs zijn de mannen van Egbert van 't Oever dit weekeinde met een harde smak onderuit ge gaan. 500 m 1500 m 5000 m 10.000 m Eric Heiden (Vst) 38.22 1) 1.56.05 1) 6.59.15 1) 14.43.11 1) Jan Egil Storholt (Noo)39.03 2) 2.00.68 5) 7.13.18 7) 15.04.62 5) Kay Arne Stenshjemmet (Noo)39.24 4) 1.59.60 2) 7.12.73 6) 15.10.58 8) Mike Woods (Vst)39.83(13) 2.01.87 (11) 7.10.93(2) 14.59.03(4) Viktor Ljoskin (Sov)40.12 (15) 2.01.18 7) 7.12.10 4) 14.58.74 2) Masahito Yamamoto (Jap)39.64 8) 2.01.78 (10) 7.16.91(12) 14.58.93 3) Masayoki Kawahara (Jap)39.70 (11) 2.00.67 4) 7.16.10 (11) 15.10.06 7) Amund Sjöbrend (Noo) 40.07 (14) 2.00.92 6) 7.11.22 3) 15.14.51 (11) Tomas Gustafsson 4Zwe)39.60 6) 2.01 61 9) 7.14.10 8) 15.19.14 (13) Vladimir Lobanov (Sov)39.64 8) 2.00.12 3) 7.18.61(15) 15.35.98 (16) Yep Kramer (Ned)40.24(16) 2.02.05(14) 7.15.28(10) 15.18.19(12) Henning Kaarud (Noo)40.47(18) 2.02.94 (16) 7.17.79 (13) 15.09.33 6) Piet Kleine (Ned) 40.93 (21) 2.01.94 (13) 7.15.23 9) 15.13.46 (10) Colin Coates (Aus)41.03 (23) 2.03.00(17) 7.18.95(16) 15.10.63 9) Klaas Vriend (Ned) 40.63(20) 2.03.04(18) 7.18.05(14) 15.32.68(15) Hilbert van der Duim (Ned) 39.69(10) 2.15.69 (32) 7.12.25 5) 15.19.55(14) 162.973 167.805 167.903 168.497 168.660 168.870 169.036 169.223 169.533 170.340 170.360 170.695 170.772 171.456 172.082 174.122 Hilbert van der Duim zelfs letter lijk. en weer was het op de 1500 meter prijs. De kopman van de Üranje-ploeg, die na twee afstan den een perspectiefrijke vierde plaats innam, ziet zijn loopbaan volledig geruineerd worden door buitelingen over het ijs. Steeds in wedstrijden met buiten landse tegenstanders is het dit seizoen met Van der Duim falie kant fout gegaan. In de interland tegen de Noren, zoals gezegd tij dens de nieuwjaarswedstrijden, èn bij de Europese kampioen schappen in Deventer viel hij gewoon tegen. Het is voor hem daarom niet zozeer een kwestie van op de been blijven, Van der Duim lijkt in belangrijke toer nooien té gespannen om zijn ca paciteiten te benutten. Recorddiepte Bij de vorige wereldkampioen schappen was Van der Duim als negende nog de beste Nederlan der, Piet Kleine volgde toen na hem en Klaas Vriend werd zes tiende. Joop Pasman slaagde er niet in de beste zestien te berei ken. Met die klasseringen was het Nederlandse topschaatsen inter nationaal tot recorddiepte ge zakt, maar de prestaties waren in Oslo in feite nog bedroevender en bieden nauwelijks uitzicht op be tere tijden. Twee kandidaten voor wie nog wel de deur naar een rooskleurige toekomst kan worden openge houden, dat is alles wat het be wind van Egbert van 't Oever en conditietrainer Tjaard Klooster boer in twee seizoenen heeft op geleverd. Maar Wim Pol, het eni ge lichtpuntje bij de Europese kampioenschappen in Deventer, noch Yep Kramer, die in Oslo de algehele malaise doorbrak met een zeer verdienstelijk debuut, zijn bij machte gebleken zich voor beide grote kampioen schappen te kwalificeren. Na de ontluisterende afgang een jaar geleden in Gothenburg ston den de posities van het trainers duo ter discussie, de schrijnende oogst van Oslo rechtvaardigt de vraag of de KNSB voor een derde jaar in zee moet gaan met dit koppel, dat op internationaal topniveau onervaren is, maar niettemin destijds erg opgewekt van start is gegaan. Het geeft bijvoorbeeld zeer te den ken dat adviseur Harm Kuipers in Oslo met Tjaard Kloosterboer een ronde maakte langs alle vooraanstaande buitenlandse coaches om hem ervan te over tuigen dat de theorieën waarvoor de ClOS-docent maar moeilijk toe over te halen is geweest, el ders wel degelijk worden ge bruikt. Een olympisch jaar is niet het meest ideale moment voor een trainerswisseling, maar de alge hele matheid die nu over de grauwe Oranje-ploeg ligt biedt haast geen andere oplossing. Toch weigerde Van 't Oever ook gisteren om de pijnlijke afgang als zodanig in ogenschouw te nemen. Letterlijk zei hij: „Ik wil niet zeggen dat ik het niet meer zie zitten. Ik weet gewoon dat we op de goede weg zijn, al zijn de uitslagen daar niet naar. Alleen de tien kilometer, daar ben ik toch wel door aangeslagen. Ik hoop dat we in een volgende wedstrijd waarin die afstand op het programma staat met een goed tegenantwoord kunnen komen". Terecht waren wel de prijzende woorden voor de hoogst geëin digde Nederlander, Yep Kramer, die zich als debutant knap weer de. ook in de harde sl^g op de 5000 meter. Van 't Oever „Kra mer heeft zonder meer een knap toernooi gereden. Met drie per soonlijke records kan hij uiterst tevreden zijn". Voor de Fries kreeg de wedstrijd echter een zeer merkwaardig be gin, want op de 500 meter kwam hij in botsing met de Italiaan Marchetto. Met wat meer erva ring had Kramer die wellicht kunnen voorkomen door uit de buitenbocht komend onmiddel lijk naar de binnenbaan te koer sen. De ruimte was er voor, maar Kramer wilde helemaal aan het eind van de' kruising voor langs gaan, waardoor een aanraking niet meer te vermijden viel. De Italiaan werd gediskwalificeerd, aangezien de regels zeggen dat iemand die uit de binnenbocht komt verantwoordelijk is voor een eventuele botsing. En zo doende mocht Kramer later in zijn eentje nogmaals de 500 meter afleggen, hetgeen hij een seconde sneller deed. Kramer „Ik ben erg verrast door mijn vooruit gang". Piet Kleine, troosteloos dertiende, vond ronduit „Ik ben niet tevre den en ik heb zeker niet aan myn verwachtingen voldaan. Maar het moet wel aan mijn ziekte hebben gelegen. Dat is volgens mij de enige oorzaak". Daarentegen vond Klaas Vriend, die pal voor de gevallen Hilbert van der Duim aan de staart van de ranglijst terechtkwam: „Het ging mij erom bij de laatste zestien te komen. Dat is me gelukt. Ik kan nou eenmaal niet beter". Smerig Voor zijn derde valpartij op de 1500 meter noemde Hilbert van der v Duim als mogelijke oorzaak: „Op een plaats was het ijs een beetje smerig. Al dadelijk na de start merkte ik dat er iets niet in orde was met mijn schaatsen. Later in de kleedkamer bleek dat er aan de buitenkant van mijn linker- schaats een witte streep zat. Maar ik wil dat niet als excuus aanvoe ren. Je moet gewoon op de been blijven". Dat geldt ook voor trainers die zichzelf overschatten en onwe tend van wat hen te wachten staat op glad ijs stappen en dan wel eens zeer pijnlijk onderuit kun nen gaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 9