ISLAM WINT- DE REVOLUTIE 75 c Uw kleurenfoto In 3 dagen klaar. „Kerk moet wantoestanden aan de kaak stellen" Amerikaans zwartboek over mensenrechten Iran na 2500 jaar geen keizerrijk meer; premier Baktiar afgetreden MAANDAG 12 FEBRUARI 1979 BUITENLAND PAGINA 7 Aanhangers van Chomeini zwaaien met wapens %/i gereed schappen die zij hebben weten te bemachtigen. Chomeini: de grote winnaar TEHERAN (GPD) - Sinds gistermiddag is Iran geen mo narchie meer, maar een islamitische republiek. De nog door de sjah benoemde premier S japoer Baktiar is afge treden en zou - volgens onbevestigde berichten - zelf moord hebben gepleegd. Ajatollah Chomeini, de archi tect van de islamitische revolutie, is er in minder dan 48 uur in geslaagd een wig te drijven tussen Baktiar en de strijdkrachten. Na een etmaal van bloedige ge vechten tussen burgers en mili tairen en van legereenheden on derling, verklaarden de strijd krachten zich gistermiddag neu- traal. Voor het toch al wankelen de kabinet van Baktiar was dat de doodsteek. De door Chomeini benoemde tegen-premier, Mehdi Bazargan, neemt vandaag de macht officieel in handen. Hoeveel mensenlevens de gevech ten van zaterdag en zondag heb ben gekost, was gisteravond nog niet duidelijk, maar het moeten er vele honderden zijn. Om een eind te maken aan het bloedver gieten, kregen alle militairen gis termiddag opdracht naar hun ka zernes terug te keren. In een communiqué van de raad van opperbevelhebbers van leger, luchtmacht, marine en politie, werd bekendgemaakt dat de raad had besloten „zijn neutraliteit aan te houden in de huidige poli tieke geschillen, teneinde anar chie en een bloedbad te voorko men". Kort daarop werd het aan zienlijk rustiger in Iran, hoewel er gisteravond nog steeds melding werd gemaakt van gevech- Gevechten In de nacht van vrijdag op zaterdag sloeg de vlam in de pan, toen he vige gevechten uitbraken op de luchtmachtbasis Farahabad ten zuidoosten van de hoofdstad Te heran. De sjah-gezinde en bui tengewoon fanatieke keizerlijke garde viel de basis die nacht tot tweemaal toe met tanks aan. Ka- Overstromingen in Spanje MADRID (AFP/DPA) - De regen die nu al meer dan een maand on ophoudelijk is gevallen in Casti- lië, Andalusië en Galicië heeft in deze drie Spaanse provincies alle rivieren buiten hun oevers doen treden. Alleen zaterdag al viel er 25 liter re gen per vierkante meter. De gebieden Extremadura en Gali cië in het westen en noordwesten van Spanje zijn zeer zwaar getrof fen. De verkeersweg van Madrid naar La Coruna moest bij Ponfer- rada wegens overstromingen worden afgesloten. Ook Portugal heeft van overstro mingen te lijden. De Portugese regering heeft het sinds een week om hoger loon stakende telefoonpersoneel gis teravond op straffe van ontslag of schorsing opgedragen het werk te hervatten, omdat de staking het hulpwerk in 's lands ergste overstromingen sinds veertig jaar ernstig bemoeilijkt.- detten van de daar gevestigde luchtmachtschool zouden don derdag in uniform hebben deel genomen aan demonstraties voor Chomeini in de hoofdstad, en de Keizerlijke Garde zou tot taak hebben gehad de demonstranten te arresteren. Er gingen geruch ten dat een aantal van de demon stranten zou zijn geëxecuteerd. Zaterdag bij het aanbreken van de dag verzamelden zich duizen den mensen bij de basis, ondanks de schietpartijen en het uit gaansverbod. De straten werden versperd met barricaden en daar achter werden wapens uitge deeld aan Chomeini-gezinde burgers. De daarop volgende opstand van burgers en luchtmacht-personeel tegen het leger, dat vooralsnog aan de kant van Baktiar stond, breidde zich uit als een olievlek. In de loop van zaterdag trokken steeds meer gewapende burgers door de straten van Teheran. In een radiotoespraak verklaarde premier Baktiar 's middags dat „de regering bij de eerste provo catie vastbesloten en met kracht" zou antwoorden. „Voor de laatste keen wees op uw hoede voor complotten die de rust en orde in het land willen verstoren", waar schuwde hij. Rond dat moment had de rebellerende luchtmacht de hele oostelijke wijk van de stad echter al in handen en ver anderd in een grimmig fort. Hon derden vrachtwagens reden af en aan met aarde, balken en auto banden, ter versterking van de barricaden, die werden bewaakt door soldaten met mitrail leurs. Inmiddels riepen medewerkers van Chomeini vanuit luidspre kerwagens de bevolking op om het door Baktiar uitgevaardigde uitgaansverbod te schenden. Tienduizenden gaven gehoor aan de oproep van hun religieuze lei der. Ze verzamelden zich op hoe ken van straten en staken auto banden en vuilnishopen in brand, waardoor de stad even la ter in een grote rookwolk werd gehuld. Terzelfdertijd renden honderden militairen de straat op met de opdracht te schieten op iedereen die het uitgaansverbod overtrad. Telkens als er legerpa trouilles naderden, verspreidden de demonstranten zich, gooiden ze molotov-cocktails en schoten ze vanuit verborgen posities. He likopters, van waaruit werd ge schoten, cirkelden over de stad en militaire transportvliegtuigen vlogen af en aan. Iran balanceerde op de rand van een burgeroorlog: op de straten liepen aanhangers van Chomeini met borden, waarop iedere bur Gewapende burgers onderzoeken een vernielde legertank ger die met een geweer kon om gaan, werd aangespoord zich te melden. Zaterdagavond waren vanuit het binnenland zowel regeringsge trouwe strijdkrachten als dissi dente militaire eenheden onder weg naar de hoofdstad, die intus sen was veranderd in een vesting. Steeds meer gewapende burgers negeerden het uitgaansverbod en in de hele stad escaleerden de schietpartijen. Alle beschikbare militairen die zich nog niet tegen de regering hadden gekeerd, werden - voorzien van grote hoe veelheden munitie - ingezet om de rebellie te keren. Chomeini dreigde een „heilige oorlog" te zullen uitroepen als de legerauto- riteiten er niet voor zouden zor gen dat de Keizerlijke Garde, die voortdurend in het offensief was, zou worden teruggetrokken. Meester In een laatste, vertwijfelde poging orn zijn positie te redden, ver klaarde Baktiar gisterochtend dat hij de situatie meester was en dat Chomeini aan het kortste eind zou trekken. Maar voor de premier was het al te laat om nog olie op de golven te kunnen gooi en. Vroeg in de morgen trokken weliswaar honderden tanks de stad in om te proberen het lucht- machtpersoneel en de gewapen de burgers uit hun stellingen te verjagen, maar het verzet was - na een tamelijk rustige nacht - veel hechter georganiseerd dan de dag tevoren. Tegenstanders van de monarchie schoten met auto matische wapens en machinege weren terug. Door de stfaten van Teheran reden tientallen zieken auto's met gillende sirenes. Sluipschutters tegen het bewind van de verbannen sjah en zijn „vazal" Baktiar sprongen van dak tot dak. De sfeer was grim mig len chaotisch. Tegen het eind van de ochtend w het grootste deel van de stad in handen van islamitische revolu tionairen. Zwaarbewapende Neutraal aanhangers van Chomeini had den bezit genomen van het Go- lestan-paleis, waar de sjah in 1967 was gekroond. Ook de leger plaats Eshratabad, in het noord oosten van Teheran, was ver overd en deels in brand gesto ken. tigd. Ondanks de dringende op roep van Chomeini ambassades ongemoeid te laten, werd de Is raëlische ambassade geplun derd. Het hoofdkwartier van Chomeini - een voormalige school - fungeer de als zenuwcentrum van de ac ties. Verslaggevers zagen hoe grote hoeveelheden wapens en munitie het gebouw werden* bin nengedragen. Chomeini zelf be- vond zich daarentegen op een „onbekende, veilige plaats". Met molotov-cocktails en zelfge maakte granaten stelde de rebel lerende volksmassa zeker vijf tanks buiten gevecht. Met uit be zette of verlaten politiebureaus buitgemaakte wapens werd zwaar gevochten rond het ge bouw van de regeringsradio, waarbinnen de nieuwslezer met een door emotie verstikte stem de jongste berichten over de ge vechten voorlas. Later maakte de radio bekend dat haar hoofd kwartier in handen van de islami tische oppositie was gevallen en dat alle archieven waren vernie Toen de gevechten een macaber hoogtepunt bereikten, kwam het bericht dat het leger zich neutraal zou opstellen en dat alle militai ren naar de kazernes werden te ruggeroepen. Onmiddellijk daarna namen duizenden men sen, gewapende burgers en ge deserteerde soldaten zij aan zij, bezit van het centrum van Tehe ran. Aan de schietpartijen kwam plotseling een einde. Militairen overhandigden hun wapens aan omstanders en kregen er witte anjers voor terug. Daarmee was het fundament onder Baktiars politieke bestaan weg gevallen. Onmiddellijk ging het gerucht dat de premier - wiens hoofdkwartier door aanhangers van Chomeini was bezet - was af getreden. Hij zou zijn aftreden in een buitengewone kabinetszit ting hebben bekendgemaakt. La ter op de avond werd het bericht bevestigd door minister van landbouw Manoucher Kazimi en door een aantal naaste medewer kers van de regeringsleider. Sindsdien is Baktiar spoorloos. De 62-jarige jurist Sjapoer Bak tiar is precies 38 dagen premier geweest, nadat de sjah ermee had ingestemd het land „voor een vakantie van onbepaalde duur" te verlaten. Volgens de staatsradio, inmiddels omgedoopt tot „de stem van de Iraanse revolutie" is het Iraanse parlement ontbonden en zouden alle parlementsleden ontslag hebben genomen. Ondanks de neutraliteitsverklaring van de strijdkrachten werd gis teravond in Teheran nog steeds gevochten. Naar verluidt heeft alleen de Keizerlijke Garde nog geen gehoor gegeven aan het be vel de strijd te staken en vechten deze elitetroepen op eigen houtje door. Vaak is het moeilijk het verschil te zien tussen gevechten en vreugdebetoon, omdat solda ten en burgers hun wapens on ophoudelijk in de lucht afvuren. Dit bracht een nieuwslezer van de radio ertoe de „lieve landgeno ten" op te roepen hun wapens niet zomaar leeg te schieten. „De munitie kunt u misschien nog nodig hebben en bovendien ver stoort u de rust van anderen", zei hij. PUEBLA (Mexico) (ANP) - De Latijns-Amerikaanse bis schoppenconferentie heeft gisteren een verklaring goed gekeurd die zich keert tegen schending van de mensen rechten door onderdrukken den militaire regeringen en steun geeft aan de bestrijding van onrecht en armoede. Bij dat laatste zal de kerk een ac tieve rol moeten spelen. Verwacht wordt dat deze ver klaring de oppositie tegen au toritaire regeringen in La- tijns-Amerika zal aanwakke ren. Ze is een duidelijke overwinning voor de progres sieven op de conferentie die steeds een krachtiger verzet tegen zulke regeringen heb ben bepleit. De conservatie ven hadden zich tegen een ac tievere politieke rol van de kerk uitgesproken. De bisschoppen zeggen in hun verklaring dat dwangregimes van hun macht misbruik ma ken door politiek andersden kenden te martelen en te ont voeren, en dat de armoede, uitbuiting en schending van de mensenrechten in dit con tinent toenemen. "De kerk moet dergelijke wantoestan den aan de kaak stellen". "Uit he* lijdende volk gaat een schreeuw naar de hemel die gerechtigheid, vrijheid en eerbied voor de grondrechten van de mens verlangt". Bevrijding Kapitalisme en marxisme wor den in het bisschoppelijke stuk gelijkelijk gekritiseerd en politieke partijen wordt aangewreven dat zij zowel in ideeën als in prestaties zijn tekort geschoten. "Er zal, ter verlichting van de economi sche problemen, een nieuwe politiek nodig zijn terzake van het grondbezit, de indus trie en de handel". In de verklaring zouden van daag nog kleine veranderin gen kunnen worden aange bracht. Zo moet nog beslist worden over de vraag of de slotacte van de conferentie, waarover nog vandaag of an ders morgenochtend wordt beslist en die ter goedkeuring aan de paus zal worden voor gelegd, het begrip "theologie van de bevrijding" moet be vatten. Tegenstanders daarvan vinden dat de bisschoppen zich dan volledig uitleveren aan de praktijk van deze sociaal be wogen theologie, maar voor standers zijn van oordeel dat aan een wezenlijk deel van de Latijns-Amerikaanse werke lijkheid wordt voorbijgegaan als de conferentie dit ver zwijgt. Zij pleiten er dan ook voor, na te gaan welke stro mingen in de sfeer van deze bevrijdingstheologie aan vaardbaar zijn en welke niet. Uitgesloten De in Puebla aanwezige jour nalisten zijn ontstemd over het feit dat een vijftal colle ga's is buitengesloten omdat, naar verluidt hun berichtge ving eenzijdig en onjuist zou zijn. Het presidium van de conferentie wil de reden van deze maatregel niet bekend maken. De journalisten hebben zater dag op een persconferentie tegen de beslissing geprotes teerd. Toen de man die de persconferentie leidde mee deelde dat het presidium van de bisschoppenconferentie niet op zijn beslissing zou te rugkomen, verliet twee-derde van de journalisten boos de zaal. ADVERTENTIE WASHINGTON (UPI) - Blijkens het jaarlijkse rapport over de rechten van de mens van het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken aan het Congres - dat dit eist voorzover het de 115 landen betreft die Amerikaanse steun genieten -, zijn het in Azië vooral Zuid-Korea, de Filippij nen en Indonesië waar schending van mensenrechten op uitge breide schaal voorkomt. Nicaragua en El Salvador lijken het ministerie van buitenlandse za ken in Washington onder de 20 Latijnsamerikaanse staten die Amerikaanse hulp ontvangen de ergste overtreders van de rechten van de mens (vorige week don derdag werd vanuit het Witte Huis bekendgemaakt dat de eco nomische en militaire hulp aan Nicaragua werd stopgezet omdat president Somoza weigert ak koord te gaan met voorstellen van een internationale bemidde lingscommissie. red.). Hiernaast worden Uruguay, Haïti en Guatemala genoemd als ern stige schenders van de rechten van de mens. Maar in deze drie landeh verbetert de situatie ter zake. Wat acht andere Latijnsamerikaan se staten aangaat meent het rap port dat er enige schending van de mensenrechten plaatsheeft, maar zij is of minder ernstig of - als zij ernstig was in het verleden - het klimaat in 1978 is verbeterd. Deze groep omvat Peru, Paraguay, Mexico, Columbia, Ecuador, Pa nama, Honduras en Bolivia. Latijnsamerikaanse staten als Ar gentinië, Chili en Brazilië worden in het rapport niet genoemd om dat zij geen Amerikaanse bij stand ontvangen. Oorlogen en interne opstanden hebben de mensenrechtensfeer in belangrijke Afrikaanse staten als Zaïre, Ethiopië en Somalië verslechterd. Daarentegen is deze sfeer in landen als Nigeria, Mozambique, Zam bia en, vooral, Kenia, in het alge meen goed. Tanzania wordt bestuurd door een pleitbezorger van de rechten van de mens, Julius Nyerere, met achter zich één politieke, socialis tische, partij. Maar, aldus het mi nisterie, Tanzania trekt zich bin nen zijn grenzen weinig van men senrechten aan en rechtvaardigt dit als het moet met te verwijzen naar het belang van de staatsvei ligheid'. In Ethiopië vinden „ernstige schendingen van de individuele en burgerlijke en politieke vrij heden plaats binnen een herzien economisch én sociaal kader dat de elementaire bestaansomstan- digheden van de grote meerder heid van 's lands armen heeft verbeterd". De inval in 1977 in de Zaïrese pro vincie Sjaba (het voormalige Ka- tanga) deed de regering in Kins- jasa beseffen hoe broos haar vei ligheidssituatie was en talrijke schendingen van de mensen rechten waren er het gevolg van. Over Nigeria merkt het rapport op dat men zich er houdt aan zijn schema van terugkeer naar bur gerbewind tegen de herfst van dit jaar. Zambia is, net als Tanzania, een éénpartijstaat met een krachtig bewind maar, aldus het rapport, „de rechten van de mens worden niet echt geschonden". wat beteft het marxistisch-leninis- tische Mozambique zegt het mi nisterie niet over berichten te be schikken dat er wreed, lijk of vernederend tegen n zou worden opgetreden. Ondanks berichten van het tegen deel is de conduitestaat van het centraal Afrikaanse keizerrijk volgens het rapport, tamelijk goed". Ten aanzien van het Midden-Oos ten signaleert het rapport enige geleidelijke verbetering in de mensenrechtensituatie in Egypte maar oefent scherpe kritiek op mishandeling door Israël van Palestijnse Arabieren in de bezet te gebieden en deelneming van Syrische legeronderdelen aan wreedheden in Libanon. In Syrië, aldus het rapport, circule ren regelmatig berichten over fol tering maar het is moeilijk na te trekken. Er vindt 'fysieke chan tage' plaats, waarbij ernstige verwondingen niet uitblijven. Kleuren kwaliteit perfekt LEIDEN - HAARLEMMERSTRAAT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 7