VVD voor en D'66 pleiten huurbesehermin g Meisje uit Guyana dat Nederland moetverlaten onder gedoken Onjuiste verdeling verkiezingsgelden Vragen rond vertrek directeur toegelicht Geen strafvervolging tegen directeuren arts Huize Assisië Democraten'66 bijzonder nijdig Acties op komst voor geschenk aan koningin KLEDING VAN DODE VROUW GEVONDEN (j^vandagg^ MAANDAG 12 FEBRUARI 1979 PAGINA 5 ROTTERDAM (ANP) - De 17- jarige Shishikala Lachman- singh, die op last van het mi nisterie van justitie één dezer dagen het land moet verlaten, is ondergedoken. Noch de moeder in Spijkenisse noch de advocaat van het meisje zeggen te weten waar Shishi kala, die zich zaterdagmorgen om 11.00 uur bij de politie in Spijkenisse had moeten mel den. thans verblijft. Ook de politie heeft geen idee waar ze het meisje moet zoeken. Het ministerie wil Shishikala. die vorig jaar september uit Guyana naar Nederland kwam, geen verblijfsvergun ning geven, omdat ze bij na der onderzoek geen familie blijkt te zijn van de mensen bij wie ze in Spijkenisse on derdak had gevonden. Het meisje beweert een dochter te zijn van de vrouw die haar in haar woning opnam. Het ministerie zegt te kunnen aantonen, dat deze vrouw haar moeder niet is. De advocaat, mr. G. J. W. de Vries uit Rotterdam, is ver baasd over deze gang van za ken. Het ministerie had hem tenminste moeten meedelen op welke gronden het een verblijfsvergunning blijft weigeren, zo meent hij. De advocaat is ervan overtuigd dat er wel degelijk een fami lierelatie bestaat Volgens de advocaat is Shishi kala een zogenaamd "voor kind". Haar ouders waren, toen zij werd geboren, niet ge trouwd. Inmiddels zijn bei den met een ander gehuwd. De moeder van het Guyaans meisje trouwde met een Suri namer, kwam naar Nederland en kreeg in 1976 de Neder landse nationaliteit. Shishi kala werd in Guyana door haar grootmoeder grootge bracht. Toen oma ziek werd en niet meer in staat was het meisje bij zich te hebben, werd Shis hikala in het gezin van haar vader ondergebracht. Vol gens mr. De Vries werd zij daar niet geaccepteerd, zodat zij vorig jaar naar Nederland kwam om bij haar "moeder" te gaan wonen. De vreemdelingendienst wei gerde het meisje een ver blijfsvergunning. Zij verloor een kort geding tegen de staat voor de rechtbank in Den Haag. Het beroep hiertegen bij het gerechtshof loopt nog. Het gemeentebestuur van Spij kenisse, dat het niet eens is met de beslissing van het mi nisterie Shishikala uit te wij zen, verzocht staatssecretaris Haars van justitie vorige maand het meisje een ver blijfsvergunning te geven. Elf vrouwenorganisaties uit de Rijnmond hebben enkele weken geleden het gemeen tebestuur van Spijkenisse gevraagd niet mee te werken aan een eventuele uitzetting. VLISSINGEN (ANP) - De Vlis- singse vestiging van Hoechst Holland NV in Vlissingen-oost is deze week op zeer onverwachte wijze haar produktieleider van de Trevira grondstoffenfabriek kwijtgeraakt. De man, de 45-jarige Oostduitser, dr. H. S. Petras, is deze week na een bezoek aan zijn moeder in Oost-Duitsland, niet meer op het bedrijf in Vlissingen terugge keerd. In een brief aan de directie DEN HAAG (GPD) - De VVD-fractie in de Tweede Kamer en de Adviesraad van D'66 hebben zich za terdag uitgesproken voor handhaving van de huur- bescherming. De libera len willen deze echter al leen handhaven in die ge bieden waar woningnood heerst, terwijl D'66 pleit voor een verbetering van de huurbescherming. Za terdag demonstreerden bovendien in Amsterdam ongeveer 6000 mensen te gen afschaffing van de huurbescherming. De WD-fractie heeft, blijkens een zaterdag uitgegeven verklaring, het huidige wetsontwerp op de huurbescherming tot uitgangs punt genomen. De WD wil on der meer de huurbeschermings- termijn van drie jaar handhaven. De fractie vindt echter dat de huurbescherming niet zover hoeft te gaan in die gebieden, waar geen of weinig woningnood heerst. Volgens de verklaring van de libe ralen moet de positie van de huurders worden versterkt door de invoering van een voorkeurs recht voor huurders wanneer de eigenaar de woning wil verko pen. De Adviesraad van D'66 sloot zich zaterdag aan bij de eisen van de demonstranten in Amsterdam. De democraten willen handha ving van de huurbescherming en een drastische herziening en ver betering van het wetsontwerp. De demonstratie trok zaterdag door Amsterdam van het Museum plein naar het Beursplein. De 6000 betogers vrezen dat door af schaffing van de huurbescher ming de rechtspositie van de huurder wordt verslechterd. Wethouder G. Wolffensperger (volkshuisvesting) van Amster dam zei aan het eind van de beto ging dat de gemeente Amster dam het wetsontwerp onaan vaardbaar vindt. Hij noemde de nieuwe wet een "wet van de jungle", waardoor de zwaksten het zullen moeten afleggen. De gemeente dient, zo zei de wet houder, het wetsontwerp af te wijzen omdat door deze wet sprake is van een afzwakking van de rechten van de huurder tegen over de verhuurder. De organisa tor van de betoging, Ton Huys- kens, zei dat de huurbescher ming gehandhaafd moet blijven om de huurders zich te kunnen laten verzetten tegen onredelijke heeft hij laten weten een hoogle raarsfunctie te hebben aanvaard bij de universiteit van Oost-Ber- lijn. Het ontslag kwam volgens een woordvoerder van Hoechst zeer onverwacht en heeft bevreem ding en beroering gewekt. Wel is gebleken dat Petras deze week ook zijn vrouw en drie kinderen vanuit Heinekenszand - waar het gezin in afwachting van het be trekken van een nieuwe woning huurverhogingen, tegen intimi datie van huisjesmelkers, tegen slecht onderhoud en tegen zwen del bij de etage-verkoop. Huisvestingswet Minister Beelaerts van Blokland en staatssecretaris Brokx van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten niet van plan te zijn een nieuwe huisvestingswet in te dienen. Voor de verbetering van de regels verblad nabij de gemeente Vught. De kledingstukken wer den op 8 februari gevonden. De recherche is druk bezig om tien tallen tips na te trekken. Deze tips hebben tot op heden echter niet kunnen leiden tot het ophelderen in Goes verbleef - naar zijn vakantiewoning in Aken heeft la ten overkomen. Dr. Petras is vanaf het begin van de Trevira grondstoffenfabriek in 1970 in de Vlissingse vestiging werkzaam geweest. Bovendien was hij nauw betrokken bij de verkoop van de produkten in het buitenland. Volgens woordvoerder R. Mondeel van het Hoechst-concern zal het bedrijf niet veel schade onder vinden van het plotselinge ver voor woningdistributie kan vol gens hen worden volstaan met de bestaande wettelijke regelingen. De herziening zou vooral de moge lijkheden van gemeenten om ei sen te stellen aan kopers van bouwgrond moeten vergroten. Ook nu al bestaan bepalingen die kopers beperken in de wijze waarop zij hun grond willen ge bruiken. Ómdat er nu echter een grote verscheidenheid is van lan delijke, regionale en plaatselijke regelingen, wordt de positie van trek van dr. Petras. AI onze pro- duktiegegevens zijn openbaar en dus algemeen bekend, alsmede het produktieproces. De verkoop van onze artikelen verloopt via het hoofdkantoor in Frankfort. De handelwijze van dr. Petras, die toch een topfunctie in ons bedrijf vervulde, komt wel vreemd over, want het is natuurlijk heel nor maal. dat men ook met de ont slagtermijn rekening houdt. Dat is hier helemaal niet gebeurd, al dus Mondeel. de burgers geschaad en is een verantwoord overheidsbeleid niet makkelijk uitvoerbaar. Een nieuwe wet zou volgens de be windslieden neerkomen op een distributieregeling van woon ruimte. Volkshuisvesting voelt daar echter niet voor, omdat zo'n regeling nooit effectief kan zijn, net zomin als het mogelijk is om verdeling van de bestaande woonruimte binnen de huidige wetgeving onder bewoners te re guleren, aldus Beelaerts en Brokx. DUITSE TV MAANDAG 12 FEBRUARI DUITSLAND I WDR: 18.00 Amus.progr. Aansl. Ach du lieber Himmel, tv-serie. 18.30 Amus.progr. 18.45 Inform, progr. 19.15 Actual. 19.45 Amus.progr.) 20.00 Joum. 20.15 Liebe zu Lydia, tv-srie. 21.05 Reportage. 21.15 Reportage. 22.00 So 'ne und so 'ne, tv-serie. 22.30 Actual. 23.00 Der Dialog (The conversation), Amer. speelfilm. 0.50 Journ. DUITSLAND II 18.20 Die Protokolle des Herrn M., tv-serie. 19.00 Journ. 19.30 Muzikaal spelprogr. 20.15 Medisch magazine. 21.00 Actual. 21.20 Kotte, eine Berli ner Geschichte, tv-film. 23.00 Spel letje. 23.15 Journ. MAANDAG 12 FEBRUARI HILVERSUM I PP: 18.19 Uitz. van de BP. EO 18.30 Nws. 18.41 (S) EO-Metterdaad. 19.00 (S) Ronduit. 19.40(S) De Bijbel open. 20.00 (S) Ga er eens voor zitten. NOS: 21.05 (S) Hobbyscoop. 21.30 Voor blinden en slechtzienden. 21 40 Gastcollege. 22.25 BOND ZONDER NAAM. 22.30 Nws. VOO: 22.40 (S) Veronica op I, inform, en muziek. 23.55 Nws. HILVERSUM II NCRV: 18.00 Nws. 18.11 Hier en nu. 18.50 NCR V-Leerhuis. 19.00 (S) Mu ziek in vrije tijd. 19.45 (S) Psalm van de week. 20.00 Nws. 20.05 (S) Klas siek in NCRV Studio 2. 21.35 (S) Li- terama. 22.19 (S) Poerama. 22.34 (S) Waar haal je het recht vandaan, hoorspelserie. NOS: 23.00 (S) Met het oog op morgen. 23.55 Nws. HILVERSUM III NOS: 18.03 De Vacaturebank. 18.10 (S) Avondspits. AVRO: 19.02 (S) 13 Speciaal. 20.02 Radiojourn. 20.05 (S) Folk live. 20.30 (S) Country Wes tern. 21.02 (S) Vierkleur. 22.02 Ra diojourn 22.05 (S) Tien uur jazz show. 23.02 (S) Blues, ballads beat. 0.02 Radiojourn. 0.05 (S) Pim Jacobs' Platenscala. KRO: 1.02 KRO op DINSDAG 13 FEBRUAF.I HILVERSUM I AVRO: 7.00 Nws. 7.02 (S) Muziek en verkeersinformatie. (7.30 Nws. 7 41 Radiojourn.) 8.30 Nws. 8.36 Gymn. v.d. huisvr. 8.45 De Groenteman. 8 50 Morgenwijding. 9.00 (S) Diver timento. 9.15 Open School. 10.00 De zandbakshow. 10.10 (S en M) Ar beidsvitaminen. (10.30 Nws. 10.33 Radiojourn.) 11.30 Rondom twaalf. 12.26 Meded. voor land- en tuin bouw. 12.30 Nws. 12.41 Radiojourn 12.55 (S) Lichte orgelmuz. 13.11 Eu ropa van morgen. 13.25 Beursplein 5. DUITSLAND III WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Cursus Duits. 19.00 Hinter den Schlagzei- len. 19.45 Journal 3. 20.00 Joum. 20.15 Reportage. 21.00 Actueel ma gazine. 21.15 Bezahlte Liebe (Paid to love), Amer. speelfilm, (herh.) 22.20 BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS 18.00 Tekenfilmserie. 18.05 De vijf, jeugdserie. 18.30 Open School. 19.00 Inform, prog. 19.30 Verkeerstips. 19.35 Meded. en Morgen. 19.45 Nws. 20.10 Weerman. 20.15 Spelprogr. 20.55 Lillie, tv-serie. 21.45 Docum. progr. 22.35 Joum. en Wetstraat. 13.30 (S) 'n Middagje AVRO. (15.30 Nws. 15.33 Radiojourn). 16.00 Her- sengymn. 16.30 De zandbakshow. 16.40 (S) De AVRO diligence. 17.00 Kat in de zak. OVERHEIDS- VOORL.: 17.20 De Nederlandse An tillen. AVRO: 17.30 Nws. 17.32 Ra diojourn. HILVERSUM II KRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20 Het levende woord. 7.27 Badi- nerie: klass. kamermuz. 7.54 Over weging. 8.00 Nws. 8.11 Echo. 8.30 Aubade: Omroeporkest en solisten: klass. muz. 9.30 Scheepspraat. 9.35 Waterst. 9.40 De letter M. 11.00 Nws. 11.03 Ik sta hier niet voor de banken te praten, schoolradio. 11.30 Ouder worden we allemaal. 12.00 Ratel, in form. progr. OVERHEIDSVOORL.: 12.49 Uitz. voor de landbouw. KRO 13.00 Nws. 13.11 Echo Magaz. 13.40 Naderen om te horen, religieus progr. 14.00 Lange vingers, school radio. 15.00 Het melodrama van de maand. 15.25 Geen verboden toe gang. 16.00 Nws. 16.03 Spreekuur. NOS: 17.00 Het zal mijn tijd wel du ren. 17.20 Eurolight 17.40 Knollen voor citroenen. 17.55 Meded. HILVERSUM III VARA: Van 7.00-8.00 <S> Aktual. via Dingen van de dag. 7.02 (S) Gesode- meurders. 8.30 (S) Leoni Janse - Pe ter Holland 11.30 (S) VARA' Zoek- plaatje. 13.30 (S)Spitsbeeld. 15.30 (S) Popkrant. 16.30 (S) Beton. HILVERSUM IV TROS: 7.00 Nws. 7.02 (S) Capriccio. Klass. en moderne kamermuz. 9.00 Nws. 9.02 Er staat een orgel in Hel mond. 9.30 (S) Van Heinde en Verre. 10.00 (S) Opus tien tot twaalf. Klass. orkestmuz. 12.00 Specialiteiten a la carte. 13.00 (S) De meest verkochte "Klassieke tien". 13.30 (S) Koren- Korpsen. 14.00Nws. 14.02(S)Oin het boek. Literair progr 14.30 (S) Guita- nteiten. 15.00-17.00 (S) Belcanto- BREDA (ANP) - Er zal geen straf vervolging worden ingesteld te gen de arts dr. J. Huysmans en de directeur E. van Dongen van het zwakzinnigeninstituut Huize As sisië in Udenhout. Dat heeft de Bredase officier van justitie, mr. J. van Leeuwen, zaterdag beves tigd. Uit het onderzoek van de inspectie voor de geestelijke volksgezond heid in Noord-Brabant zijn, aldus mr. Van Leeuwen, geen gronden naar voren gekomen om over te gaan tot strafrechtelijke vervol ging. Wel wordt de zaak voorge legd aan het medisch tuchtcolle ge in Den Bosch. Het rapport van de inspectie is in middels vertrouwelijk toege stuurd aan de Kamer. Vorige week zaterdag bracht dr A. Bar- tels, voorzitter van d^ Daniel de Brouwer stichting waartoe Huize van hersenen van pupillen zijn gemaakt in combinatie met een rugprik en bijna 1300 gewone hersenröntgenfoto's Die foto's werden van belang geacht voor het opsporen van de oorzaken van zwakzinnigheid. Voorts werden in Huize Assisië door de arts drie operaties ver richt zonder dat daarbij voldoen de gekwalificeerd personeel aanwezig was. Ook werden drie insulinekuren toegepast. Verder stelde de inspectie vast, dat er specialistische onderzoeken wa ren verricht en dat de medische verrichtingen niet met de nodige zorgvuldigheid waren vastgelegd in de daarvoor bestemde dos- DEN HAAG (ANP) - D'66 is bijzonder nijdig over de houding die PvdA, CDA en WD hebben aange nomen tegenover de ver deling van de subsidie die het Europees parlement ter beschikking stelt voor het voeren van campagnes voor de Europese verkie zingen. De verdeling komt erop neer dat de drie grote partijen elk vele hon- derderdduizenden guldens voor de campagne krijgen en de ande re partijen helemaal niets. In een brief schrijven De Goede, de lijsttrekker van D'66 bij de ver kiezingen, en partijvoorzitter Glastra van Loon dat zij het on begrijpelijk vinden dat partijen die zich in de Nederlandse poli tiek beroemen op hun democra tische gezindheid, met deze re geling hebben ingestemd. "Voorzover wij weten is er zelfs geen openbaar debat over ge voerd. Zodat deze zaak in stilte cn verscholen in de papieren parle mentaire goedkeuring heeft ver- kegen", aldus D'66 De partijleiders protesteren met kracht tegen de gang van zaken. In de brief spreken zij van een ontoelaatbare bevoordeling van de partijen die in het Europees parlement zijn vertegenwoor digd tegenover degenen die dat nog niet zijn. Geenszins is tegemoet gekomen aan de democratische eis dat het verlenen van een dergelijke sub sidie. waar D'66 op zich niet tegen is, het democratisch gehalte van de verkiezingen bevordert en niet leidt tot bevoordeling van be paalde gevestigde partijen. 'Par lementaire krachtsverhoudingen moeten immers uitdrukking ge ven aan de wil van de kiezers en niet een bevestiging zijn van met overheidsgelden in stand gehou den machtsposities", aldus de brief die is gericht aan de presi dent van het Europese parlement Emilio Colombo. Bij 70ste verjaardag DEN HAAG - Voor de viering van de zeventigste verjaardag van de koningin, 30 april van dit jaar, is een "nationaal comité koningin Juliana 70 jaar" gevormd. Voor zitter is oud-premier Piet de Jong, zo heeft de Rijksvoorlich tingsdienst meegedeeld. Het comité is ontstaan op initiatief van premier Van Agt en heeft de instemming van de vorstin. De viering van de zeventigste ver jaardag is niet van staatkundige betekenis. Het comité wil dan ook de verbondenheid van het Nederlandse volk met de konin- gin benadrukken. De festivitei ten zullen gericht zijn op "de per soon van koningin Juliana als mens temidden van ons volk en haar gezin". In het comité hebben onder andere zitting oud-minister De Gaay Fortman, freule Wittewaall van Stoetwegen en mevrouw Was sen-van Schaveren, voorzitter van de emancipatiecommissie. De gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen, E.G. Maduro, is buitengewoon lid van het comité. In eigen land en onder de Neder landers in den vreemde zullen ac ties worden gehouden om geld in te zamelen voor een geschenk aan de jarige koningin. De konin gin stelt zich voor aan dit geld een Assisië behoort, de belangrijkste gegevens uit het rapport in de openbaarheid. Hij deed dat tij dens een vergadering van de ou dervereniging De inspectie heeft onder meer vastgesteld dat 180 röntgenfoto's DEN BOSCH (ANP) - De kleding van de dode vrouw, Coby van Berlo, een 24-jarigf> Limburgse verpleegster, wier lichaam dins dag in Den Bosch naakt in een keldergat werd gevonden, is aan getroffen op een ve-keerskla- van de ware toedracht van de dood van de vrouw. Wel wordt ernstig rekening gehouden met een misdrijf, ook al heeft het on derzoek door het gerechtelijk la boratorium in Rijswijk nog geen definitief resultaat opgeleverd. band houdt met het internatio nalejaar van het kind. De vereni ging 'Nederland in den vreemde' heeft zich bereid verklaard de in zamelingsactie onder Nederlan ders in het buitenland te coördi neren. .U' i Ongeveer 6000 mensen trokken zaterdag door het op de huurbescherming. Volgens de demonstranten wordt de rechtspositie vi kelijk verzwakt. entrum van Amsterdam om te betogen tegen het wetsontwerp i de huurder bij aanvaarding van dit wetsontwerp a NEDERLAND I 18.30 - Sesamstraat (NOS) 18.45 - Kortweg (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Tom Jerry (KRO) 19.15 - Daar vraag je me wat, wetenschappelijk programma (KRO) (19.55 - De komiek, tragikomedie (KRO) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - De Benny Hill Show (KRO) 22.30 - Hoe schreif ik dat nau?, filmreportage (KRO) 22.55 - Het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan Latijns- Amerika (KRO) 23.40 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 18.25 - Biologie, les 12 (OS-TELEAC) 18.40 - Aardrijkskunde, les 6 (OS-TELEAC) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Heidi, kinderserie (NCRV) 19.25 - Van hot naar haar met Dik Voormekaar (NCRV) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Geheim commando, tv-serie (NCRV) 21.20 - Minivoetbalshow (NCRV) 22.10 - Hier en nu (NCRV) 22.50 - Standpunt (NCRV) 23.00 - Film van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SO- CUTERA) 23.15 - Journaal (NOS) Enkele maanden geleden besteedde de KRO o.m. in het radiopro gramma "De letter M" uitgebreid aandacht aan het procleem van volwassenen die niet of heel plecht kunnen lezen en schrijven, de analfabeten. Het is duidelijk geworden dat die groep groter is dan vaak gedacht wordt. Reden is dat de analfabeten hun speciale probleem zo veel mogelijk voor zich trachten te houden en daardoor in een isolement raken. Want als je niet of slecht kun lezen of schrij ven, word je door je omgeving vaak voor achterlijk versleten. Maar dat is niet de oorzaak, die ligt meestal in de opvoeding. Ervaring van de basisschool, verbonden aan de school voor volwassenen in de Amsterdamse le Jan van der Heydenstraat is. dat ouders nog re gelmatig hun kinderen van school houden omdat zij het niet nodig vinden dat ze een minimale basisopleiding krijgen. Op deze school voor volwassenen werd de film die de KRO-televisie vanavond (Nederland I. 2220-2250 uur) laat zien, gemaakt. Op deze school, die wat opbouw en niveau betreft met een normale basisschool is te vergelijken,zitten 600 volwassen leerlingen. Onge veer de helft zijn buitenlanders, voor wie het niet (Nederlands) kunnen lezen en schrijven een begrijpelijke zaak is. De andere 300 zijn Nederlanders, mannen en vrouwen, die over het algemeen - ondanks de leerplichtwet - vroeger de kans niet gehad hebben en daar nu in hun omgeving, meestal hun gezin en werk, hinder van ondervinden. De "hoofdpersonen" zijn twee mannen en een vrouw. De vrouw werkt in een bejaardenhuis en vindt het erg moeilijk om bijv. lijsten bij te houden in de linnenkamer en om haar kinderen bij hun huiswerk te helpenEén van de mannen is net in de eerste klas begonnende andere is wat verder, maar voorziet dat hij ook straks zijn kinderen niet kan helpen en hij merkt dat hij vastloopt in het werkoverleg waar hij aan deelneemt. "Hoe schreif ik dat nau?" is een film van Harry Hosman (Amster dam) die in juni 1978 eindexamen deed aan de Amsterdamse Film- akademie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 5