Leiden bouwt op onzekerheden Gezelligheid bij Quintus allerhoogste prioriteit Vijfde studentenvereniging in Leiden opgericht Sneltransport booreiland-AZL Sfeervol concert van „Collegium Musicum" Minder gebruikelijke combinaties mogelijk Actief in MAANDAG 12 FEBRUARI 1979 LEIDEN LEIDEN - Gewapend met het onbegrensde optimisme van de toekomstgerichte bestuur der en voorzien van een on wankelbaar vertrouwen in de eigen planning presenteerde het gemeentebestuur van Lei den eerder deze maand het woningbouwbeleid voor de komende jaren. Zonder veel reserves kondigden burgemeester en wethouders voor de komende vijf jaar de bouw van niet minder dan 6.000 woningen aan. De realiteitswaarde van dit streven is om meer dan één re den twijfelachtigHet college bouwt de 6.000 woningen op een groot aantal wankele fac toren. De gemeente staat voor het gegeven van een inzak kende bouwmarkt en de situa tie dat de on twikkeling van de nieuwe grote locaties (Leeu wenhoek. Coebel, Roomburg) stuk voor stuk nog is geblok keerd. Bovendien wordt de omvang van de bouw op open plaatsen gaten) in de binnenstad en de oudere woonwijken sterk overschat. Het bouwen in de bestaande woonomgeving is uit een oogpunt van ruimte lijke ordening een noodzake - - x- College komt met onwaarschijnlijke woningbouwprognoses Geforceerd, lijk en lovenswaardig stre ven. maar stuit feitelijk op vele knelpunten (steun rijk, eigendom particulieren). In de bijstelling van het volks huisvestingsplan lijken vraag (woningzoekenden) en aanbod (nieuwe woningen) sterk naar elkaar toegere kend. Het college komt met in gewikkelde berekeningen tot 6.000 woningzoekenden en heeft daar een bouwproduktie van 6.000 woningen van af- Het geforceerde karakter van deze berekening is grotendeels het gevolg van het politieke gegeven dat de Stevenshofjes- polder nog niet bebouwd mag worden. Het links/liberale college heeft zich in zijn pro gramma gebonden aan de opvatting dat eerst de andere bouiolocaties in de stad vol moeten zijn. De prognose van het aantal wo ningzoekenden in het volks huisvestingsplan is nog het minst aanvechtbaar al leert het recente verleden dat het Leidse gemeentebestuur zich sterk op de ontwikkelingen verkeek. Nog in 1976 voorspelde het linkse programcollege dat de achter stand in de woning bouw in 1979/1980 wegge werkt zou zijn. De woning- bouwproduktie zou volgens die optimisitische prognoses vanaf dit jaar beperkt kun nen blijven tot zo'n 6UÜ wo ningen per jaar. Blamage De realiteit van de afgelopen jaren blameerde deze progno se op forse wijze. Door de niet jongeren en alleenstaanden (één- en tweepersoonshuis houdens) kwamen de progno ses van het aantal woning zoekenden veel te laag uit. De woningnood blijkt nu in feite veel groter en de verwachting kan niet anders zijn dat deze tendens zich voorlopig nog voortzet. De prognose van de woning- bouwproduktie is het meest twijfelachtig. B en W 1 met een prognose van 6.000 woningen in vijf jaar een ge middelde bouw van 1200 wo ningen per jaar. in de afgelo pen acht jaar - met de grote bouwstroom in de Merenwijk - kwam de gemeente niet ho ger dan 1.000 woningen. In de ambtelijke nota Logtenberg werd vorig jaar al aangege ven dat alleen het evenaren van dezer aantallen al de grootste krachtsinspanning zal geven )e ontwikkeling van dit jaar geeft al een kleine aanwijzing over het onwaarschijnlijke karakter van de prognoses. Begin dit jaar waren in de gemeente 450 woningen in aanbouw. Deskundigen ver wachten dat het aantal wo ningen dat dit jaar af komt niet ver boven de 600 zal lig gen. Dit aantal is precies de helft van de gemiddelde jaar- produklie. Klem De gemeente zit met de ontwik keling van de grotere bouwlo caties klem lussen verschil lende problemen. In de Leeu wenhoek noet nog altijd de controverse over de grond- transactie met de universiteit en het rijk geregeld wordenin de Coebel staat de gemeente nog immer tegenover een par ticuliere ontwikkelaar en in Roomburg is alleen woning bouw mogelijk met grote bij dragen van het rijk. Toch voorspelt het college dat deze locaties in de periode tot 1983 volgebouwd zullen wor- LEIDEN - Het woningbouwbe leid van de gemeente Leiden voor de komende jaren komt deze week (morgen en don derdag) aan de orde in com missies uit de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt vol gende maand beslissingen. denIntussen willen Ber W le plannen voor de Stevenshof- jespolder verder ontwikkelen Bouw in de Stevenshof - waarover nog een definitief ja of nee moet vallen - zou dan aansluiten op de eerder vol gebouwde gebieden. De vele onzekerheden en on waarschijnlijkheden rondom deze locaties maken de voor keur van voorstanders voor een snellere bebouwing van de Stevenshof alleen maar gro ter. Bebouwing van de polder is zo alleen nog eenkwestie van snel of minder snel ge worden. Het onbebouwd laten van de Stevenshof lijkt intus sen door de weerbarstige duur en omvang van de woning nood steeds minder haalbaar. KEES VAN DER MALEN LEIDEN - Leiden is sinds kort weer een algemene studentenvereniging rij ker. Na Minerva, Augusti- nus, SSR en Catena de vijfde. Zo is het beestje ook heel eenvoudig ge noemd, de vijfde, zij het in het Latijn want dat hoort nu eenmaal zo: "Quintus" dus. Quintus is opgericht omdat een aantal in de Sleutelstad rondlo pende studenten binnen de be staande verenigingen niet hele maal meer kon vinden wat ze in de allereerste plaats van een stu dentenvereniging verwachten namelijk gezelligheid. Volgens "Quintiaan van de aller eerste minuut" Rolph Pagano (mede-oprichter en publiciteits- man van het huidige bestuur) zijn Minerva, Augustinus, SSR en Ca tena te serieus aan het worden. Het gezelligheidsaspect, dat vol gens hem nu eenmaal de hoogste prioriteit dient te hebben, raakt een beetje op de achtergrond. Pagano: "Bij de andere verenigin gen wordt veelte veel de nadruk op vormingswerk gelegd en dat is helemaal niet nodig want er zijn in Leiden al genoeg instanties en verenigingen die zich daarmee bezig houden. Bovendien wordt er veel te nadrukkelijk v bepaalde politieke richting geko zen. Onze vereniging wil zich ver re houden van een duidelijke po litieke keuze, al staat het de leden natuurlijk vrij om een eigen poli tieke voorkeur te ontwikkelen." Binnen het studentenwereldje worden de activiteiten van het zeven man en vrouw sterke Quin- tus-bestuur voorlopig nog met Argusogen bekeken. De nieuwe studentenvereniging wordt door zijn oudere soortgenoten nog min of meer beschouwd als een vreemde eend in de universitaire bijt. Sommigen noemen Quintus een typische CDA-vereniging. Niet links en niet rechts, een ge zelschap dat geen keuze durft te maken. Anderen hebben de vijf- Jeugdig duo pleegde 19 diefstallen LEIDEN - De Leidse politie heeft eind vorige week twee 16-jarige inwoners van Leiden aangehou den die inmiddels hebben be kend in het begin van deze maand maar liefst 19 diefstallen te hebben gepleegd. Het tweetal is onder meer verant woordelijk geweest voor het ste len van een vijftal films uit een auto op maandag 5 februari. Deze films waren bestemd voor de vie ring van het 60-jarig bestaan van de CPN. Verder hebben de twee Leidenaars ook nog een stereo-cassettedeck, enkele radio cassetterecorders, auto-radio's en walkie talkies ontvreemd. Voor hoeveel zij pre cies hebben buitgemaakt is nog niet bekend maar volgens de po litie zal dat zeker in de duizenden guldens lopen de studentenvereniging al beti teld als het toppunt van "vertros sing". Klinkklare onzin volgens Pagano, die vindt dat Quintus alleen maar iets wil brengen waar onder de Leidse studenten dui delijk behoefte aan is, en wel een flink portie leut. "Het is duidelijk dat wij met onze ideeën in een bepaalde behoefte voorzien want nu al, enkele we ken na de oprichting (donderdag 18 januari), hebben wij honderd leden. Bij onze begroting zijn we er vanuit gegaan dat we op 1 au gustus 100 leden zouden hebben. Het bestuur van de ALSV Quintus staande v.l.n.r. Rolph Pagano, Joris i Lombaers, Zittend v.l.n.r. Peggy Meijer, Ben van Noort, Joke Meter. Wat dat betreft kunnen we dus spreken van een vliegende start" aldus Pagano. Hij vervolgt: "On ze leden zijn ook duidelijk gemo tiveerd wat blijkt uit de opkomst op de vorige week gehouden eer ste algemene ledenvergadering. Alle honderd waren ze er en dat zegt toch wel wat". jolig sociëteitsleven. Het bestuur is er, de leden zijn er ook evenals een groot aantal bruikbare ideeën. Het enige dat nog ontbreekt is een verenigings ruimte, oftewel een sociëteitsge bouw. Als alles volgens plan verloopt zal dat evenwel binnen enkele maanden rond zijn. Het bestuur heeft het oog laten vallen op het Katholiek Militair Tehuis, een ruim pand op de hoek van de i Erp, Robbert van der Bijl, Evert Oude Singel en de Korte Mare. ■'agano: "De financiering is nog niet helemaal rond. We zijn op dit moment bezig met een hypo theekbank en enkele commer ciële geldschieters. Zoals de za ken er nu voor staan zullen we binnen enkele maanden in het Militair Tehuis kunnen trekken waar we dan weer een thuis van hopen te maken voor tientallen studenten". IhSp fSjÖihi- SNMMH W LEIDEN - In een goed bezette Lokhorstkerk werd zaterdagavond een concert gegeven door het kamerkoor van het Collegium Musicum onder de inspirerende leiding van Nico van der Meel, afgewisseld door het uit vijf leden bestaande ensemble 'Amarylli', in een programma waarin de nadruk lag op muziek uit de periode vóór 1650. In de vier liederen van Dowland, uitgevoerd door Geertje Kuypers (mezzo sopraan), Trudy van der Wulp (blokfluit), Ciska Mertens (luit), en Titia de Zwart (discant-gamba en gamba), waarmee het concert opende, werd meteen al een van de hoogtepunten van de avond bereikt. Het timbre van de stem bleek uitstekend te passen bij het melancolieke karakter van Dowlands muziek, en het resultaat was een zeer sfeervolle en afge werkte vertolking. Hetzelfde geldt voor het koor dat zich hierna presenteerde met een uitvoe ring van de missa Iste Confessor van Palestrina. In deze mis is, wat later de Palestrinastijl zou gaan heten, duidelijk te onderkennen: de vermen ging van de polyphone ("horizontale") schrijfwijze voor tekstarme de len, met de homophone ("verticale") schrijfwijze voor tekstrijke delen werd door Palestrina zeker niet uisluitend om wille van de wensen van de kerkelijke overheid met betrekking tot de verstaanbaarheid toege past. Behalve deze buitenmuzikale overwegingen gold bij Palestrina zeker wat voor ieder groot componist geldt de technieken die in de tijd voorhan den zijn toepassen, ontwikkelen en versmelten. Door de afwisseling van polyphonie en homophonie wordt een muzikaal boeiender en contra strijker resultaat bereikt. Wie weet hoe hoge eisen het a capella zingen stelt, kan alleen maar bewon dering hebben voor wat dirigent Nico van der Meel met zijn 13 tal koorleden heeft weten te bereiken. Zuiverheid, articulate, en een door zichtige koorzang liet weinig te wensen over. Het te lange programma laat een uitvoerige bespreking van alle onderde len niet toe; uitschieters waren de stijlvolle uitvoering van de triosonate in Bes gr.t. van Telemann voor concerterende cembalo Mariken Palm boom), blokfluit en als continuo luit en gamba, nog overtroffen door een werkelijk voortreffelijk spel in twee Canzona's van Frescobaldi, terecht met een daverend applaus beloond. Dat het koor zich ook in de romantiek bleek thuis te voelen was te horen in de 4 liederen van Schumann, Hindemiths Six chansons en een viertal stukken van Kodaly, waarbij men zich overigens wel wat meer toelich ting kon wensen dat de wel uiterst summiere aanduidingen van de dirigent. Ondanks het lange programma werd door het enthousiaste publiek nadrukkelijk om een toegift gevraagd: het werd een madrigaal van de Engelse componist John Farmer. MIES ALBARDA LEIDEN - Koffieconcerten blijken duidelijk in een behoefte te voorzien: niet alleen worden ze doorgaans zeer goed bezócht, maar ook bieden ze de mogelijkheden tot het maken van minder gebruikelijke combinaties van instrumenten, en daarmee tot het beluisteren van niet zo vaak ge speelde stukken. Zo concerteerden gistermorgen in de Stadsgehoorzaal de klarinettist Bas de Jong, de violist Maurits Bosman en de pianist Wim Serlie in een zeer aantrekkelijk programma. De Suite voor klarinet, viool en piano van Darius Milhaud, bleek een uitsterst dankbaar muzikanten-stuk, dat duidelijk de signatuur van de componist van Scaramouche draagt, en het werd met vaart en plezier gespeeld. Hetzelfde geldt voor de Sonate voor klarinet en piano van Francis Poulend, een in wezen puur romantisch stuk waarin alle moge lijkheden t.a.v. klankschakeringen die de klarinet heeft worden uitge buit. Bas de Jong maakte daar gesteund door Wim Serlie ten volle gebruik van en gaf een meeslepende vertolking van dit stuk. Na de pauze konden de violisten onder de toehoorders hun hart ophalen aan 'de" Sonatine van Dvorak, immers een van de weinige romantische sonates die binnen het bereik van de gevorderde amateur-violist ligt. Maurits Bosman en Wim Serlie haalden in een uiterst romantische uit voering, waarin alle speelse, hartstochtelijke en weemoedige aspecten aan bod kwamen, er uit wat er maar uit te halen was. Het sluitstuk werd gevormd door Bartoks Contrasts voor klarinet viool en piano, een uitermate boeiend stuk en mijns inziens het meest interessan te van het programma, waarmee de drie concertgevers de zaal terecht overeind kregen. Een kleine wens aan de adres van K&O: zou het niet mogelijk zijn het gedeelte van het programmablaadjes, dat nu gevuld werd met de aan kondiging van komende concerten, te besteden aan wat informatie over de te spelen stukken? Dit ook met het oog op de vele jonge bezoekers van deze concerten. Een vertaling van de titels van Bartoks stuk zou al een klein eindje in de goede richting zijn. MIES ALBARDA. LEIDEN - Een zwaargewonde man is gistermiddag in record tempo overgebracht van een booreiland voor de Nederlandse kust naar het Academisch Zie kenhuis in Leiden. Dat transport werd uitgevoerd door de heli- kopterdienst van de KLM. Om half twee kwam daar de melding binnen dat zich op het boorei land van Flow Petrol een man bevond die snel naar een zie kenhuis getransporteerd moest worden. Omdat zich toevallig op een nabu rig booreiland een KLM-heli- kopter bevond kon erg snel ge handeld worden. Terwijl de he likopter naar het booreiland vloog nam een KLM-arts inmid dels contact op met het Acade misch Ziekenhuis zodat daar al les in gereedheid kon worden gebracht. Even na vier uur landde de helikopter met het slachtoffer op het terrein achter het Leidse ziekenhuis. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. vrije Noordvest Buurtcomité Noordvest organi seert morgen een grote buurt- vergadering. De bewoners kunnen op die avond beslui ten op welke manier ze met de gemeente een bestemmings plan voor de buurt willen ma ken. Op deze buurtavond zal ook de film ''De vlootschouw op de Oude Vest" uit 1970 worden gedraaid. De buurt- vergadering begint om acht uur en wordt gehouden in de kantine van de gemeenterei niging aan de Noorderstraat 18. Alle bewoners in het gebied tussen Houtmarkt,Oude Vest, Nieuwe Beestenmarkt en Ma- resingel zijn welkom. Huisvrouwen De afdeling Leiden/Oegstgeest van de Ned. Ver. v. Huis vrouwen houdt op woensdag vanaf half tien in het vereni gingsgebouw aan het Noord einde 2a een zogenaamde "breng- en koopochtend"De inbreng wordt verwacht van de eigen leden, het kopen kan zowel door leden als niet-le- den gebeuren. Tien procent van de omzet is bestemd voor de landelijke actie "Bouwen voor morgen" waarmee een project in de derde wereld wordt gesteund. Jeugdherberg De Nederlandse Jeugdherberg Centrale bestaat vijftig jaar. Dit feit wordt gevierd met een jubileumtoemee. Met een feestelijk versierde vakantie bus trekt men door het land om informatie over hetjeugd- herbergwerk te geven. Woens dag 14 februari komt de vakantiebus naar Leiden. Om twaalf uur 's middags staat hij bij de scholengemeenschap "De Vlietschans" aan de Apollolaan. 's Middags ver huist de bus naar de hoek Haarlemmerstraat /Lange Mare. PCOB-vergadering Bond houdt op woensdag 14 februari een ledenvergade ring in de Zuiderkerk aan de Lammenschans weg. Aan vang drie uur 's middags. Tjerk Vermaning Op donderdag 15 februari zal in het Gesprekscentrum aan de Vrouwenkerkkoor straat 17 een lezing met dia's worden gehouden over de vondsten en vervalsingen van de in op spraak gekomen amateurar- cheoloog Tjerk Vermaning. De lezing wordt gehouden door de heer A. van der Lee. Hij gaat daarbij in op de voortdurende botsingen tus sen buitenstaanders en geves tigde wetenschappelijke be langen. De bijeenkomst begint om acht uur en de toegangs prijs bedraagt drie gulden. Voortvluchtige Leidenaar bij toeval gepakt LEIDEN - De politie heeft zater dagochtend vroeg om drie uur een 29-jarige Leidenaar aange houden die nog ten minste vier weken gevangenisstraf moet uit zitten en meer dan duizend gul den boete moet betalen. Zijn naam stond elf keer in het opspo ringsblad van de politie vermeld in verband met het plegen van strafbare feiten en veroordelin gen door de rechter. Omdat de man al enige tijd geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kon hij niet worden opgespoord. Hij werd zaterdag aangehouden toen hij dronken achter het stuur van zijn auto zat. Vanochtend is hij overgebracht naar Den Haag om de gevangenisstraf uit te zitten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 3