Kimball O'Hara, een nieuwe scoutinggroep Vestiging in Leiden en omgeving beperken Weidse agenda Voorschotense padvinders gaan samen Bus ramt auto Boerenbruiloft in Zoeterwoude MAANDAG 12 FEBRUARI 1979 VOORSCHOTEN - "Twee jaar geleden zijn we begonnen met het maken van plannen met als uiteindelijk doel: algehele samenwerking. Vorig jaar oktober hebben we deze plannen in een vaste vorm gegoten, en per 1 januari van dit jaar zijn on^e drie voormalige scoutinggroepen uit Voorschoten, bestaande uit de meisjesgroep de "Duiven voorde" en de jongensgroepen "Prinses Beatrix" en de "Prinses Marijke", verder gegaan als één scoutinggroep: de "Kimball O'Hara-groep". Voorzitter John Ris en secretaris Jan Oosterom tonen zich uiter mate verheugd over dé uiteinde lijke samensmelting van de drie scoutinggroepen. Ze leggen uit waarom. "Er was op verscheide ne onderdelen al sprake van sa menwerking. Zo werd er op het gebied van spelactiviteiten reeds lang intensief samengewerkt. Ook de subsidieaanvraag werd als één aanvraag ingeleverd. Deze samenwerking was echter niet ideaal. De speleenheden bijvoor beeld moesten in de drie afzon derlijke groepen onderverdeeld blijven, iets wat in feite overbo dig was. Nu kunnen we tenmin ste als één groep naar buiten tre den wat ook voor de gemeente Voorschoten een stuk gemakke lijker is". Steun gemeente Over de steun van de gemeente zijn Ris en Oosterom overigens best te spreken. "De goede verhou ding tussen de gemeente Voor schoten en de padvinderij is ei genlijk al begonnen in 1956. De toenmalige burgemeester Van der Hoeven was in die tijd name lijk de grondlegger voor de Stich ting Padvinderij Voorschoten. In 1957 kregen we een eigen huis vesting toegewezen, de Kim's Hoeve gelegen aan de Lord Ba den-Po well weg. Sindsdien is er steeds een goede subsidierege ling geweest met de gemeente, terwijl ook op verschillende an dere punten we telkens op het gemeentebestuur konden terug vallen. Zo is het afgelopen jaar de Hoeve aanzienlijk verbouwd door de gemeente Voorschoten. Er is een aantal daken vervangen en de nieuwe zijn tevens voorzien van isolerende platen. Om de kosten enigszins binnen de perken te houden wordt, dit isoleren door onze leden zelf gedaan. Voor de bijdrage aan de verbouwing zijn we de gemeente Voorschoten na tuurlijk vreselijk dankbaar. En we hopen dat de tot nu toe altijd goede samenwerking tussen ons en de gemeente zal blijven voort bestaan", aldus Oosterom en Ris. Kabouters en welpeh De nieuw gevormde scoutinggroep bestaat uit 150 leden, die in de volgende spelonderdelen onder verdeeld zijn: allereerst de jong- sten van acht tot elf jaar bestaan de uit kabouters en welpen, dan de verkenners en padvindsters van elf tot veertien jaar, die op hun beurt weer worden gevolgd door de Rowans en de Sherpa's variërend in leeftijd van veertien tot zeventien jaar. Als laatste is er dan nog de seniorenafdeling die bestaat uit meisjes en jongens van zeventien jaar en ouder, de zogenaamde Pivo's John Ris en Jan Oosterom over de spelonderdelen, die worden be geleid door 25 leid(st)ers en 6 be stuursleden. "Er is sprake van een pyramidevörming met als begin de kabouters en welpen, en als top de leid(st)ers. Wanneer men een "treetje" hoger komt, stijgt ook meteen de verantwoor delijkheid. Uit het feit dat de meeste jongens en meisjes deze pyramide volledig doorlopen mag blijken dat de kinderen het uitstekend naar hun zin hebben". De scoutinggroep heeft in vergelij king met andere scoutinggroe pen in Nederland elk jaar enkele unieke dingen op het programma staan. Zo is er elk jaar op de Kim's Hoeve een zendweekend. "Hier voor worden legale zendama teurs uitgenodigd, die dan con tacten maken met scoutinggroe pen uit de gehele wereld. Vorig jaar hadden we onder andere contact met Moskou en Tokio. Ook uniek is de samenwerking bij ons tussen <^e zee-en landver- kenners. Deze twee groepen or ganiseren onderling om de beurt een weekendkamp. Het ene jaar wordt dit gehouden Op het land, terwijl het jaar daarop de zeever kenners iets op het water organi- Leden van de KimbfÊkO'Hara-groep aan het werk bij het opknappen van de zolder. Advies van ambtelijke werkgroep LEIDEN - Voor de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Warmond) zou een regeling inge voerd moeten worden om de ves tiging in vrijkomende (bestaande en nieuwe) woningen te beper ken tot eigen inwoners (autoch tonen) en mensen die om econo mische redenen in de regio moe ten wonen. Dit advies voor een zogenaamde vestigingsverordening doet een ambtelijke werkgroep aan de gemeentebesturen van de zes be trokken gemeenten. De werk groep is vorig jaar door de ge meenten ingesteld om de problematiek rondom de beheer sing van de woningmarkt te on derzoeken. De ambtelijke werkgroep noemt invoering van de vestigingsver ordening noodzakelijk om voor de toekomst aan eigen inwoners en mensen die sociaal of econo misch aan de gemeenten gebon den zijn te kunnen voorzien in het recht op een woning. Het advies komt morgenavond aan de orde in de gemeenteraads commissie voor volkshuisves ting in Leiden. Deze uit de gemeenteraad beoordeelt het advies van de ambtelijke werkgroep als onderdeel van het toekomstige woningbouwbeleid. Ook de andere gemeenten moe ten het advies bespreken. De werkgroep bepleit invoering van een vestigingsverordening om het woningbouwbeleid in de regio beter te beheersen. Via deze regeling hebben de gemeenten greep op de toewijzing van alle vrijkomende en nieuwe wonin gen. In de huidige praktijk hebben de gemeenten via een woonruimte- regeling alleen greep op een deel van de huur- en koopwoningen. De duurdere huizen blijven zo buiten de gemeentelijke invloed en kunnen inwoners van buitenaf zich in de Leidse regio vestigen. De noodzaak van een vestigings verordening om een woning bouwbeleid in de Leidse regio te kunnen voeren wordt al lange tijd gevoeld. Via een beheersing van de toewijzing van woningen kunnen de gemeenten ook beter regelen hoeveel woningen men moet bouwen en kan de woning bouw minder groot zijn. Een groep kabouters bezig met knutselwerk Zomerkamp Het hoogtepunt van elk jaar is het zomerkamp. De spelonderdelen gaan dan ieder afzonderlijk naar alle delen van het land toe. Ris en Oosterom vertellen: "Het belang rijkste van de zomerkampen is dat een speleenheid een bepaalde tijd bij elkaar is en zodoende vol ledig op elkaar aangewezen is. Tijdens zo'n zomerkamp is er van alles te doen. Er worden excur sies gehouden, er staan spel- en sportactiviteiten op het pro gramma, en natuurlijk kookt de groep zelf. Met een spelonderdeel gaan vier tot zes leid(st)ers mee, die voor de onderlinge taakver deling zorgen. We kamperen niet op gewone campingterreinen, maar op scoutingterreinen waar we toestemming hebben tot het bijvoorbeeld houden van kamp vuur. Dit jaar gaan er groepen naar onder andere Ermelo, Bus- sum, Lunteren en Zaandam. John Ris en Jan Oosterom geven toe dat er ook by de padvinderij zeker, meer op deze tijd afge stemde, hervormingen hebben plaatsgevonden. Ris en Ooste rom: "Vroeger heerste er meer een militaristische sfeer rondom de padvinderij. Een voorbeeld daarvan was het marcheren, iets wat nu niet meer voorkomt. De autoriteit is gewoon minder ge worden. Een groot verschil met vroeger zijn ook de financiën. Tegenwoordig is alles veel duurder dan vroeger, toen het er allemaal veel primi tiever aan toe ging. De gestegen kosten kunnen we echter beta len, door het houden van allerlei financiële acties (folders lopen, stroopwafels verkopen), en met de al eerder genoemde hulp van de gemeente Voroschoten". John Ris en Jan Oosterom: "Scou ting is een vrijetijdsbeleving met karaktervorming. Deze karak tervorming moet plaatsvinden door een goede samenwerking tussen de kinderen onderling, iets wat door ons wordt gestimu leerd in het geven van allerlei za ken en spelvorm". DINK BINNENDIJK PRINS FRITS I NIEUWE PRINS IN VOORSCHOTEN Qp invoering van een vestigings verordening is al eerder aange drongen door het provinciaal be stuur. Gedeputeerde staten advi seerden de gemeenten vorig jaar al om een dergelijke regeling in te voeren. Bij uitblijven van een ei gen regeling bestaat de moge lijkheid dat de provincie een ves tigingsregeling oplegt. Volgens berekeningen over de toe komstige woningbouw in de zes gemeenten zijn de aantallen wo ningen die de komende tien jaar gebouwd worden juist voldoende om aan de vraag voor eigen in woners te voldoen. Bij uitblijven van een vestigingsverordening zou een tekort ontstaan omdat dan toch nog inwoners van bui tenaf zich in de regio kunnen ves tigen. Volgens de ambtelijke werkgroep heeft invoering van een vesti gingsverordening voor de regio een minder ernstige beperking van de vrijheid van verhuurders en verkopers van woningen in de gemeenten. Door de zes gemeen ten als een geheel te zien, blijft de markt voor huurders en kopers groter. Friese klok ter waarde van f 10.000 gestolen OEGSTGEEST - In een woning aan de Rembrandt van Rijnlaan in Oegstgeest is in de nacht van zaterdag op zondag een inbraak gepleegd. Gestolen is een 18e eeuwse staartklok ter waarde van 10.000 gulden alsmede vier Perzi sche tapijten waarvan de waarde nog niet vastgesteld kon worden. De inbrekers) heeft zich via het forceren van de deur aan de ach terzijde toegang tot de woning verschaft. De politie stelt een on derzoek in, en is bezig met het natrekken van enkele sporen. LEIDEN - Geboren: Maria dr v: H.L.Q. koelewijn en G.M.F.G. de Lange, Erwin zn v: T.J.G. Noordover en J.A.M. Bouwmeester, Guus zn v: H.J.M. van Rossum en F. Hut, René zn v: A.M. Crooijmans en I.M. van der Hoeven, Brechtine dr v: P.L. Hodes en M.L.P. de Bruijn, Claudia dr v: A.C. Nagtegaal en gew. met W.A. Muijzert, W.F. Heems kerk (1924) geh. gew. met A Verpoort, A.H. Scheelings (1896) echtegenote van: J.C. Ruijs, J.B. Tierolf (1893) geh. gew. met W.N. van Heusden, L. Zonneveld (1892) geh. gew. met: J. Schilp. Diefstal van sieraden in Voorschoten VOORSCHOTEN - Uit een flatwo ning in Voorschoten op de Puc- cinidreef is vrijdag voor ongeveer zevenduizend gulden aan siera den gestolen. De bewoonster was tussen twee uur 's middags en half elf 's avonds niet thuis. In die periode moet de diefstal zijn ge pleegd. Over de wijze waarop de inbreker is binnengekomen tast de politie nog volledig in het duister. VOORSCHOTEN - De Carnavals vereniging "De Forse Caters" heeft zaterdagavond in "Entre- Nous" een nieuwe prins gekre gen. Loco-burgemeester L. Mar selis installeerde Prins Frits I (F. Meijer) en overhandigde hem de sleutels van het dorp Voorscho ten. Wethouder Marselis sprak de wens uit dat geheel Voorschoten eensgezind bereid zal zijn om zich tijdens het carnaval te laten leiden door prins Frits. De voorzitter van de carnavalsver eniging B. Steur gaf de vele aan wezige leden en belangstellen den de verzekering dat de carna valsvereniging volgend jaar weer met een volledig programma zal komen. Dit seizoen moet gezien worden als een jaar van bezin ning, noodzakelijk voor het voortbestaan van de vereniging, zo zei Steur. Het grote carnaval LEIDEN - In de afgelopen week is door de Leidse kraakbond op nieuw een woning gekraakt aan de Oranjegracht. Volgens de kraakbond stond deze woning, die in het beheer is van de Leidse Woningstichting, al een jaar leeg. Bernadette van der Meer bereikt finale ZOETERWOUDE - Met redelijk succes heeft gymnastiekvereni ging S.J.Z. uit Zoeterwoude aan de persoonlijke kampioenschap pen van het distrikt Den Haag deelgenomen. Bernadette v.d. Meer bereikte via een plaats bij de béste twaalf de finale die op 25 februari gehou den zal worden. Bij de junioren wisten Mirjam van Wetten en Annemieke Elderhorst zich ook bij de hoogsten te scharen, een finaleplaats zat er echter net niet in voor deze meisjes. op 24 februari begint met de Kpotse Katers Koers, een ludieke puzzeltocht waarbij alle voertui gen toegestaan zijn en ook de be nenwagen als wettig middel tot verplaatsing kan mee doen met de rit door Voorschoten. In de avonduren vindt het carnavals feest plaats in de zalen van "De Gouden Leeuw". Maandag Ontmoetingscentrum, hoek Boshuizer- laan, bejaardensoos Zuid-West, 14.30 Troef, fotografie, yoga, Nederlands, 19.30-21.30; huisvrouwengroep, di. van 9-11.30 uur. Vrijetijdscentrum, yoga, t'ai chi, 19.30 gitaar, Go-club, 20 uur. Breehuys, a.,di., do. r. overblijfsoos, 12-13.15 LEIDEN - Een 24-jarige Leidenaar is afgelopen nacht rond midder nacht gewond geraakt aan zijn hoofd tpen zijn auto werd geramd door een NZH-bus. Het ongeval gebeurde op de kruising Chur- chilllaan - Cornelis Schuytlaan. De bus stak dit kruispunt over en de chauffeur wilde remmen om de auto van het slachtoffer voor rang te verlenen. Ten gevolge van de gladheid reed de bus echter in op de personenauto die hierdoor totaal werd vernield. Het slacht offer is voor onderzoek overge bracht naar het Academisch Zie kenhuis. Bijeenkomst Oud Zoeterwoude ZOETERWOUDE - De jaarlijkse donateursbijeenkomst van de stichting "Oud Zoeterwoude" wordt a.s. woensdag vanaf acht uur in "Ons Huis" gehouden. Het bestuur zal een overzicht geven van de huishoudelijke zaken be treffende het afgelopen jaar en de toekomst. Daarna verzorgt de heer Frans Hulsbos, beheerder van "Ons Huis", een lezing aan de hand van zelfgemaakte dia's over 'De schoonheid van Zoe terwoude'. Kantine NEM, ingang 5 Meilaan, ruil- en veilingavond van "De Postzegelvrien den", 20 uur. 't Bruggehoofd, Steenschuur 11, ama teurfotografie, 20 uur. Middelweg 28, Spiritisch Genootschap, genheden, 20 i__.. Pieterskerkgracht 11, dia-avond Vrou wenbond NW, 20 uur. Bejaardentehuis Groenhove, informa tie-avond over Witte Rozenstraat, 20 uur. Fred. Hendrikplantsoen 20, Leiderdorp, APOTHEKEN De avond-, nacht en zondagsdienst der apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen van 9 tot 16 Februari door apotheek Doeza, Doezastraat 31, Leiden, tel. 071-121313 en apotheek Van Breest Smallenburg, Loevestein 6, Leiderdorp, tel. 890000. Tot zat. 13 uur Voorschotense Apotheek Leidseweg 66, tel. 2525. Indien het na 11 uur 's avonds niet meer moge lijk is met openbaar vervoer naar de apo theek te komen kan men uitsl. voor spoedrecepten van een taxi, tel. 122444, gebruik maken. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. 121753 Leiderdorp - Gezondheidscentrum Berkenkade ma t/m dond. 14-15 uur, tel. 410131 Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500 Voorschoten - Gezondheidscentrum v.d. Waalslaan, tel. 4641. Warmond-T. Miedema, Kagerplein307, Sassenheim, tel. 02522-10542 ZOETERWOUDE - De boerenbruiloft die het K. P. J. Zoeterwoude zater dag organiseerde, is een groot succes geworden. Ruim honderd leden waren te gast bij het voor deze gelegenheid tot Nicolaas Wortel en Anna Paddestoel omgedoopte stel Tinus van der Lubbe en Lucia Dobbe. De lokatie waar het geheel zich afspeelde, namelijk de camping in het Westeinde, leende zich uitstekend voor dit nostalgisch gebeuren. Op de foto het bruidspaar. SOS-dienst Telefonische hulpdienst, telefoon 071-125202. Voor allen die in moeilijkhe den verkeren. Dag en nacht bereikbaar. Vertrouwelijk. Gezinsverzorging Stichting gezinsverzorging Leiden. Rembrandtstraat 21, aanvragen hulp voor bejaarden en langdurig zieken en gezinsverzorging. Telefoon 149441 (maandag t/m vrijdag 9-10 en 1-2 uur). Maatschappelijk Werk Bureau Maatschappelijk werk. Oude Rijn 44c, spreekuur dagelijks 14.00-15.00 uur. Maandag en dinsdag 19.00-20.00 uur, telefoon 142144. Sociale raadsvrouw Spreekuren sociale raadsvrouw. Bin- ftenstad: Gerecht 10, woe. 17.00-18.00 uur, Noord: Van Hogendorpstraat 36, ma. 10.30-11.30 uur, Kooi: Driftstraat 49a, di. 10.30-11.30 uur, Morskwartien Buurthuis Morskwartier, Topaaslaan tel. 761196, woensdag 10-11 uur, Tuin- stadwijk: Herenstraat 45, vrijdag 10.30-11.30 uur. Moeders voor Moeders Advocaten spreekuur Rutgershuis Papengracht 26. Spreekuren ma. en vr. 14-15 20-21 uur, wo. 9-10, do 19-20 uur Tel. 126802. FIOM Fiom, bureau v. hulpverl. bij zwanger schap en alleenstaand ouderschap. Ter- weepark 2, tel. 151068. Vrijwillige hulpverlening Vrijwilligerscentrale Leiden, Lange- gracht 246A, telefoon 149064. Informatie over vrijwilligerswerk. Dagelijks ge opend van 9-17 uur. Praat- en kontaktgroep Praat- en kontaktgroep Leiden, voor mensen die door spanningen of andere oorzaken tijdelijk wat moeilijk zitten: telefoon 142154/761557. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch Dagblad B.V. Hoofdredacteur Han Mulder. Hoofdkantoor. Leiden - Witte Singel 1. Postbus 54 - Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgel den uitsluitend giro 28884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-19.30 u. Zaterdag van 16.00-18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in gesprek 071-210221. Kwartaalabonnement 43,05 Kwartaalabonnement per post 60,90 Jaarabonnement f 160,70 Jaarabonnement per post f232,10' Losse nummers f 0,60 Abonnementsgelden by voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 2