LEIDSCH A DAGBLAD 6.48 P¥ Geheel Teheran onder controle revolutionairen Werk 40 man op de tocht slaat tO0 Gladheid nogmaals Goedhart Bouwhuis voorSieMatic keukens I SCHOUDER- 1 KARBONADE! SPEKLAPPEN sim mm vandaag Tweede fase HAAL VERSVOORDEEL BIJ UW VLEESCHMEESTER j|S|^G£y^ Keizerlijke Garde geeft zich zonder slag of stoot over won alles MAANDAG 12 FEBRUARI 1979 OPGERICHT 1 MAART I860 35780 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 4 weken lang h.( LEIDSCH DAGBLAD ter kennismaking voor de HALVE PRIJS Ik ga liever niet over 1 nacht ijs on wil het Leidsch Dagblad eerst 4 weken voor half geld e dan kunt U mij aansluitend als abonnee noteren Ik beslis meteen en U kunt mij m i v heden als abonnee noteren en ik krijg dan de eerste 2 wel de krant gratis. Naam Adres Woonplaats Gironr. Hokje aankruisen en bon ingevuld in een open envelop zonder postzegel opsturen naar Leidsch Dagblad Antwoordnummer 214. 2300 VB Leiden en de krant komt Hoorn 126a, (tegenover Avifauna) Alphen a/d Rijn. Tel. 01720-22100* Openingstijden: ma. t/m vr. 8.30-12.30 uur. 14.00-17.30 uur. za. 10.00-16.00 uur. 1. KILOJ8T r]S*i KILOJ598' Leidsch Dagblad Geen krant bezorgd? Bel dan Maandag t/m vrijdag van 18 00-19.30 uur Zaterdags van 16 00-18.00 uur. Uitsluitend tel. 071-211515 of 210221 Bijna razend is het tempo van Chomeini's "Heilige Oorlog". De ajatollah toont zich steeds weer een tactisch vernuft zonder weer ga; zijn timing is perfect. Mis schien zou een week terug de lei ding van het leger de ontwikke lingen nog in de hand hebben kunnen houden. Dit weekeinde werd snel duidelijk dat de troe pen niet meer de onderlinge sa menhang vertoonden die nodig is voor afschrikwekkend optreden. Daarmee was de positie van pre mier Baktiar hopeloos geworden en trad de "Islamitische" revolu tie haar tweede fase in. Doordat het leger zich gisteren na een etmaal schermutselingen plotseling "neutraal" verklaar de. bleef het bloedvergieten be perkt. Óf het daarbij blijft, valt te bezien. De burgeroorlog werd voorkomen, maar voor hoelang? Onder de paraplu van de bezielde leider Chomeini trok alles op dat de sjah en zijn Westerse vooruit- gangsboodschap verfoeide. Nu met het vertrek van Baktiar de laatste resten van het gehate re- gime-Reza Pahlavi lijken opge ruimd, zullen steeds meer groepe ringen onder die symbolische pa raplu vandaan komen. Het gezaghebbende Engelse blad The Economist schrijft deze week dat in Iran een grote liefde voor martelaarschapen eenhartstocht voor de dood worden gekoesterd. De kalender van de Shia-moslims daar staat vol met rouwdagen. Wie dat beseft is niet meer ver baasd over de onbevangen wijze waarop duizenden in de afgelo pen weken de tanks tegemoet lie pen. Maar men moet dav evenmin verbaasd zijn als straks de vele politiek-religieuze groeperingen op dezelfde tomeloze wijze hun gelijk zullen vertolken. Het wankele evenwicht in het Mid den-Oosten is verbroken. De geestdrift in radicaal-islamiti sche kringende gelukwensen van Jasser Arafat voor Chomeini, ivijzen op een nieuw élan. Daar bij komt dat het wegjagen van de sjah - die men in de mohamme daanse wereld zag als vazal van Amerika en pleitbezorger van Westerse decadentie, ziet als een zegepraal voor de Islam, een groot moment in de al eeuwen ge voerde heilige oorlog. De V.S. zijn zo verstandig om het spel nu heel onderkoeld en af standelijk te spelen. De verbijste rend slechte inschatting van wat in Iran het laatste jaar werkelijk aan de hand was. heeft Washing ton al genoeg ellende bezorgd. Het moet een land als Israël toch zeer angstig te moede zijn. Na Taiwan en na Iran is de arm van de grote bondgenoot nog altijd wel lang, maar hij lijkt soms ietwat te tril len. RABAT-HOUT voor binnen en buiten vuren-, grenen- en hardhout vanaf 14.75 per m2 tóch even kijken bij DE HOUTBAAN zelfbouwcentrum zijldijk 22 - leiderdorp tel. 071-899311 OP het terrein van de Verenigde Touwfabriek zaterdags tot 5 uur geopend Premier Bazargan 20 PAGINA'S NET ALS BETH Ter Aarse transporteur: "Meer ruimte anders stop ik" De Nederlandse Spoorwegen heb ben vanochtend weinig last ge had van de sneeuw. Alleen op de lijn Amsterdam-Amersfoort en in Noord-Holland deden zich ver tragingen voor doordat er wissels vastzaten. (Van één onzer verslaggevers) TEE AAR - "Ik stop ermee. Woensdagmiddag komen hier mensen van de vervoersbond om te praten over een afvloei ingsregeling. Dit besluit is defi nitief, tenzij het gemeentebe stuur alsnog met een andere op lossing komt. Zelf doe ik daar overigens niets meer aan, maar mijn personeel is nu bezig". K. G. van Vliet (32), directeur-ei- Kwakkelweer Veel bewolking met ten noorden van de grote rivieren af en toe sneeuw of ijzel. Elders nu en dan regen. Minimumtem peraturen van ongeveer 2 graden in Zeeland tot circa -2 graden in Gronin gen. Middagtcmperaturen van om het vriespunt in het noorden tot omstreeks 4 graden in de zuidelijke provincies. Matige in het noorden krachtige wind tussen oost en zuid. (Opgemaakt om 11.15 uur) 13 FEBRUARI Zon op: 8.01 uur; onder: 17.49 uur. Maan op: 19.29 uur; onder: 8.24 uur. Hoogwater te Katwijk om 4.18 en 16.26 uur, laagwatcr om 0.11 en 12.29 uur. r Eric Heiden in actie op de 1500 i langste afstand, de tien ki lometer. De bekroning voor zijn schitterende one-man- show was een nieuw wereld record puntentotaal. Eric Heiden staat nu daar waar hij hoort: bovenaan de lijst van de beste schaatsers aller tijden. Nederland bleef in Oslo hele maal nergens. Mochten de Noren zo hier en daar nog wat eremetahl bijeenschra pen, de rijders van Egbert van 't Oever gingen roemloos door de zijdeur af. De enige die na de eerste dag nog uitzicht had op een goe de klassering, Hilbert van der Duim, smakte in de ope- ningsrit van de 1500 meter tegen het ijs en personifi- ceerde daarmee het totale wegglijden van een eens zo trotse schaatsnatie. Het zal een 'heidens' karwei worden om terug te krabbe len PAGINA'S 9-15 VVD en D'66 pleiten voor huurbeschermfng PAGINA 5 Kerk moet wantoestanden aan de kaak stellen PAGINA 7 Terrorisme in Baskenland PAGINA Ui Labourregering sluit ak koord met vakbonden PAGINA 17 gezette premier Baktiar op "een veilige plaats verblijft" en con tact heeft met de tegenpremier Bazargan om de overdracht van de macht te regelen. Artsen van ziekenhuizen schatten dat dit weekeinde in Teheran ze ker 500 mensen om het leven zijn gekomen. Aan de gevechten is in de hoofdstad nu vrijwel een einde gekomen. "De revolutionaire overgangsregering" maakte vanmiddag bekend dat alle le- gergarnizoenen zich hebben overgegeven. Paleis Aanhangers van Chomeini hebben Hongcxx6v op het strand NOORDWIJK - Een hongerige vos heeft zich dit weekeinde, zij het in de nacht, op het Noordwijkse strand gewaagd. Het dier was op de geur van visafval afgekomen dat hengelaars hadden achter gelaten. Een agent van de politie in de bad plaats kreeg de vos in de koplam pen toen hij een surveillance over het strand maakte. De politieman noemde het een vreemd ver schijnsel, omdat het praktisch nooit voorkomt dat een vos zich op het strand begeeft. Staatsbosbeheer was al op de hoog te dat het dier zich in de duinen ophield. enee vos genaar van de Ter Aarse trans portonderneming "Vlitro" is zeer beslist in zijn uitlatingen. Ook hij realiseert zich dat zijn besluit betekent dat 40 man, nu nog werkzaam in een volgens Van Vliet gezond bedrijf, op straat zullen komen te staan. Van Vliet stelt dat de gemeente Ter Aar hem heeft gedwongen tot dit besluit. Het bedrijf is ge vestigd in Korteraar op een veel te krap terrein, waar de 32 vrachtauto's van het bedrijf niet geparkeerd kunnen staan. Van Vliet wil een nieuw bedrijf bouwen op de "Kleine Betuwe", een vroegere boomgaard die voor zijn bedrijf groot genoeg is, maar die een agrarische be stemming heeft. De gemeente raad heeft die bestemming niet willen wijzigen en afgelopen donderdag werd een bezwaar schrift tegen dat voor „Vlitro" negatieve besluit ongegrond verklaard. De gemeente stelt daartegenover dat "Vlitro" aan de Oostka- naalweg een terrein van 10.000 vierkante meter is aangeboden. Volgens Van Vliet is dat echter zodanig slecht dat bet niet an ders dan tegen heel hoge kosten bruikbaar is te maken. Hij ba seert zich daarbij op een rapport van de Heidemij. Van Vliet ziet er nu geen gat meer in en wil stoppen. Het personeel is op de bres gesprongen voor het behoud van de werkgele genheid en heeft vanavond een gesprek met burgemeester en wethouders over de kwestie. Nog nimmer in de historie van het schaatsen heeft éen rijder de anderen zo zijn wil opgelegd als Eric Heiden het afgelopen weekeinde heeft gedaan bij het wereldkam pioenschap in Oslo. Geen Noor, Rus, Japanner of laat staan een Nederlander kon zich op welke afstand dan ook meten met deze 20-jarige superatleet uit de Verenigde Staten. Dat hij wederom wereldkam pioen zou worden stond al bijvoorbaat vast, maar dat dat met zo'n overmacht ge paard zou gaan wekte verba zing. Net als zijn zus Beth een weck tevoren in Den Haag won Eric Heiden op dit we reldkampioenschap alle af standen. De Amerikaan bleek, in tegen stelling tot de concurrentie - van wie alleen de Japanners een opmerkelijke vooruit gang hadden gemaakt - op nieuw een enorme progres sie te hebben geboekt. Na al schitterende tijden te hebben gereden op de 500, 5000 en 1500 meter brandde hij nog eens goed los op de Gewapende aanhangers van Chomeini posten voor het gebouw van het Iranese parlement, dat 1 controle van de burgers staat. DRIEBERGEN (ANP) - Lange files en veel opont houd waren de problemen waarmee het verkeer vanmorgen wegens sneeuw en gladheid te kampen had. Ernstige on gelukken kwamen voor zover bekend niet voor. Wel was er een aantal klei ne aanrijdingen. Een woordvoerder van de verkeerscentrale van de rijkspolitie in Driebergen verklaarde "zeer tevre den" te zijn. Het streekbusvervoer kwam over het algemeen redelijk op gang. Hier en daar kwamen wat vertra gingen voor. Op Schiphol liepen enkele uit- onder gaande vluchten vertragingen op van een kwartier tot een half uur. Klem Volgens het KNMI blijft de winter se ellende nog even voortduren. We zitten om zo te zeggen klem tussen oceaandepressies vanuit de Golf van Biscaje en een hoge- drukgebied in de buurt van Groenland De overgangszone tussen de koude lucht in het noorden en de zachtere lucht in het zuiden bereikte gistermiddag Belgie. Vanochtend was deze zo ne gevorderd tot de lijn Zand- voort-Utrecht-Arnhem. Het bin nendringen ervan ging gepaard met ijzel en sneeuw, die later in het zuiden in regen overging. Verwacht wordt dat de zone met bewolking en neerslag zich ook morgen nog in deze contreien zal bevinden. Het blijft dus kwak kelen met 's nachts temperaturen om het vriespunt en lichte dooi overdag. geheime politie Savak in Saltana- tabad is opgeblazen. De radio heeft gewaarschuwd de andere gebouwen van de Savak niet aan te vallen omdat er mijnen zou den zijn gelegd. Vanuit verscheidene provincieste den worden gevechten gemeld tussen soldaten en aanhangers van Chomeini. Hoe de situatie zich daar verder ontwikkelt is nog onduidelijk. Het nieuwe bewind heeft de piloten van "Iran Air" gevraagd weer aan het werk te gaan om "deel te ne men aan reddingsoperaties in de provincie". Het zou voornamelijk gaan om het vervoeren van ge wonden en goederen. (Zie ook pagina 7) TEHERAN (AFP/DPA) - Aanhangers van de aja tollah Chomeini hebben vanmiddag de gehele controle gekregen over de hoofdstad Teheran na in de ochtend de laatste ver- zetshaarden te hebben opgeruimd. Het winterpaleis van de sjah viel in handen van de opstandelingen toen de keizerlijke garde zich zonder slag of stoot overgaf'. Ook andere legereenheden, die zich verzetten tegen de revolutionai ren, hebben zich in de loop van de dag overgegeven. Op het platte land wordt nog uitgebreid gevochten. Uit goed ingelichte bron wordt vernomen dat de af- na de overgave van de keizerlijke garde in het winterpaleis van de sjah het gebouw doorzocht om te voorkomen dat er brand zou uit breken. Het hoofd van de keizer lijke garde, generaal Chosrow- dad, heeft de benen genomen en is per helikopter naar het bui tenland gevlucht. In de hele stad patrouilleren gewapende burgers met tanks. Vanuit At Qasr in het noordwesten van Teheran is gemeld dat het hoofdkwartier van de militairen vandaag na zes uren vechten ge vallen is. Ook het hoofdkwartier van de Amerikaanse militaire missie in Saltanatabad in het noorden van de hoofdstad is in handen van de opstandelingen. Het hoofdkwartier van de gehate

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 1