Trijfel KM I Eis Marjol Flore en Robert Kreis: onderhondend Elton John: meeslepend concert Net Vlies: treurig MAANDAG 12 FEBRUARI 1979 VARIA Wat je, als je niet kwaadden kend wilt zijndus niet mag denkenis het volgende. De firma Niemeijer bedenkt een nieuwe reclamecampagne voor de "teer"- en nicotine- arme sigaret Roxy Dual. De bekendste Nederlanders op hun gebied (dus CruijffDuys en Van Ammelrooy) komen groot opgemaakt verklaren dat je, als je dan toch rookt, het beste die teer- en "nicoti- ne"-arme sigaretten van Niemeijer kunt roken. O jé, ik zie dat ik me zojuist vertikt heb. "teer" moet tussen aan halingstekens staan en nico tine niet. Reken maar dat er heel lang gedelibereerd is over zulke subtiliteiten. Iemand zei: "Is het wel verstandig om het woord "teer" überhaupt in de advertentie te noemen Het doet me zo aan tering denken: "krijg de tering.'", begrijp je wat ik bedoel?". Iedereen begreep precies wat hij bedoelde. Met nicotine lag dat anders, dat zou een meisjes naam kunnen zijn, maar "teer", nee, dat zag je voor je, op je longen. "Als we het eens tussen aanhalingstekens zet ten?", stelde een ander voor, "dan geef je de suggestie dat het wel teer genoemd wordt, maar eigenlijk^ iets heel an ders is. Het zogenaamde teer, zal ik maar zeggen". Zo kwam het dat "teer" wel en nicotine niet tussen aanha lingstekens in de advertentie kwam V Door Niro Scheepmaker Verstandig ik herinner er even aan dat we nu bezig zijn iets te denken I dat we helemaal niet mogen denken als we niet kwaad denkend willen zijn. Tijdens het overleg kwaxn Willem Duys opeens met een ideetje. Ik begrijp heus wel,zei hij, dat jullie mij niet zoveel willen be talen als Johan, zoals jullie Willeke weer minder betalen dan mij, maar ik wil voor de helft meer mijn aandeel nog wel wat opsieren. Oudejaars avond heb ik een uitzending van de "Vuist", en ik zeg dan dat ik besloten heb op te hou den met roken. Des te meer ef fect heeft het dan als ik later beken dat het me niet gelukt is, maar dat ik nu wel verstan dig rook: die arme sigaretten van jullie! En jawel, een maand na zijn plechtige gelofte op de televi sie zat Willem Duys in de ad vertenties alweer verstandig te roken. Nu zijn wij, zoals al gezegd, helemaal niet kwaaddenkend, dus wij ver werpen de voorgaande recon structie, die gebaseerd is op de wetenschap dat zo'n reclame campagne doorgaans vele maanden van voorbereiding vergt. Wij denken liever dat het zó is gegaan. Willem meende het echt op oude jaarsavond. Hij is een sport man (tennis), heeft een sterke wil, dus hij hield het twee we ken vol niet te roken. Toen kwam hij, even terug uit Frankrijk, op een receptie toevallig de heer en mevrouw Niemeijer tegen. Het Gro ningse echtpaar had op oude jaarsavond natuurlijk naar Koot en Bie gekeken en daar door Willems plechtige gelofte op het andere net niet gezien, zodat er niet eens boze opzet aanwezig was toen meneer Niemeijer Willem een sigaret offreerde. Willem aarzelde. Hij had eigenlijk wel trek. Maar hij had nu eenmaal be loofd om Aan de andere kant was het wel curieus om eens te zien wat die Niemeijer nu eigenlijk zelf voor sigaret ten op zak had. Benson and Hedges of een van zijn eigen rokertjes? Er bleken Gauloises in de gouden sigarettenkoker te zitten. Ik rook eigenlijk al twee weken niet meer, zei Willem, terwijl hij de rook uitblies. In een reflex sloeg de heer Niemeijer de sigaret uit Willems mond, waarbij ook nog het glas van zijn vrouw tegen de vloer kletterde. Tra nen van verbouxcereerdheid sprongen in Willems ogen. Sorry old chap, zei de heer Niemeijer, dat was op het nippertje. Als je eigenlijk wilt Stoppen met roken, dan moet je zeker geen Gauloise roken. Ik heb hier (hij haalde een pakje Roxy Dual uit zijn ge heime jaszakje) onze lekkere aanhalingstekens openen teer aanhalingstekens sluiten streepje en nicotine streepje arme sigaretten voor je, dan róók je wel, maar je rookt tenminste verstandig. Hier, neem het hele pakje maar, ik heb er thuis nog meer! Snelheidsrecord Willem nam gulzig een paar trekjes, en was meteen ge wonnen. Erg, erg lekker, zei hij, en inderdaad, weinig "teer", kolendamp en nicoti ne. Vind je het leuk als ik als tegenprestatie verklaar dat ik zo verstandig ben geweest weer te gaan roken, maar nu van die artne sigaretten? Tja, zei meneer Niemeijer, ik zou dat wel willen, maar we hebben Johan Cruijff en Wil leke van Ammelrooy al, en O, maar ik doe het niet voor geld!, riep Willem veront- •waardigd uit. Laat jullie man dat maar gerust tegen Sonja Barend zeggen, in het Miranda-BadHet gaat me helemaal niet om het geld, maar om de gezondheid van de Nederlandse kijkers! Nou goed dan,zei meneer Niemeij er, ik zal zien of ik het nog binnen twee weken voor el kaar speel je met foto en tekst in de serie te schuiven. En zie, het lukte! Een nieuw Europees snelheidsrecord in de recla- mebiznis! Zó wil ik het, in mijn goedgelovigheid, graag zien, en zo zal ik het daarom ook rondvertellen. LEIDEN - Dat Marjol Flore in staat is voor een boeiend avondje thea ter te zorgen is in het vetleden meermalen gebleken. De mas sieve zangeres/cabaretière be schikt over een uitstraling en spontaniteit waarmee ze het publiek snel voor zit^h inneemt. Bovendien heeft ze een stemge luid dat haar ook werkelijk recht geeft op het predikaat 'zangeres' en waardoor ze liedjes uitstekend over het voetlicht kan brengen. Al die kwaliteiten kwamen zater dagavond in de Leidse Schouw burg goed tot uiting in het pro gramma dat Marjol Flore en Ro bert Kreis presenteerden onder v het motto 'Marjol en Robert Sa- men'. En het moet gezegd: niet l alleen Marjol Flore zorgt in dit programma voor veel 'aantrek kelijks', ook het aandeel van Ro bert Kreis mag er zijn. Kreis, toch bepaald (nog) niet tot het puikje van de vaderlandse theater-persoonlijkheden beho rend, gaf ook blijk over capacitei ten te beschikken die aanslaan bij de toeschouwers. Zijn onbevan- MARJOL FLORE genheid op het toneel en zijn af en toe clowneske optreden maken hem tot een uitstekende partner voor Marjol Flore. Samen brengen ze geen numm^s die bol staan van de scherpzin nigheid of die allerlei misstanden in deze maatschappij hekelen. Wel delen ze amusante 'spelde- prikken' uit (zoals in de nummers over emancipatie en over de dis co-koorts op zaterdagavond) of geven vermakelijke persiflages op oude en bestaande toestanden (onder meer in de onderdelen over de stomme film van vroeger en de toeristen-trek naar Indone sië). Samenvattend kan het programma van Marjol Flore en Robert Kreis worden betiteld als 'onderhou dend'. Alleen maken zij zich er na de pauze wel wat erg vlot van af: het publiek kan na nauwelijks een half uur gang naar garderobe maken. BERT PAAUW DEN HAAG - Ray Cooper, een ou de, in een zwart driedelig pak ge- stoken drummer/pianist vormde de enige (conventionele) begelei ding voor het fenomeen Elton .John, die gisteravond een magi straal en meeslepend concert gaf in het Haagse Congresgebouw. Elk nummer, dat ook maar een moment in de Amerikaanse Top Tien heeft gestaan speelde hij gis teravond. 'Daniël', 'Goodbye Yellow Brick Road', 'Rocket Man', 'Candle In The Wind', 'Don't Let The Sun Go Down On Me' en het overbekende 'Croco dile Rock'. Elton Johns eerste toegift was het nummer 'A song For Guy', dat op het ogenblik hoog genoteerd staat. Maar het dol-enthousiaste, over het alge meen zeer jonge, publiek bleek daar geen genoegen mee te ne men. En daarom kwam Elton John terug, gevolgd door de nog net niet bejaarde Ray Cooder, die overigens even muzikaal begaafd bleek te zijn als F'ton John zelf. Als tweede toegift speelde John 'Saterday Night's Alright For Fighting' waarbij hij zich werke lijk helemaal gaf. Na een paar be- ginaccoorden schopte hij tradi tioneel het krukje, waarop hij die avond had gezeten, weg en beëindigde het nummer half ge bogen voor de piano. 'Getooid met een iets te grote pet, maar zonder éën van zijn exorbitante brillen wist hij het publiek toch onmiddellijk voor zich te winnen. BERT KOEKEBAKKER LEIDEN - Veel toneelstukken hadden beter nooit geschreven, laat staan opgevoerd kunnen worden. Net Vlies, het stuk dat zaterdagavond door toneelgroep De Appel in het LAK-theater werd opgevoerd, behoort tot die categorie. Juist omdat 'De Appel' de theater bezoeker in het verleden fre- - quent aangenaam heeft verrast met oorspronkelijke interpreta ties van op zichzelf niet eens zo bijster boeiende toneelscripten moet het dramatisch onvermo gen van dit, op teksten van Julio Cortazar en Peter van der Linden gebaseerde toneelstuk, keihard gesignaleerd worden. Zeker heidshalve heb ik zaterdagavond in de foyer van het LAK-theater na afloop nog wat meningen ge- vraagd en de eerlijkheid gebiedt hier te vermelden, dat de alge mene tendens niet zo nadrukke lijk negatief was, als de aanhef van deze recensie zou doen ver moeden. Maar niemand was er van onder de indruk. Men wordt in Net Vlies geconfronteerd met Peter van der Linden, Katrien Vansteenkiste en Hubert Fermin, die door dalen van fröbelconver- satie heen moeten om nog iets te bereiken wat op geloofwaardig heid lijkt. Vooral het opgerispte konijntje is in dit verband van een ongelofelijke onbenulligheid en versterkt op onaanvaardbare wijze de tendens, dat elk ongrijp baar symbool een diepere bete kenis zou moeten hebben. Zodra de onderlinge samenhang weg valt en het dramatisch gegeven als water door de handen glijdt, is het nog tijd van 'experimenteel theater' te spreken en draait CRM de subsidiepot nogal gauw open. Nonsens in feite, omdat 'De Ap pel' met 'Net Vlies' niemand een dienst bewijst. Noch het publiek, dat eerder wel genoot van goede Appel-produkties, noch zichzelf, omdat het theatergezelschap door dezp manifestatie aanzien lijk aan geloofwaardigheid in boet. 'Net Vlies' is een rotte Appel, die als men niet attent is, spoedig de hele mand zal aantasten BERT KOEKEBAKKER Galerie Kenosis, Oude Vest 53. Tentoon stelling Vine Snoek - gouaches, schilde rijen en keramiek. Geopend do. t/m za. van 12-17 uur, tot 15 febr. Galerie De Pomp, Dorpsstraat 38, War mond. Tentoonstelling Ineke Kuiper - tekeningen. Geopend dag. van 13-17 en 19-21 uur, woe. ook van 10-12 uur, tot 28 febr. K'HÊTV'T .VVAT EEM narê rPi?octA/vuvne pee konings.' /m versanp MET OE SNEEUWVAL Z'JSJ VANAF HEPEN PE VOHSENPE Pff£m4KErt'J£N VW0OPEW HET vERVAAKPIiSEN VAN SNEEUWPOPPEN, HET ötOPEN Of öt'JBANËN.HEr MAKEN EN WESPEN VAN SNEEUtV&AtUEM,. De avonturen van Jommeke DE KLEINE PROFESSOR En bliif met uw maar ik voel mij op 't ogenblik <3/9 een vsder dte zijn kind streng moet opvoeden BANANETAART Snijd en hak met twee messen 100 gr ijskoude boter door 200 gr ge zeefde bloem met een snufje zout en 1 eetlepel suiker tot een kruimelig mengsel is verkregen waarin boter en bloem met meer afzonderlijk zijn te onderscheiden. Werk er dan 4 eetlepels water door en vorm het tamelijk losse mengsel snel tot een deegbal. Rol deze uit op een royaal met bloem bestoven ta fel en bekleed er een licht beboterde vorm mee. Laat de deegbo- ten op een koele plaats. Prik het deeg hier en daar met een vork in en zet de vorm een kwar- warmde, maximaal hete oven. Druk intussen 5 bananen met een vork fijn en meng er onmid dellijk 2 eetlepels ci troensap door en 2 eet lepels suiker. Snijd nog 2 bananen in plakjes en bedruppel die eveneens met citroensap. Neem de vorm uit de oven en schep de bananepuree er in. Leg daarop de plakjes banaan, bestrooi het geheel met bruine suiker en leg hier en daar een klontje boter. Zet de vorm nog ruim een kwartier in de oven, nu bij matige hitte. U kunt deze taart zowel lauw als koud opdie- WINA BORN Agenda Leidse bioscopen LUXOR: "Force ten from Navarone", da. 2.30,7.00 en 9.15 uur, zo. 2.15, 7.00 en 9.15 uur, 12 jr. CAMERA "De klompenboom", da. 8.00 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Dik Trom weet raad", za. en woe. 2.15 uur, zo. 2.00 en 4.15 uur. Nachtvoorstelling: "Taxidriver", vr. en 11.30 c 16 jr. LIDO 1: "Een vrouw als Eva", da. 2.30, 7.00 en 9.15 uur. zo. ook 4.45 uur, 16 jr. LIDO 2: "The Buddy Holly Story", da. 2.30,7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4.45 uur, al. LIDO 3: "An unmarried woman", da. 7.00 en 9.15 uur, do. vr. ma. en di. ook 2.30 16 jr. TRLANON: "Herfstsonate", da. 2.30,7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4.45 uur, 16 jr. REX: "Deep throat", da. 2.30,7.00 en 9.15 uur zo. ook 4.30 uur, vr. en za. ook 11.30 uur, 16 jr. Bioscopen Alphen EURO 1: "De wraak van de roze panter", da. 1.45, 6.30 en 9.00 uur. zo. 1.30, 4.00, 6.30 en 9.00 uur, al. Nachtvoorstelling: "Omega man", za. 12.15 uur. 16 jr. EURO 2: "Jaws 2", da. 1.45, 6.45 en 9.15 uur, zo. ook 4.15 uur, 12 jr. Nachtvoorstelling: "King Kong", za. 12.15 uur, 16 jr. EURO 3: "Vooreen handvol dollars", da. 2.00 uur (beh. za. zo. en woe.), 4.30,7.00 9.30 uur. 16 jr. Kindermatinee: "Salty, de vrolijke z» leeuw", za. woe. en zo. 2/00 uur. Nachtvoorstelling: "Eris roulette". 12.15 uur, 16 jr. EURO 4: "Veel liefs uit Moskou", da 2.15,7.15 en 9.45 uur, zo. ook 4.45 ook 12.15 uur, 12 jr. Bioscoop Voorschoten GREENWAY: "SOS Atoomonderzeeer gezonken", vr. 7.00, za. 4.00 en 7.00 uur, i. 4.00 en 6.15 uur, 12 jr. Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur. (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur ELisabeth-ziekenhuis.) Bezoekuren ziekenhuizen Avondbezoekuur 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: vaders extra van 18.00-18.30 uur. Kinderafdeling dage lijks van 14.00-19.00 uur. (Niet meer dan 2 bezoekers per patiënt). Sint Elisabeth-ziekenhuis: Volwassenen, dagelijks van 14.00-14.45 uur ën van 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: dag. van 11.15-12.00u (alleen voor de echtgenoot) v 15.00-16.00 uur en van 18.30-19.30 ui Babyshow en avondbezoek. Kinderafdeling: dag. Academisch Ziekenhuis Voor alle patiénten (behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19.30 uur Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor ou ders en grootouders). Dag. van 14.30-14.45 uur en van 18.30-18.45 uur. Bezoek aan ernstige patiénten:\ voor ernstige patiënten doorlopend be zoek wordt toegestaan kan de hoofdver pleegkundige hiervoor speciale kaarten Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks: 15.00-15.45 uur 18 30-19.00 uur. Bezoektijden kinderafdeling: Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19.00 uur Alphen aan den Rijn Rijnoord: le en 2e klas 11-11.30; 13.30-14.15 en 18.30-19.30 uur 3e klas 13.30-14.15 en 18 30-19.30 uur Kraamaf deling 13.30-14.45 alleen voor echtgeno ten 19-20 uur. Kinderafdeling voor ou ders 18.-18.30 uur. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bij het in formatiecentrum Geluidshinder Schip hol (020-175000). "The turning point", do., z c(lhui cïlieaw2\ 12 FEBRUARI 1979 Honderd jaar geleden stond in de krant: -Als een bewijs hoe hevig de nood in sommige gezinnen te Utrecht is, deelt het "Utrechtsch Dagblad" het volgende mede. In de Notenboomlaan woont een gezin van man, vrouw en vier kinderen. Reeds geruimen tijd had het hoofd van dit gezin geen werk kunnen vinden, alles wat waarde had was verkocht en gevoel van eigenwaarde belette hem een beroep op liefdadigheid te doen. Voor een paar dagen nu werden zij bezocht door een heer, die van de armoede van dit gezin gehoord had. Het bleek hem. dat het gezin toen bezig was het hondje, dat men bezat, te bereiden, om de kinderen te voeden. Ter bevoegder plaatse naar de juistheid van dit voor val onderzoekende, ontving de redactie van het UD. ten ant woord, dat men verscheidene gevallen van soortgelijken aard kende... -Te Goes heeft een achttal dames een gymnastiek-club opgericht. Het plaatselijk bestuur heeft haar een zaal voor hare oefe ningen afgestaan, welke op 1 Maart as. zullen beginnen. -Het aan alle toeristen in Zwit serland welbekende dorp Mey- ringen, in het Bemer Oberland, is volgens een telegram uit Bern vier dagen geleden eene prooi der vlammen geworden. Vij/jtigr jaar geleden: -Leiden is in den afgeloopen nacht door een ontzaglijke ramp getroffen: het schoone stadhuis aan de Breestraat, een van de allermooiste staaltjes van 16de eeuwsche architec tuur, is tot den grond toe afge brand. Omstreeks halfvijf werd de brand ontdekt in een der ver trekken van het bevolkingsre gister aan de Vischmarkt. Het vuur woedde met zulk een he vigheid,dat het geheele complex luttele minuten later in lichte laaie stond, zoodat aan blus- schen niet te denken viel. De brandweer uit Leiden, Den Haag en omliggende gemeenten stond tegenover de enorme vuurzee volkomen machteloos. Met leede oogen moest men aan zien hoe het schitterende bouw werk met een angstwekkende snelheid door het vuur werd ver- teerd. Burgemeester mr. A. van de Sande Bakhuyzen was een der eersten, die op het terrein van den brand aanwezig was. Ondanks de groote hitte bevroor het bluschwater, zoodra het met de buitenmuur m oanraking kxvam en de slangen vroren in het ijs vast.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 19