Labourregering sluit akkoord met vakbonden Franse staalproblemen naar Europees niveau ;aties MAANDAG 12 FEBRUARI 1!>79 Botsing met vakbonden voorlopig voorkomen PARIJS - De regering-Barre heeft vorige week een winstpunt ge boekt in zijn pogingen de be dreigde Franse industrieën te redden en niet tegelijk vijf grote vakbonden tegen zich in het har nas te jagen. Onderhandelingen over de sanering van de staalin dustrie in Lotharingen en in Noord-Frankrijk gingen in een gespannen atmosfeer van start, maar de partners vonden na af loop woorden van hoop en ont spanning. Als de gesprekken wa ren mislukt had het er voor de regering-Barre slecht uitgezien en was Frankrijk een hete lente tegemoet gegaan. Het grote probleem voor de bonden is dat zij het allerminst met elkaar eens zijn. Vooral de spanning tussen de socialistische CFDT en de communistische CGT is groot. In feite waren de onderhandelin gen die vorige week dinsdag be gonnen het noodzakelijke ver volg op een eerste „conventie" die uit 1977 stamt en waarin on der meer regelingen waren ge troffen over vervroegde pensio neringen in de staalindustrie, in bepaalde gevallen op 54-jarige leeftijd. Gezien de klassieke vetes in de Franse vakbondswereid was deze conventie tussen de bonden en de regering alleen on dertekend door de christelijke „Force Ouvrère". Het is deze af spraak die op 30 april afloopt. De Franse bonden hebben ingezien dat een sanering van de staalin dustrie onvermijdelijk is. Ze hebben echter ernstige verschil len van mening met de regering- Barre over de manier waarop de ze sanering dient te worden doorgevoerd. De vakbonden willen behalve een nog verder vervroegde pensionering - waar over nu overeenstemming werd bereikt - tevens een 35-urige werkweek en de instelling van een vijfploegendienst, waardoor ondanks inkrimping van de pro- duktie meer mensen aan het werk zouden kunnen blijven. Verzet Tegen deze eisen heeft de regering zich fel verzet. In zijn laatste sa neringsprogram hebben de nieuwe leiders van de staalindus trie de belofte van de regering gekregen dat deze niets zal on dernemen wat het financiële her stel van de bedrijven zou kunnen hinderen. Vijfploegendienst en een 35-urige werkweek behoren volgens de nieuwe staal-leiders tot dergelijke herstel-hinderende maatregelen. Als vervolg op de gesprekken van dinsdag zal de Franse regering in Brunei bij de EG echter voorstellen op tafel leggen om in Europees verband maatregelen voor arbeidstijd verkorting beter op elkaar af te stemmen. Sinds 1966 hebben de opeenvol gende Franse regeringen niet minder dan vier saneringsplan nen gelanceerd, waarin iedere keer weer de plank werd misge slagen. Terwijl men er wijzer aan had gedaan de zwakke plekken in deze sector van de industrie zo snel mogelijk te saneren, was men steeds opnieuw tot een „aanvalsoorlog" overgegaan en had men het in een vlucht naar voren, d.w.z. in het oprichten van nog meer en modernere staalbe drijven, gezocht. De recessie van 1974-1975 en de toenemende con currentie uit sommige Oostblok- staten, uit Japan en de Derde We reld brachten de Franse staalin dustrie - maar allerminst alleen aan de Franse - de genadeslag toe. Vorig jaar liepen de schulden van de staal-bazen op tot 111 procent van de omzetcijfers. Met zijn 149 ton staal per jaar per Franse em ployé ziet het er alleen in Enge land nog maar treuriger uit. Ja pan produceert 327 ton staal per jaar per man, de Bondsrepubliek 190 ton. De Franse staalindustrie heeft er ook onder geleden dat het Franse systeem van prijsfixa- tie verhinderde dat in tijden van hoogconjunctuur relatief meer verdiend kon worden. Achteraf gezien waren de nieuwe staalfa brieken in Fos (bij Marseille) en bij Duinkerken bedrijfsmatig ge zien klinkklare dwaasheid. Schuldeisers Het laatste en vijfde plan, ditmaal van de regering-Barre, heeft tot resultaat gehad dat de voornaam ste schuldeisers van de staalbe drijven (zoals de Staat en de staatsbanken) een belangrijk aandeel hebben gekregen in het kapitaal van de nieuwe bedrij ven, die als uitvloeisel van dit vijfde plan werden opgericht. Het zijn „Usinor" en „Sacilor" die nu tot taak hebben een diepgaande sanering door te voeren die beoogt tussen 1977 en 198030.000 arbeidsplaatsen op te heffen. Het probleem van de „nieuwe in dustrieën" is eenvoudiger ge steld dan opgelost en het is met buitengewoon grote belangstel ling dat de betrokkenen de be wegingen volgen van de Ameri kaanse automobielkoning Henry Ford, die 25 maart in Parijs zal zijn. De regeringen die voor hun werklozen nieuw emplooi zoe ken, hebben hun ogen op Ford gericht. In Oostenrijk is het kan selier Kreisky zelf die het „Ford- dossier" beheert en bereid is honderd miljoen gulden aan Ford in alle mogelijke vormen van hulp aan te bieden, als hij zijn te gen '83 geplande fabriek voor de fabricage van een nieuw Ford model ergens in Oostenrijk wil neerzetten. Volgens de bereke ningen zullen 8000 personen in deze fabriek werk kunnen vin den. De Franse regering zou Hen ry Ford anderhalf miljard frank hebben geboden voor het geval hij zijn nieuwe nederzetting voor het geteisterde Longwy zou wil len reserveren. De beslissing van de Amerikanen is pas over enige maanden te verwachten. De onrust onder de betrokken be volking neemt niet alleen met de dag heftiger vormen aan: in het gebied kan rustig van een uitzon deringstoestand gesproken wor den, zoals blijkt uit het besluit van de burgemeester van Dom- rémy, in de Vogezen, om voor de viering van de 500e geboortedag van Jeanne d'Arc de uitnodiging aan president Giscard weer in te trekken. „Gezien de toestand dienen de herdenkingen sober en bescheiden te zijn", aldus de or ganisatoren. Met de president er bij kan dat niet. President Giscard, wie een deel van de schuld voor de ramp in de schoenen wordt geschoven om dat hij in de betrokken jaren mi nister van economische zaken was, blijft echter optimistisch. Allereerst redeneert hij dat de crisishaarden van het moment over het hele land gezien nog schaars zijn. Giscard zegt: „Longwy is heel Lotharingen niet en Densin niet het hele noor den van Frankrijk". Bovendien troost de president zich ermee dat de door hem en zijn regering genomen maatregelen nog lang niet zo slecht zijn uitgevallen als maatregelen in andere landen, die hij voorzichtigheidshalve niet met name noemt. „Koopkracht en niveau van activiteit zijn in Frankrijk niet achteruitgegaan", aldus president Giscard. Het is de vraag of de zaak met deze troostrijke woorden is afgedaan. De arbeidsonrust stijgt in een land waar geen verkiezingen voor de deur staan die anders voor een uitweg van de sentimenten zou den kunnen zorgen. Behalve de staalindustrie is er ook nog de textiel en er is de scheepsbouw die tegen de internationale con currentie het loodje hebben moe ten leggen. En vele Franse pro vincies hebben fortuinen nodig om uit hun isolement te worden verlost en op modern landelijk peil te worden gebracht. Het eco nomisch tijdschrift „Le nouvel economiste" vroeg zich echter dezer dagen af of er wel genoeg investeerders te vinden zijn die geld willen steken in een land „met te weinig ideeën". RUDOLPH BAKKER (Door onze correspondent) LONDEN - De Labourregering en het overkoe pelende vakbondsorgaan TUC hebben een do cument opgesteld (zelf noemen zij het "con cordaat") waarin onder meer wordt vastge steld dat tegen 1982 geen loonsverhogingen van meer dan 5 procent gegeven kunnen wor den. WEERRAPPORTEN 'an hedenmorgen 7 uur g s SI cl 3 Ei c Amsterdam ijzel 2 _2 4 De Bilt 3 -1 ijzel 2 -1 2 Eelde -1 0.1 Eindhoven ijzel 2 0 6 Den Helder -1 2 Rotterdam regen 3 3 Twente Vlissingen regen 3 5 3 Zd. Limburg motregen 3 5 Aberdeen z iwaar bew. 3 0 Athene zwaar bew. 21 13 0 Barcelona 10 Berlijn z 1 -5 0 Bordeaux regenbui 13 8 geh. bew. 3 6 Frankfort 3 0 8 Helsinki 2 -17 -25 0.3 Innsbruck geh. bew. 13 3 0 Klagenfurt -1 Kopenhagen onbew. -9 0 Lissabon sneeuw 14 11 16 Londen 3 3 Luxemburg regen - 0 Madrid geh. bew. 12 7 14 Malaga geh. bew. 17 10 1 Mallorca licht bew. 18 10 0 München geh. bew. 0 -3 0 Nice geh. bew. 13 9 36 Oslo geh. bew. -2 -16 Parijs geh. bew. 6 6 Rome 19 13 0 Split geh. bew. 17 15 0 Stockholm -3 0 Wenen -1 -2 2 Casa Blanca 16 10 25 Istanbul 13 6 Las Palmas onbew. 21 14 New York licht bew. Tel-Aviv 18 13 0 Tunis regen 24 12 0.1 Het document, dat woensdag be krachtigd moet worden door het bestuur van de TUC, is in hoofd zaak een poging van premier Ja mes Callaghan om te bewijzen dat zijn regering nog steeds in staat is te regeren. Het "concordaat" stelt verder voor dat er jaarlijks, vóór Pasen, een bijeenkomst wordt gehouden tussen regering, werkgevers en vakbonden om gezamenlijk de economische stand van zaken te bekijken en om aan de hand daarvan het eens te worden over eventuele loon- en prijsstijgin gen. De werkgevers zouden zich bij deze afspraak definitief moeten vast leggen op overeengekomen prij zen voor hun produkten en de werknemers zouden in ruil voor een "bevredigend inkomen" het stakingsrecht niet hoeven te han teren. Bij de onderhandelingen over dit document, dat overigens even bindend is als gebonden soep zonder bloem, probeerden de vakbonden afspraken over de huidige looneisen te omzeilen. Daar zijn eisen bij van 33.33 pro cent, tegenover de bijna 9 procent die de regering nu blijkbaar offi cieus als norm heeft vastgesteld. Het zondagsblad The Observer meldt echter dat de partijen el kaar zouden hebben gevonden op een loonsverhoging van 16 procent. Niettemin hebben de werknemers bij de waterleiding en riolering al een toezegging van 16 procent gekregen, maar ook daar bestaat nog ontevredenheid over. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de regering in staat zal zijn een per centage van onder de 10 te hand haven. Somber Inmiddels heeft het ministerie van financiën al sombere geluiden la ten horen dat de eerstvolgende staatsbegroting verhogingen zal bevatten van de BTW, de accijns op alcohol en tabak en beperkin gen in openbare bestedingen. Daar tegenover staat echter dat Margaret Thatcher, de onver woestbare moeder van de con servatieven, al heeft aangekon digd dat zij het land kan redden met geheime stemmingen over stakingen en een stakingsverbod voor ambtenaren (maar hun sala rissen zouden dan worden opge trokken tot die voor vergelijkba re functies in het bedrijfsleven). Zij zei niets te voelen voor een coalitieregering met Labour om in deze crisisperiode samen te werken. "Want", zei IJzeren Maggie, "als je alle goede en getalenteerde man nen en vrouwen in één regering onderbrengt, tot wie moet het land zich dan keren wanneer het weer misgaat. Tot de extremis ten"? In het weekeinde hebben zich weer nieuwe stakers gevoegd bij het al 1.5 miljoen arbeiders tellende le gioen. In de staat sgezondheids- dienst hebben 17.000 werkne mers het werk neergelegd om een loonsverhoging te eisen die aan zienlijk boven de vijf procentsli miet van de regering ligt. De 19.000 stakers van de British Leyland-fabriek in Longbridge zijn in de kou komen te staan nu tweederde van de 100.000 arbei ders van het totale auto-concern in Engeland tegen een staking heeft gestemd, tegen het advies van de vakbonden. De meeste ar beiders vrezen dat een staking alleen maar zou leiden tot de on dergang van het bedrijf. MAASTRICHT - Burgemeester A. Baeten van Maastricht doopte afgelopen zaterdag op vliegveld Beek de nieuwe NLM cityhopper "Maastricht" met champagne. Het is de eerste van vier F 28 fellowships die de KLM ten behoeve van haar dochtermaatschappij heeft aangeschaft 10.50 Ned. 74 9.75 id 74 9.50 id 76-1 9.50 id 76-2 9.00 !d 75 8 75 id 75 8.75 id 75-2 8.75 id 76-96 8.50 id 75 8,50 id 75-2 8 25 id 76-96 8.25 id 77-92 I id 77-93 «.2d id 79-89 8.00 id 69 8.00 id 70-95 8.00 id 71-96 3.00 id 701 8 00 id 7011 8.00 id 70111 8.00 id 76-91 8.00 id 77-97 a00 id 77-87 7.75 id 71-96 7.75 id 73-98 7.75 id 77-97 7.75 id 77-92 7.50 id 69-95 7.50 id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 id 71-81 7.50 id 78-93 7.50 id 78-88 7.20 id 72-97 7.C0 id 661-91 7 00 id 6611 Y.00 id 69-94 108,00 107,20 104,50 105,10 104,10 102,20 102,20 102,10 101,00 101,00 101,20 101.50 100,30 97,90 97,80 97.80 101,00 100,00 100,30 98,70 98,00 99,90 96,10 95,70 96,90 97,30 95,50 94,80 94,00 96,20 96,20 99,80 92,20 94,40 108,20 107,50 104,70 105,50 104,50 102,60 102,50 102,60 101,20 101,10 101,40 102,00 100,50 100,80 100,80 100,40 99,00 98,80 98,70 101,00 100,50 101,00 96,30 97,20 98,00 96,20 95,50 95,00 100,10 92,80 95,00 6.50 id 681-93 6.50 id 6811 6.50 id 68111 6.50 id 68IV 6.25 id 66-91 6.25 id 67-92 6.00 id 67-92 5.75 id 651-90 5.75 id 6511 5.25 id 641-89 5.25 id 6411 5.00 id 64-94 4.50 id 58-83 4.50 id 59-89 4.50 id 601-85 4.50 id 6011 4.50 id 63-93 4.25 id 59-84 4.25 id 60-90 4.25 id 61-91 4.25 id 631 4.25 id 6311 4.00 id 61-86 4.00 id 62-92 3.75 id 53-93 3.50 id st. 47 3.50 id 53-83 3.50 id 56-86 3.25 id 48-98 3.25 id 50-90 3.25 id 54-94 3.25 id 55-95 3.25 id 55-85 3.00 id Grb 94,00 92,70 91,30 91,00 90,70 90,40 91.30 89,90 89,40 89,70 89,50 88.70 88,20 35,20 93,50 87,50 92,20 86,10 82.50 93.40 84,30 85,10 83,00 82,40 92,00 75,90 92,90 91,20 79,20 84,70 81,60 79.20 90,50 45,50 91,60 91,80 91,50 91,20 90,10 90,40 90.20 89,60 89.10 85,90 93,50 87.10 91,30 86,50 83,20 93,00 84.80 84.50 82,40 83,00 92,20 76,20 93,30 91,70 78,20 85.10 81,20 79.50 90,40 47.00 11.00 BNG74-81 11.00 id 74-84 10.50 id 1974 9.50 id 75-82 9.50 id 74 -99 9.50 id 75-85 9.50 id 76-01 9.00 id 75-00 8 75 id 70-90 8 75 id 70-95 $.75 id 75-00 8.75 id 77-02 8.50 id 70-85 8 50 id 70-95 8 50 id 73-98 8.25 id 70-85 8.25 id 70-96 8.25 id 76-01 8.00 id 69-94 8.00 id 71-96 8.00 id 72-97 8.00 id 73-79 8.00 id 75-00 7.75 id 72-81 96,10 93,80 103,90 110,80 104,30 102,20 105,70 104,20 106,70 103,50 102,20 101.50 101,30 101,70 101,70 100,60 100,10 101,40 99,40 99,40 98,00 97,50 96,10 93,90 104,30 111,30 104,60 102,70 106,40 104,80 107,20 103,70 102,90 102,40 101.60 102,10 101,90 101.10 100,70 101,40 99,90 99,90 98.50 98,30 98,20 100,50 97,70 100,30 95,30 94,60 99,70 92,50 94.70 94,50 LEIDEN - 12-2-79: appels 86-1.38, aard appelen 12-16. andijvie 4.70-4.80, snijbo nen 20.00, kroten 1.00, prei, afwijkend 80-1,60, spinazie 5.10-5,40, spruiten twee 1.80-2.00, uien 10-19, witlof al 2-2,65, a2 2,20-2,40, b2 1,80-2.30, extra 2.65-2.95, af wijkend 1,55-1.95. komkom 40'op 1.16, 35/op 1.01-1.02, komkom 30 op 72-82, krom 1.30, grofstek 1.25, sla zwaar 40-44, licht 28-36. Eerste snijbonen zijn van ochtend aangevoerd door de heer N. Hoogmans uit Leidschendam. Koper de heer S. Ravensbergen uit Rijnsburg voor de prijs van 20 gulden per kilo. Veemarkt Leiden, 12 februari. Totale aanvoer 1575 w.o. 1235 slachtrunderen en 340 schapen-lammeren. Prijsnoterin gen slachtvee: stieren 1ste kwal. f7,70- f 8,35 per kg. gesl. gew. stieren 2de kwal. f 7,30-f 7,50, vaarzen 1ste kwal. f 7,20-f 7.80, vaarzen 2de kwal. f 5,70-f 6,30, koeien lste kwal. f 6.75-f 7.80, koeien 2de kwal. f 5,70-f 6,10, koeien 3de kwal. f 5.40-f 5,60, worstkoeien f 4.60-f 6,-, extra kwal. en dikbillen f 9,-- f 14,50. Gebruiksvee: schapen f 180,- -f 250,- lammeren f 190.- - f 275,-. Toelichtingen (aanvoer-handel-prijzen). Slachtrunde ren: redelijk-matig-prijzen moeilijk te handhaven, schapen lammeren: matig- matig-stabiel. Beursoverzicht Rustig AMSTERDAM (ANP) - Een rustig Damrak is de nieuwe week over wegend rustig begonnen. Zeer opvallend was daarom weer de stijging bij Nedlloyd met f 2.30 op f87.80. Andere uitzonderingen op de regel vormden Heineken die 20 cent duurder werd op f91.50 en Nat. Nederlanden die eenzelfde bedrag won op f 109.90. Gezien met name de ontwikkelin gen in Iran vielen de eerste koer sen van de internationale aande len nog al mee. Kon. Olie begon hier 70 cent lager op f 124.50 en Unilever 90 cent op f 122.20. Ook Hoogovens moest 90 cent prijs geven op f30.80, Philips ging 20 cent terug naar f23.50, terwijl Akzo onveranderd f29.50 no teerde. KLM verwisselde 80 cent lager van eigenaar op f 106. Van de cultures was Deli f 1 lager op f 121 en ook HVA moest een paar dubbeltjes prijsgeven. Van Ommeren ontwikkelde zich in tegengestelde richting van Nedlloyd met een verlies van f3.50 op f 166.50. Kon. Boot was fl lager op f91. Ook de grote banken werden goedkoper, al was het maar weinig: f 1 voor ABN op f364 n60 cent voor Am- robank op f76.50. De staatsfond- senmarkt was licht verdeeld. KNSM KLM Kon. Olie Nat. Ned. Ned Lloyd Ommeren Cer* Philips Philips 10 '79 Robeco Rolinco Ass St. R'dam AUDET Ant. Ind. Rt. Ballast-N. BAM Batenburg Beek BINNENLANDSE AANDELEN 102,10 142,00 2500,00 105,00 '91,60 369,00 61,20 92,00 86,50 56,00 84,50e 600,00 163,00 68,50 167,00 1190,00 284,50 285.00 72.60 171,00 1375 00 144,00e 292,00 310,00b 197,00 345.00 395,00 103,10 139,00 2515,00 102,50 92,00 369,50 61,50 91,20 86,00 56,00 84,50 600,00 163,00 68,10 165,10 121,50 110,00 230,00 1170,00 1160,00 282,50 282.50 73,00 171,80 1370,00e Ind Maatsch. IBB Kondor Interias Internatio M. Inventum Kempen Beg Kiene S. Kluw Kon. A. Volker 90,50 id. 6 cum Kon Ned Pap. Krasnapolsky Furness 73,00e 73,20 Landre Gl. Leids Wol Macintosh Maxw. Petr. Meneba Gamma H. 33,50 33,70 Metaverpa id. 4 pet. PW 17,80 17.70 MHV A dam Gel. Delft c. 345.00e 350,00b Moeara en Gelder eert. 50,50 50,00 id. 1-10 Geld. tram 308,00 308,00 id 1-4 Gerofabr. 39,20 39,20 Mijnb. V Giessen 125,50 125,00 Naarden Gist Broc 38,50 38,00 Naeff Goudsmit 101,00 101,00 Nat. Grondgeb 115.50 115,00 NBM Bouw Hagemeijer 53,50 53,20 Nedap Hero Conserv 99,00 99,00 Ned. Bontw Hoek's Mach. 48.50 48,30 Ned. Crediet Holec 146,00 144.00 NDU Hal Trust 74,80 76:00 NMB Holl. Kloos 183.50 183,00e Ned Sheepsy Hol! Beton 111,50e 110.00 Hunter D. 22,50 22,00f Norit ICU 91.50 91,30 Nutncia GB IHC Holdings 16,30 16,10 Nij verdal 242,00 90,00 57,00 45,70 630,00 117,00 372,00 101,00 40,30 96,00 13,00 208,00 215,00 73,00 170,50 768,00 698,00 16,90 70,50 61.60 33,OOf 338,50 73,20 57,60 282,10 210,00 110,00 39,80 72.00e 242.50 89,50 55,00 46,00e 630,00 116,00 375,50 100,00 89,50 89,50 13.60 40,00 96.00 13,00 768,00 697,00 16,50 70,50 61,60 32,50 338,00 75,00 57,90 281,10 209,50 109,00 40,10 71,80 Oce. v.d. Gr. 175,00 175,00 Unikap 129,OOf 129,00 Wereldhaven 119,50 119,50 OGEM Hold. 29.00 28.50 v.d. Vliet W 116,50 116,00 Concentra 214,00 112,00 Orenstein 237,00 238.00 Ver. Glansf. 100.50 102.30 Europafonds Otra 123,00 122,00 VMF Stork 43.80 41,00 Unifonds 380,00 178,00f Ver. Uitg. Mij. 93,80 Chemical F. 12.90 12.80 Verto eert. 11,40 11,60 Col. Growth 7.30 7,30 Vezel verw. 68.00a 67.00 Dreyfus F. Vihamij Butt 76.00 74,00 Fedelty E. 28.00 Volker Stevin 94,80 92,50 Investors M. VRG Gem Be 56,00 53,50 Japan Fund. 24.10 24,10 Pakhoek H 47,10e 48.50 Wegener 82,80 32.50 Lehman Cor 19,70 19,70 ld. eert. 44,10e 45,50 Wessanen c 69,20 69.00 Madison F Palembang 72,50 72,50 W.U. Hyp 429,00 424,50 Manhattan Palthe 43,50 42,80 Wolsp. Ede 31,20 Massachus 19,50 19,40 Pont Hout 222,00 224,00 59,00 37,70 Oppenheimer Porcel Fles 142,OOf 143,00b Wijk en Her. 137,50 139,20 Technology 14.50 14,40 Proost Br. 152,00 150.00e Value Line Rademakers 350,00 345,00 Vance Sand. 12,50 12,60 Reesink Reeuwijk Reiss en Co Riva id. cert. Rohte Jisk Rommelholl. Rijn-Schelde Sanders Sarakreek Schev. Expl. Schlumberger Schokbeton Schuitema Schuppen Schuttersv. Slavenb. Bank Smit Internat. Tilb. Waterl. Tw. Kabelf. Ubbink 288.00 47,00 118,50 63,00 117,00 254,00 58,00 45,00 118,20 64,50 114,00 252.00 57.10 BELEGGINGS INSTITUTEN BUITENLANDS GELD 119,70 94,50 217,90 357,00 260.50 164.00 119,90 95,00 210,00e 356,00 Alg. Fondsenb. America FND Asd. Belegdd D Binn. Belf VG BOG Breevast Converto Eur. Pr. Inv. Goldmines Holland F. IKA Belegg. Interbonds Leveraged Obam Sumabel Tokyo PH(S) Tokyo PH Uni Invest. 106,50 126,60 172,90 184,00 188,00 513,00 142,20 477,00 131,20 120,00 474,00 89.30 71.00 50.00 91,50 128.00 101.00 J6.50 107,50 126,50 172,90 181,50 186,70 313,00 142,20 171,00 131,50 120,00 173,00 19,00 70,70 50.00 42,50 Amerikaanse dollar Engelse Pond Belgische fr (100) Duitse Mark (100) Ital. Ure (10.000) Portugese esc. (100) Canadese dollar Franse fr. (100) Zwitserse fr. (100) Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) Deense Kroon (100) Oostenr. Schilling (100) Spaanse pes. (10üi Griekse drachme (100) Finse mark (100) Joegosl. dinar (100) 1.95 2.05 3.90 4.20 6,58 6,88 106.50 109.50 22.50 25.50 4,85 1.62 1,72 45.75 48,75 118.75 121.75 44,25 47,25 37.75 40,75 37,25 40,25 14.68 14.98 2.65 2,95 4.90 6.15 49.00 52.00 8,65 10.90

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 17