„Mijn vrouw op slag dood; zelf kreeg ik 20 kogels in mijn lijf" Terroristen in Baskenland (2) SAINT JEAN DE LUZ - BIARRITZ - „Jammer ge noeg dwingt Madrid ons de taal van de mitrailleurs te ge bruiken. De Spaanse regering wil met ons niet praten over een onafhankelijk Basken land. Wij zijn geen Spanjaar den. We zijn Basken. We wil len geen belasting aan Spanje betalen. Wij willen onze zo nen niet in het Spaanse leger. De oorlog is de voortzetting van de politiek met andere middelen. Op de dag dat de Basken van de Spaanse kete nen zijn verlost zijn de mi trailleurs niet meer no dig". Aan het woord is Juan José Etxabe (41), weduwnaar, drie kinderen, een van de stichters van de gewapende vleugel van de Baskische afschei dingsbeweging ÊTA. Sinds 1970 woont hij om veilig heidsredenen in Saint Jean de Luz, in Zuidwest-Frank rijk, waar hij op het ogenblik, hoewel hij bijna nooit thuis is, een restaurant drijft. Juan Jo sé Etxabe heeft zich kandi daat gesteld voor de algeme ne verkiezingen van 1 maart. Hij staat op de lijst voor de Eer ste Kamer van de links-Bas- kisch nationalistische „Abertzale"-coalitie „Herri Batasuna", die bestaat uit vier politieke partijtjes, waarvan HASI (de illegale revolutio nair Baskische socialistische volkspartij) de politieke woordvoerder is van ETA- militar. „Ik ben de laatste om geweld te verheerlijken, en ik kan het zeggen. Mijn broer, die niets met de ETA te maken had, werd op 5 oktober 1975 in zijn bar te Mondragon door de Guardia Civil doodgescho ten. Op dezelfde dag ontplofte mijn auto. De bar van mijn broer Joaquin in Bayonne werd in april 1976 opgebla zen. Gelukkig was er op het moment van de ontploffing niemand aanwezig, want an ders waren er tientallen slachtoffers geweest. Vorig jaar op 2 juli werden mijn vrouw en ik getroffen door een mitrailleursalvo op het ogenblik dat wij ons huis ver lieten om boodschappen te gaan doen. Mijn vrouw was op slag dood; zelf kreeg ik twintig kogels in mijn lijf. Het is een wonder dat ik nog leef!". Littekens Juan José Etxabe laat mij de lit tekens zien. Roze-paarse vlekken, littekens van opera ties. Hij laat mij de kogel voelen onder de oppervlakte van zijn linkerpols. Ik mag er hard in knijpen. Hij vertelt dat de doktoren het projectiel niet willen verwijderen, om dat men anders een zenuw zou beschadigen waardoor hij een verlamde arm zou krij gen. Hij loopt moeilijk; gaat moeizaam zitten, neemt een slok wijn en lacht. Het is een harde lach; een lach van zelf verdediging, want zijn ogen staan ijskoud. - Wie heeft de aanslagen op jou en jouw familie uitge voerd? „Natuurlijk weet ik niet precies welke personen de aanslagen hebben gepleegd. Voor mij staat één ding vast: de moordpartijen zijn uitge voerd in opdracht v^n de do minerende SpaansPpolitieke hiërarchie. Groepen dus die om het kabinet-Suarez heen- hangen. Ik zal het duidelijker zeggen: in opdracht van de rechterhand van Rodolfo Martin Villa, de Spaanse mi nister van binnenlandse za ken of een generaal van de Guardia Civil of een generaal van het leger". - Denk je dat de nieuwe rege ring na de algemene verkie zingen een oplossing voor het Baskische probleem kan vin den? „Nee. Zolang Spanje de Basken probeert te overheersen blijft er oorlog. Het doet er niet toe of het een regering is van de unie van het Democratisch Centrum (UCD) of van de so cialistische arbeiderspartij PSOE. De UCD en de PSOE kunnen wel Basken doden, maar nooit de Baskische geest. De slachtoffers, die de ETA maakt, kun je niet ver gelijken met de slachtoffers, die veroorzaakt worden door Madrid. Spanje is bezig een volk van bijna twee en een half miljoen Basken af te ma ken. Eén dode Bask staat ge lijk met de moord op 20 Guardias Civils. Tot nu toe heeft de ETA meer dan 200 erkende slachtoffers onder de Spanjaarden gemaakt, maar onze voorvaderen hebben in hun vrijheidsstrijd meer dan 50.000 man verloren". Eer... - Ben je nog actief in ETA-mili- tar? „Hmm", antwoordt Juan José Etxabe lachend met een blik van verstandhouding. „Aan mij viel de eer te beurt de ge wapende arm van de Baski sche verzetsbeweging op te MAANDAG 12 FEBRUARI 1979 Spandoek met foto's van gedetineerde leden van ETA militar. richten, die nu is uitgegroeid tot ETA-militar. Ik was onder meer verantwoordelijk voor de eerste moordaanslag van onze organisatie: de moord op de politiecommissaris van San Sebastian, Meliton Manzanas; een ziekelijke sa dist, die gevangenen afschu welijk martelde. Bij deze aan slag op 2 augustus 1968 waren 31 man betrokken. Vijftien van hen, onder wie ik, konden ontsnappen". „Ik heb mij in 1971 min of meer uit de ETA teruggetrokken. Ik werd wat ouder, had een vrouw en drie kinderen. Maar ik ben altijd pro ETA-militar geweest. Ik neem nu deel aan de verkiezingen namens de partij HASI in de „Abertza- le"-coalitie Herri Batasuna. Zoals je weet zit HASI ideolo gisch dicht tegen ETA-militar aan", voegt hij er met een knipoog aan toe. - „Herri Batasuna" neemt deel aan de algemene verkiezin gen van 1 maart, maar weigert een zetel in het Spaanse par lement in te nemen. Hoe kun nen de kiezers dit begrij pen?" „Wij zijn Basken en als zodanig hebben wij in het Spaans parlement niets te maken. Je moet de houding van Herri Batasuna zien als een ant woord op de tot nu toe ge voerde regeringspolitiek. Premier Suarez, die alleen op macht uit is, heeft met zijn partijpolitiek steeds de ge meenteraadsverkiezingen uitgesteld, omdat hij wist dat zijn partij een nederlaag zou lijden". „Het bestuur op lokaal niveau is nog steeds hetzelfde als dat in de tijd van Franco, behalve in een aantal gemeenten in het Baskenland, waar de Fran- quistische gemeentebesturen zijn vervangen door de voor lopige gemeenteraden, de zo genaamde „Gestoras Munici- pales". Welnu: Suarez heeft in zijn drang om aan de macht te blijven nieuwe algemene verkiezingen en gemeente raadsverkiezingen uitge schreven, die met een tijdver schil van een maand gehou den worden". „De algemene verkiezingen van 1 maart beïnvloeden onge twijfeld de gemeenteraads verkiezingenvan 3 april. De eerste verkiezingen zijn voor ons alleen maar een kracht meting, maar de resultaten ervan zullen doorwerken in de gemeenteraadsverkiezin gen. Waar het ons om gaat is de controle van de basis; via de gemeenteraden krijgen wij die van onderen af aan". Wantrouwen In Zuid-Frankrijk heerst er in de cafés waar de Spaans-Bas- kische leden van de ETA el kaar opzoeken, een wantrou wige sfeer. Elke vreemdeling kan zowel een Spaanse als Franse politieagent of een door Madrid betaalde huur ling zijn. De eerste begroeting vindt meestal plaats in slecht gesproken Frans. Onmiddel lijk daar achter aan: „Bent u voor FC Bilbao (de voet balclub)?". Met het wacht woord „Nee, ik ben fan van Real Sociedad uit San Sebas tian" hebben de lagere kaders van de ETA begrepen dat het terrein veilig is. Baskische jeugd roert de trom. Op de Maar ook dan is het nog oppas sen geblazen. Schichtig kijkt .men om zich heen of de con versatie niet afgeluisterd wordt. De meeste leden van de ETA zijn irt hun vrije tijd met z'n tweeën. Ik zag eens hoe twee stellen elkaar stroef en voorzichtig leerden ken nen, omdat een van hen de laatste editie van het Spaanse weekblad Cambio -16 bij zich had, waarin de lijst met na men stond van de leden van de ETA die in Zuid-Frankrijk verblijven. De Spaanse mi nister van buitenlandse zaken had deze lijst begin januari aan zijn Franse collega in Pa rijs gegeven met het verzoek de terroristen uit te leveren. Met een kleur van verlegen trots zag één van de mannen dat zijn naam op de lijst voor kwam. Gedempt gegrinnik van zijn maten. Voor Koko Abeberry, de Frans- Baskische advocaat van de Spaans-Baskische vluchte lingen in Zuid-Frankrijk, zijn er geen leden van de ETA aan zijn kant van de grens. Niet dat Koko Abeberry de zaak bij elkaar liegt. Nee; je moet het juridisch anders zeggen. Het zijn Baskische vrijheids strijders, die vechten voor de onafhankelijkheid. Dat ze daarnaast lid zijn van ETA-militar of van de pres- de kreet "Askatasuna" (vrijheid). siegroep ETA-politico-mili- tar, nou ja. In de eerste plaats vraagje daar nooit naar en in de tweede plaats weet je dat gewoon niet. Na enige tijd er kent hij dat zijn ideologie vrijwel dezelfde is als die van ETA-militar. Vluchtelingen Koko Abeberry: „Er zijn onge veer 200 Spaans-Baskische vluchtelingen. De uitwijzing van de zeven Spaanse Bas ken, die 30 januari door de Franse politie aan Spanje zijn uitgeleverd, heeft grote on rust in de Spaans-Baskische gemeenschap veroorzaakt. In tegenstelling tot vroeger be- schouwc-m de Franse autori teiten een Spaanse Bask, die iets op zijn kerfstok heeft en zich niet voor 30 januari op een politiebureau heeft ge meld, niet meer als een poli tieke vluchteling, maar als een sociale delinquent. Nu Parijs op verzoek van Madrid de status van politiek vluch teling voor alle Spanjaarden in Frankrijk heeft ingetrok ken, is het duidelijk dat beide landen de Baskische etnische groep willen- vernieti gen". „Je kunt ons probleem verge lijken met het indianen- probleem in de Verenigde Staten. Net zoals de blanke Amerikanen zijn noch de Spanjaarden, noch de Fran sen gebaat bij het 'voortbe staan van de Basken. Eerlijk heidshalve moet ik er bij zeg gen dat de Fransen meer be grip tonen voor ons dan de Spanjaarden. De Spanjaar den zijn veel te Mediterraans en te Arabisch om iets van ons te snappen". Abeberry is pessimistisch over de Spaans-Baskische ge meenschap in Zuid-Frank rijk. De tijdelijke verbanning van 14 leden van de ETA naar een plaats meer dan duizend kilometer van de Frans- Spaanse grens beschouwt hij niet als iets nieuws. In het verleden heeft de Franse poli tie steeds met het Spaanse politieapparaat samenge werkt als er zich in Spanje een politieke gebeurtenis voor deed. Na de algemene verkie zingen van 1 maart keren de tijdelijk verbannen Spaanse Basken weer naar hun woon- Zuid-Frankrijk te- Vol vuur Ineens schiet hij vol vuur uit zijn slof: „De strijd gaat door, hoe moeilijk het ook is! Op het ogenblik verkeren wij in een levensgevaarlijke situa- tie. Om dan nog maar niet te spreken over de moordaan slagen van de laatste tijd op Juan José Etxabe „Argala" en de mislukte aanslag op „Peixoto" van 13 januari. Wie deze aanslagen op zijn gewe ten heeft? Madrid. Soms ex- treem-rechts Franse groepe ringen, die met partijgenoten uit Spanje samenwerken. In het verleden gebruikte Ma drid betaalde huurmoorde naars om de leden van de ETA in Zuid-Franktijk op te rui men. Toch verwacht ik niet dat Frankrijk de Spaans-Bas kische gemeenschap in Zuid- Frankrijk te hard kan aan pakken. Parijs zou weieens moeilijkheden kunnen krij gen met de Franse Basken, die zich solidair voelen met hun zuiderburen". Er zijn in het Franse Basken land vier ,,Abertzale"-bewe- gingen, die in totaal meer dan 3000 actieve leden hebben en die een onafhankelijk socia listisch Baskenland te zamen met hun Spaanse lotgenoten voorstaan. „Op 250.000 Fran se Basken is het aantal „Abertzales" niet zo veel, maar wij winnen snel veld", zegt „Bertzea", een jonge so cialistische Bask. „Wij eisen een „Département Basque" voor de drie Frans-Baskische provincies voordat het „Dé partement Pyrenées Atlanti- ques", waar we nu onder val len, opgesplitst wordt". „Voorts willen wij industrie. Parijs heeft onze streek als groenzone bestempeld. Onze inkomsten komen voorna melijk uit landbouw, visserij, toerisme en van gepensio neerde Fransen, die hier hun laatste dagen komen slijten. De bevolking vergrijst. De Baskische autonomie in Spanje zal voor onze eisen model staan. Natuurlijk heb ben wij bewondering voor de ETA". „In Zuid-Frankrijk zijn twee Frans-Baskische terreuror ganisaties, „Iparretarrak" en „Euskal Zuzentasuna". Beide werken onafhankelijk van el kaar. Doelwit is de Franse staatsplanologie, die wegens de groenzone geen eigen in dustrie toelaat. Werkloze Franse Basken zijn niet meer bereid elders werk te zoeken. Iedereen heeft het recht om in zijn geboortestreek te wer ken", aldus „Bertzea". Hij heeft zijn naam goed gekozen. „Bertzea" betekent „de Bask uit het Noorden". -Geweld „Het geweld van de ETA kan morgen afgelopen zijn", meent de 72-jarige Telesforo Monzon, oud-minister van de voorlopige Baskische re publiek, die vlak voor de bur geroorlog over een grote au tonomie beschikte binnen de Spaanse staat. „Als de Spaan se regering de vijf eisen van Herri Batasuna inwilligt, legt de ETA terstond de wapens neer. Deze eisen zijn nu nog gematigd, maar ik weet niet of men deze zal verzwaren als het kabinet-Suarez niet snel een beslissing neemt. Het zijn vijf punten, die redelijk zijn: volledige amnestie, want wij (de ETA) hebben op het ogenblik een behoorlijk aan tal politieke gevangenen; de legalisatie van alle politieke partijen, ook van die partijen die een onafhankelijk marxis- tisch-leninistisch Basken land willen; het recht van zelfbeschikking voor de Bas ken; de terugtrekking van de Spaanse politie; en maatre gelen ter verbetering van de economie in het Basken land". Telesforo Monzon ziet ETA-mi litar als een bevrijdingsbewe ging, die de vereisten bezit om het ideaal te doen slagen: martelaren en dichters. Hij ergert de Spaanse autoritei ten herhaaldelijk met uit spraken zoals: „Je kunt de ETA vergelijken met Jezus Christus, die de mensen uit de tempel veijoeg, die er een troep van maakten. Als Jezus van Nazareth in Zuid-Frank rijk komt logeren dan kan hij beter bij de ETA-leider „Ar- gala" logeren dan bij mij, want „Argala" is veel huma ner dan ik. „Argala" nam op 20 december 1973 deel aan de aanslag in Madrid, waarbij premier admiraal Carrero Blanco om het leven kwam. Vijfjaar later kwam „Argala" op 21 december van het vorig jaar in het Franse Anglet op soortgelijke wijze als Carrero Blanco om het leven. Zijn au to werd opgeblazen. Telesfo ro Monzon neemt als kandi daat van de „Abertzale"-coa- litie Herri Batasuna deel aan de algemene verkiezingen voor de Spaanse Tweede Kamer in de provincie Gui- puzcoa. Hij is enthousiast over het feit dat er op de kan didatenlijst van Herri Bata suna vier namen voorkomen van leden van ETA-militar, die op het ogenblik in de ge vangenis van Soria zitten. „Hoofdkantoor" Uit politieverhoren en andere bronnen is gebleken dat ETA- militar zijn „hoofdkantoor" in Zuid-Frankrijk heeft. Recru- ten ontvangen instructies in Bayonne, Biarritz, Saint Jean de Luz, Hendaye en Guetary. Beginners worden altijd op geleid door gemaskerde staf leden om herkenning te voorkomen. Training met wapens en explosieven krijgt men op Frans en Spaans ter rein; degenen met aanleg kunnen na een strenge selec tie in aanmerking komen voor een cursus aan de natio nale politieacademie van Al gerije. De leiding van ETA-militar heeft voor wapenaankopen en uitwisseling van ervaring contacten met de IRA, de Palestijnse - bevrijdingsbe- weing PLO en Algerije. Insi ders beweren dat ETA-militar geen steun ontvangt van de Russische'KGB, al is er vorig jaar zomer wel eén contact geweest. De nieuwe leden van ETA-mili tar worden geïndoctrineerd volgens het revolutionaire boekje: de spiraal actie-re pressie-actie, die moet uit monden in een massale soli dariteit van het Baskische volk in de strijd tegen de Spaanse bezetters. Dat deze tactiek duidelijk succes heeft in het Baskenland ziet men aan het ongecontroleerde op treden van militairen en po litieagenten in hun vrije tijd. Leden van beide korpsen, die tot nu toe nauwelijks van Franquistische ideologieën zijn gezuiverd, nemen op ei gen houtje in burgerkleding wraak op de toenemende golf van geweld. Iedere keer blijkt dat een lid van de extreem rechtse partij Fuerza Nueva, die linkse Baskische nationalisten pro voceert, bedreigt of ver wondt, een militair of een po litieagent in burger is, die bui ten diensttijd zijn dienstwa- pen misbruikt. Als politie- eenheden demonstranten te lijf gaan met agenten in bur ger, die mitrailleurs bij zich hebben, is het voor alle Bas ken duidelijk uit welke hoek de wind waait. Belasting Dat de levensstandaard in een onafhankelijk Baskenland naar beneden keldert is voor ETA-militar geen bezwaar. Volgens deze groep is de met Spaans kapitaal gefinancier de Baskische industrie een van de Spaanse imperialisti sche hoekstenen, die tot doel heeft de Baskische identiteit te vernietigen. In dit licht verdedigt men de inning van de zogenaamde „revolutio naire belasting", het geldbe-- drag dat Baskische indus triëlen onder bedreiging met de dood aan de ETA moeten afdragen en dat gebruikt wordt om de verzetsorganisa tie op de been te houden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 16