LFC winnaar eigen zaalvoetbaltoernooi De Vroet nog maar weinig wijzer PAGINA 12 MAANDAG 12 FEBRUARI 1979 oktober, november en december verkregen hebben zijn voldoende om de maanden januari en fe bruari moeiteloos door te komen. We hebben toen genoeg reserve gekweekt". In tegenstelling tot andere voetbalvernigingen maakt het voor de kantine omzet van LFC niet veel uit of het eerste elftal thuis speelt. Nieuwenburgs verklaring daarvoor: "Ons club huis is net als die van Lugdunum iedere zaterdagmiddag, ongeacht of er gevoetbald wordt, een tref punt voor vele mensen. Dan ko men ze een kaartje leggen en een pilsje pakken". LDWS Meer dan 12 weken geen voetbal. Voor LDWS een "strop". De Leidse tweedeklasser heeft door de lange voetballoze periode 70% minder kantine-inkomsten dan was begroot. LDWS-secretaris Piket over de precaire situatie by zijn club. "Het moet nu niet al te lang meer duren, want de kantine is net zoals bij alle andere vereni gingen de sluitpost op onze be groting." Om toch nog wat geld binnen te krijgen heeft LDWS af gelopen zondag een bingo-mid dag georganiseerd. Verenigingsband Buiten de financiële problemen brengen de voetballoze weekein den nog een ander negatief as pect voor de verenigingen met zich mee. De verenigingsband vermindert. Om die band toch nog een beetje aan te halen, orga niseert SVLV bijna elke zater dagmiddag iets voor de jeugd. De jongeren van de Voorsjchotense vierderklasser hebben ondertus sen al kennis kunnen maken met leden van een vechtsportvereni ging die in SVLV's clubhuis een demonstratie gaven, terwijl Pele nog eens zijn voetballessen do ceerde via de tv. Ook de senioren werden niet vergeten. Voor hen werden de tv-beelden van het WK in Mexico en Duitsland ver toond. Lisser Boys Ook Lisser Boys klaagt bij monde van voorzitter Balkenende over het verwateren van de vereni gingsbanden. "Daarom hebben we bijeenkomsten voor de jeugd en kaartmiddagen voor onze se nioren georganiseerd". Doordat de zaterdag tweedeklasser zijn kantine heeft verpacht mist Lis ser Boys die inkomsten in ieder geval niet. "De kans zit er echter wel in dat we de al vastgestelde pachtprijs voor dit seizoen verla gen", aldus Balkenende, waar door ook zijn club dit seizoen te kampen krijgt met financiële problemen. Dat er ook gebruik kan worden gemaakt van de erbarmelijke weersomstandigheden bewijst het Wassenaarse Blauw Zwart. De zondag tweede klasser zette een van de velden onder water zodat binnen de kortst mogelijk tijd een ijsbaan ontstond. De en treegelden en de inkomsten van de kantine zorgen ervoor dat er bij Blauw Zwart toch nog wat verdiend werd. Er zijn echter maar weinig clubs zo beslagen ten ijs gekomen. PAUL DE TOMBE HERMAN POOS LEIDEN - Voor de tweede maal binnen één maand or ganiseerde LFC gisteren een zaalvoetbaltoernooi in de Groenoordhal. Dit evene ment was minder groots op gezet dan het voorgaande, toen zestien clubs uit deze omgeving acte de présencc gaven. Gisteren namen acht verenigingen aan het toer nooi deel, die elk met drie formaties uitkwamen. LFC eiste de eerste plaats bij de standaardteams voor zich op: UVS bleek de sterkste bij zo wel de tweede als derde re serveformaties. Dit zaalvoet baltoernooi werd afgewik keld op een wijze die de orga nisatoren aanvankelijk niet voor de geest hadden. Men was van plan de Groenoord hal in twee grote velden (40 bij 80 meter) te verdelen. Vier clubs zouden daar een alter natief zaalvoetbaltoernooi afwerken maar door tussen komst van de KNVB werd plotseling roet in het eten ge gooid. De voetbalbond stelde dat er teveel van de zaalvoet- balregels werd afgeweken en verleende geen medewerking waardoor LFC spoorslags de opzet van het toernooi moest wijzigen. De boshuizerka- declub vond UDO, Meerburg, Stompwijkse Boys en ASC bereid om naast de al geïnvi teerde clubs Roodenburg, UVS, LFC en Lugdunum aan het toernooi deel te nemen. De laatste drie clubs heersten gistermiddag in de Groenoordhal, de overige clubs kwamen er niet aan te pas. ASC hechtte niet veel waarde aan het toernooi en was met drie feestteams ge komen. Slechts twee punten wist het Oegstgeester gezel- Paul van der Blom, één van de smaakmakers van UVS bij het LFC zaalvoetbaltoernooi archieffoto) schap te vergaren. Een aantal dat nog voldoende was om nog in aanmerking te komen voor de troostprijs: twee krat ten bier, die gretig aftrek vonden. Eersteklasser Roo denburg gebruikte het toer nooi om de selectie wat bezig te houden. Alle formaties werden op gemakkelijke wij ze voor de eindronden uitge schakeld. Meerburg en Stompwijkse Boys kwamen op alle fronten klasse tekort, getuige de forse nederlagen die tegen gerennomecrde clubs werden geleden. UDO deed het over het geheel ge nomen niet slecht. UVS was de trekpleister in dit toernooi. Trainer Gerard Desar kwam met drie ijzer- sterke formaties voor de dag, waarvan er twee in de prijzen vielen. Het eerste team werd door LFC uitgeschakeld. De kanaries wisten de straf schoppen, die noodzakelijk waren doordat UVS en LFC in hun poule gelijk eindigden beter te benutten. Ook Lug dunum speelde een voorna me rol. Alleen in de finale van de standaardteams tegen LFC lieten de kikkers het schromelijk afweten. LFC mocht het balletje rustig rondspelen en hanteerde veelvuldig de counter. Uit een van die uitvallen wist Henk Brand tenslotte voor het eni ge en winnende doelpunt voor LFC te zorgen. Maar overtuigend was het allemaal niet. Lugdunum en LFC be wezen de ca 700 toeschou wers bepaald geen dienst met deze matige partij zaalvoet bal. Veel leuker was het duel tussen UVS 2 en LFC 2. Voor al door de inbreng van de smaakmakers Paul en Marcel van der Blom wist UVS deze wedstrijd met 1-3 winnend te beëindigen. De derde forma tie van de Leidse hoofdklas ser, versloeg Lugdunum. Uit slagen: finale standaardteams Lugdunum-LFC 0-1; finale tweede teams: UVS-LFC 3-1; finale derde teams: UVS- Lugdunum 7-3. ROB ONDERWATER LEIDEN - Hoeveel sneeuw en ijs kunnen de (Leidse) ama teurclubs nog hebben voor de nood echt aan de man komt? Doordat de winterstop alsmaar voortduurt, lijkt de financiële strop voor veel verenigingen steeds groter te worden. Immers: door de barre weergesteldheid zijn be langrijke bronnen van inkomsten geheel (recettes) of ge deeltelijk (kantine-opbrengsten) bevroren, terwijl uitga ven als salarissen voor trainers, huur- en hoger energie kosten gewoon doorgaan. Kennelijke uitzonderingen daargelaten (zoals Rijnsburg- se Boys, dat dankzij sponsors zelfs in Spanje kon gaan trainen) moet dat voor een aantal clubs toch de nodige financiële consequenties hebben. In een aantal gevallen blijkt dat inderdaad zo te zijn. Vertegenwoordigers van een paar verenigingen spreken over "een afschuwelijke periode". De geldnood is bij hen dan nog Wel niet acuut, „maar dan moet deze situatie geen maand meer voortduren". Andere clubs echter hebben er veel minder moeite mee. Dat zijn de ver enigingen met de kantines die een wat uitgebreider functie hebben, en die ook een 'trefpunt' zijn voor een grote vaste kern wanneer er niet wordt gevoetbald. Er is ook één tweedeklasser uit de regio die van de nood een deugd maakte. Het Wassenaarse Blauw Zwart, zette een veld onder wateren herschiep dat in een ijsbaan, waarop tegen betaling geschaatst kon worden Zo vindingrijk konden velen echter niet zijn: zij moeten lijdzaam het einde van het ongewoon barre ijstijdperk afwachten waarna de balans kan worden opgemaakt. Die kan op twee manieren naar de negatieve kant doorslaan: op sportief gebied, omdat door de winterstop ook de verenigingsband verwatert, rhaar uiteraard ook en vooral op financieel gebied. En dat juist in een periode waarin het de verenigingen doorallerlei kosten stijgingen toch al niet voor de wind ging. Hoe de zaken ervoor staan, wordt aan de hand van een paar voorbeelden geschetst. Met name de Leidse eersteklasser Roodenburg zou financieel al een grote veer hebben moeten laten. En dan niet alleen als gevolg van de winterstop. Eén van de langst zittende bestuursleden. Jan van Wezel, ontkent dat er een lening door zijn club zou zijn aange vraagd, al moet hij wel toegeven dat Roodenburg met de huis- houdrekening soms in het rood komt, "om de reserveringen niet aan te tasten". "De situatie mag dan nog niet echt bar zijn", zegt Van Wezel, "het is momenteel toch wel zo dat we dingen die we vroeger als "nor maal" beschouwden, tegen woordig als luxe moeten afdoen", omdat de norm "normaal" aan het verschuiven is". Eén van de oorzaken daarvoor vindt Van Wezel in de algemene economische tendens. "Door de hele economische vertraging", zegt hij, "is er een stilstand opge treden in de omzet van de kanti- ne(s). De mensen letten er tegen woordig beter op hoe ze hun geld besteden en hebben de prijzen van de consumpties minder kun nen verhogen dan in de horeca, waar ze er tenslotte van moeten leven. Bovendien is bij ons een sterke daling opgetreden in de recettes en is de omzet van de toto /lotto niet of nauwelijks vergroot. Daar tegenover staat een behoorlij ke kostenstijging door de inflatie waar de huren van het complex, de lonen, het materiaal en het energieverbruik ter sprake ko men. Die zou je gedeeltelijk kun nen laten doorwerken in de con tributie, maar specifiek voor onze club is dat vaak meerdere leden van één gezin bij ons (jeugd)lid zijn, dus dat we voorzichtig moe ten zijn met contributieverho ging, omdat het anders leden kost. Een bijzonder aspect voor ons is tevens dat onze relaties met de oude sponsor zijn verdwenen. Enerzijds door directiewisselin gen bij die firma: anderzijds om- at die sponsoring voor dat be- rijf nog maar moeilijk te ver antwoorden was". Al die kostenverhogingen konden niet worden gedekt door inkom sten mede omdat Roodenburg zich na de vette jaren (met het kampioenschap in de eerste klas se) geconfronteerd zag met een teruglopende belangstelling. Van Wezel: "Dan zie je, dat waar clubs voorheen aan sparen en re serveren konden denken, nu al leen maar aan het sluitend maken van de begroting kan worden ge dacht. We zijn de techniek van de kosten besparen nog niet mees ter, we hebben inmiddels alleen de kunst onder de knie om voor een evenwichtige begroting te zorgen. Maar dingen die we graag zouden willen, moeten nu ach terwege blijven. Een face-lift van de kantine bijvoorbeeld, een me dische ruimte in de kleedkamer. Velden afgekeurd": die boodschap horen de clubs nu al weken achtereen. Hun financiële inkomsten zijr, daardoor net als de veldenbevroren Die moeten we nu als luxe af doen. De huishoud- en de luxe- portemonnee moeten we boven dien goed van elkaar scheiden. Een kleedkamer verwarmen is geen luxe meer, maar je moet wel uit je huishoudportemonnee de energiekosten betalen en wat dat betreft is de afgelopen periode natuurlijk helemaal afschuwelijk geweest. Nee, niet de nekslag, dat niet. En ik denk ook wel dat Roodenburg weer een goede toekomst tege moet gaat. We ziten tenslotte in een volksryke buurt (de Kooi) en straks kunnen we ook voor de Merenwijk een wijkclub worden, dus we hoeven ons geen zorgen te maken. Maar we zullen ook nooit gekke sprongen kunnen maken". UVS "Proberen de zaak in evenwicht te houden" geldt ook voor hoofd klasser UVS, in het algemeen en zeker in deze periode. Voorzitter Piet Kruit: "Het wordt bijzonder moeilijk de zaak op poten te blij ven houden, nu alles duurder wordt". alleen in deze periode, waarin de extra kosten en het gemis aan inkomsten uiteraard ook sterk voor de Kikkerpolder- club gelden, maar ook op langere termijn. Kruit weet nog wel een aantal factoren die het voor de clubs moeilijk maken rond te komen. "De huurverhoging van tien procent per jaar voor het complex en de onroerend goed belasting waar we sinds 1977 ook voor opdraaien. Wij betalen daar voor 1800 gulden per jaar. De in komsten blijven constantie uit gaven en de te betalen zaken rij zen de pan uit. Want de subsidie die clubs voor een jeugdlid krij gen is ook maar minimaal. Ter wijl er zulke grote bedragen in het betaalde voetbal worden ge pompt, moeten wij ons zorgen maken over de opvang van 350 jongetjes. We hebben een bijzonder gezonde vereniging, maar het baart ons voortdurend zorgen hoe we de zaak in evenwicht moeten hou den. Het lukt ons door voortdu rende contributieverhogingen en najaren moeten we nu ook onze toegangsprijzen gaan verhogen. Daar moet je je mee staande hou den. Nee. reserveren en sparen is er absoluut niet meer by". RCL Noodgedwongen langer durende winterstop heeft nog geen directe financiële gevolgen voor RCL. De zaterdag eersteklasser kan, het nog wel een tijdje uitzingen, door zich strak aan de begroting te houden. Voornamelijk omdat de contributies, de belangrijkste bron van inkomsten, op tyd bin nen komt. Wel merken de Lei derdorpers het in hun portemon nee, dat ze dit seizoen niet in de klasse spelen, waarin Quick Boys en Noordwijk uitkomen. "Die clubs", meldt RCL-secretaris Rietveld, "namen altijd wel zo n 1200 tot 1500 supporters mee als ze tegen ons moesten spelen. Het gevolg was dat we vorig jaar door de recette (plm. 12.000 gulden) en de kantine-inkomsten financieel een goed jaar hadden. Nu is dat uiteraard een stuk minder. Clubs als Harkemase Boys en ACV ne men hooguit 30 mensen mee. Daardoor hebben we dit jaar bo vendien veel meer verre uitwed strijden". Hoewel de kantine van RCL ook bij afgelasting open is op de zaterda gen wordt er lang niet zoveel om gezet. Rietveld: "Als je je club huis iedere zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur open hebt en je zet op zo'n dag tweehonderd gulden om, dan is dat natuurlijk niet veel. De echte klappers maak je alleen als het eerste team thuis speelt". Door de verlengde winterstop heeft RCL nu al zo'n twee tot drie be grote thuiswedstrijden gemist en dat scheelt de club toch wel een kleine 3000 gulden. Het betekent echter niet de nekslag voor de Leiderdorpers."Anders ben je als vereniging verkeerd bezig", vindt Rietveld. "We halen ons vel ook echt niet over onze neus door elke week een zaaltje van tien gulden per uur af te huren om daar te kunnen trainen. Maar de winterstop moet niet nog een maand duren, want dan heeft het ook voor ons financiële conse quenties". Noordwijk Evenals by RCL heeft de langer uitgevallen winterstop ook voor Noordwijk nog geen directe fi nanciële gevolgen. "Noordwijk kan door de inkomsten, verkre gen via recettes, reclameborden en tgto-gelden best een stootje hebben" zegt Noordwyk-pen- ningmeester Saletijn. "Daar komt bij dat Noordwijk dit sei zoen een extraatje ontving door de wedstrijden om de KNVB- beker." Saletijn meent dan ook: "Een negatief saldo kunnen we ook best opvangen en als er aan het einde van dit seizoen twee keer in de week gespeeld gaat worden dan kunnen we weer het een en ander goed maken". LFC "Allicht lijden wij geen financiële strop", zegt LFC-secretaris Nieuwenburg zonder enige schroom. "Er zijn natuurlijk vette en magere tijden, maar de in- komsten die wij in september, WASSENAAR - Het is de vraag of Nederlands beste amateurspe lers de vriendschappelijke wed strijd tegen Blauw Zwart won nen. Bondscoach Arie de Vroet durfde het in elk geval na afloop van het door zijn selectie met 2-5 gewonnen duel niet te zeggen. Hoofdoorzaak hiervan is dat een aantal goede spelers na de trip naar China niet meer voor de na tionale selectie wensen uit te kó men en dat er daarna vrijwel geen districtswedstrijden meer wer den gespeeld. Oud-profs Op grond van betrouwbare bron nen en eigen ervaringen heeft De Vroet daarom maar een selectie gemaakt. Per slot van rekening staat op 7 maart al weer de eerste wedstrijd van de voorronden van het Olympisch voetbaltoernooi voor de deur. Om toch verzekerd te zijn van een beetje kwaliteit had De Vroet zaterdagmiddag een selectie tot zijn beschikking die voornamelijk uit oud-profs bestond. t Mart Hakkes in duel met Blauw Zwart-verdediger Hoogeboom (liggend) Het waren dan ook Henk van de Ent, Ginus Meyerink, Rini van Straeten, John van der Spek en Chiel Dam die het Nederlands amateurelftal aan een overwin ning hielpen. Toch was het Blauw Zwart dat de leiding nam via zijn topscorer Rob Gillesen Al na tien minuten schoot hij (in buitenspelpositie) tegen doelman Henny Spiering op. In tweede instantie rondde bij het werk echter na^r behoren af. Toen de amateurs van De Vroet wat meer gewend raakten aan het harde veld, verloren de spelers van Roel Timmer het veldover- wicht dat zij daarvoor hadden opgebouwd. Uiteindelijk kwam dat ook in de score tot uitdruk king. In nauwelijks twintig minu ten tijd zetten achtereenvolgens Bert Graafland. Gcr Smit (e.d Rini van Straeten en Piet Blan ken een 1-0 achterstand om in een 1-4 voorsprong. Tijdens de rust wisselde De Vroet Drost voor Spiering, Karei Bou wers voor Bert Graafland, John van der Spek voor Rob Ouder- land en Henk ten Cate voor Henk van de Ent. De laatste wissel bleek achteraf niet zo gunstig, want de Rhedenaar bakte er niet veel van. Keer op keer verprutste de linkerspits uitstekende passes van Mart Hakkes, en Ginus Meyerink, de stuwende kracht op het middenveld. Op de andere vleugel werd Rini van Straeten bijna de gehele tweede helft werkloos gelaten. Dat was zonde, want van hem kwam in de eerste 45 minuten het meeste gevaar. Voornamelijk omdat hij Blauw Zwart verdediger Hans Grunde- kam bij dieptepasses er steeds uitsprintte. Zeven minuten voor het eindsig naal kwam Blauw Zwart nog even terug. Een vrije trap van Ben Goradi spatte uiteen op de vuisten van Drost, waarna Gille sen tijdig ter plekke was om het werk te kunnen afronden. In de allerlaatste minuut voerde Henk ten Cate zijn enige goede actie uit door van dichtbij Pieter Antonius het nakijken te geven en de eind stand op 2-5 te bepalen. De Vroet was ondanks de winst er nauwe lijks wijzer van geworden. De Vroet "Het enige voordeel van deze wedstrijd was dat de spelers hebben kunnen voetballen". HERMAN POOS LEIDEN - In de zaalvoetbal competitie wordt deze week slechts één wedstrijd afgewerkt. Vanavond in de Katwijkse Cleyn Duin hal treedt EKL om 20.00 uur aan tegen Landwer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 12