Leiden wil in 5 jaar 6000 huizen bouwen Onverwacht on tslag onderwij s-begeleider Wïl een moskee, maar geen geld voor moslims... Betrek ouders meer bij kind in ziekenhuis Volgens bijstelling woningbouwbeleid Actief in vrije Bekende oplichter actief in Leiden VRIJDAG 2 FEBRUARI 1979 LEIDEN LEIDEN - Het gemeentebestuur van Leiden wil in de komende vijf jaar streven naar de bouw van ongeveer 6.000 woningen. Deze bouwstroom is nodig om aan de vraag naar woonruimte te voldoen. Volgens berekenin gen zouden tot 1984 zo'n 6.000 woningen nodig zijn om het woningtekort op te heffen. behoefte aan kleinere woningen te voorzien via doorstroming. Door de bouw van grotere wo ningen wil men bestaande klei nere woningen vrij krijgen voor alleenstaanden en tweeper soonshuishoudens. De aantallen kleine woningen die de gemeente wil bouwen, liggen overigens niet in de huisves tingsnota vast. Het college wil de benodigde aantallen per gebied regelen om te voorkomen dat een sterk eenzijdige bouw ontstaat. In de plannen voor de Leeuwen hoek is het streven om 35 procent van de woningen voor alleen staanden en tweepersoonshuis houdens te bouwen. Stevenshof B en W willen tegelijk ook het wo ningbouwbeleid voor de langere termijn richting geven. Het colle ge vraagt de raad toestemming om de plannen voor de Stevens- hofpolder verder te ontwikkelen. Men wil zo bereiken dat de Ste venshof direct aansluitend op het volbouwen van de eerdere bouwgebieden aangepakt kan worden. Volgens een toelichting denken B en W de Stevenhof vanaf 1984 in ongeveer 5 a 6 jaar te bebouwen. Uitgangspunt is dat per jaar ge middeld zo'n 700 woningen - de raming van de behoefte voor die tijd - worden gebouwd. In de Stevenshof is ruimte voor onge veer 4.000 woningen. B en W willen van de raad verder volmacht om met de provincie overleg te openen over bouwmo gelijkheden aan het eind van de jaren tachtig. De Stevenshof is het laatste gebied in Leiden dat voorlopig voor bebouwing in aanmerking komt. De provincie heeft voor Leiden (tot 1990) nog geen andere bouwmogelijkhe den vastgelegd. Wethouder Waal liet zich gisteren niet uit over de plaatsen die Lei den als wenselijk ziet voor be bouwing in de jaren negentig. Men wil eerst het standpunt van de provincie afwachten. Eerder uitte de wethouder de vrees dat de provincie de Cronesteinse- polder (bij rijksweg 4) op het oog zou hebben. ADVERTENTIE /tn&v /nufw sOlt-cd/. 'só /YruyiXL&wo /yi/riCL A& JittX JJMO/ tïoAwv -cru AotAV Al AïUjMs Deze cijfers komen naar voren in het gisteren gepubliceerde bij stelling van het Leidse volks huisvestingsbeleid. In deze nota geven burgemeester en wethou ders de gewenste ontwikkeling in de woningbouw en de behoefte aan nieuwe woningen aan. De nota vormt - bij goedkeuring door de gemeenteraad - het uit gangspunt voor het Leidse wo ningbouwbeleid in de komende jaren. De discussie over het toe komstige woningbouwbeleid wordt begin volgende maand in de gemeenteraad gevoerd. Met de gewenste en benodigde bouw van zo'n 6.000 woningen zit de gemeente - zolang de Ste- venshofpolder onbebouwd blijft - aan het maximaal haalbare. De noodzakelijke aantallen nieuwe woningen worden niet gehaald als de gemeente niet tot de bouw in de Leeuwenhoek (1900 wonin gen, exclusief studentenhuisves ting), grootscheepse bebouwing van "open gaten" (zo'n 2.000 wo ningen) en tot bouw in Room burg (600 woningen) kan over gaan. Kritisch Deze nieuwbouwplannen zijn naast al voorziene bouw in de Me- renwijk, Waardeiland en Mors- kwartier nodig om een "gat" in de woningbouw te voorkomen. Bij de presentatie van het bijgestelde beleid gaf wethouder Waal (stadsontwikkeling) aan dat de prognoses "erg kritisch" zijn. "Het is inderdaad het maximaal haalbare". De grote aantallen woningen die de gemeente de komende jaren moet bouwen om het woningte kort op te heffen, liggen overi gens ver boven de verwachting van enkele jaren geleden. Nog in 1976 was de verwachting dat het woningtekort in Leiden tegen deze tijd - 1979 - ingelopen zou zijn. Het huidige grote tekort aan wo ningen is vooral het gevolg van de grote vraag naar woningen voor alleenstaanden en tweeper soonshuishoudens. Volgens eer dere berekeningen (woonwen- senonderzoek één- en tweeper soonshuishoudens) zijn de ko mende jaren voor deze categorie woningzoekenden ruim 3.000 woningen nodig. In de bijstelling van het volkshuis vestingsplan is uitgegaan van een behoefte van een kleine 3.000 woningen voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens in de komende vijf jaar. Deze wo ningen zullen overigens niet vol ledig in de nieuwbouw gevonden worden. Doorstroming Burgemeester en wethouders wil len proberen voor een deel in de /V<MV srvuxaAs Avw /vb tfy/firtM/ -tw/rww&mxtyA/.AjKiA' fuiuM- /friuxyt/ncLohJ-. Tekeningen met tekst en uitleg van een 5-jarig meisje over haar belevenissen in een ziekenhuis (uit "Primo") Woningbouw in Leiden: op het ogenblik wordt onder r binnenkort gereed. r gebouwd aan de Morssingel. Deze woningen zijn Kritiek op opvang kinderen buitenlanders AUPING LUXAFLEX GARDISETTE Interieurverzorging W. J. ZIRKZEE b.v. Zeemanlaan 22 - Leiden Telefoon 071-142627 LEIDEN - De begeleider van het onderwijs aan bui tenlandse kinderen in Leiden drs. H. Everts heeft "als een donderslag bij heldere hemel" zijn ont slag genomen. De heer Everts is het niet eens met het beleid dat de gemeente Leiden ten opzichte van het ónderwijs aan deze kinderen voert. Dit bleek gisteravond in een verga dering van de raadscommissie voor onderwijs. Het raadslid Hoekema (D'66) bracht de zaak naar voren. Een paar dagen gele den heeft Everts plotseling een ontslagbrief geschreven aan de schooladviesdienst, waar hij in dienst was. In die brief schrijft Everts volgens Hoekema over "een gebrek aan medewerking en interesse voor het onderwijs aan buitenlandse kinderen van de kant van de ge meente Leiden". Bovendien stelde Everts dat het onmogelijk is om een samenhangend beleid ten aanzien van het onderwijs aan kinderen van buitenlanders te weigerde dan ook elk taar op de brief, omdat hij van middag nog een gesprek met Everts zou hebben. Ook de heer Everts zelf wilde voor dat hij vanmiddag het gesprek met de wethouder zou hebben geen verdere mededelingen over zijn ontslagaanvraag doen. LEIDEN - Wat gebeurt er met een kind dat plotsklaps in het ziekenhuis moet worden op genomen? Hoe bereid je het voor op wat het daar te wach ten staat? Soortgelijke vragen zullen vele ouders, wiens kindf eren) voor korte of langere tijd in een ziekenhuis moet verblijven zichzelf stellen. En - terecht of onterecht - zullen ouders tij dens of na de opname van hun kind zich afvragen: moet dat nou zp? Met soortgelijke gedachten speelt de vereniging "Kind en ziekenhuis". De vereniging, die ook in Leiden en Voorscho ten afdelingen kent, bestaat uit leden die zelf hebben on dervonden wat het is om een kind (tijdelijk) te moeten af staan en machteloos toe te zien wat er mee gebeurt. In het eerste jaar van haar be staan (de vereniging werd in oktober '77 opgericht) heeft "Kind en ziekenhuis" zich dan ook voornamelijk gericht op verlenging van de bezoek tijden en de inschakeling van de ouders bij'de verzorging van het kind. Einddoel is on beperkte toegang tot het kind in het ziekenhuis en volledige inschakeling van de ouders bij de verzorging ervan. Maar de vereniging heeft nog meer pijlen op haar boog. Zo wil ze bewerkstelligen dat ou ders toegang krijgen tot de behandelkamer, dat ze bij hun kind mogen zijn als het bijkomt uit de narcose,dat het spreekuur van de kinderarts Hout House Gilius' Haagsche Hofje geeft morgen een concert in jazz- zolder Hot House aan de Bree- straat 66. Het Haagsche Hofje is ontstaan in 1977 en brengt muziek die zich moeilijk in een hokje laat plaatsen. Meer stijlen (be-bop, klassieke jazz en westeuropese geïmprovi seerde muziek) geïmprovi seerde grondig door elkaar gehaald en bepalen het ka rakter van hun muziek. De groep bestaat uit Gilius van Bergeyk (altsaxofoon), Keimpe de Jong (tenorsaxo foon), Richard Anijs (hoorn), Rob Zeelenberg (bas), en Wyt- ze v.d. Zweep (slagwerk). Het concert begint om 9 uur 's avonds. Crescendo Het Leids Operette- en Instru mentaal Muziekgezelschap "Crescendo" heeft voor het nieuwe seizoen ,Jm weiszen Rossel" in studie genomen. Het is een operette in drie be drijven op muziek van Ra lph Benatzky. In het operette-or kest zijn nog enkele plaatsen vrij. Zij die viool, cello, trom pet, klarinet, fluit of bas spe len zijn van harte welkom op de repetitie dinsdagavond half acht in gebouw Rehoboth, Rapenburg 10. Voor inlich tingen tel. 071-311563. CPN-feest In de Stadsgehoorzaal wordt morgen op feestelijke wijze herdacht dat zestig jaar gele den de CPN werd opgericht. Zowel 's middags als 's avonds is er een programma vol acti viteiten. Van twee tot vier uur is er een voorstelling van het kindercircus uit Hazerswou- de en de vertoning van films. Verder is er een fototentoon stelling en een expositie opge zet door Leidse beeldende kunstenaars. Entreeprijs twee gulden, 's Avonds spreekt Rinus Haks, CPN- lijsttrekker voor de komende Europese verkiezingen en treedt de Amerikaanse zan geres en saxofoniste Rosa King op. Toegangsprijs: vijf gulden. Luitconcert In het Gesprekscentrum aan de Vrouwenkerkkoorstraat 17 wordt op zondag 4 februari een luitconcert gegeven door de Leidse stadsluitist Hans van Wouw. Hij zingt liederen uit de renaissaiice en bege leidt zichzelf op de luit. Het programma bestaat uit Hol lands, Engels en Italiaans re pertoire met name van Dow- land, het Gruuthuze-hand- schrift en het Antwerps lied boek. Aanvang 16 uur, toe gang gratis. "De Ratel" Werkgemeenschap "De Ratel" houdt zondag 4 februari een ochtendbijeenkomst in de gro te zaal van het Leidse Volks huis. De heer AA. Olivier zal een reeks dia's vertonen van Schotland en Wales. De toe gang bedraagt f 1.75 inclusief tweemaal koffie. De bijeen komst begint om half elf 's och tends. Vlechten De educatieve dienst van het Rijksmuseum voor Volken kunde aan de Steenstraat ganiseert woensdag een formatieve middag voor de jeugd van 7 tot 12 jaar. On derwerp is vlechten. Daar over wordt een film vertoond Bovendien wordt er een film vertoond over de kunstbeoe fening in Mexico. In de vjerk ruimte worden kleedjes matjes gevlochten. Aanvang 2 uur. Aan het creatieve kan slechts een beperkt aantal kinderen meedoen. Hoekema deelde verder mee, dat Everts bijzonder verontrust is ge raakt in verband met de sluiting van de Du Rieuschool (Burge- meesterswijk). Op die school is een experiment aan de gang met onderwijs aan kinderen van bui tenlanders. De school moet ech ter binnenkortsluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. Eén van de verwijten van Everts zou zijn dat de gemeente Leiden niet op tijd voor opvang-mogelijkheden voor deze (Turkse en Marokkaanse) kinderen op een andere school heeft gezorgd. Hoewel Everts wel ontslag neemt als begeleider van het onderwijs aan buitenlandse kinderen in het algemeen, wil hij toch betrokken blijven bij het onderwijs aan de Du Rieuschool. Het was voor de PvdA-raadsleden Van Dongen en Meijer gisteravond een raadsel waarom Everts plotseling deze stap ondernomen heeft. Zij zei den allebei volkomen verrast te zijn. Wethouder Tesselaar (onderwijs) was gisteravond nogal verrast dat Hoekema de ontslagbrief, die ge richt was aan het college van bur gemeester en wethouders en de bestuursraad van de Schoolad viesdienst, in de vergadering ter sprake bracht. De wethouder LEIDEN - De stichting Moslims groep is nog lang niet uit de zorgen. Welis waar heeft de groep, die tot voor kort een moskee ruimte in het oude Van Wijk-Zaalberg had, een bidruimte aangeboden gekregen in de Morspoort- kazerne. Financiële mid delen om de ruimte (twee zalen) op te knappen zijn er echter niet. Met zoveel mogelijk vrij willige mankracht probeert de groep nu LEIDEN - De laatste weken is bij de politie een vijftal meldingen van oplichting binnengekomen. Het ging telkens over dezelfde man, die zijn slachtoffers in de meeste gevallen zoekt onder vrouwen van oudere leeftijd. Hij vergewist zich er eerst van of ze alleen thuis zijn, en komt dan steeds met hetzelfde verhaal: Hij is opgeroepen van zijn werk omdat zijn moe der of overleden is of op sterven ligt. Die moeder woont dan in een uithoek van het land, zodat hij geld nodig heeft voor de treinreis daar heen. Dat geld heeft hij wel thuis, maar hij is zijn sleutel vergeten of zijn vrouw is niet thuis. In de voornoemde vijf gevallen wist hij op die manier geld los te krijgen van zyn slachtoffers. De politie vermoedt overigens dat hij in nog veel meer gevallen, waarvan geen aangifte is gedaan, succes heeft gehad. De man is bij de politie bekend, hij gaat al vele jaren op dezelfde manier te werk en heeft ook al eens gevangen gezeten wegens oplichterij. Hij opereert voornamelijk in het westen van het land, de laatste weken vooral in Leiden. De man is 68 jaar, maar wordt veelal voor jonger aangezien. Hij heeft donker achterovergekamd haar. Tegenover zijn slachtoffer geeft hij vaak voor een goede bekende te z(jn van haar man of iets verderop in de straat te wonen. de ruimte zo toonbaar mogelijk te maken. Vergeleken met de ruim te in de Vestestraat, die op de nominatie staat afgebroken te worden, is de nieuwe moskee een hele verbetering: er is verwar ming en de zalen zyn redelijk on derhouden. Volgens de moslims is er jaarlijks een bedrag van 26.000 gulden no dig om de priester, de 'Imam', te bekostigen plus nog eens 20.000 gulden voor inrichting en onder houd van de zalen. De officiële opening van de mos keeruimte laat dan ook nog op zich wachten. Eerst moet de groep wat geld voorhanden heb ben om de opening te bekostigen. De groep is dan ook van plan een inzamelingsactie te houden. Bij komstigheid voor de buitenlan ders is echter dat er door onbe kenden momenteel een huis-aan- huis collecte zou worden gehou den ten bate van de moskee. De stichting weet niets van een der gelijke collecte. Giften zijn wel kom op het gironummer van de stichting Moslims groep. Meer in formatie daarover geeft het be stuurslid B. Aitbaha (tel. 762790). Van de bidruimte wordt al frequent gebruik gemaakt. Elke dag kun nen er zo'n 200 moslims bidden. De moskee is bedoeld voor alle moslims, of dat nu Indonesiërs, Palestijnen, Marokkanen of Egyptenaren zijn. De moslims bidden vijf maal per dag, waar van gemiddeld twee keer in de moskee. Op vrijdag is er een kerkdienst, de 'salat aljoemoea'. De moskee wordt ook als lesruimte gebruikt. De Imam geeft er elke woensdag en zaterdag vanaf twee uur Arabische les aan kinderen vanaf zeven jaar en elke avond van zeven tot negen uur voor volwassenen. aansluit op de bezoekuren en dat overleg plaatsvindt over het ontslag van het kind. Bo vendien wil "Kind en zieken huis" gespreksgroepen op richten van ouders die onder ling ervaringen kunnen uit wisselen en wil de vereniging het maatschappelijk werk voor, tijdens en na de opname in schakelen. At je van Leeuwen, lid van de Leidse werkgroep "Kind en ziekenhuis" daarover: "Vroe ger werd er alleen op de medi sche kant van de zaak gelet: als het kind maar weer beter werd. Tegenwoordig wordt er ook op de welzijn van het kind gelet. Het kind is nu eenmaal sneller beter als het welzijn in het ziekenhuis een centrale plaats krijgt. En dat kan bij voorbeeld zijn dat het kind zijn broertje of zusje te zien krijgt in het ziekenhuis" Evenals de wens om ouders bij het kind toe te laten als het uit de narcose bijkomt is dat een punt waar volgens At je van Leeuwen de meeste ziekenhui zen nog niet aan toe zijn. "Ze zijn bang voor infectiege vaar, maar er is, dacht ik, al wel bewezen dat verplegend personeel meer infecties over brengt dan ouders of broertjes en zusjes. Anders wordt het natuurlijk als de kinderen uit het gezin een besmettelijke kinderziekte met zich mee dragen, maar dan zullen ou ders wel zo verstandig zijn hen niet mee te nemen". Naast het zoeken van contact met ouders en verplegend per soneel wil de vereniging meer bekendheid geven aan de film "Er gebeurt helemaal niets", over het verblijf van kleine kinderen in het ziekenhuis, gemaakt door de Vrije Uni versiteit in Amsterdam. Uit de filmbeelden wordt duide lijk dat nog teveel kinderen in het ziekenhuis met 'er gebeurt niets met je' worden afge scheept, terwijl ze juist voor bereid moeten worden op wat ze te wachten staat (onder zoeken, prikken etc.). Bovendien zal "Kind en zieken huis" folders gaan versprei den onder huisartsen in Ne derland waarop de doelstel lingen van de verenigingen staan vermeld. Binnen enkele maanden zullen ook de Leidse huisartsen die folder in hun wachtkamer hebben liggen. Volgens de vereniging zijn de resultaten na anderhalf jaar Kind en ziekenhuis" duide lijk waar te nemen. Meer en meer ziekenhuizen gaan over tot verruiming van de bezoek tijden en er komt een aarze lend begin van inschakeling van ouders. In Leiden is bij voorbeeld het verplegend per soneel van het Diaconessen- huis met ouders rond de tafel gaan zitten om wensen, vra gen en klachten uit te wisse len. Volgens At je van Leeuwen heeft het Leidse ziekenhuisperso neel (directieartsenbesturen en hoofden van de dienst) ui terst positief gereageerd op de brief van de afdeling Leiden waarin het doel van de ver eniging aan de orde werd ge steld. Het personeel wilde op de hoogte worden gehouden van het wel en wee van "Kind en ziekenhuis" en was bereid klachten en vragen aan te ho ren. Voor belangstellende ou ders: Atje van Leeuwen, tele foon 155695, geeft informatie over de vereniging.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 3