"Heel Leiden" haakt in op vogelactie Akzo haalt ieder etmaal uit Twentse bodem 5.400.000 kg zout door r.M p' i-è' i!A JVté -M H i M W v, "Zweedse" kunst uit Noordwijk Hengelaars geven vangst aan reigers SPEELPLEINEN NOORDWIJK "VOOR HELFT ONVEILIG" DINSDAG 23 JANUARI 1979 Herman van Amsterdam Tips voor deze rubriek kunt U elke morgen tot 10.00 uur aan mij kwijt, tel. 071-144941, toestel 215. U mag ook schrijven. t# V v i fc Astrid Kok uit Noordwijk: "Ik werk vaak weken i'n wandkleed De komende vijf weken zij in de expositieruimte van woninginrichting Baalbergen aan de Kat- wijkse Ambachtstraat wandkleden te aanschou wen van de 27-jarige Noordwijkse kunstenares Astrid Kok. Wandkleden, waarin nog onbekende technieken te ontdekken zijn, die Astrid heeft geleerd in het Zweedse Gothenbörg. In die, in schaatskringen bekende stad, studeerde Astrid een jaar lang aan de stedelijke kunstaca demie en volgde ze privélessen. Op de vraag waarom ze haar heil zo ver van huis zocht, antwoordt ze zonder enige aarzeling: "Met Zweden ben ik erg vertrouwd, heb er ook veel familie en kennissen wonen. En ik wilde nou eenmaal in die tak van kunst verder." Iets anders is de onderwaardering van haar werk. "Zoals een kunstschilder met verf en linnen werkt, zo werk ik met wol en andere stoffen. En wat velen niet geloven is dat ik vaak weken aan zo n wandkleed werk. Doordat in zo'n kleed erg veel uren gaan zitten, is mijn werk niet goedkoop. Daarom verkoop ik liever aan bedrijven dan aan particulieren", aldus Astrid Kok. De drie oprichters van het Leidse actiecomité "die ren in nood" hebben afgelopen vrijdag aan den lijve ondervonden waarmee ze zijn begonnen. van het actiecomité hopen dat te zijner tijd de dooi zal zijn ingetreden en de vogels hun kostje zelf kunnen bemachti gen. Vooralsnog blijven gif ten voor de ruim 3000 water vogels, die Leiden nog rijk is, welkom. Daartoe kan men zich wenden tot de drie heren (tel. 125791,120817 en 124396). De telefoon van de heren Van Brussel, De Ridder en Ver hoog heeft niet stilgestaan. Nauwelijks lag de krant van vrijdag, waarin over dit initia tief werd bericht, in de bus of een stormvloed van reacties stroomde binnen. N "Overweldigend, ik heb er geen woorden voor", zegt de heer A. van Brussel. "Heel Leiden is in de bres gesprongen. Met het voederen van de honger lijdende watervogels in de stad kunnen we de eerste tien dagen weer vooruit. Ruim dertienhonderd gulden is naar aanleiding van het kran- tebericht binnengekomen. Fantastisch hoor". Dierenliefde De heer J. de Ridder is even eens uiterst tevreden. "We mogen ook de talrijke hen gelaars aan de Herensingel niet vergeten. Zij hebben da genlang de kou getrotseerd om 's avonds de reigers van hun vangst te voorzien. Tja, dat is watje noemt dierenlief de. Maar hopen dat we erdoor komen. In elk geval hebben we nu zoveel graan kunnen kopen om de eerste dagen de honger van de watervogels te kunnen stillen". Zoals gezegd zal de nieuwe voorraad graan over een dag of tien zijn uitgeput. De heren Jagersvereniging Richt het actiecomité "dieren in nood" zich hoofdzakelijk op de watervogels binnen de stadsgrenzen, de Leidse af deling van de Koninklijke Nederlandse Jagers vereni ging verricht reddingswerk buiten de bebouwde kom van Leiden. Aardig initiatief van het landelijk bestuur van deze vereniging was één gulden per lid beschikbaar te stellen voor de noodlijdende water vogels. Voor de Leidse afde ling betekende dit 300 gulden. "Weliswaar een druppel op de gloeiende plaat, maar we hebben er toch een behoorlij ke hoeveelheid mais van kunnen kopen. En dat heb ben we aan de vogels, ver van de bebouwde stad, gevoerd. Want die worden vergeten", zegt de heer S. Schermer- Voest van de Leidse afdeling. Etensresten De Jagersvereniging ontplooit nog andere activiteiten op het gebied van dierenliefde. Schermer-Voest: "We halen bij zieken- en bejaardente huizen etensresten op en malen dat tot voer. We trek ken ook de polder in om her en der balen hooi neer te leg gen. Kunnen de hazen en ko nijnen tenminste een warm en behaaglijk heenkomen zoeken. Blijft over de jaarlijk se nestkastenactie voor roof vogels en zangvogels. Die timmeren we in elkaar en zet ten die links en rechts neer. Ook voor vogels geldt dat er niets gaat boven een warm dak boven je hoofd". Kwaad daglicht De heer Schermer-Voest wil daarmee meteen van de gele genheid gebruik maken de naam van zijn vereniging eens van het kwade daglicht te onttrekken. "Men denkt dat wij elke dag met het ge weer in aanslag door het veld trekken. Maar zo zie je maar weer. Een rechtgeaard jager doet heus wel meer dan het overhalen van de trekker al leen". De pr-man van de jagersvereni ging komt er overigens rond borstig voor uit best wat (gel delijke) steun te kunnen ge bruiken. Daartoe kan men zich te allen tijde met hem (tel. 768280) in verbinding stellen. Zonnige, voedselrijke tijden zijn vooralsnog niet in zicht. Ruim de helft van de 1300 Noordwijkse schoolgaande kinderen (650 dus) vindt de plaatsen waar zij hun vrije uurtjes plegen te besteden met het doen van allerlei spelletjes niet veilig genoeg. Dit is het voorlopig resultaat van een nog niet afgerond onderzoek van de werkgroep "planologie" van de leef baarheidsvereniging Kri tisch Noordwijk. De afgelo pen weken is deze werkgroep druk doende geweest met het ondervragen van de plaatse lijke schoolgaande jeugd en bovengenoemd gegeven is het voorlopige resultaat daarvan. Momenteel legt de werkgroep de laatste hand aan de en quête. Daarna zal een rap port worden samengesteld, dat onder meer aan burge meester en wethouders van Noordwijk zal worden aan geboden. Bedoeling is dat de werkgroep dan om de tafel zal gaan zitten met B en W. Thans worden nog vraagge sprekken gevoerd met ou ders van de schoolgaande kinderen. Volgens Marianne Ohr van de werkgroep staat één ding vast: De helft van de Noord wijkse speelplaatsen vol doet niet aan de veiligheids normen die de daarvan ge bruik makende kinderen stellen. Hongerlijdende watervogels in de polders rond Leiden. Oud brood buizen uit het boorgat op te kun nen takelen. Nu kan een mobiele boorinstallatie worden inge schakeld en de kleine houten huisjes die de installaties bedek ken kunnen eenvoudig worden opgetild en verplaatst. In de Twentse zoutlaag ontstaan door die activiteiten grote holle ruimten, met een diameter van wel 50 m en een hoogte van 8 m. Te rigoureuze zoutwinning zou tot verzakkingen in het aardop pervlak kunnen leiden. Dicht bij de Akzo-vestiging in Hengelo toont het wegdek zo'n inzinking. Daarom is de maximale produk- tie per boring gesteld op 2Öü||)0 ton. Daarna wordt het boorgat opgevuld met beton. Van de bijna 2 miljoen ton die per jaar in de locatie Hengelo wordt geproduceerd is ruim een kwart bestemd voor de consumptie. Normaal wordt 10 procent als wegenzout afgeleverd. Een soort zout dat chemisch niet afwijkt van keukenzout maar wel een vochtgehalte van 2 procent heeft. Consumptiezout krijgt een extra droogbeurt. Opschroeven van de wegenzoutproduktie is mogelijk zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de fabricage van zout voor ander gebruik. Normaal zit men namelijk ongeveer 20 procent onder de maximale capaci teit. Het overgrote deel van het gewon nen zout wordt voor industriële doeleinden gebruikt. Chemische en plastic industrie zijn grote af nemers. De Scandinavische lan den zijn de grootste importeurs van ons industriezout. Toen be gin vijftiger jaren ook bij het Groningse Winschoten zout in de bodem werd aangetoond, wat leidde tot de vestiging in Delfzijl die nu ruim 2 miljoen ton per jaar produceert, was het een uitkomst voor de Noren, Zweden en Fin nen. Die voeren nu 80 procent van het Groningse zout in voor hun chemische industrie. Nu we een van de strengste winters van de laatste jaren beleven en de roep om wegenzout de angst voor een tekort heeft aangewakkerd, moet de directeur M. van Es van de locatie Hengelo van het hart dat vele gemeenten gedurende geruime tijd aanvulling van hun voorraden achterwege hebben gelaten. Vele gemeentelijke de pots zijn halfvol de winter in ge gaan. De lange rij zachte winters heeft voor de gladheidbestrijding verantwoordelijke instanties par ten gespeeld. Alleen rijkswater staat heeft zich goed inge dekt. Want voordat de Twentse zoutla gen werden geëxploiteerd waren we aangewezen op import van steenzout uit de Franse en vooral Duitse mijnen. In de havenplaat sen werden de brokken door zoutcider in pekelwater omgezet dat vervolgens in grote pannen tot verdamping werd gebracht. Die zoutvondst in de Twentse bodem leidde trouwens nog niet meteen tot exploitatie. Vooreerst leek het goedkoper via import in de behoefte te voorzien. Daar kwam verandering in toen de Duitsers tijdens de Eerste We reldoorlog vervelend gingen doen. Verrassend snel kwam toen de eerste en tot nu toe enige zout-industrie van ons land van de grond. Rijk en particulieren stichtten samen de NV Konink lijke Nederlandse Zout Indus trie. In de zomer van 1918 werd in Boe- kelo met de bouw van de eerste zoutfabriek begonnen. Op de heide bij het dorp werd in het voorjaar van 1919, binnenkort dus precies 60 jaar geleden, zout aangeboord en in de loop van dat jaar dampte de eerste zoutpan. Want het opgepompte pekelwa ter werd toen nog in grote ijzeren pannen verwarmd. Het eerste volledige produktiejaar, 1920, kwam de Koninklijke Neder landse Zout Industrie daar in Boekelo tot 25.000 ton. Die hoe veelheid produceert men nu in Hengelo in 4 a 5 etmalen. Tussen Enschede, Hengelo en Boekelo staan in de weiden en langs de wegen ruim 200 kleine houten bouwsels. Sommige in de vorm van een toren, andere - de nieuwste - lijken op miniatuur Saksische boerenschuurtjes. Daarbinnen priemen buizen 300 tot 400 meter diep tot in de onder aardse zoutlaag, spuiten er water in en drijven dat als pekelwater weer omhoog. Via de meer dan 100 km onder het grondopper vlak aanwezige leidingen circu leert dat water en met een gehalte van 300 gram zout per liter wordt het naar de grote verdampings ketel van de Akzo op het Henge lose industrieterrein aan het Twente-kanaal gezogen. Verhitting met waterdamp be werkstelligt dan de kristallise ring van het zout. Daarvan wordt per 24 uur 5400 ton geprodu ceerd. Dat is 5.400.000 kg. De hou ten torentjes zullen geleidelijk, op een enkel na dat als industrieel monument wordt bewaard, uit het Twentse landschap verdwij nen. De hoge bouwsels waren vroeger nodig om bij storing de Een houten miniatuur-schuurtje waarbinnen buizen tot 400 meter diep in de onderaardse zoutlaag priemen. Onze Nederlandse zout-industrie zorgt tegen de winter steeds voor een eigen voorraad wegenzout van rond de 200.000 ton. De laat ste jaren is daarvan nooit meer dan 100.000 ton gebruikt. In de zomer worden de gemeenten aangeschreven en gestimuleerd hun zoutdepots te vullen. „Dood kapitaal" dacht men, in de hoop op weer een zachte winter. Het zou uitermate moeilijk worden het wegenzout op te slaan en probleemloos te strooien als niet een anti-pakmiddel was uitge vonden. Zonder toevoeging daarvan wordt opgeslagen zout na enige tijd een keiharde witte rots. Vroeger moesten vaak gaten in de zoutberg worden geboord waarin dan dynamietpatronen werden geplaatst die, elektrisch ontstoken, de massa weer han delbaar maakten. Door de uit vinding van een anti-pakmiddel kwam aan dit probleem een einde - een kalium-ijzer-verbinding in water opgelost waarmee het zout wordt besproeid. Omdat wegenzout in veel gevallen lang blijft opgeslagen, worden hieraan grote hoeveelheden anti- pakmiddelen toegevoegd. Daar naast krijgt wegenzout nog een behandeling met een denatura- tiemiddel waardoor de kleur wat verandert, wat gebruik voor an dere doeleinden tegen gaat. Vooral het nalaten van voldoende voorraadvorming door de ge meentelijke gladheidbestrijders heeft volgens de heer Van Es de laatste weken te beluisteren noodkreten doen klinken. Maar in de Twentse bodem is nog ge noeg zout. Nog wel voor honderd jaar en langer. Akzo zelf heeft geen expeditiemid delen. De afnemer dient zelf voor vervoer te zorgen. Berichten over te kort schieten van het wagen park van de zoutproducent mis sen dan ook elke grond. Eenvou dig omdat men zelf geen vervoer heeft. Wordt in Duitsland en Frankrijk steenzout gewonnen in mijnen, de Nederlandse methode van inpompen van water en het uitpompen van pekelwater dat dan in grote tanks wordt ver dampt, levert sneller een beter produkt. Voordat het fijnkorreli ge zout wordt gewonnen kan het nu namelijk ook gemakkelijk worden ontdaan van stoffen als calcium en magnesium. In 1926 begon men af te zien van het verwarmen van pekelwater in grote ijzeren pannen. Die waren 9 m breed, 20 m lang en een halve meter diep. Eronder brandde kolenvuur in een soort oven. Zo kwam de eerste vacuümin- dampinstallatie in gebruik in Boekelo. Ketels van ongeveer 25 m hoog waarin het pekelwater met stoom wordt verhit. Tien jaar later zou, gestimuleerd door de aanleg van het Twentekanaal, de zoutfabriek in Hengelo verrijzen. Er werd met de afbouw van de Boekelose vestiging begon- In 1952 werd de laatste 9000 ton daar afgeleverd. Toen was de zoutproduktie in Boekelo verle den tijd, 33 jaar nadat er de eerste zoutlaag was aangeboord en geëxploiteerd. Nu wordt vanaf de vestiging aan het Twentekanaal per pomp per uur 1150 m3 water door de leidingen geperst met een druk die ook de verst afgele gen boring op 3,5 km afstand be reikbaar maakt. Vierhonderd meter diep spuit het water in de zoutlaag, waar het als pekelwater aan de terugweg kan beginnen. Hoe fijner korrel, aldus de heer Van Es, hoe beter wegenzout werkt. Beneden een temperatuur van -7, -8 graden wordt de wer king echter snel minder. Een kilo is voldoende om bij een tempera tuur van -2 graden een hoeveel heid van 43 kg ijs te doen smel ten. Samen produceren Delfzijl en Hengelo 4 miljoen ton zout, waarvan het meeste bestemd is voor industrieel gebruik. Op de binnenplaats van de Akzo-vesti ging in Hengelo staat een bord met daarop aangegeven hoeveel dagen er al geen bedrijfsonge vallen hebben plaatsgevonden. Twee dagen lees ik. Dat is niet veel. Het laatste ongeval betrof een werknemer die uitgleed op het fabrieksterrein. Langs de wegen tussen Enschede, Hengelo en Boekelo staan ruim 200 kleine houten bouwsels, sommige in de vorm van een toren. ENSCHEDE - Heel lang geleden zocht zeewater zich een weg over de Twentse bodem, drong zelfs diep het huidige woongebied van onze Oosterburen binnen en heerste hier tientallen miljoenen jaren. Totdat een intense hitte het zoute water verdampte. die zijn broer had zien overlijden aan tyfus, liet toen in Delden naar fris drinkwater boren. Op een diepte van ongeveer 500 meter werd een zoutlaag ontdekt en al les wat er aan vloeibaar naar bo ven kwam bleek vies pekelwater. Ten einde raad zocht de baron toen maar via een lange pijp con tact met de Almelose drinkwa tervoorziening. Niettemin had hij wel de ontdekking gedaan die het ons nu mogelijk maakt in eigen land in onder meer de grote be hoefte aan wegenzout te voor zien. Later rukte dat water opnieuw op, vormde een grote binnenzee en zag zijn heerschappij weer door een sterke temperatuurstijging ingetoomd. Wel bleven dikke la gen zout achter die door latere aardbewegingen diep in de grond verzeild raakten. Nu is er onder de Twentse bodem op een diepte van 300 tot 400 meter een wel 50 meter dikke zoutlaag die de rond 200 miljoen jaar geleden hier gol vende zee achteraet. De aanwezigheid van het zout werd in 1887 eigenlijk bij toeval vast gesteld. De baron Van Twickel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 4