IJzel ontwricht leven in Leiden Fikse brand woedt in meiibelhandel Chauffeurs op strooiwagens maken overuren Bevriezing9 cafés stuit op bezwaren Iruiöaljiria^lona DINSDAG 23 JANUARI 1979 LEIDEN Deze auto belandde gistermiddag op het ijs van de Herengracht. Oorzaak: ijzel k Kinderen op weg naar school gingen op de Langebrug onderuit. Echt niet voor het plaatje. LEIDEN - De gladheid be gint het leven in Leiden zo langzamerhand behoorlijk te ontregelen. Winkels konden vanochtend niet openen omdat het perso neel niet kwam opdagen, Melk- en broodhandelaren moesten hun karren laten staan, evenals vele parti culieren. Het huisvuil werd gisteren al niet op gehaald en dat zal vandaag evenmin gebeuren. Bij de politie en brandweer re gent het meldingen van aanrijdingen en valpartij en. Bij de politie werden gisteren ze ventien aanrijdingen gemeld, waarbij vier personen hoofd wonden opliepen. In de Coran- tijnstraat brak een 32-jarige Lei- denaar zijn heup toen hij viel bij het uit de auto stappen. Een vrouw viel op straat en werd ge wond aan haar hoofd. Alle drie de wagens van de Eerste Hulp Dienst waren vandaag voortdurend onderweg om men sen met gebroken polsen en an dere kneuzingen te vervoeren. De brandweer' heeft gisteravond besloten om 's avonds extra per soneel voor de redvoertuigen be schikbaar te houden. Strooien De gemeentereiniging beperkt zich ook vandaag met strooien tot de doorgaande routes. De Leidse melkhandel richtte zich vanoch tend tot de reiniging met het ver zoek om ook in de wijken te strooien. Diverse handelaren in Leiden-Noord, de Kooi en de Me- renwijk hebben hun bezorging gisteren al stop moeten zetten. Aan het ophalen van huisvuil doet de reiniging vandaag niets. Het plan is om het vuil van gisteren morgen op te halen en dat van vandaag vrijdag. Grofvuil zal er de hele week niet worden opge haald. Scholen De meeste scholen in Leiden draai en gewoon door, zij het in veel gevallen met combinatieklassen. De leerkrachten durven de kin deren niet naar huis te sturen omdat veel werkende moeders De strooimiddelenvoorraad van de gemeente Leiden slinkt zienderogen. Op dit moment ligt er zeker 1600 ton zand, vermengd met pekel op de Leidse Straten. Als het straks gaat dooien lost het zout op maar blijft het zand liggen en zorgt voor een heleboel ellende (verstopte afvoerputten etc.). De reigininsdienst, nu belast met het strooien, kan er dan op uit om de hele boel weer schoon te maken. len wel aangepast kSJ worSe^ Op een enkele school, zoals de la gere Koningin Emmaschool, zijn ouders ingeschakeld om de bui ten Leiden wonende leerkrach ten, die niet konden komen, te vervangen. Het hoofd van de Me- renwijkschool sprak vanmorgen van "een hopeloze situatie", doordat veel leerkrachten van buiten de school niet konden be reiken en leerlingen, die onder weg waren gevallen klaagden over hoofdpijn. De lagere Antoniusschool aan de Boshuizerlaan moest de deuren noodgedwongen sluiten: er was maar één onderwijzeres komen opdagen, die de vijftien aanwezi ge kinderen kon opvangen. Ook een aantal kleuterscholen, waar onder de Karei Doormanschool, was en bleef gesloten. De kinderen die wel naar school gingen, bij vele scholen toch nog zo'n tachtig procent, wisten wel hoe. Ze gingen per schaats Kamperen Het Vijfhovenhis. de Tamboe rijn en de Klinker, drie buurthuizen in Zuid-West or ganiseren tijdens de paas vakantiegezamenlijk een kampeervakantie in Luxem burg. Het is bedoeld voor de "echte kampeerders" want elektriciteit ontbreekt en er is alleen Icoud stromend water. Het eten wordt gezamenlijk gekookt. Kampprijs 110.-. Deelnemers moeten zich opge ven voor 5 maart bij een van de drie clubhuizen. Cursussen (1) Het Werklozen Advies Centrum begint in de week van 29 ja nzonder werk. Het programma ziet er nu als volgt uit: Engels voor begin ners (maandag). Engels gevorderd (woensdag), Frans beginners (maandag), Spaans beginners (woens dag), Spaans vervolg (don derdag), Nederlands voor gevorderde buitenlanders (woensdag), fotografie woensdag), tekenen /schilde ren (woensdag), gitaar be ginners (donderdag), etsen (donderdag), spinnen/weven (dinsdag), ehbo (dinsdag), huis-, tuin- en keulcen-elektra (dinsdag). Al deze cusussen beginnen om 2 uur en duren tot 4 uur. Cursussen (2) Verder komt er een tuinierpro ject waarvan het tijdstip nog moet worden vastgesteld. In maart '79 wordt een meer daagse bijeenkomst gehouden voor werkzoekenden boven de 50 jaar. op woensdag- en don derdagmiddag van 13 tot 17 uur zijn er bovendien projec ten voor schoolverlaters en andere jongeren zonder werk. Voorverder informatie kunt u terecht in het Werklozen Ad vies, Breestraat 19 (ingang Schoolsteeg). Openingstijden: maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 10 tot 12 uur en vrijdagmiddag van 14 tot 16 uur. VOS-cursus In het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk is gisteren een nieuwe cursus VOS Vrouwen oriënteren zich op de samen leving) gestart. De cursus be staat uit twaalf bijeenkom sten die om half tien beginnen en tot half twaalf duren. De kosten zijn één gulden per keer en de deelnemers kunnen zelf hun onderwerpen kiezen willen spreken Macrobiotiek In het Gesprekscentrum aan de Vrouwenkerkkoorstraat 17 wordt vanavond de serie le zingen over macrobiotiek voortgezet met een inleiding over geneeswijzen. De inlei ding wordt gehouden doorAl- fons Zwetsloot van het Oost- West-centrum in Amsterdam. Aanvang 20 uur, toegang drie gulden. LEIDEN In de meubelzaak van Regeer aan de Hoge Rijndijk heeft gisteravond een brand ge woed die voor 125.000 gulden schade heeft ver- óorzaakt. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend, de Leidse recherche heeft een onderzoek naar de oorzaak ingesteld. Tegen tien uur gisteravond werd de brand gemeld. Toen de brandweer arri veerde met een ladderwagen en een autospuit stond de begane grond al volledig in brand terwijl zich in het gebouw een enorme rookontwikkeling voordeed. Ijlings werden nog een autospuit, een hoogwerker en een commandowagen opgeroepen. Met acht tien man, tien persluchttoestellen en drie stralen middeldruk wist de brandweer het vuur te be dwingen en de brand te beperken tot de begane grond. Om elf minuten over tien werd het sein brand mees ter gegeven. De schade aan het gebouw wordt geschat op 25.000 gulden. Die aan de inhoud op 100.000 gulden. Er onstond vooral veel rookscha de. Eerder op de avond brandde op het volkstuincom plex in Leiden-Noord een tuinhuisje af. Dat raak te om tien over zeven in brand door oververhitting van een gaskachel. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit het huisje en was er weinig meer te redden. De schade bedraagt 4500 gulden. En zestal kippen verloor bij de brand het leven, drie konijnen konden nog net worden gered. Foto: de brandweer was ondanks de gladheid in drie minuten tijd bij de brand gearriveerd. Toen bleek de brand groter dan verwacht en moest de hulp van nog drie wagens worden ingeroepen. één van de grootste collecties bruids- en avondjaponnen in Nederland Haarlemmerstraat 42 leiden (holland) tel. 071-131204 LEIDEN - Een overgrote meerder heid van de Leidse gemeenteraad lijkt tegenstander van een be vriezing van het aantal cafés in de gehele stad. Een dergelijke in greep wordt -ondanks de moge lijkheid van ontheffingen - door de meeste raadsfracties als te ri- goreus gezien. Deze lijn viel gisteravond af te lei den uit de voortgezette discussie over de drank- en horecaproble- matiek in de raadscommissie voor algemene en bestuurlijke aangelegenheden. De discussie hierover sleept al enkele jaren en wordt nu gevoerd aan de hand van een voorstel van B en W om een beleidsplan met daarbij een "bevriezingsverordening" vast te stellen. In de commissie kwamen de mees te fractievertegenwoordigers met bezwaren. Walenkamp (cda) noemde bevriezing een "te grof' middel. Hij bepleitte een regeling van nieuwe café-vestigingen via bestemmingsplannen Ranner (PvdA) zag een tegenstelling met het structuurplan dat nieuwe vestigingen in delen van de bin nenstad toe zou laten. Kuijers (WD) wilde eventueel alleen een beperkte bevriezing (omgeving Beestenmarkt/Stationsxwartier) toestaan. Hoeven (CPN) bepleitte alleen beperking waar echt overlast is. De meeste instemming kreeg het "bevriezingsidee" van PPR-ver- tegenwoordiger Beijen. Hij zag bevriezing van de horeca als de enige mogelijkheid om de vrije horeca-vestiging en daarmee de overlast van cafés te beperken. In een verdediging van de voor stellen wees burgemeester Vis een regeling via bestemmings plan voor de korte termijn af. Hij benadrukte dat voor de meeste delen van de stad op korte ter mijn nog geen bestemmings plannen vastgesteld zijn. Een be perking van de bevriezing van ca fés tot alleen de binnenstand achtte hij riskant omdat zich dan juist rond de binnenstad nieuwe cafés zouden kunnen vestigen. In de verdere discussie in de com missie werd een concentratie van zware horeca (kroegen) in de om geving Lammermarkt vrij alge meen afgewezen. De meeste commissieleden deelden de op vatting dat een dergelijke ont wikkeling gemakkelijk crimina liteit aantrekt. Van de zijde van de politie werd met benadrukt dat de praktijk met de 'zware ho reca' aan de Lammermarkt dit in het verleden steeds heeft bewe- 'Borrel wel laten staan' Elf wagens en enkele tientallen mensen zijn gisteren en van daag door de gemeentelijke reinigingsdienst ingezet om het in één grote ijsbaan omge toverde Leiden weer een heel klein beetje begaanbaar te maken. Nadat in het weekeinde al drif tige pogingen waren onder nomen om de busroutes en de belangrijkste wegen ijsvrij te maken, kregen gisteren aan vankelijk ook de meeste klei nere wegen en fietspaden een strooibeurt. Vannacht toen de ijzel ook de hoofdroutes weer spekglad maakte werden de prioriteiten weer verlegd. Een en ander had tot gevolg dat het vanaf maandagmorgen vroeg voortdurend spitsuur is op het terrein van de reini gingsdienst aan de Noorder straat. Vrachtwagens vol met strooimiddelen (zand ver mengd met een rosse-achtige uit Duitsland afkomstige pe kel) rijden af en aan waar door de gigantische voorraad van 1100 ton zienderogen verder en verder slinkt De heer Overmeire, directeur van de reinigingsdienst: Gelukkig zijn we voor onze bevoorrading niet afhanke lijk van de AKZO waardoor we niet zo moeilijk zitten als de gemeenten die daar wel klant zijn. Vorige week bij voorbeeld is onze strooivoor- raad met 500 ton aangevuld. Op dat moment kon er werke lijk geen lepelt je zout meer bij. Het moet natuurlijk niet al te lang meer duren anders ko men ook wij krap te zitten". De reinigingsdienst heeft er de ze winter al heel wat strooi- dagen opzitten. In de maand november van het afgelopen jaar moest drie keer massaal worden uitgerukt, in de maand december zeven keer en tot en met gisteren kende de maand januari al zeventien strooidagen De heer van Overmeire "Onze eerste uitruk geschiedt na alarmering door de opzich ters. Eerst worden' de busrou tes en vervolgens de hoofdwe gen bestrooid. Een wegennet van in totaal zo'n 120 kilome ter. Alle chauffeurs, een kleine dertig in totaal, krijgen eens in de drie dag en, zoals wij dat noemen, de klok mee naar huis. Dat wil zeggen dat zij bij plotseling intredende glad heid kunnen worden opge roepen. Ze krijgen daarvoor een bepaald bedrag, een wachtgeldvergoeding, uitge keerd. In ruil daarvoor moe ten ze wel de borrel laten staan". Bij de reinigingsdienst staat de telefoon voortdurend roodgloeiend. Volgens direc teur van Overmeire hoofdza kelijk telefoontjes waarin de I'én adem vragen of ventjes bij hun voor de deur kan worden gestrooid en om te klagen over het feit dat het huisvuil nog niet is opge- Welnu, in de Algemene Plaatse lijke Verordeningen staat dat iedereen verantwoordelijk is voor z'n eigen stoep dus ook voor het ijsvrij houden hier van. En wanneer met het op halen van het huisvuil weer zal kunnen worden begonnen was vanochtend nog een groot vraagteken. Een ritje met één van de zes spe ciale strooiwagens (omge bouwde verouderde vuilnis wagens) die de gemeente Lei den rijk is, bestuurd door de heer Hesseling, leert dat het leven van een strooiwagen chauffeur niet bepaald over rozen gaat. Een van Hesselings collega's bemerkte dat zondagmiddag op een wel zeer pijnlijke wijze toen hij zijn wagen niet meer in bedwang kon houden waardoor het hele gevaarte het Rapenburg ingleed. Hesseling neemt dan ook geen enkel risico, stuurt zijn bolide behoedzaam door de straten van "wijk vier van de glad- heidsbestrijding". "Want", zo weet hij. "dit is be paald geen gemakkelijk klus- sie. De hele dag door moet je die wagen langs allerlei ob stakels zien te loodsen. Je hebt werkelijk ogen in je voor- en achterhoofd nodig. Boven dien moet je ook alleen op de plaatsen strooien waar het echt nodig is, niet onnodig je kostbare lading verspillen en het milieu aantasten"aldus de heer Hesseling. Wanneer Hesseling 's avonds na een inspannende dag huiswaarts keert is het nog bij lange na niet zeker of zijn dagtaak er definitief opzit. Hij heeft namelijk "de klok" en kan dus elk moment opge roepen worden. Hesseling: "Ja, dat valt niet al tijd mee. Als het gaat ijzelen moet je wel ondanks de glad heid hier naar toe zien te ko men. Als je niet deksels goed uitkijkt heb je al drie keer je been gebroken voordatje hier bent".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 3