Voorschoten vindt kosten recreatie gebied „redelijk" [Leidse agenda Warmonds raadhuisverkast' VOORSCHOTEN/WAS- SENAAR/ZOETER- WOUDE - De lasten die voortvloeien uit het deel nemen aan het recreatie landschap 's Gravenwou- de door ongeveer 11 ge meenten worden door burgemeester en wethou ders van Voorschoten als redelijk ervaren. B en W stellen dat men zich met de door Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provin cie) voorgestelde financiële ver deelsleutel wat Voorschoten be treft kan verenigen, volgens B en blijven de financiële gevolgen binnen redelijke grenzen. De gemeenten die deelnemen aan het opzetten van het recreatie- landschap 's Gravenwoude (po tentiële deelnemers: Nootdorp, Rijswijk, Zoetermeer, Delft, Voorburg, Den Haag, Pijnacker, Voorschoten, Wassenaar, Leid- schendam en Zoeterwoude) moe ten 50 van de jaarlijkse lasten voor hun rekening nemen. Deze lasten worden dan over de ver schillende gemeenten verdeeld aan de hand van het inwonertal van die gemeente. De resterende 50% worden door de provincie Zuid-Holland opgebracht. Eén schap Ook de lasten die voortvloeien uit het deelnemen aan een onderdeel van het totale recreatieland schap, Duivenvoorde, zullen op basis van het inwonertal over de deelnemende gemeenten worden verdeeld. In het voorstel van GS zal de gemeente Voorschoten samen met de gemeenten Den Haag, Wassenaar en Leidschen- dam deelnemen in het deelschap Duivenvoorde. Burgemeester en wethouders van Voorschoten staan ook positief tegenover het bestuurlijke voor stel van GS om te streven naar één overkoepelend recreatie- kamp en naar deelschappen voor duivenvoorde, Delftse Hout, het recreatiegebied Noord Aa en het stadslandschap Rijswijk. De deelname aan deze deelschappen wordt volgens de plannen van GS beperkt tot die gemeenten, die daarbij een werkelijk belang hebben. De deelname van Voor- OEGSTGEEST - Mr. C. Berkhou wer, vice-president van het Eu ropese Parlement, spreekt vol gende week maandagavond in Oegstgeest over het belang van de aanstaande verkiezingen voor het dit parlement. De bijeen komst, die georganiseerd wordt door de WD-afdeling Oegst geest begint om 20.15 uur in het gemeentecentrum aan de Lijt- weg. Vruchtbaar jaar in dierenpark Wassenaar WASSENAAR - In het Wassenaar- se Dierenpark zijn vorig jaar ruim 400 dieren geboren, ongeteld het kroost van de vissen en de onge wervelde dieren. Onder de 400 nieuwgeborenen wa ren maar liefst 74 van "bedreigde soorten". In totaal werden er 28 bedreigde soorten jongen gebo ren. In 1977 werden er uit 22 be dreigde soorten 51 jongen gebo- Volgens directeur J.W. Louwman van het Dierenpark Wassenaar blijkt steeds duidelijker welke belangrijke rol de dierentuinen vervullen bij de instandhouding van de bedreigde natuur. Het dierenpark vervulde in 1978 ook een meer "indirecte" rol bij het instandhouden van bedreig de diersoorten. Er werden 80 door het ministerie van CRM (op grond van de wet bedreigde uit heemse diersoorten) in beslag genomen dieren tijdelijk in het park onder gebracht. schoten wordt beperkt tot het deelschap Duivenvoorde, waar bij er in eerste instantie van wordt uitgegaan dat de hieraan te betalen jaarlijkse bijdrage rond de 2 gulden per inwoner per jaar komt te liggen. Duivenvoorde Wat Duivenvoorde betreft denken B en W dat de kosten binnen re delijke grenzen blijven omdat het hier om extensieve recreatie gaat. Voor de inrichting van het gebied is daardoor niet zoveel nodig. Kosten zullen voornamelijk ge maakt moeten worden voor de ontsluiting van het gebied. "Daarbij komt dat het rijk hoogstwaarschijnlijk in de inves tering voor grondaankoop en in richting een subsidie van 75% zal verstrekken, terwijl de provincie bereid is 15% van de investe ringskosten voor haar rekening te nemen." Het is nog niet bekend wel bedrag nodig is voor het voorbereiden en uitvoeren van het deelplan voor Duivenvoorde. Ook rond het to taalplan is nog financiële ondui delijkheid. "Natuurlijk dient ten behoeve van een definitieve be slissing door de raad een nadere uitwerking van de financiële op zet voor 's Gravenwoude voor handen te zijn" zo stelt het colle ge. Toch wordt geconstateerd dat het plan in financieel opzicht aanvaardbaar is. Het college stelt voor voor de ver dere uitwerking een werkgroep in te stellen waarin ook een ver tegenwoordiger uit de plaatselij ke raadscommissies zitting heeft. Verder moeten de raadscommis sies zich donderdagavond in een gecombineerde vergadering over het voorstel en de conclusies uit spreken. Wassenaar De gemeente Wassenaar en de ge meente Zoeterwoude keren zich tegen de deelname aan het re creatielandschap 's Gravens- woude. Wassenaar wil alleen deelnemen aan Duivenvoorde wat de financiële lastenverdeling betreft. In Zoeterwoude is men het meest ver gegaan. Daar heeft de raad besloten verder helemaal geen financiële medewerking te verlenen. MAANDAG 22 JANUARI 1 Het Warmondse gemeentepersoneel was vanochtend druk bezig met het inpakken van de paperassen. WARMOND - Het gemeentepersoneel van Warmond is vandaag begonnen met de verhuizing naar enkele woningen achter het bejaardenhuis Liduina. Deze verhuizing is noodzakelijk omdat het gemeentehuis ver bouwd wordt en er nog een nieuwe vleugel aangebouwd wordt. 4 De verhuizing vindt in drie gedeelten plaats. Eerst verhuizen vandaag de burgemeester, de secretaris en de afdeling sociale zaken. De afdeling financien verhuist morgen en woensdag sluit de afdeling algemene zaken de De verbouwing en aanbouw van het gemeentehuis zal naar schatting vijftien maanden in beslag nemen. Eén van de diertjes die in het af gelopenjaar geboren zijn: een jonge witgezicht-saki, een met uitsterven bedreigde apesoort. Insluiper (16) betrapt in studentenflat LEIDEN - De Leidse politie heeft afgelopen zaterdag een 16-jarige insluiper aangehouden. De jon geman werd betrapt nadat hjj in de studentenflat "De Pelikaan hof' verscheidene kamers had doorzocht. Hij wordt nog op het politiebureau vast gehouden, omdat gebleken is dat hij nog meer gevallen van insluiping op zijn naam heeft. FEEST BU FRANCISCUS LEIDEN - De Franciscusband heeft zaterdagavond feest ge vierd. Met muziek en majorettes. De gladheid kon niet verhinde ren dat het Sint Antonius Club huis bomvol was. Voorzitter F. van Ulden toonde zich derhalve terecht een tevreden man. Dat de uitvoering slaagde was voor een belangrijk deel te danken aan de instructeurs Ton Rijnsburger (tamboers), Ben Horsman (hoornblazers) en Ton v.d. Plas (dwarsfluiten). Laatstgenoemde instructeur had bovendien voor een nieuwe compositie gezorgd, te weten 'Thirty Four'. Heel dui delijk omdat de Franciscusband 34 jaar bestaat. Het programma, dat veel marsen en Zuidamerikaans werk bevatte, sloeg ernorm in. En de vier flui- tistes, die 'Grootvaders klok' ten gehore brachten, kregen extra veel applaus. De majorettes, die o.m. een show ten beste gaven op de muziek van 'Grease', mochten trouwens ook niet mopperen. DEN ELSEN WINT OOK KOPPELRIT ZOETERWOUDE - De Zoeter- woudse schaatskampioen Wim den Eisen is gisteren samen met Herman van Rijt eerste geworden bij koppelwedstrijden georgani seerd door de Zoeterwoudse ijs- club. Nadat zaterdag onder constant neervallende ijsregen er toch nog zo'n 70 jeudige schaatsenthou- siasten aan de behendigheids- wedstrijden rond het eiland nabij de Noordbuurtseweg hadden meegedaan, moest Wim den Ei sen gisteren aantonen ook met een door loting toegewezen kop- pelgenoot goed uit de voeten te kunnen. In totaal hadden zich 44 volwassenen en 33 jongeren aan gemeld voor de wedstrijden. Doordat het ijs hier en daar erg zacht was kon de "Klavercross" over 7,5 kilometer niet doorgaan. Daarvoor in de plaats kon men op de baan van de Noord Aa een prestatietocht van een half uur rijden. Zo'n tweehonderd men sen verdienden door deelname een herinneringsvaan. De uitslagen van de koppelwed strijden: 1. Wim den Eisen/Her man Rijt; 2. Wim Oltshoorn/Mar- tien Slingerland; Herman den El- sen/Marian den Hollander. De uitslag bij de jongeren: 1. Walter Koeken; 2. Marcel Koeken; 3. Ronald van der Geest; 3. Daphne Biekart. Burgemeester Leiderdorp op bezoek bij „diamanten" echtpaar Braat LEIDERDORP - Voor de heer en mevrouw Braat- van der Stoel uit Leiderdorp is het vandaag pre cies 65 jaar dat ze elkaar het ja woord gaven. Rond 11.00 uur vanmorgen kwam burgemeester Van der Have en zijn echtgenote het echtpaar feliciteren met dit heuglijke feit. Het echtpaar woont in De Dillenburg aan de Mauritssingel in Leiderdorp. Expositie in bibliotheek VOORSCHOTEN - In de openbare bibliotheek van Voorschoten zal tot 13 februari een expositie wor den gehouden van figuren, ge maakt door modeontwerpster Kea Tan. Kea Tan studeerde lan ge tijd aan de Rietveld Academie. Ze maakt haar figuren. Als on dergrond bij de verwerking ge bruikt zij geperst vilt, daarop worden de lappen centimeter voor centimeter minutieus aan genaaid en afgewerkt. Naast het maken van textiel figuren geeft zij ook les in het maken van dergelijke figuren en sieraden. Tevens is Kea Tan modeont werpster. Ook haakt en weeft ze veel en ze ontwerpt sieraden voor Gerard Brussé. De expositie is geopend tijdens de openingsuren van de biblio theek. De avond van Dante Alighieri, die vanavond in het gemeente centrum in Oegstgeest zou wor den gehouden gaat in verband met de gladheid niet door. Het programma is nu twee weken uitgesteld. Damesschaatsen Op de Leiderdorpse ijsbaan worden vanavond kortebaan- wedstrijden voor dames gehou den. Het zijn districtswedstrij den voor het district Sassen- heim. Aanvang 19.30 uur. K en O-cursussen (1) Volksuniversiteit K en O in Lei derdorp heeft weer een aantal cursussen op het programma staan voor het komende seizoen. Tot vrijdag gaan de cursussen boerenschilderen (10 lessen op dinsdagmorgen), spinnen en weven van wol (6 lessen op vri j- dagmorgen), kantklossen (10 lessen op woensdagmorgen of maandagavond), frivolité (5 les sen op donderdagmiddag). Ver der zijn er cursussen in macra- mé in nieuwe vormen (10 lessen op donderdagmorgen), broodfi guren maken (4 lessen op don derdagavond of vrijdagmorgen) en 8 lessen boeketten of bloem- stukjes maken van gedroogde snijbloemen. en O-cursussen (2) We zijn er nog niet, want K en O heeft nog wat meer op het pro gramma staan: navigatie (10 les sen), alternatief koken (6 lessen op vrijdagmorgen), poppen ma ken in oude stijl (8 lessen op woensdagmorgen), volksdansen (dinsdagavond en vrijdag avond), emailleren (6 lessen op woensdagavond), Ikebana (10 lessen op donderdagmorgen), heup of bandweven (10 lessen donderdagmorgen) en voor de yogalessen zijn nog enkele plaatsen vrij (maandagmorgen en maandagavond). Aanmel dingen en informatie bij het se cretariaat 071-691878. Schilderkunst Het NUT in Voorschoten organi seert morgenavond de derde kunstlezing over schilderkunst. Aanvang 20.15 uur in het Crea tief Centrum in Voorschoten. Mevrouw Barbieri-Rietveld praat onder meer over het licht in de schilderskunst. Verkiezingen Mevrouw Van Bordum-Buis- man-Renpt, lid van het nationa le comité Europese verkiezin gen houdt morgenavond in het NPB-gebouw aan de Lange Kerklaan een algemene inlei ding over "het bestuur van de Europese Gemeenschap". Deze avond, die georganiseerd wordt door de Wassenaarse Vrouwen raad wordt in het kader van een thema "met het oog op de Euro pese verkiezingen" gehouden dat zich voortzet in twee ver dere informatie-avonden in fe bruari en maart. Emancipatie Voor vrouwen die met hun emancipatie bezig willen zijn is er van morgen tot en met don derdag een cursus in het vor mingscentrum Oud-Poelgeest in Oegstgeest. De cursus "Kom er maar eens uit" wordt verder nog van 12 tot en met 14 februari gehouden. Vrouwen kunnen zich individueel of per groep opge ven voor deze cursus. MOSKEE IN MORSPOORT KAZERNE LEIDEN - De Marokkaanse ge meenschap in Leiden heeft een nieuwe gebedsruimte. Burge meester en wethouders hebben een deel van de Morspoortkazer- ne beschikbaar gesteld aan de Stichting Moslims Groep. Zoals eerder gemeld blijft de Mors- poort voorlopig tot 1981 beschik baar als tijdelijk onderkomen voor organisaties, verenigingen en bedrijven. De Marokkaanse gemeenschap in Leiden beschikte tot nu toe over een gebedsruimte in het vroegere Van Wijk-complex aan de Veste- straat (pancras-oost). Men moet daar weg omdat de fabrieksruim- ten in de loop van dit jaar ge sloopt worden. Intrigerend poppenspel in LAK-theater LEIDEN - Marionet zijn heeft toch ook z'n voordelen. Daar waar het programma van Ivo de Wijs in de Leidse Schouwburg wegens de gladde wegen werd afgelast, ging het Japans poppentheater van Lucas Goudzwaard en Dato de Weerd gewoon door. Marionetten hebben blijkbaar geen last van de gladheid. Dat gold eveneens voor de meer dan 50 bezoekers, die glijdend, slippend, vallend en schuivend de weg naar het LAK- theater hadden weten te vinden. Die moeite bleek zaterdagavond dan ook niet voor niets te zijn ge weest. Hoewel de marionetten- Voorstelling zonder pauze exact een uur duurt, wordt zo'n sub tiele en tegelijkertijd ongrijpbare sfeer opgeroepen, dat men gefas cineerd naar de drie uitgebeelde Japanse vertellingen zit te kijken. In de voorstelling zitten elemen ten van hetNöh-theater (een in de 12e eeuw ontstaan passiespel, ge stileerd, simpel van structuur, af gestemd op de notabelen en aris tocratie in Japan); het Kabuki- theater (een in de 15e eeuw ont staan volkst9neel, expressief, breedsprakig,' gebruik makend van een "loopplank") en het Bun- raku (poppenspel, gestalte gege ven door drie professionel pop penspelers, die hiervoor tiental len jaren gestudeerd en geoe fend hebben. Hun ademhaling is exact op elkaar afgestemd). Goudzwaard De Weerd hadden uit alle drie Japanse theatervor men accenten opgepikt. Zij wa ren volledig in het zwart gekleed, omdat de Japanse marionetten spelerstraditie wil, dat de toe schouwer geacht wordt alles wat zwart is afgedekt niet te zien. In de Japanse traditie zorgt een ver teller voor de onderlinge samen hang van de afzonderlijke vertel lingen. Hij gaat dan zo in z'n werk op, dat hij na elke vertelling ver vangen moet worden. Hij is uit geput. Dit aspect liep vanzelf sprekend niet door in de voor stelling van zaterdagavond. Goudzwaard De Weerd hadden gekozen voor het zgn. "open theater", zodat het publiek hun handelingen goed kon volgen. Ook de décorwisselingen werden op die manier heel nadrukkelijk zichtbaar. Het werd, mede door de aanpak, een zeer intrigerende theatervoorstelling. 'Het Verhaal van de Soldaat",dat Lucas Goudzwaard en Dato de Weerd gisteren in het LAK-thea ter speelden, wordt zowel voor kinderen als voor volwassenen gebracht. Zo zal bijvoorbeeld in Diligentia in Den Haag op 31 ja nuari .a.s nog een opvoering wor den gegeven van 'De Soldaat'. Dit voor degenen die in Leiden de wegen te glad vonden, maar deze voorstelling toch graag willen zien. Er is een wezenlijk onder scheid in vergelijking met de voorstelling van zaterdagavond. Werden zaterdag hoofdzakelijk marionetten gebruikt en was slecht de Gouden Karper een stokpop; gisteren werd voorna melijk van stokpoppen gebruik gemaakt. Waarbij de aanteke ning, dat de duivel/koning afwis selend als marionet en als stok pop werd gehanteerd. Het LAK-theater heeft er goed aan gedaan dit, op Japanse motieven geënte, poppentheater naar Lei den te halen. BERT KQEKEBAKKER LEIDEN - In verband met de ge bedsweek voor de eenheid wordt morgenavond om 8 uur in de Lo- dewijkskerk aan het Steen- schuur een oecumenische ge- beds- en zangdienst gehouden. Ds. E.M. Pannekoek, hervormd predikant en pastor drs. A.M.E.Th Vreeburg zullen deze dienst leiden. Medewerking ver leent het muziekkorps van het Leger des Heils. Maandag Ontmoetingscentrum, hoek Boshuizer- laan, bejaardensoos Zuid-West, 14.3U Troef, Noordeinde 2A, fotografie, yoga' Nederlands, 19.30-21.30 uur; huisvrou- wengroep, di. van 9-11.30 uur. Vrijetijdscentrum, yoga, t'ai chi, 19.30 uur; gitaar, Go-club, 20 uur. Breehuys, ma., di., do. en vr., overblijf' soos, 12-13.14 uur. 't Bruggehoofd, Steenschuur 11, ama teurfotografie, 20 c Stadhuis, cie. politionele aangelegenhe- s den, 16.30 uur; cie. algemeen en be stuurlijke aangelegenheden, 20 uur. Dorpshuis, Leiderdorp, lezing Albedaj Apotheken De avond- en nacht- en zondagsdienst der apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen van 19 tot 26 jan., door: Apotheek Leiden Zuid-West, Brahms- laan 20 tel. 763134 en Apotheek Beker, Lijtweg 4, Oegstgeest, tel. 155482. Indien het na 11 uur 's avonds niet meer mogelijk is met openbaar vervoer naar de apotheek te komen, kan met uitslui tend voor spoedrecepten van een taxi, tel. 122444 gebruik maken. Wijkverpleging Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn, tel. 134604, tel,, ten zuiden van de Rijn 121753. Leiderdorp/Zoeterwoude Rd. - Ge zondheidscentrum, Leiderdorp, Ber kenkade, tel. 410131, spreekuur ma. t/mj do. van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - Gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. Warmond - zr. A. Vriend, de Hooge Wei 203, Sassenheim, tel. 02522-12022. SOS-dienst Telefonische hulpdienst, telefoon) 071-125202. Voor allen die in moeilijkhe den verkeren. Dag en nacht bereikbaar. Vertrouwelijk. Burgerraadsman Koornbrugsteeg 7, Telefoon 143171 (kantooruren). Spreekuren ma., di. en wo. 11.00-12.00 uur, do, 18.30-20.00 uur. Gezinsverzorging Stichting gezinsverzorging Leiden. Rembrandtstraat 21, aanvragen hulp voor bejaarden en langdurig zieken en gezinsverzorging. Telefoon 149441 (maandag t/m vrijdag 9-10 en 1-2 uur). Maatschappelijk Werk Bureau Maatschappelijk werk, Oude Rijn 44c, spreekuur dagelijks 14.00-15.00 uur. Maandag en dinsdag 19.00-20.00 uur, telefoon 142144. Sociale raadsvrouw Spreekuren sociale raadsvrouw. Bin nenstad: Gerecht 10, woe. 17.00-18.00 uur, Noord: Van Hogendorpstraat 36, ma. 10.30-11.30 uur, Kooi: Driftstraat 49a, di. 10.30-11.30 uur, Morskwartien Buurthuis Morskwartier, Topaaslaan tel. 761196, woensdag 10-11 uur, Tuin- stadwijk: Herenstraat 45, vrijdag 10.30-11.30 uur. Moeders voor Moeders Mevrouw zuster E. Janssen-Niemeyer, Hofdijck 32, Oegstgeest, telefoon 071-153652. Dierenbescherming Onderwij s winkel Leiden-Noord, Sophiastraat 36, tel. 071-126325, geopend maandag t/m vrij dag van 12-17.30 uur Dienstencentrum Huize St. Maarten Opvanghuis voor crisis gevallen van in nood verkerende moeders, eventueel met kinderen. St. Jacobsgracht 1, tel. 142497. Dag en nacht bereikbaar. Advocaten spreekuur Rutgershuis FIOM Fiom, bureau v. hulpverl. bij zwanger schap en alleenstaand ouderschap. Ter- weepark 2, tel. 151068. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch Dagblad B.V. Hoofdredacteur Han Mulder. Hoofdkantoor. Leiden - Witte Singel 1. Postbus 54 - Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgel den uitsluitend giro 23884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-19.30 u. Zaterdag van 16.00-18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in gesprek 071-210221. Kwartaalabonnement 43,05 Kwartaalabonnement per post 60,90 Jaarabonnement f 160,70 Jaarabonnement per post f 232,10 Losse nummers f 0,60 Abonnementsgelden bij voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 2