Weemoed en sfeer bij "Tante Lien" r/Hil B!9g&mma I vandaag toegelicht Show rond het oude Indië Papier maché-werk in het LAK-theater PINKELTJE-SERIE OP TELEVISIE Daniël Kwartet, een voortreffelijk ensemble DONDERDAG 18 JANUARI 1979 RADIO - TV - KUNST PAGINA 5 Wieteke van Dort (rechts) als Tante Lien. Zij heeft juist Anneke Grönloh (midden) met haar moeder op bezoek. HILVERSUM (GPD) - „Jullie komen voorlopig niet van me af', zegt Wieteke van Dort als Tante Lien aan het einde van de eerste door de VARA uit te zenden „Late Late Lien Show". En dat is gedeeltelijk waar. In totaal werden drie shows met Wieteke van Dort opgenomen, maar of er daarna nog meer zullen volgen is nog maar de vraag. De kijker moet nu gaan uitmaken of de „Late Late Lien Show" meer dan drie afleveringen zal gaan halen. Het begon allemaal in de enkele ja ren geleden uitgezonden serie „Panorama Woensdag Show", waarin Wieteke van Dort het ty petje van Tante Lien liet zien. Tante Lien komt uit Indië, maar kwam zoals velen naar Holland en betrok in Den Haag een riant pand. Het typetje in de Panorama Woensdag Show ging enigszins verloren (regisseur Frans Boelen: „Op het andere net was steeds voetballen, dus het viel niemand op") maar ergens in 1977 kwam Wieteke van Dort met het idee om rond Tante Lien een hele show te gaan maken. Regisseur Frans Boelen was direct in en de plan nen voor de eerste show werden gemaakt". In mei 1977 werd de eerste show met Wieteke van Dort als Tante Lien opgenomen en de pro grammamakers waren zeer en thousiast. Er waren studiefacili teiten om nog meer programma's op te nemen, maar alle plannen werden doorkruist, nadat Frans Boelen bij een auto-ongeluk be trokken raakte. De twee nog op te nemén afleveringen werden op de lange baan geschoven en de studiofaciliteiten- werden ver speeld. In mei 1978 werden dan toch de twee nog te maken shows opge nomen en iedereen bleek razend enthousiast, behalve de tv-top bij de VARA, die volgens Frans Boelen, eerst de kat uit de boom wilde kijken. Afwachten dus en dan pas beslissen of er met het project zou worden doorgegaan. Een enquête onder de bezoekers van het VARA-radioprogramma In de rooie haan (die de eerste uit zending kregen te zien) bleek in 1977 zeer positief. Van de '50 rondgedeelde vragenformulieren werden er 49 met positieve reac ties teruggestuurd. Toch wilde de VARA-top, mede door de finan ciële tekorten, niet aan de onge veer 20 afleveringen, die Wieteke van Dort en Frans Boelen al in een ruwe schets hadden opge zet. Als het aan de programmamakers ligt dan zal de Late Late Lien Show dus zeker meer dan drie keer op het vaderlandse scherm zijn te bewonderen. Maar als dat het geval is, dan duurt het nor maal gesproken zeker nog een jaar voordat er faciliteiten en geld beschikbaar zijn om de volgende opnamen te kunnen realiseren. Frans Boelen nogmaals: „Als het programma aanslaat is het na tuurlijk raar als we niet doorgaan. En nood breekt wetten. Dan lukt het misschien om wat eerder weer opnamen te maken". De Late Late Lien Show wordt ge typeerd als een show tussen de schuifdeuren en dat is dan ook zeker het geval. De huiskamer van Tante Lien vormt het decor voor het programma en letterlijk tussen de schuifdeuren worden dan ook de meeste liedjes en voordrachten opgevoerd, door de mensen die de koempelan (het Maleis voor een regelmatige bij eenkomst van familie en vrien den) van Tante Lien bezoe ken. „Een show tussen de schuifdeu ren", staat ook voor de onge dwongen sfeer waarin het pro gramma zich afspeelt. Een strak ke, vlotte show is het zeker niet, maar dat is juist het winstpunt. Onder het motto: gezelligheid kent geen tijd, is er een sfeer van weemoed en verlangen naar het oude Indië, want iedereen die in de huiskamer van Tante Lien op treedt heeft wel iets te maken met het oude Indië. Tante Lien zingt dan ook: „Ach kassian, het is voorbij; Den Haag, de weduwe van Indië ben jij". In eerste instantie is het program ma bedoeld voor de vele Indië- gangers die ons land nog telt, maar daarbij is de Late Late Lien Show volgens Frans Boelen ook zeker gemaakt voor allé andere belangstellenden. Alleen voor die laatste groep zal het wat moeilijk orden om alle teksten te volgen, aangezien de Nederlandse taal regelmatig wordt aangevuld of verfraaid met Maleise uitdruk kingen. Het zou dan ook zeker geen overbodige luxe zijn om sommige uitdrukkingen of woorden nader toe te lichten of te vertalen. Wieteke van Dort ziet zelfs het ondertitelen van som mige gedeelten als noodzakelijk. En als dat gebeurt dan zou het best eens kunnen zijn dat we nog veel meer van Tante Lien en haar zuster Toeti te horen en te zien krijgen. Meer dan drie afleverin gen in ieder geval. In de drie afleveringen zijn onder meer te zien Anneke Grönloh en haar moeder, Elly Ruimschotel als Toeti, de Blue Diamonds, Willem Nijholt, mr. Wies van Maarseveen, Trudy Labij en het orkest The Sateh Babi Boys, on der leiding van Harry Bannink. Het programma wordt een keer in de maand uitgezonden. (Van avond 18 januari op Nederland-1 om 19.45 uur). HILVERSUM (ANP) - Het IKON-radioprogramma 'Kleur' is vanavond geheel gewijd aan het beschikbaar stellen van Neder landse militairen voor de VN- macht in Libanon. Centraal staat hoe deze militairen op hun toekomstige taak worden voorbereid. In het programma komen gesprekken met minister Van der Klaauw van buitenland se zaken en staatssecretaris Van Lent van defensie ook worden opnamen uitgezonden, die zijn gemaakt tijdens een informele voorbereidingsbijeenkomst in Havelte. ADVERTENTIE LEIDEN - Gedurende de hele maand januari bestaat in de foyer van het LAK-theater de mogelijkheid om de eerste Leidse papier maché-ten- toonstelling te bezichtigen. Volgens de organisatoren van deze tentoonstelling zal het waarschijnlijk tevens de laat ste tentoonstelling met papier maché zijn, omdat dit mate riaal slechts zeer incidenteel voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt. Voorts zijn er veel werkuren in de tentoonstelling gaan zit ten, die nog vermeerderd moeten worden met de tijd, waarin de artistieke aspiraties en bedoelingen concreet ge maakt moesten worden. Als Caroline Lee bijvoorbeeld kiest voor een vloer met scherven van kerstboombal- len is dat een creatief waarde oordeel. Om deze gedachte vervolgens gestalte te geven is een aantal "werkuren" no dig, waarin het kapotgooien van die ballen plaatsvindt. Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor de accordeon- speler. Frank Berbeé besloot op een gegeven ogenblik tot deze uitingsvorm, waarna het moeilijke (en wellicht ook moeizame) proces van de ver vaardiging plaatsvond. Niet voor niets ontstaat bij overmatig gesubsidieerde kunst steeds dens de creatieve kunstenaar los te koppelen van de uitvoe rende kunstenaar Antheunis is een voorbeeld van zo'n uit voerend kunstenaar1, die mo dellen van anderen ver menigvuldigt. Caroline Lee, Frank Berbée en Bob Frith zijn er echter in ge slaagd beide disciplines in telkens weer één persoon te vereniging. Hierdoor werd het mogelijk dat communica tiestoornissen (nl. tussen dat gene wat werd bedoeld en datgene wat gestalte kreeg) vermeden werden. Lee, Berbée en Frith zijn volle dig verantwoordelijk voorhet eigen aandeel in deze ten toonstelling. Dat er ook kauwgomballen in het pro- jekt zijn verwerkt geeft aan, dat men gezocht heeft naar ondersteunende elementen (afwijkend van de grondge dachte) om de diverse bedoe lingen duidelijk te maken. De 'papier maché-exhibition' kent enige affiniteit met de 'rondloop' in het Marinecom plex. Wezenlijk afwijkend daarentegen is de positie van de toeschouwer. Bij het eerste project werd door gaten in de wand de invalshoek, waaron der men naar het kunstwerk keek, dwingend bepaald. Dit is bij de huidige tentoonstel ling (bewust?) achterwege gebleven. BERT KOEKEBAKKER HILVERSUM (GPD) - Pinkeltje, de beroemde schepping van schrijver Dik Laan, komt wel licht als dertiendelige serie op de televisie. Cinecentrum heeft al de ruwe schetsen voor de afleverin gen klaar liggen. De NCRV heeft grote belangstelling voor het project. De grote moeilijkheid is echter, dat de kosten van de serie uitermate hoog zijn. In totaal moet de serie 3 miljoen gulden gaan kosten; ruim 200.000 gulden per afleve ring. Een bedrag dat de NCRV nooit alleen op tafel kan leg gen. Cinecentrum is bezig in het bui tenland mogelijke mede-produ centen te zoeken. Men is onder andere met de Westduitse televi sie in onderhandeling. De serie moet net zo worden opgezet als de bioscoopfilm over Pinkeltje, die verleden jaar werd uitge bracht. In elk geval is Harry Geelen, die ook de speelfilm ADVERTENTIE Het langverwachte concert van het Daniël Kwartet vond gis teravond plaats in de Kapel zaal van Ken O. voor eenge zien de weersomstandighe den, vrij groot gehoor. Deze vier jonge mensen, Benzion, Shamir, Mischa Furman, 1 tam ar Shimon en Zwi Mash- kowski streven naar perfectie, waarmee zij zich reeds in de eerste rijen hebben geplaats. Perfectie in technisch opzicht, maar ook in klankraffine- ment en -kleur, en in het tref fen van sfeer. Een moeilijke opgave, want Schuberts a moll kwartet op. 29, dramatisch van inzet, met het bezonken "Rusamunde" deel, oplevend naar een spiri tueel menuet en slotdeel, vraagt nogal iets aan rijp heid van inzicht en inleving. Zij hebben dit werk knap uit gevoerd, al zou het eerste deel nog iets kunnen uitgroeien tot diepte. Maar zij zijn tevens bewonderenswaardig op el kaar ingespeeld. En dit is een eerste vereiste om het kwartet op. 10 in g van Debussy goed uit te voeren. Zij lieten een heel persoonlijke vi sie horen, "open" van kleur met minder tussentinten, waarmee velen dit werk be naderen. Naar mijn gevoel met een huist impressionis tisch raffinement. Hun programma-opening met het Concertino van Odön Par- tos was bedoeld als een "hommage" aan de verleden jaar overleden Israëlische componist, van Hongaarse afkomst. Zijn strakke lijnen, onderbroken door dansrit men, verwant aan de volks muziek, lieten invloeden ho ren van zijn leermeester Ko- daly. Ik hoop van harte dit Daniël Kwartet weer spoedig hier te horenwant het vorm tmet dit niveau een voortreffelijk en semble. BEP RIJNDERS maakte, druk bezig met de tv-se- rie. Ook de acteurs uit de film, onder anderen Aart Staartjes en Wieteke van Dort, zullen in de tv- versie van Pinkeltje te zien zijn. Het overlijden van Bob de Lange, die in de bioscoopfilm een hoofd rol vervulde, heeft de makers echter - buiten de financiële pe rikelen om - voor nog meer problemen gesteld. VARA-bestuur praat met stichting Ombudsman HILVERSUM (ANP) - Het dage lijks bestuur van de VARA heeft het bestuur van de stichting Om budsman uitgenodigd op korte termijn over de ontstane moei lijkheden te gaan praten. Om budsman Frits Bom heeft in een brief aan VARA-voorzitter Kloos geklaagd, dat tientallen brieven van mensen in nood niet door de stichting zijn beantwoord en dat ook de hulpverlening door de stichting te wensen zou overla ten. Het dagelijks bestuur van de VARA betreurt het dat dit rapport van Bom in de openbaarheid is ge komen, maar zegt ook dat de in houd ervan het bestuur met grote zorg vervult. 'Naar het oordeel van het dagelijkse bestuur moet overigens de on langs ingestelde werkgroep, die zich in de eerste instantie zou gaan bezighouden met het afpa len van de belangen tussen de twee organisaties, zich zeker ook gaan buigen over het vraagstuk van de hulpverlening door de stichting. De directie van de stichting ombudsman daarente gen vindt dat die nulpverlening geen punt van discussie mag zijn. PEPERZAK bOfteerst'tvakt Ontmoet onze kollekties waardeer onze prijzen REPAREREN - MODERNISEREN NEDERLAND 1 18.30 - Sesamstraat (NOS) 18.45 - Paspoort: informatie voor Turken (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18 59 - Barbapapa (VARA) 19.05 - Twee voor twaalf, kwis (VARA) 19.45 - Late late Lien Show (VARA) 20.33 - Aktuele documentaire (VARA) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Concertgebouworkest met solist: klassieke (NOS) 22.35 - journaal (NOS) NEDERLAND 2 18.25 - Leren, hoe doe je dat?, aflevering 16 (OS-TELEAC) 18.55 - Journaal (NOS) 18.50 - De Astronautjes (AVRO) 19.05 - AVRO's Toppop (AVRO) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Superschot met AVRO's televoetbalkanon (AVRO) 20.35 - AVRO's Puzzeluur (AVRO) 21.35 - Televizier Magazine (AVRO) 22.15 - Lillie, tv-serie (AVRO) 23.05 - AVRO's Sportpanorama (AVRO) 23.35 - Journaal (NOS) DUITSE TV WDR: 18.00 Progr.overz. 18.15 die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wannin- ger, tv-serie. 19.15 Aktual. magaz. 19.45 Lieben Sie Kishon, tv-serie.) 20.00 Journ. 20.15 Docum. serie. 21.45 Spelprogr. 22.30 Aktual.ma- gaz. 23.00 Pianomuz. 23.55 DUITSLAND II 18.20 Klaeger und Beklagte, tv-serie. 19.00 Journ. 19.30 Kinderliedjes. 20.30 Reisverslag. 21.00 Aktual. 21.20 Discussieprogr. 22.20 Ein todsiche- res System, tv-spel. 23.10 Journ. DUITSLAND III WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Tv-cursus geschiedenis. 19.00 Verhaal. 19.45 Journal 3. 20.00 Journ. 20.15 Engel (Angel), speelfilm. 21.45 Cultur. progr. 22.15 Inform, progr. 23.00 BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS 18.00 Kinderfilmserie. 18.05 Jeugd- progr. 18.30 De eilandbewoners, tv- serie. 18.55 Korte füm. 19.00-19.10 Inform, progr. 19.30 Inform, progr. 19.35 Meded. en Morgen. 19.45 Journ. 20.10 Showprogr. 20.35 Pano rama. 21.25 Raven onderweg, tv- spel. 22.05 Journ. NET 2 18.00 Kinderfilmserie. 18.05 Jeugd- progr. 18.30 De eilandbewoners, tv- serie. 18.55 Korte film. 19.00-19 10 Inform, progr. 19.30 Inform, progr. 19.35 Meded. en Morgen. 19.45 Joum. 20.10 Sport. 20.40 Praal en te genspoed der Courtisanen, tv-serie. 21.40 Cultur. progr. 22.00 Filmfrag menten. In "Actuele documentaire" (Ned. 1, 2033 uur) zendt de VARA vanavond een Engelse documentaire uit over oorlog in de ruimte, getiteld "Real war in space". Een ploeg van de BBC heeft daarvoor opnamen mogen maken in Amerikaanse laboratoria die tot nu toe nauwelijks toegankelijk waren voor buitenstaanders. Verder heeft men gesprekken gevoerd met vooraanstaande militai ren en wetenschapsmensen in de Verenigde Staten. In de documen taire worden foto's getoond, welke door Amerikaanse satellieten zijn gemaakt van Russische lanceer inrichting en. Volgens de Amerikanen heeft de Sowjet-Unie een zogenaamde sa- ielliettendoder ontwikkeld, die vijandelijke satellieten onschade lijk kan maken. Zelf zijn de Amerikanen proeven aan het nemen met laserstralen. De VARA zendt deze documentaire uit in verband met de bespre kingen ter beperking van de strategische kernwapens SALT-2.die deze maand waarschijnlijk afgerond zullen wordenNa afloop van de film zal Son ja Barend een toelichting op het een en ander vragen van prof. Röhling, deskundige op dit gebied. DONDERDAG 18 JANUARI HILVERSUM I NCRV: 18.00 (S) De kerk vandaag. P P 18.19 Uitz. van D.S. '70. NCRV: •18.30 Nws. 18.41 (S) De wereld zingt Gods lof. 19.35 (S) Leger des Heils- kwartier. 19.50 Je kunt het geloven of niet. 20.00 (S) Draaischijf. 21.20 Een, twee, uit maat. 21.40 Bij de tijd. 22.00 Confrontatie of dialoog. 22.25 Zojuist verschenen. 22.30 Nws. 22.40 (S) Politiek weekoverz. 22.50 (S) Liederen van Frans Schubert (34). 23.55 Nws. HILVERSUM II AVRO: 18.00 Nws. 18.11 Radiojoum. 19.00 Aspecten, kunstrubr. 20.00 Nws. 20.05 (S) Het Residentie-Or kest met bariton en piano: klass. muz. (Pauze: Vondel dicht bij de mensen, Serie causerieen.) 22.55 De Parabel van de Ringen, voordracht. 22.30 (S) Uit de Belgische viool- school (2), klass. muz. NOS: 23.00 (S) Met het oog op morgen. 23.55 HILVERSUM III NOS: 18.03 De Vacaturebank. 18.10 (S) Avondspits. TROS: 19.00 (S) Pos ter. 20.02 (S) Ferry Maat's Soul Show. 22.02 (S) Sesjun. 23.02 (S) LP Top 20. 0.02 (S) LP-Uur. 1.02 (S) De Nachtwacht. VRIJDAG 19 JANUARI HILVERSUM I KRO 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.09 (S) Even na zeven. (7.30 Nws. 7.41 Echo). 8.30 Nws. 8.36 Gymnastiek voor de huisvrouw 8.45 (S) Anne van Egmond. (10.30 Nws.) 11.00 (S) Zuid-Nederlandse ontmoe tingen. 12.00 (S) Hans van Willigen- burg; gevarieerd programma. (12.26 Mededelingen. 12.30 Nws. 12.41 Echo). 14.00 (S) Anne van Egmond, gevarieerd programma (15.30 Nws.) 16.00 (S) Spreekuur. 17.00 (S) Beel den uit mijn kindeijaren. 17.30 Nws. 17.32 (S) Echo magazine. HILVERSUM II NCRV 7.00 Nws. 7.11 Ochtend gymnastiek. 7.20 Te Deum Lauda- mus. 7.54 Op de man af. 8.00 Nws. 8.11 Hier en nu. 8.25 Vandaag....vrij dag. 9.00 Politiek en samenleving. NOS 9.10 Spiegel van Belgie. 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 De Taaishow. 10.30 NOS-Jazz- portret. 11.00 Nws. 11.03 Meer over minder. 12.30 Rechtoprecht. OVERHEIDSVOORLICHTING. 12.49 Uitzending voor de landbouw. NCRV 13.00 Nws. 13.11 Hi en nu. NOS. 13.30 Vonken onder de as. 13.45 Onder de groene linde. 14.00 Kijk op de Communistische wereld. 14.45 Kijk op West-Europa. 15.00 Verhaal uit de Nederlandse Antillen.' 15.30 Zoeklicht op Nederland. (16.00 Nws.) VPRO 17.00 Welingelichte Kringen. 17.45 Embargo. (17.55 Me dedelingen.). HILVERSUM IH Ieder heel uur nws. EO 7.02 (S) Ronduit op drie. 8.03 (S) EO-Metter- daad-Memo. 8.05 (S) Tijdsein. 9 03 (S) De muzikale fruitmand. 10.03 (S) Te elfder ure. TROS: 11.03 (S) Pol- derpopparade. 12.03 (S) Nederlands talige Top Tien en Kwiswijs. NCRV 13.30 (S) Peter Blom. 15.03 (S) Elpee Pop. VOO 16.03 (S) De Nederlandse Top 40. HILVERSUM IV NOS: 7.00 Nws. 7.02 (S) Vroeg Klas siek. 9.00 Nws. 9.02 (S) Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance. 9.30 (S) Vrijdagmorgenconcert: Berliner met om 11.00 Klassiek verzoek (1). 11.30 De concertagenda. 12.00 Wie? Wat? Waar? Muziekkwis. 12.15 Klas siek verzoek (2) EO 13.00 (S) Klank- spiegel. 14.00 Nws. 14.02 (S) Op de vleugelen van het lied. 14.20 (S) Se- fer THillim. 14.45 (S) Woord der waarheid. VPRO 15.00 (S) Muziek- op-vier. Het ICP-tentet en neder- landse muziek voor piano.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 5