Twee 'juffen voor de klas in "de Kooi Oplossingen kerstpuzzels Kazerne in Mors blijft tot '81 Gunningschool als eerste in Leiden met duobaan mis ZATERDAG 6 JANUARI 197') LEIDEN - Door de daling van het geboortecijfer en het naar ver houding te grote aantal opgeleide, leerkrachten dreigt de werkloos heid in het onderwijs de komen de jaren enorm toe te nemen. Zowel de overheid als de mensen in het onderwijs zelf zijn ervan overtuigd dat er zo snel mogelijk maatregelen moeten worden ge nomen om het legertje werklozen wat in te krimpen. Een van de aangedragen mogelijk heden - eerst door de vakbonden en later door de overheid - is het scheppen van duobanen of zoals ze ook wel worden genoemd: tweelingbanen. Een duobaan wordt bezet door twee mensen die samen een volledige betrek king hebben. De Gunningschool aan de Drift straat (de Kooi) is de eerste lagere school in Leiden met een duo- baan. Vanaf het begin van dit schooljaar staan Christa de Boer en Dieky Dieben er samen voor de eerste klas De ene week werkt Christa 's morgens en Dieky 's middags, de week daarop zijn de rollen omgedraaid. Tijdens de middagpauzes ontmoeten ze el kaar op school om actuele zaken door te praten en ervaringen uit te wisselen. Het tweetal bestrijdt overigens het argument van de overheid dat de werkloosheid wordt aangepakt door het scheppen van duoba nen. "We staan erg kritisch te genover dit argument," zeggen Christa en Dieky. "Op dit mo ment willen we liever andere ar gumenten benadrukken. We vin den het onderwijskundig voor deel van duobanen belangrijker." Beiden hebben een behoorlijke er varing in het lesgeven. Dieky Dieben stond eerder al voor de klas in Groningen en Aalsmeer en Christa de Boer werkte de laatste vier bij de cursus Ouders op Herhaling in Leiden-Noord, nadat ze eerder al enige jaren in het lager onderwijs werkzaam was geweest. Dieky Dieben (links) en Christa de Boer i baan. Afkatten Waarom nu een duobaan? Christa: "Het was voor mij een voorwaar de om weer voor de klas te gaan staan, want zoals vroeger wilde ik het niet meer. Ik heb gemerkt dat ik nu veel minder krampachtig ben. Het fijne is dat we met elkaar over de klas kunnen praten en dat we samen problemen aan kun nen pakken. Een voordeel is na tuurlijk ook datje meer vrije tijd hebt. En je bent niet zo gauw moe. waardoor je prettiger met de kinderen omgaat. Ik was altijd geneigd om, als ik moe was, men sen af te katten en autoritair te worden." Dieky: "Doordatje veel met elkaar over het werk praat, wordt je van zelf minder autoritair. Als je al léén een klas hebt werk je ontzet tend geïsoleerd. Er is niemand met wie je echt diep over de klas en de kinderen kunt praten. Tij dens de teamvergaderingen blijft het meestal wat oppervlakkig. Ik vond het belangrijk dat de klas eens opengebroken werd." Positief Toen het tweetal besloten had om te proberen een duobaan te krij gen, schreven Christa en Dieky enige tijd geleden een brief naar de gemeente Leiden. De school inspectie reageerde positief. Toen op de 'Gunningschool een plaats vrij kwam, werd contact opgenomen met het schoolhoofd mevr. Laros die evenals de vorige leerkrachten graag /net het on derwijzeressen-duo in zee wilde gaan. Ook de ouders, met wie Christa en Dieky al snel na het begin van het schooljaar kennis maakten, hadden geen moeite met twee juffen in de eerste klas. "Wij zijn blij dat de ouders ons zo makkelijk accepteerden". En de 20 leerlingetjes weten niet beter. Dieky: "Het komt de kinderen alleen maar ten goede. We kun nen nu een beter oordeel vormen over de kinderen, zowel wat hun gedrag als hun leerprestaties be treft, omdat we er met elkaar over kunnen praten". Dat ook de kin deren zelf een oordeel hebben over hun juffen, hebben Christa en Dieky al een paar keer onder vonden. Dieky: "Ze zeggen wel eens tegen Christa: Ik vind jou veel liever dan Dieky. Of tegen mij: Ik vind jou veel liever". Christa: "En ze letten ook op onze gewoontes. Laatst kregen we te horen dat ik vaak 'tjeetje" zeg en Dieky vaak 'belachelijk'. Tweederde Overigens is het niet allemaal roze- geur en maneschijn voor Christa en Dieky. Om te beginnen ver dienen ze maar de helft van ie mand die een volledige betrek king heeft, terwijl in de praktijk is gebleken dat ze - door de ge sprekken tussen de middag en het feit dat ze wel beiden alle teamvergaderingen, ouderavon den enz. bijwonen - in feite alle bei tweederde baan hebben in plaats van een halve. Bovendien is ondanks het feit dat minister Pais van onderwijs in zijn Actieplan 1978 het instellen van duobanen bepleitte, de rechtspositie slecht. Er is bij voorbeeld nog geen goede ziek tekostenregeling, geen goede pensioenregeling en geen goede wachtgeldregeling. Verder heb ben Christa de Boer en Dieky Dieben van de gemeente geen vaste aanstelling gekregen, maar een tijdelijke hetgeen betekent dat ze in theorie van de ene dag op de andere dag op straat gezet kunnen worden. Over de rechts positie van mensen met een duo- baan houdt de vrouwengroep van de Leidse ABOP (Algemene Bond van Onderwijzend Perso neel) in januari een thema-avond. Zeker is dat er aan die rechtsposi tie nog veel gesleuteld zal moeten worden. Dieky Dieben: "Zolang de rechts positie slecht is zullen ook maar weinig mannen er zin in hebben. Voorlopig zullen het nog wel vrouwen zijn die een duobaan willen. Maar in de toekomst moe ten zowel mannen als vrouwen de kans krijgen, anders is er nog geen sprake van herverdeling van arbeid". LEIDEN - De Morspoortkazerne in Leiden blijft voorlopig nog en kele jaren staan. Burgemeester en wethouders hebben besloten de kazerne tot 1 januari 1981 te handhaven. Hierdoor kan de ruimte benut wordep om een aantal verenigingen en' bedrijven, die ernstig met ruimtegebrek kampen, onderdak te geven. Defensie draagt de Morspoortka zerne deze week officieel over aan de gemeente. Leiden bereik te eerder overeenstemming met. het rijk over de overname van het complex. Na een langdurig ge bruik als kazerne krijgt het ge bouwencomplex bij de Mors- poort nu een burgerlijke functie B en W hebben tot voorlopige handhaving van het kazerne complex besloten vanwege de ruimtenood onder verenigingen. De gemeente zit erg moeilijk om allerlei groepen en clubs te huis vesten. Daarnaast beschikt de gemeente ook nog niet over geld om het gebouw te slopen. Naar schatting is voor de sloop een miljoen gulden nodig. In het Morspoortcomplex komen nu voorlopig een drietal muziek verenigingen (Concordia, Nieuw Leven en De Burcht), een pad- vindersgroep (De Sleuteltjes), enkele bedrijven (opslagruimte) en de gemeentelijke archeologi sche commissie. Verder is de ge meente nog in overleg met ande re belanghebbenden. De beslissing van de gemeente om de kazerne niet voor 1981 te slo pen, is eind vorig jaar in grote haast buiten om de buurtvereni ging en de projectgroep d'Oude Morseh (overlegorgaan van buurt en gemeente) genomen. In de buurt is men enigszins ontstemd over deze handelwijze. Vanuit de buurt is voor het kazer neterrein vorig jaar al een plan voor woningbouw ontwikkeld. Bij de gemeente staat men posi tief tegenover dit idee. Het colle ge heeft echter geoordeeld dat de mogelijkheden om dit plan uit te voeren voor 1981 nog niet aanwe zig zullen zijn. Inmiddels is in het overleg tussen buurt en gemeente een deel van de oorspronkelijke woning bouwplannen gewijzigd. De projectgroep heeft burgemeester en wethouders voorgesteld om het wachtgebouw van het kazer necomplex definitief te handha ven. Aanvankelijk wilde men hier ook woningen. Vanuit de buurt is aangedrongen om het wachtgebouw te handha ven. Het idee bestaat om in het gebouw ruimte voor buurtver enigingen (d'Oude Morsch en Transvaal)te maken en onderdak _><ii_vooi^zogenaamde^én-o^ zinnen te bicden. Het gaat hierbij om huisvesting voor onvolledige gezinnen, waarbij de vader of de moeder ontbreekt. In Leiden is nauwe lijks huisvesting voor deze cate gorie bewoners aanwezig. De in stelling die zich bezig houdt met de omvang van deze gezinnen, heet Fiom. staat zeer positief te genover dit idee. Bij de gemeente wordt op ambte lijk niveau onderzocht wat de mogelijkheden van deze plannen zijn. "We zullen een mogelijkheid moeten vinden om subsidie los te peuteren, anders is er weinig kans op", wordt gezegd. Het streven is om het wachtgebouw in ieder geval voor 1981 voor de genoemde plannen in te richten. Burgemeester en wethouders zullen zich binnenkort beraden over het voorstel om het gebouw definitief te handhaven. LEIDEN - De afgelopen da gen zijn we niet alleen let terlijk bedolven onder de sneeuw, maar ook onder de zeer vele oplossingen van onze beide kerstpuz zels. De PTT bezorgde op de redactie dagelijks vele honderden oplossingen van de kruiswoord- en de fotokijkpuzzel. Uit de ingezonden oplossingen zou afgeleid kunnen worden dat de puzzelaars minder moeite had den met het kruiswoordraadsel dan met de fotopuzzel. Het aantal inzenders van de kruis woordpuzzel lag een flink stuk boven de duizend. Uit die enorme stapel hebben we drie inzenders getrokken die elk een prijs van honderd gulden toegestuurd zullen krijgen. De namen van de winnaars zijn: 1. Mevrouw Tim- mers, Apollolaan 256, Leiden: 2. J.P. Kortekaas, Montbretiastraat 16, Lisse; 3. Jan Hasenoot, Duin straat 61, Katwijk. De in de puzzel verborgen wens luidde: "De redactie wenst alle lezers een paar prettige kerstda gen". De volledige oplossing van de puzzel treft u hiernaast aan. Fotopuzzel De stroom inzendingen van de fo topuzzel was flink wat minder. Een aantal lezers bleek proble men te hebben gehad met het feit dat op de achterzijde van de foto pagina advertenties stonden die de herkenbaarheid van de afge beelde voorwerpen niet direct bevorderden. Dat er desondanks inzenders wa ren die er in slaagden om alle af beeldingen te ontdekken mag een extra compliment waard zijn. De juiste oplossing was: 1. bril, 2. kurketrekker, 3. flessenopener, 4. (vul)pen, 5. wasknijper, 6. pit gas fornuis. 7. lamp, 8. telefoonhoorn, 9. (veiligheids)speld, 10. kaars, 11 hamer, 12. flessehals, 13. deurk nop 14. schaar, 15. kraan. De drie prijzen van elk honderd gulden gaan naar: 1. Hanneke Menseh, Rijndijk 104, Hazers- woude: 2. A.A. Karthaus Peeters, Homeruslaan 11. Oegstgeest: 3. M.F. Westra-Wildeboer, Meren- donk 58, Leiden. SONP KlADNO Nieuwjaar (1) Zo. het eerste weekje van het nieuwe jaar zit er weer op. De kop is er af. zogezegd. De eer ste dagen stonden zoals ge bruikelijk weer volledig inliet teken van de nieuwjaarsre cepties en nieuwjaarstoe spraken. De gemeente Leiden zette dinsdagavond de deuren van het stadhuis wijd open om zoveel mogelijk burgers te ontvangen. Sinds vorig jaar doet men po gingen om de .receptie'' een ivat minder statig karakter te geven dan voorheen gebrui kelijk was. Het college stelt zich niet meer in slagorde op om vervolgens gedurende txvee uur handjesschuddend een forse rij raadsleden, ex- raadsleden. ambtenaren en vertegenwoordigers van ver enigingen en (belangenor ganisaties aan zich voorbij te laten trekken. Bovendien was er ditmaal evenals vorig jaar een muzi kale omlijsting. In de gang een paar zitjes, en een diapre sentatie. waar overigens maar minimale belangstel ling voor bestondOndanks de enthousiaste oproepen van ..ceremoniemeester" Chr. de Jong om de beelden te gaan Het gaat er dus allemaal wat losser aan toe dan voorheen gebruikelijk was. Maar dat de nieuwjaarsreceptie nu een ontmoetingsplaats is gewor den voor de Leidse burger Dat zou teveel gezegd zijn. De bezoekers van de receptie - een enkele uitzondering daargelaten - zijn nog steeds dezelfden, als die welke in het verleden hun opwachting pleegden te maken bij het Leidse gemeentebestuur. Nieuwjaar (2) Nog niet zo lang geleden ging aan die gemeentelijke recep tie nog een speciale raadsver gadering vooraf. Burger meester Vis hield dan zijn ge bruikelijke nieuwjaarstoe spraak en daarna werd de vergadering gesloten. En met sloot de rijen voor de sherry en het blokje kaas. In die rede verschafte de eerste burger flink wat cijfermateriaal over het afgelopen jaar. Nu houdt burgemeester Vis zijn toespraakje tijdens de nieuw- Burgemeester Vis tijdens de nieuwjaarstoespraak: alsof hij het koort "De Leidse Sleuteltjes" diregeert. jaarsreceptie. Zo maar voor de vuist weg. Geen cijfers. Een praatje voor de vaak waarbij de luisteraar de neiging heeft in te dutten. Als gevolg van de politieke constellatie in de Leidse raad zijn de taken van de burgemeester sinds 1974 strikt beperkt tot die welke de wet voorschrijft. Je zou dan mogen verwachten dat de burgemeester tijd vindt om een nieuwjaarsrede te maken die wat meer diepgang heeft dan die van afgelopen dins dag. Het is immers een van de weinige gelegenheden waar bij de eerste burger in de gele genheid wordt gesteld terug- en vooruit te blikken en een persoonlijke uisie te geven op bepaalde gebeurtenissen. Dat hij van die kans geen gebruik maakt is toch wel teleurstel lend. Nieuwjaar (3) Een bestuurder die aanmerke lijk meer inhoud aan zijn nieuwjaarsrede gaf was gis teren de algemeen directeur van het Academisch Zieken huis in Leiden, drs. Verhey. Hij zette op een rijtje wat de gevolgen zijn en kunnen wor den van de bezuinigingspoli- tiek die op het ogenblik door het rijk ivordt gevoerd. Daar bij spaarde hij noch de kool, noch de geit. Minister Pais werd in de toespraak flink op zijn nummer gezet. De kritiek kwam er in grote lij nen op neer dat er vanuit Den Haag wel hard geroepen wordt dat er minder geld uit gegeven moet worden (en dat gebeurt dan in algemene ter men als „nullijn"), maar dat verzuimd wordt ook aan te geven waar er bezuinigd moet worden. Het AZL wil nu de zaken op een rijtje zetten, de conclusies bij de bewindsman op de stoep deponeren en hem de opdracht verstrekken om aan te geven waar de scalpel gehanteerd moet worden. Nieuwjaar (4) Tegelijk met de rede van drs. Verhey werd een nota ge publiceerd, die een aanzet moet zijn tot het afstoten van taken. Daarin staat een inte ressant bespiegeling over de positie van de gezondheids zorg in een maatschappij waar de economie stagneert. Geconstateerd wordt dat in be tere tijden voor de gezond heidszorg geldt dat alles haalbaar moet zijn wat me disch mogelijk is. Met andere woorden, het speuren naar oorzaken van ziekten, naar verfijnder operatietechnie ken. naar nieuwe medica menten mag nooit worden ge boycot met het argument: er is geen geld voor. Zover schijn het nu wel gekomen te zijn. Daar komt volgens de nota nog bij dat sinds het be gin van de jaren 70 men is gaan twijfelen aan de absolu te prioriteit voor de gezond heidszorg. Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening, milieu en structuurveranderingen in de maatschappij stegen op de prioriteitenladder. Bij het AZL wordt het standpunt ge huldigd dat men in het uiter ste geval wel taken wil afsto ten, maar dat men nooit me dewerking zal geven, waar getornd wordt aan de kwali teit van de behandeling of het onderzoek. Trambaan Als u het mij vraagt wordt het straks goed toeven in de nieuwe woonwijk de Leeu wenhoek. De gemeente heeft, zoals u eergisteren in deze krant heeft kunnen lezen, grootste plannen voor dit ge bied. Er komen een hoop wo ningen, er blijft allerlei fraai groen en hier en daar wordt ook nog een karakteristieke poldersloot gespaard. Stuk voor stuk prachtige voor nemens, maar mijn grootste interesse gaat toch wel uit naar het idee om de oude trambaan in de Leeuwenhoek te sparen. Een prachtig voor stel. In m'n gedachten zie ik de gele tram naar Wassenaar en Den Haag er al weer rijden. Liefhebbers moeten er beslist eens gaan kijken. In de on- middelijke omgeving van drukke verkeersaders met voortrazend verkeer, temid den van hypermoderne labo ratoria van de universiteit treft u in de polder een zande rig pad aan met hier en daar nog betonnen restanten van de oude trambaan. De rails zijn al lang iöeg, maar het verleden is nog goed zicht baar. Nou ben ik verrekt nieuwsgierig wat de gemeente daar nou mee voor heeft. Krijgen we de tram weer terug in Leiden of is het alleen het koesteren van een schone herinnering. Eigenlijk is de gemeente het aan zijn stand verplicht om de tram in ere te herstellen. Vorig jaar beloofde men bij de nieuwe verkeersplannen de mogelijkheden voor herinvoe ring van de tram in Leiden te bekijken. Ik heb er sindsdien niets meer van vernomen, dus veel haast zullen ze er niet mee maken. Misschien dat het helpt, maar mijn steun hebben ze. Anders wordt het beslist tijd voor een actiegroep, zoiets van „tram terug". Met de gele tram naar Wassenaar en Den Haag en met de blauwe .Boedapester" weer naar het strand van Katwijk. Schitterend moet dat toch wezen. L. GLIBBER De laatste resten van de brug wa naar Wassenaar en Den Haag reed destijds de gele tram De Morspoortkazerne vanaf het Galgewater (archieffoto).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 3