Einde aan verval Noordvest Gemeente luidt nieuwe jaar in WINTER IN LEIDEN: MOOI MAAR LASTIG Reeks ambitieuze bouwplannen ontwikkeld Actief in vrije tijd WOENSDAG 3 JANUARI 1979 LEIDEN üe Langegracht met rechts de eerste vrije-sectorbouw Handel snel De laatste jaren is in de sociale woningbouw meer en meer aan dacht geschonken aan variaties in de dakvorm en de gevels. Ook stedebouwkundige en bouw technische opvattingen zijn aanzienlijk gewijzigd. Dat gaat over het algemeen ge paard met veel hogere kosten. En dat leidt vaak tot stagnaties in de uitvoering van de plannen, zoals het geval is bij het bouw plan Oostdwarsgracht/Peli- kaanstraat. Dit plan wordt ver traagd door het touwtrekken van zoveel mogelijk subsidies. Het doel (sociale woningbouw) en de middelen (geld van het rijk) groeien steeds verder uit elkaar. Het is duidelijk dat in een scheef gegroeide situatie de gemeente alerter moet reageren om te voorkomen dat de rehabilitatie van achtergestelde wijken 4en lachertje wordt. Zeker nu van de rijksoverheid niet zoveel te verwachten is om de doelstel ling van sociale woningbouw in de Leidse binnenstad waar te maken. De bezuinigingspolitiek van de regering lijkt niet bijster gunstig voor de volkswoning bouw. De gemeente wil in de eerste maanden van het nieuwe jaar een bestemmingsplan voor Noordvest ontwikkelen. Dit moet snel gebeuren omdat op 11 mei het voorbereidingsbesluit afloopt, waarmee ongewenste ontwikkelingen kunnen worden tegengegaan. Het is de wens van de gemeente dat het buurtcomité de komende maanden gaat meedoen met de ontwikkeling van het bestem mingsplan. Extra probleem daarbij vormt het feit dat het buurtcomité min of meer ter zie- JAN RIJSDAM LEIDEN - De plannen voor woningbouw in het gebied Noordvest zijn de laatste maanden in een stroom versnelling geraakt. Er zijn een flink aantal ambi tieuze bouwplannen ont wikkeld die een einde moeten- maken aan het verval in dit deel van de binnenstad. Het gebied Noordvest wordt be grensd door de Maresingél, de Houtmarkt, de Oude Singel, en de Nieuwe Beestenmarkt. In de ja ren zestig trok de cityring een breed spoor door deze binnen- stadwijk, zonder zich veel aan te trekken van het karakter van de bestaande bebouwing. Het ge weld van die doorbraak is vijf tien jaar later nog steeds zicht baar. De verpaupering nam ook de laatste jaren nog zienderogen toe. Zoals gezegd staat er nu ech ter een aantal ambitieuze bouw plannen op stapel. We zetten de zaken even op een rij tje. Om te beginnen het zoge naamde "Zoutkeethofplan". Ex ploitatie-maatschappij Rijnland se wil langs de Langegracht, de Houtmarkt en de Koolstraat, op de plaats waar vroeger onder meer de Zoutkeet stond, tachtig nieuwe woningen bouwen. Een aantal panden aan de Oude Sin gel zal worden gerestaureerd en een kantoorbestemming krijgen De nieuwbouw wordt gereali seerd in de vrij sector. Tér verge lijking: elders aan de 'Lange gracht heeft Rijnlandse vrije-sec- torbouw gepleegd met huren van 800 gulden per maand voor een twee-kamerwoning. Aannemersbedrijf Du Prie heeft plannen gemaakt voor de bouw van 37 nieuwe woningen en de restauratie van een vijftal panden aan de Oude Singel, Baatstraat en Zandstraat op de plaats waar nu de fabriek van Glascom staat. Een plan waarvan nog onduide lijk is of de nieuwbouw betaal baar zal zijn (premiehuur of pre miekoop). Bij de firma Du Prie bestaat de bereidheid om betaal bare woningen te bouwen, maar het is nog maar de vraag of één en ander haalbaar blijkt. De raads leden in de commissie volks huisvesting zijn al wel, met de rug tegen de muur vanwege het werkgelegenheidsaspect van de Glascom, akkoord gegaan met de plannen. Korte Mare Aan de Korte Mare op het terrein van de voormalige Leidse Brood Fabriek zal projectontwikkelaar Kavel b.v. 50 dure woningen bouwen. Deze nieuwbouw wordt ook gerealiseerd in de vrije sec tor. Voor de Nieuwe Mare be staan plannen om op de plaats van drankenhandel Post 15 nieuwe woningen en 12 apparte menten te bouwen. Eveneens in de vrije sector. De voormalige fabriek van Clos en Leembruggen aan de Lange gracht staat op dit moment te koop. De gemeente ziet er even wel geen brood in om de fabriek te kopen. De vraagprijs is zo hoog dat er geen premiehuur- of Ondanks de sneeuw worden in de buurt- en clubhuizen ook morgen weer de nodige kerst vakantieactiviteiten ont plooid. Hieronder volgt een overzicht: Volkshuis In het Leidse Volkshuis aan de Apotheker sdijk 33 wordt morgen een knotsgekke film vertoond van de komiek Dan ny Kaye. De voorstelling be gint om tien uur en de entree prijs bedraagt f 1,50 Vroolijke Arke Op het programma van de Vroolijke Arke aan de Pie- terskerkkoorsteeg staat een bezoek aan een boerderij in Amsterdam. Of het allemaal doorgaat is de vraag. Groenoord In het buurthuis Groenoord aan de Musschenbroehstraat 25 wordt geklaverjast. De kaartliefhebbers worden er om half twee verwacht. Klein Matilo Het "binnengebeuren" van het clubhuis "Klein Matiloaan de Zaanstraat 126 bestaat uit het vertonen van een speelfilm voor tieners. De voorstelling begint om acht uur en voor drieënhalve gulden mag je er- Zevensprong Clubhuis "De Zevensprong" aan de Bernhardkade 35 is morgen geopend van tien tot twaalf uur en van twee tot vier uur. Er wordt een gezel schapsspel en een ruilbeurs georganiseerd. De Klinker Het moedigste programma-on derdeel vinden we morgen bij "De Klinker" aan de Berlage- straat 2. Daar bestaan plan nen om morgen te gaan zwemmen in zwembad "De Zijl". Dat moet gebeuren van 13 tot 17 uur in "De Zijl" Mirt/Honken In de speeltuin "Oosterkwar tier" in de Kooi wordt morgen een spelmiddag georgani seerd voor jongens en meisjes vanaf 2 jaar. Er wordt om half twee begonnen en het duurt tot drie uur. De entree prijs bedraagt één gulden Mierennest Het Mierennestaan de Mors- weg 59 houdt morgen van tien tot half twaalf een open huis voor iedereen Van twee uur tot half vijf is er een bejaar- densoos en 's avonds vanaf 8 uur kunnen tieners van 15 jaar en ouder terecht in het clubhuis. Vanaf half tien is er bovendien een sportclub, ook voor tieners. Vijfhovenhuis Het Vijfhovenhuis aan de Hof- laan 169 heeft voor morgen een speurtocht door de wijk op het programma staan. Er wordt om twee uur begonnen bij het clubhuis. De deelna mekosten bedragen vijftig cent. koopwoningen gebouwd kunnen worden. Er zijn al wel drie pro jectontwikkelaars in de markt om de fabriek te kopen. Het lijkt duidelijk dat ook hier in de vrije sector gebouwd zal gaan worden. Backer Vermeldenswaard is verder dat projectontwikkelaars ijverig bij de gemeente informeren wat er gebouwd mag worden op het ter rein aan de 3e Binnenvestgracht waar nu nog de fabriek van Bac ker staat. Deze fabriek voor bak kerijgrondstoffen is weliswaar nog in bedrijf maar wil verhuizen naar een industrieterrein buiten de binnenstad. Ten slotte bestaat er dan het plan van de gemeente voor de bouw van 60 nieuwe woningen aan de Oostdwarsgracht, Langegracht en Pelikaanstraat, op het terrein waar vroeger de Leidse machine fabriek stond. Dit project zal voor de helft uit woningwetwoningen bestaan. Volgens de heer Schilder, chef volkshuisvesting van de dienst gemeentewerken blijft men wel knokken om gedaan te krijgen dat het gehele project in de wo ningwetsfeer gerealiseerd kan worden. Hiervoor zijn extra sub sidies van het rijk nodig. De heer Schilder heeft goede hoop dat die pogingen zullen slagen. Rekencentrum Naast woningbouwplannen be staan er nog plannen om aan de Langegracht een nieuw gemeen telijk rekencentrum te bouwen, een nieuw kantoor voor het streek-energiebedrij f Rijnland en een plan voor de bouw van een nieuw politiebureau of een par keergarage op de plaats van het voormalige fabriekscomplex van Krantz. Samenvattend kan men zeggen dat er een flink aantal ambitieuze nieuwbouwplannen op tafel lig gen, die vooral het gevolg zijn van wegtrekkende industrie en van particulier initiatief. Daarmee komt weliswaar een einde aan de jaren van verval die Noordvest hebben gekenmerkt maar de slo gan "Bouwen voor de buurt" komt wel in de knel. Het maken van politieke keuzes en de in spraak van de burgers raakt door de ongeremde plannenmakerij flink in de verdrukking. De woningen die gebouwd worden zullen onbetaalbaar zijn voor de oorspronkelijke bewoners. Op die manier komt van de stadver- nieuwing bedoeld voor de men sen in de oude wijken, die slecht wonen, weinig of niets terecht. Zij verhuizen waarschijnlijk naar andere kwalitatief minder goede, maar betaalbare woningen. Burgemeester Vis en zijn echtgenote schudden tijdens de nieuwjaarsre ceptie velen de hand. Onder andere het CD A-raadslid mevrouw Van Akke ren (rechts op de foto). LEIDEN - Ondanks het slechte weer werd de nieuwjaarsreceptie die de gemeente Leiden gisteravond hield in het Leidse stadhuis druk bezocht. In een ongedv/ongen sfeer - in de gangen waren zitjes, in de raadzaal werd een diaserie vertoond en in de koffiekamer speelde een muziekje - werden nieuwjaarswensen uitgewisseld tussen wethouders, raadsle den, ambtenaren en - zoals burgemeester Vis het noemde - vertegen woordigers van corporaties. In zijn nieuwjaarstoespraak memoreerde burgemeester Vis het feit dat bij de recente begrotingsbehandeling 101 moties werden ingediend. Een motiestroom die volgens de burgemeester voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Aan de ene kant de tevredenheid dat men zich zo verdiept in de materie, aan de andere kant de vraag of het niet wat doelmatiger had gekund. Wat de vooruitzichten voor Leiden in 1979 betreft was burgemeester Vis voorzichtig. Als negatief punt signaleerde hij dat Leiden de grootste gemeente van ons land is die artikel-12-gemeente is (lees: financieel onder curatele van het rijk staat). Lichtpuntjes noemde hij het feit dat Leiden meedeelt, uit de interim-saldoregelingpot voor de stadsvernieu wing. Als belangrijke punten voor het pas begonnen jaar zei burgemeester te verwachten: de bouw van de alpha-faculteiten op het Doelen- en Witte Singelterrein, de plannen voor de bouw van woningen in de Leeuwen hoek, en de verdere voorbereiding van de plannen voor de Stevenshof en het Schuttersveld. "Perspectieven", aldus Vis, "zijn er ook voor de bouw van de tweede brandweerkazerne en in de iets verdere toekomst- het nieuwe politiebureau. En voor de optimisten onder ons: de start met de nieuwbouw van het AZL" Verdringing In Noordvest is te zien hoe langza merhand een verdringing plaats heeft van de oorspronkelijke be woners door de hogere inko mens- en opleidingsniveaus. Na een jarenlange uittocht naar bui ten is het nu "in" om in de bin nenstad te wonen en de particu liere bouwers en projectontwik kelaars spelen daar op in. De heren Piret en Schilder, van de gemeente, laten er geen misver stand over bestaan dat de ge meente het niet allemaal alleen zou kunnen. "Particulier initiatief is ook zeer welkom", aldus de heer Schilder. "Maar het zou wel prettig zijn als de gemeente voldoende gereed schap en middelen had om de zaak in handen te houden. Er is nu steeds een spanningsveld tus sen de hoge kosten van sociale woningbouw en de middelen die het rijk verschaft Het heeft zijn plezierige en zijn minder plezierige kanten, dit weer. Daar zal iedereen het over eens zijn, gezien de t.v.-beelden en radioberichten uit eigen land en van over de grenzen. In Leiden valt het allemaal nog wel mee. Het is een prachtig gezicht, die witte stad. Bij de sportzaken vliegen de sleeën, schaatsen, skijacks en "moonboots" de deuren uit. Artikelen die nu beter in eigen land zijn te gebruiken dan op wintersport. Wie nog op win tersport wil moet zelfs snel zijn met de aankoop van zijn uitrusting, want van een en kele sportzaak komt al het signaal: bijna uitverkocht. Schaatsen gaat nog niet zo best, behalve dan op de kunstijs baan en de kleine slootjes. Het ijs op de singels is nog bij geen stukken na dik genoeg. Voor officiële goedkeuring moet het ijs op de Zoeterwoudse Singel een twaalf tot veertien centi meter dik zijn. De politie heeft er nog niet eens over gedacht om het te laten keuren. Met al die sneeuw erop nodigt het overigens ook niet uit tot schaatsen. En dan de wegen in Leiden. De gemeentereiniging is zater dagochtend begonnen met strooien en de hele dag door gegaan. Zondag van negen tot zeven uur 's avonds weer. Daarna had het weinig zin meer, omdat er praktisch geen verkeer op straat was. Daar om werd ook maandag pas om één uur begonnen, tot een uur of vijf. Gisteren ging men vanaf zes uur 's morgens vro lijk verder. Dat duurde tot vannacht half twee. Een paar uur later, om kwart over vijf begonnen ze alweer. Het resultaat is dat in elk geval de buslijnen en de belangrijk ste wegen voor het verkeer re delijk begaanbaar waren vanochtend vroeg. Aan de minder belangrijke wegen is men nog steeds niet toegeko men. "Misschien lukt dat vandaag, als het tenminste niet gaat sneeuwen", hoopte men vanochtend bij de ge meentereiniging. Wie niet zoveel plezier beleven aan de sneeuw, zijn de vogels. Ze kunnen geen voedsel meer vinden en nog maar een en kele open plek in het water Maar gebleken is dat wij men sen ons hun lot wel degelijk aantrekken. Bij de dieren- hulpdienst staat de telefoon al een paar dagen roodgloeiend. "We zijn nu al 33 keer gebeld over dezelfde zwaan die in het ijs vast zou zitten. Maar hij zit niet vast. We zijn er nu drie keer heengeweest maar tel kens verschuift hij een halve meter als we er bij komen", vertelde mevrouw Raymae- kersfvan de dierenhulpdietist gisteren. Zij en haar man hebben het er ontzettend druk mee. In de badkuip drijft een dodaars in de tuin zitten een kraaitwee eenden en drie meeuwen; al lemaal dieren die door de kou bevangen waren. Die dieren worden naar de Kaag ge bracht als ze weer zijn bijge komen. want je kunt ze ook niet te lang op het droge hou den. Vogels trekken meestal zelf wel naar open plekkendaar worden ze gevoerd door de dierenhulpdienst en door de dierenbescherming De bevolking zelf kan meehel pen door op een sneeuwvrij gemaakt plekje te voeren: oud brood, graan, etensresten, enz. Wie geen tijd heeft om zelf te voeren kan dagelijks van twee tot vijf uur oud brood en dergelijke kwijt bij de vogel wacht van de Dierenbescher ming, de heer Van Krieken. Dat is aan de Tweede Bin nenvestgracht, tegenover nummer 4. Wie vogels in nood ziet, kan bel len naar de dierenhulpdienst telefoon 134687. Maar doe dat niet al te onbezonnen, want ze hebben het te druk om voor niets uit te rukken. Mevrouw Raymaekers: "In theorie kunnen alle vogels er tegen. We hoeven in elk geval niet bang te zijn dat ze bevriezen. Ze kunnen hoogstens door de kou worden bevangen".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 3