Een Pandbriefbiljet van f1.000,-groeit naar f1.504,- Kosten van Paralympics begroot op 15 miljoen SCOREBORD Hbpjesvla halve liter tijdelijk Westland Utrecht Hypotheekbank 'onrnjk Lezers schrijven Swingende disco-jacks bij Lambert De Jong WOENSDAG 29 NOVEMBER 1978 Verreweg de beste manier van sparen is met Pandbriefbiljetten van Westland/Utrecht Hypotheekbank. Hoe komt dat? Het zijn biljetten aan toonder. Daarbij geven ze na vijfjaar de hoogst gekweekte rente. De hoofdsom plus rente is ook eerder opneembaar: opklimmend van-6% na twee jaar tot 8'/2% na vijf jaar. Volgens samen gestelde interest (effectief rendement 8,50%). Ook zijn er Pandbriefbiljetten in coupures van f 10.000,- groeiend naar f 15.040,-. Wilt u meer informatie over deze Leiden. Botermarkt 28/Hoek "t Gangetje. 071-132645 profijtelijke spaarvorm? Uw financieel f, adviseur kan u er alles over vertellen. Onze nieuwste spaarvorm geeft de volle rente. Bijna 2000 deelnemers verwacht in Arnhem Mevrouw Oprinsen (links) met de winnende mascotte voor de Paralympics van 1980, een eekhoorn. Zij kreeg van prinses Margriet, de beschermvrouwe van de OS voor gehandicapten, een reis voor twee personen naar New York aangeboden. PAPENDAL (ANP) - Oudminister ingenieur P J Lardinois houdt het er vooralsnog op dat de kosten verbonden aan de organisatie van de Olympische Spelen voor de gehandi capten in 1980 zo'n 15 miljoen gulden zullen bedragen. De Spelen worden van zaterdag 21 juni tot en met zaterdag 5 juli in en rond Arnhem gehouden. Bij zijn raming gaat de heer Lardinois, penningmeester van het stichtingsbestuur van de Spelen, ervan uit dat vol gens de huidige waarde van de gulden de kosten ongeveer tien miljoen gulden bedrage Hij calculeert vervolgens dertien procent aan prijsstijgingen in, vijfentwintig procent van het to tale bedrag voor onvoorziene uit gaven én één miljoen gulden voor nog te ontwikkelen aktiviteiten, De oud bewindsman van land bouw benadrukte wel dat sprake is van een raming, niet van een begroting. Die hoopt hij in het voorjaar van 1979 uit te brengen De belangrijkste bron van inkom sten moet voor de heer Lardinois het spel telebingo gaan worden Tussen 19 november 1979 en 11 februari in het daarop volgende jaar brengt de AVRO dat in der tien uitzendingen op het scherm ADVERTENTIE Alleen voor Melkunie-of Menken Landbouw produklen Iedereen kan dan, na een telebin- gokaart te hebben gekocht, deel nemen aan dit spel dat vrijwel overeenkomt met het gebruike lijke bingo-spel". In mijn raming van de inkomsten", aldus de fi nanciële deskundige van het be stuur, "heb ik aangenomen dat veertig procent van de uitgaven door inkomsten uit telebingo wordt gedekt. Mocht dat niet zo zijn, dan moeten we de uitgaven terugschroeven" Onzekerheid Onzekerheid kenmerkt ook de op stelling van de inkomsten waar op de penningmeester hoopt. Hij denkt dat de puzzle-acties van de dagbladen drie miljoen gulden zullen opbrengen, verkoop van mascottes en posters anderhalf miljoen, de eventuele uitgaven van een speciale postzegel an derhalf miljoen. "Omdat we nog n iet weten of de PTT dat doet heb ik die post gehalveerd en gesteld op 750.000 gulden", lichtte hij toe Giften van verenigingen en parti culieren moeten een miljoen op brengen, reklame de helft daar van, evenals de entree-gelden en de programma-verkoop. Verder hoopt hij dat het bedrijfsleven bij jubilea de organisatoren niet zal vergeten en zo'n driekwart mil joen aan de organisatie zal schenken. Steun De voornaamste steun van de over heid tot nu toe is het beschikbaar stellen van de Oranjenassau-ka- zerne in Schaarsbergen. De deel nemers en de rond zeshonderd begeleiders worden in die ont ruimde kazerne, die als "Olym pisch dorp" gaat dienst doen ge huisvest. "Was dat niet het geval dan hadden we vijf miljoen gul den moeten uittrekken voor het onderbrengen van die vijfen twintig honderd personen in ho tels en dergelijke. Nu behoeven we alleen maar de aappassing van de accommodatie voor de gehan dicapten te betalen" De organisatoren verwachten een recordaantal van zo'n 1800 deel nemers uit meer dan 50 landen Volgens traditie organiseert zo mogelijk het land waar de Olym pische zomerspelen worden ge houden ook de Spelen voor ge handicapten. Toen de Sowjet Unie dit niet van zins bleek bood Nederland aan gastheer te zijn. Bij de Spelen van 1976 in Toronto waren er 1560 deelnemers, Ne derland was toen. na de Verenig de Staten, het succesvolste land met 45 gouden. 25 zilveren en 16 bronzen medailles. Elfsporten worden beoefend. Acht ervan worden afgewerkt in het nationale sportcentrum Papen dal (schermen, gewichtheffen, ta feltennis, schieten, lawnbowling - een variant van jeu de boules -, atletiek en boogschieten, alsme de goalball, waarbij visieel ge handicapten moeten trachten een bal met belletjes erin langs de tegenpartij te rollen, twee - bas ketbal en volleybal-in de Rijnhal in Arnhem-zuid. Voor het zwemmen is het Valleibad in Veenendaal gekozen. Guttmann De gedachte om gehandicapten door sportbeoefening te revalide ren werd een kleine 40 jaar gele den geboren. In Stoke Mande- ville bij Londen startte toen pro fessor Ludwig Guttmann in op dracht van de Britse regering een centrum voor de behandeling van rugwervelbeschadigingen Sir Guttman, in feite de peetva der van de Spelen voor gehandi capten, was er zich van bewust dat er een geweldige therapeuti sche waarde uitging van zijn pa tiënten van regelmatige sport beoefening. Uit het initiatief van Guttmann ontstond als voorloper van de Spelen voor gehandicap ten de zogenaamde Stoke Man- deville games. Op Italiaans initi- tiatief werden in 1960 de eerste Olympische Spelen voor gehan dicapten in dat land gehouden. In Nederland beoefenen zesdui zend van de circa tachtigduizend gehandicapten die ons land kent een sport. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in het rapport "gehandicapten wel ge teld" becijferd dat niet minder dan 8,7 procent van de Nederlan ders een lichamelijke of zintuig lijke handicap heeft. De deelnemers aan de Spelen zijn in vier hoofdgroepen ingedeeld, te weten: Ten eerste, de atleten die in een rol stoel zitten. Ten tweede, zij die een of meer le dematen missen. Ten derde: visueel gehandicapten Ten vierde: spastici. Van deze groep nemen de twee klassen van de lichtste gehandi capten voor het het eerst aan de Spelen deel. Verwacht wordt dat ongeveer dui zend atleten met een rolstoel aan de Spelen zullen deelnemen en achthonderd lopende gehandi capten. Voor het vervoer van deelnemers en begeleiders zijn 80 rode kruiswagens ingericht voor het vervoer van drie tot zeven rol stoelen, alsmede zeven rode kruisbussen waarin tien stoelen kunnen worden geplaatst en vijf tig omgebouwde autobussen met een capaciteit van veertig rol stoelen en drieëntwitig zitplaat sen. Een kleine vierduizend personen zijn, hetzij als begeleider of offi cial direct bij de Olympische Spelen voor gehandicapten van 1980 betrokken. ZATERDAG IA: Kagia 2-TAVU 3-1, Quick Boys 5- Noordwijk 3 1-2, 2A GVOW 2 - Quick Boys 6 1-1, 2B: Haz. Boys 3 - Quick Boys 7 1-2, Ter Leede4-ASC5 5-4, Noordwijk4-Sleu tels 3 1-1, 3A GWS 3 - RCL 4 0-4. 3B: Quick Boys 8-ARC 7 4-1, Katwijk 7 - RCL 5 1-1, 3C: Lisser Boys 5 - Quick Boys 9 3-3, Haz. Boys 4 - TAW 4 8-0, 3D: Lisser Boys 6 - Kagia 3 0-0, 4 A Noordwijk 6 - SVOW 4 1-1, 4B: GWS 5 - SJZ 2 1-2, 4D: WSB 3 - Abbenes 2 1-1, 4E Katwijk 10 - Rijnsburgse Boys 9 1-5, GWS 6 - Quick Boys 12 - 1-5, 4G: SJZ 3 - Lisser Boys 10 0-0, 4H: GWS 7 - RCL 9 2-3. Haz. Boys 7 - TAW 5 1-0, 5A Quick Boys 14 - ASC 15 2-2, WSB 4 - Leiden 8 2-5, 5B: Ter Leede 10 - Randstad Sp 6 4-4, Lisser Boys 11 - Noordwijk 11 3-3, TAW 6 - Valken'68 7 1-0, 5C SC Lisse 8 - Koudekerk 8 6-1, 5D: LSW '70 5 - Alphia 5 34-2, 5E: SC Lisse 9 - Haz. Boys 8 3-4, 5 F: Katwijk 12 - Bernard us 4 2-0, SVOW 8 - TAW 7 1-7, JUNIOREN HB Quick Boys 61 - WSB 61 4-3, Uitslagen dames: klas 2a: VCO 2 - WW 3 3-0, Leython 6 Gem/K 6 3-0, InUpGo 1 - Leython 8 1-3, Orion3-Aarlv 1 0-3, DAC 5-Salvo 11-3, LUSV 3 - NOVO 4 3-0. klas 2b: WVC 1 - Orion 2 0-3, VCL 2 - SKC 1 1-3, DAC 4 - W VV 2 0-3, DAC 3 - MVKV 1 3-0, NOVO 5 - Leython 7 3-0 klas 3a: Leython 9 - GGV 1 2-1, RW 3 - DAC 8 1-2, InUpGo 2 - VCO 3 3-0, Orion 5 - SKC 2 0-3, VCL 4 - Salvo 2 0-3, Rid- derv 1 - Fadjar 1 2-1. klas 3b: Orion 4 - LUSV 4 2-1, VCL 3 - Setumup 1 3-0, WVC 2 - DVO 2 3-0. klas 4a: Orion 6 - Ridderv 5 O. n.o. Sca- rabee 1 - Leython 10 1-2, LUSV 5 - Rid derv 4 3-0, Blok'77 2 - VCS 2 2-1. klas 4b: VCS 4 - Ridderv 3 sch.n.o., VCS 1 - Aarlv 3 3-0, Salvo 3 - SKC 3 2-1, GGV 2 - Leython 112-1, SKC 3 - Leython 11 1-2. Klas 2a VCO 1-LUSV3 0-3. RW 2-Ley- thon 4 3-0, Fadjar 1-Donar 2 0-3, DAC 4-Aarlv. 1 0-3, LUSV 4-DVO 1 1-3, SKC 2-Salvo 1 0-3. Klas 2b: Leython 5-LUSV 2 0-3, Onon 3-Levthon 3 2-2, VCL 1 - WVC 2 3-1DAC 3-NOVO 3 3-1, WW 2-DAC 2 2-2 Klas 3a Orion 4-Fadjar 2 3-0, WVC 3- LSV 5 3-0, VCL 2-Setumup DAC 5- LPSV 1 1-2, Aarlv. 2-RW 3 0-3, WW 3-Leython 7 2-1. Klas 3b: GGV 2-Ridderv 2 2-1, RW 5- S'70 2 2-1, Salvo 2-InUpGo 1 0-3, Orion 5-Gem/K 7 1-2, NOVO 4-DAC 6 2-1. Klas 3c: VCS 1-NOVO 5 1-2, RW 4- GGV 1 0-3, Blok '77-WVV 4 2-1, WVC 4-Leython 6 2-1. Klas 4a Donar 4-DVO 2 0-3, InUpGo 2-VCO 3 2-1, VCL 3-VCS 3 2-1. Klas 4b: VCO 2-VCS 4 3-0, DVO 3-WVC 5 0-3, VCS 2-Blok'77 3 3-0. Res. 2B: Deetos 4-Vlaardingen 2 7-6 DKC 2-Harga 2 10-9. Res. 2C: Quick 2-Crescendo 2 5-7, For- tuna 3-Zuiderkwartier 2. Res. 3B: Ten Donck 2-Vr. Schaar 2 10-11. Perrüx 3-Pams 3, Achilles 2-Wion 2 Res. 3C: KVS 3-Kwiek 2 12-12, ODO 2- DKV 2 9-8. Jun. A Fides Pacta-Sperwers 7-5, Ons Eibernest-Fortuna 7-5, De Bermen- Deetos 7-10, Het Zuiden-Trekvogels 8-7. Jun. B: GKV-Pernix 9-8, Merwede- PKC 4-24, TOP-Albatros 6-7. René Pijnen weer voorop ZURICH - De Nederlander René Pijnen en zijn Zwitserse koppel- genoot René Savary hebben na een Amerieaine over onbekende afstand de leiding in de Zesdaag se van Zürich heroverd. Bij de neutralisatie van de tweede nacht had het Nederlands/Zwitserse koppel een voorsprong van een ronde genomen op het hele veld BASKETBAL - In de eredivisie basketbal heeft BOB gisteren met 102-79 gewonnen van Fla mingo's. De ruststand was 42-38 SCHAKEN - De afgebroken partij van Ligterink tegen Morrisson in de derde ronde van het zonetoer- nooi is geëindigd in remise. IJSHOCKEY - In de selectie van het Nederlands team, dat morgen in en tegen Duisburg een oefen wedstrijd speelt, ontbreekt Jack de Heer. Deze belangrijke pion van Heerenveen is geblesseerd SKI - De Italiaanse Maria Quano heeft gisteren in Bormio de reu zenslalom, meetellend voor de World Series gewonnen. Tweede werd haar landgenote Claudia Giordani. derde de Zwitserse Brigitte Glur. WIELRENNEN - De Deen Hans Oersted heeft gisteren in Kopen hagen een nieuw wereldrecord op de tien kilometer met staande start gevestigd. Hij reed de af stand in 12 minuten 6.28 secon den. Oersted was twintig secon den sneller dan de Zwitser Kur- mann. ADVERTENTIE Katholieken in Nederland. Het Katholiek Sociaal Kerkelijk In stituut (KASKI) vermoedt dat er onder de geregistreerde leden van de RK Kerk in ons land, vooral in de grote steden, nogal veel naam-katholieken schuil gaan en dat het werkelijke per centage katholieken lager is dan wordt aangenomen. In januari van dit jaar werden de kerkgangers geteld. Toen bleek 27.8 procent van alle geregi streerde katholieken van 7 jaar en ouder de mis bij te wonen. In 1977 was dat nog 29.8 procent en in 1976 31.1 procent. Het misbezoek is verreweg het laagst in de Rand stad-bisdommen Rotterdam en Haarlem. Relatief hoog is het in het bisdom Groningen en het aartsbisdom Utrecht. Het aantal priesters is opnieuw ge daald, en wel met 4 procent. De daling is aanzienlijk in Utrecht en Den Bosch, maar daar is juist het aantal pastorale medewerkers opmerkelijk gestegen. Ruim 90 procent van het uit katho lieke ouders geboren kinderen werd gedoopt. Het aantal kerke lijk gesloten huwelijken daalde enigszins. Van de huwelijken tussen twee katholieken werd 84.1 procent kerkelijk ingeze gend, van de gemengde huwelij ken 40 procent, waarvan ruim 30 procent in een RK kerk en ruim 9 procent in een niet-katholieke meestal protestantse kerk. Beroepingen.Hervormde Kerk: beroepen te Lutten J. Kortleve Driebergen; aangehomen naar Deventer W. Schaap Gieterveen, bedankt voor Genemuiden J. van de Ketterij Zetten, voor Giessen- dam E. F. Vergunst Middelhar- nis, voor Onstwedde en voor Dirksland J. A. van der Velden Reeuwijk. Gereformeerde Ker ken..: bedankt voor Delden (in tijdelijke dienst) H. A. Starren- berg Barneveld.Geref.Kerken Vrijgemaakt: beroepen te Vlaar- dingen A. P. van Dijk Tiel. Geref. Kerken Vrijgemaakt Buiten Verband: beroepen te Groningen (Tehuis gemeente) A. H. Algra Sliedrecht. Chr. Geref. Kerken: beroepen te Aalten B. Bijleveld Bussum. Latijn. Bij de ontvangst van deelnemers aan een wedstrijd van de stichting "Latinitas" zei paus Johannes Paulus II dat het Latijn onverminderd van actuele waarde voor de kerk blijft. Hij noemde het Latijn "in zekere zin een universele taal, die in staat is om ook in de huidige technische samenleving grenzen te over schrijden". Namibië. Aan de vooravond van de door de Zuidafrikdanse rege ring eenzijdig georganiseerde verkiezingen in Namibië hebben de Namibische kerkleiders ver klaard dat ieder zelf moet uitma ken of hij wil meedoen of niet. Niet-stemmen is ook een recht. Dreigementen dat ze het recht op medische zorg of pensioen zal verliezen, moet de bevolking be slist niet geloven. Uitlating prins Bernhard Mogelijk heeft Prins Bernhard zich in Twente iets laten ontvallen wat de PSP aanleiding gaf om minis ter- president Van Agt vragen te stellen. ADVERTENTIE t.b.v. Nat. Puzzelactie £$£2$" 1 V. J J.u.rmPw/ North Sea Ferries - Het Gehandicapte Kind" Wat is namelijk het geval. De PSP maakt zich zorgen over de ge voelens van de werklozen en ar- beidsongeschikten onder ons, die wellicht door de vermeende uitspraak van de prins een weinig geschokt zouden kunnen zijn Een nobele instelling van de PSP, nietwaar? Laten we voor zichtig zijn met de gevoelens van onze naasten. Alleenwogen de gevoelens van ons (op dit punt inmiddels toch al praktisch vogelvrij ver klaarde) christelijk volksdeel niet zo zwaar toen diezelfde Pacifis tisch Socialistische Partij in haar propagandauitzending, via de radio op maandag 30 oktober jl. een bijzonder grievend, denigre rend en voor alle predikanten ronduit beledigend spotlied ten gehore bracht. De thans door het Eerste-kamerlid Vogt in zijn vragen aan de dag gelegde fijngevoeligheid contras teert wel zeer scherp tegen de achtergrond van dit rancuneus optreden in genoemde propa- ganda-uitzending. Kortom: Het oude liedje van de pot en de ketel en de passie-prekende vos. Met andere woorden: politiek ver taalde hypocrisie en in dit geval onmiskenbaar de nodige hoe veelheid republikeins zuurde- J. KOL. Boshuizerkade 86 Leiden Hoogleraar sociaal recht Deze krant van dd. 22-11-78, ver meldt, dat Max Rood is benoemd tot buitengewoon hoogleraar in het sociaal recht. Mr. Rood is vooral bekend door zijn werk voor de vakbond FNV. Maar wie denkt, dat het sociaal recht met deze benoeming gediend is, komt bedrogen uit. Mr. Rood heeft plannen voor een nieuw stakingsrecht. De wet moet volgens hem zo veranderd worden, dat alleen erkende vak bonden stakingen mogen uitroe pen, en dan nog alleen onder be paalde voorwaarden. Aan indivi duele arbeiders en andere ar beidsorganisaties zou bij de wet verboden moeten worden sta kingen te organiseren. Dat is be knotting van de stakingsvrijheid voor de arbeiders. Als bestuurslid van de orde van ad vocaten liet Rood vier jonge col lega-advocaten op het matje roe pen. Deze vier hadden niets an ders misdaan dan in een publika- tie aan de kaak stellen, dat er een veel te grote kloof is tussen advo caten en veel gewone mensen, die hun diensten nodig hebben. De vier hadden ook kritiek op colle ga's. die meer in geld verdienen geinteresseerd zijn dan in men sen helpen. Zoiets mag je niet zeggen, vindt Mr. Rood. Wij geloven, dat het sociaal recht in Nederland er door de benoeming res.I B, Trekvogels 2 - die Haghe 3 15-3, Het zuiden 2 - de Algemene 2 12-9, de Danaiden 3-Deetos 3 10-8 Res. I C, Fides Pacta 2 - Ons Eibernest 3 8-8, de Danaiden 2 - Pams 2 13-13 res. 2 A ADO 2 - HKC 2 7-10, Swift 2 - PKC 4 12-13, KOAG 2 - Tjoba 2 13-0 van Max Rood niet socialer op zal worden. Mevr. F. WERGEER-MUDDE Pr. Frederikstraat 4 Leiden. Ere-promotie In uw nummer van vrijdag 17 nov. 1978 plaatste u een foto van toen nog prinses juliana van haar ere promotie aan de Leidse universi teit. Waar het mij nu om gaat is dit, nu, na 50 jaar, en dit gezin heeft dan ook meerdere malen in moeite en verdriet de voorpagina kunnen halen, is het nu nodig, dit feit ons volk nog eens voor te leggen. Ik betwist dit feit niet, maar het is zinloos nu dit nog tersprake te brengen. Niet een promotie, maar wat maak je van je leven, dat is belangrijk. Koningin Juliana heeft bewezen ons gespleten volk tot een een heid te bewaren. Dat is belang rijk. Maar als wij, zeker door de pers, nu, na 30 of 50 jaren doorgaan om ie mands verleden te belichten dan blijft na al het goede geen mens heel. Het zal toevallig in uw blad geko men zijn. Maar misschien kunt u er in de toekomst meer op letten. Ere wie ere toekomt. D J. WASSENAAR Katwijk aan den Rijn (Bericht en f ulo kuamen met toe vallig" in de krant terecht.Het be trof hier een passage uit een zo juist verschenen boek over de his torie van de Leidse universiteit 1928-1946. Red.) Disco-jacks of John Travolta jacks. 't Is maar net hoe je ze noemen wilt. Lambert de Jong heeft ze. In de kleur: disco-zwart. Gevoerd met teddy-bont. En kom maar allebei want ze zijn er voor disco girls en boys. Maten 36 t/m 42 en 46 t/m 52. Nu voor een heel swingende prijs: van 350,- voo 2g^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 19