Internationale schakel tussen de vrouwenbewegingen TUINKALENDER VOOR NOVEMBER KUIM „Vrouwen denken vaak dat ze niet ziek mogen zijn Sierraden en kleren van Coco Chanel geveild Tienjarig jubileum van Man-vrouw- maatschappij MAANDAG 6 NOVEMBER 1978 PAGINA 9 In de op één na laatste maand van het jaar is er eigenlijk niet meer zo heel veel te doen in de tuin. Men kan zich bezighou den met wat aanvullende werkzaamheden als het her stellen van omheiningen. Het zogenaamde hang- en sluitwerk moet goed worden ingevet om roestvorming ge durende 'de winter te voor komen. Waterbakken worden nu leeg gemaakt en water dicht afgedekt. Ook kan men ze vullen met turfmolm. Als de bakken niet vast in de grond zitten worden ze om gekeerd neergelegd. De ran den mogen niet met de grond in aanraking komen. Daarom legt men er enkele stenen on der. Als bodembedekking kunnen dennenaalden tussen de plan ten worden gestrooid. Hier door wordt vlug en diep be vriezen van de bodem voor komen. Dennenaalderf verte ren namelijk langzaam door het hoge harsgehalte en ze la ten lucht door. Beukblad is eveneens erg geschikt als bo dembedekking. Het is enigs zins waterafstotend. De siertuin wacht de winter af en ook hier bestaan de voor naamste bezigheden uit het aanbrengen van beschermla gen. Gladioleknollen mogen pas in de winterbewaarplaats als ze helemaal gedroogd en gerei nigd zijn. Men maakt ze schoon zodra de oudé knollen los kunnen worden gemaakt van de bodem van de nieuwe^ Het gedeelte van de stengel dat nog aan de knol zit wordt weggenomen. Beschadigde en zieke knollen mogen niet bij de gave worden gelegd. Een geschikte overwinte ringsplaats is een droge, goed geventileerde ruimte met een temperatuur van acht tot twaalf graden Celsius. De knollen kunnen in platte kistjes worden gelegd, waar bij in iedere kist twee lagen komen. Ook plastic zakken met gaten erin voldoen goed als opslagplaats. Als men niet over een vorstvrije ruimte be schikt, worden ze in een kist met droge turfmolm ingebed. De knollen mogen elkaar niet raken en ze moeten tenminste vijf centimeter vanaf de wan den van de kist liggen. Bol- en knolgewassen die 's winters in de grond blijven krijgen in de loop van no vember een beschermende deklaag, liefst van verteerde stalmest of turfmolm. Rot stuinplanten geeft men bo vendien nog een deklaag van sparretakken. Waterplanten worden in een koele, vorst vrije kelder gebracht. Alle niet gave plantedelen worden verwijderd. Wanneer men in het voorjaar een nieuw gazon wil aanleg gen, is het aan te bevelen nu de grond om te spitten. Men laat de aarde in grove kluiten liggen. Door er compost of turfmolm in te verwerken wordt de bodem poreus. De meeste grassoorten voelen zich hierin het beste thuis. De grond rondom sierheesters wordt omgespit zodra de laat ste bladeren zijn gevallen. Heesters kunnen eind no vember gesnoeid wor den. Rankende planten als bijvoor beeld de clematis omwikkelt men tot een hoogte van onge veer anderhalve meter met sparretakken. November is met maart de beste tijd om bomen, heesters en rozen te (ver)planten. Bij struiken spit men de grond twee steken diep. Bomen krijgen een ex tra ruim plantgat van een me ter lang, een meter breed en zestig tot tachtig centimeter diep. De uitgegraven grond wordt vermengd met goede teelaarde en verteerde mest. Onder de wortels komt een laag bemeste grond, maar de wortels mogen niet direct met de mest in aanraking komen. Na het planten worden bo men en struiken gesnoeid, zodat het evenwicht tussen kroon en wortels wordt her steld. Moestuin Behalve boerenkool en spruit- kool moeten alle koolsoorten, die nu nog in de volle grond staan, geoogst worden. Ze kunnen zo mogelijk worden opgeslagen in de kelder. In oktober geplante wintersla krijgt eind november een be schermlaag van sparretwij- gen. Ook voor snijbiet is zo'n beschermlaag het meest ge schikt. Als men van plan is in het ko mende voorjaar mierikswor tels of asperges te telen, kun nen daarvoor in november de voorbereidingen worden ge troffen. Men spit de grond om. Voor asperges wordt drie steken diep gespit en voor mierikswortels twee. In de bovenste laag verwerkt men verteerde stalmest of turf molm om het humusgehalte van de grond te verbeteren. Voordat de grond diep bevro ren is, kan zo tegen eind no vember nog een voorraadje prei worden aangelegd. Men kort de wortels en de blade ren een stukje in en de prei wordt in vochtige zand in de kelder opgeslagen. Als de spruitkool veel te lijden heeft van de oostenwind kunnen aan de oostkant spar- re- of dennetakken op de juis te lengte in de grond worden gestoken. Bij zeer strenge vorst kan op de groentekuilen nog een extra beschermlaag worden aangebracht van stro of turfmolm. Als mvm ook 's winters peterse lie wil plukken, worden om en over de planten stukken glas geplaatst. Zodra het gaat vriezen wordt het glas met droge bladeren bedekt. DEN HAAG - Vrouwenbewegingen in verschil lende landen zijn vaak met dezelfde problemen bezig, zonder dit van elkaar te weten. Met name over de positie van vrouwen in landen van de derde wereld bestaan legio misverstanden. Ook klagen vrouwen uit die landen er vaak over dat gegevens over hun land en situatie wel aan wes terse vrouwen bekend zijn, terwijl zij zelf van niets weten. Dit zijn enkele van de vele belang rijke zaken die twee jaar geleden naar voren kwamen tijdens het tribunaal tegen misdaden tegen de vrouw dat toen in Brussel werd gehouden. De conclusie dat er een groot gebrek is aan com municatie en informatie-uitwis seling tussen de vrouwenbewe gingen over de hele wereld is het uitgangspunt geworden voor ISIS, een internationale informa tie- en communicatiedienst voor de vrouwenbeweging. Zo ont stond het (Engelstalige) ISIS In ternational Bulletin dat vier maar per jaar verschijnt en diepgra vende achtergrondinformatie probeert te geven over het werk van vrouwenbewegingen en de positie van vrouwen over de hele wereld. Nieuwsbrief Dit documentatiewerk wordt ge daan in samenwerking tussen twee informatiecentra die in Zwitserland en Italië, respectie velijk in Genève en Rome, geves tigd zijn. In Nederlandse verta ling verschijnt het bulletin, even eens viermaal per jaar, onder de naam Internationale Nieuws brief. Achter deze Nederlandse uitgave staat een groep van een kleine twintig vrouwen die, op vrijwillige basis, de vertaling, de publicatie en de verspreiding van het bulletin verzorgen. Op het ogenblik bestaat die groep uit vijftien vertaalsters, een typiste, en twee medewerksters die voor Leidse seksuologe over relatie tussen vrouw en arts ,11 „Vrouwen denken vaak dat ze ei genlijk niet ziek mogen zijn, want het is voor hun gevoel toch nau welijks iets wat ze voor klachten hebben. Tenzij het een gebroken been is of een galaanval". Dit zegt seksuologe Gerda van Dijk, ver bonden aan de rijksuniversiteit van Leiden, in een interview met „Vrouwen en hun belangen", het maandblad van de Nederlandse vereniging voor vrouwenbelan- gen, vrouwenarbeid en gelijk staatsburgerschap. „Vrouwen en hun belangen" heeft kortgeleden een themanummer gewijd aan het onderwerp „Vrouw en ge zondheid". Daarin geeft de Leid se seksuologe haar visie op de relatie tussen vrouw en arts, een onderwerp dat de laatste tijd. met name binnen de vrouwenbewe ging, veel aandacht krygt. In die relatie arts-patiënte ziet ze twee kernpunten: artsen hande len (meestal onbewust) vanuit een maatschappijvisie. De ma nier waarop een arts denkt over de plaats van de vrouw in de maatschappij en haar functione ren daarin, is naar haar mening duidelijk meebepalend voor de beoordeling van de ernst van de klachten van een patiënte. Als tweede belangrijke punt ziet ze het feit dat „het ongenoegen" van vrouwen, die in het maatschap pelijk bestel niet (kunnen) doen wat ze willen en daardoor met een compromis moeten leven, dik wijls als klacht bij de arts te rechtkomt De klacht wordt dan vaak met een medicijn beant woord terwijl de oorzaak, „het ongenoegen", niet met een medi cijn te verhelpen is. „Gezeur" „Artsen denken dan vaak: „ge zeur", schrijven tranquilizers voor terwijl, wanneer ze tien mi nuten luisteren, ze een veel dui delijker beeld zouden krijgen waar de problemen liggen", aldus Gerda van Dijk. Ze vindt het be langrijk dat een arts een vrouwe lijke patiënt niet ziet als moeder van haar kinderen, als echtgenote van haar man, maar als een op zichzelf staand mens die met een klacht komt („Artsen zullen moe ten leren dat vrouwen volwaardi ge persoonlijkheden zijn die klachten kunnen hebben die zij zich, als man, niet kunnen inden ken, maar die daarom niet min der waar zijn"). Typische vrouwenklachten die samenhangen met, bijvoorbeeld, de cyclus, de overgang, de perio de na een kraambed, noemt ze in dit verband „onderbelichte ge bieden van de geneeskunde" Mannen die zich hier werkelijk in hebben verdiept worden vaak snel geirriteerd dóór de vaak te genstrijdige feiten die zich op dit terrein voordoen. „Ze krijgen het gevoel dat het een verward ge heel is dat voor een belangrijk deel psychisch is, samenhangt met het vrouw-zijn. En dat is naar mijn gevoel helemaal niet zo" zegt de Leidse seksuologe. Ze gelooft wel dat vrouwen zich be ter zouden kunnen voorbereiden op het gesprek met hun arts. Bij voorbeeld door het tevoren ma ken van een vragenlijstje, of door naar de arts te gaan in gezelschap van een andere vrouw zodat de „helpster kan inspringen als de patiënte in kwestie uit het veld geslagen raakt. Ze vindt het ook heel goed om altijd naar het hoe en waarom van voorgeschreven medicijnen te vragen. In de prak tijk valt het haar steeds weer op hoeveel mensen alleen maar de kleur van hun poeders of pillen kunnen beschrijven, zonder te weten hoe het geneesmiddel heet en waar het toe dient. Ook mannelijke patiënten kunnen, wanneer van een arts een sfeer uitgaat van „haast hebben, be langrijke dingen doen, het kort moeten houden" in de kou ko men te staan met nog veel meer vragen en angsten dan tevoren. „Maar mannen hebben toch het gevoel dat ze gerevalideerd wor den voor het arbeidsproces", meent Gerda van Dijk. „Je ziet dat vrouwen geneigd zijn om aan de ene kant met hun klachten te manipuleren, te bereiken wat ze graag willen, aan de andere kant hun klachten enorm kleineren en onderwaarderen, en dan de hele zaak wegstoppen. Als arts zou je moeten aangeven dat hun klach ten net zo legitiem zijn als die van kostwinners". de correctie en de lay-out van de nummers zorgen. Coördinatrice is José Ylstra in Dordrecht; haar huis is tevens het contactadres voor de stichting ISIS-Neder- land. José, al vele jaren actief binnen de Dolle Mina-beweging, omschrijft haar aandeel in het ISIS-werk ui terst beknopt als volgt: "Ik doe de praktische zaken. Het stencillen, de verzending en zo. Het specia listische karakter van dit werk eist wel dat we allemaal erg goed zjjn ingevoerd in de vrouwenbe weging. Tot nu toe financieren we ISIS uit de opbrengst van de verkochte nummers, met daar naast dit jaar voor het eerst een startsubsidie van de stichting NCO, het nationaal comtié voor lichting en bewustwording ont wikkelingssamenwerking. Het tekort passen we uit eigen por- temonne bij. En aangezien we geen van allen erg rijk zijn is het elke keer weer een hele toer om het volgende nummer uit te brengen." Themanummers De naam ISIS is ontleend aan die van de gelijknamige Egyptische godin van de natuurkracht (later ook als maangodin vereerd). Hoewel het ISIS-bulletin in prin cipe voor iedereen is bedoeld vindt het tot nu toe zijn weg voor al naar vrouwen die contact heb ben met de vrouwenbeweging. Daarnaast willen de uitgeefsters zich ook gaan richten op scho- lingsgroepen en op scholen, om dat ze van mening zijn dat hun blad een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren aan, bijvoor beeld, het vak maatschappijleer Er wordt gewerkt volgens het systeem van de zogenaamde themanummers: de inhoud van elk nummer wordt opgehangen aan een internationaal vrouwen probleem dat vaak over de hele wereld een rol speelt. Tot nu toe zijn zes bulletins ver schenen, in omvang variërend van veertig tot zeventig pagina's. Onderwerpen die aan de orde kwamen: het in 1(J76 gehouden Brussels vrouwentribunaal, de besnijdenis van vrouwen in Afri kaanse landen, de rol die vrou wen innemen in de bevrijdings bewegingen op deze wereld. Het probleem van de babyvoeding in ontwikkelingslanden waar borstvoeding dreigt te worden verdrongen door flessenvoeding en de rampzalige gevolgen die dit, door gebrek aan sterilisatie- mogelijkheden voor de betrok ken babies -kan hebben. Mishan deling van vrouwen in diverse landen en de manieren waarop deze vrouwen worden opgevan gen. Artikelen waarin vrouwen uit ontwikkelingslanden uiteen zetten hoe en waarom Westerse vrouwenbewegingen kunnen falen ten opzichte van de vrou wen in de derde wereld, en hoe dit kan worden voorkomen. Daarnaast worden boeken en nieuwe publicaties besproken, en wordt uitgebreid verslag ge daan over internationale mani festaties en solidariteitsacties van en voor vrouwen overal op de wereld. Feministisch netwerk De internationale ISIS-dienst ver zorgt ook de coördinatie van het IFN, het twee jaar geleden even eens in Brussel opgerichte inter nationaal feministisch netwerk dat internationale steun en soli dariteit van vrouwen wil stimule ren. Een krachtige internationale mobilisatie van feministische steun kan van grote invloed zijn efgens op de wereld in nood zijn of steun nodig hebben, bijvoorbeeld bij politieke processen, in rechtsza ken betreffende verkrachtings slachtoffers, bij stakingen van vrouwen. Langzaam maar zeker begint dit moeizaam groeiend feministisch netwerk te functio neren. Verzoeken om steun wor den zo snel mogelijk verspreid over een zich nog steeds uitbrei dend web van contactvrouwen over de hele wereld. In erg drin gende gevallen worden feminis tische groeperingen over heel Europa telefonisch ingelicht. In Nederland wordt het IFN-werk gecoördineerd door Olga Kloet in Amsterdam (bereikbaar via het telefoonnummer 020-728003). José Ylstra: "Over de hele wereld gebeuren er met vrouwen nu eenmaal dingen die bekend moe ten worden gemaakt. De geves tigde media doen daar helaas te weinig aan, of kunnen er vaak te weinig aan doen. Wat onze Ne derlandse ISIS-uitgave betreft streven we naar een kortere pro- duktietijd en een beter uiterlijk. In de toekomst hopen we het in offset te laten drukken. Ook wil len we meer gaan doen aan pro paganda, bijvoorbeeld door mid del van gratis exemplaren naar scholen en vrouwengroepen. Wegens geldgebrek is dat totnu- toe niet gelukt. Onze oplage is op het ogenblik zo'n duizend stuks, dat zou tweeduizend exemplaren per aflevering moeten worden. We hebben ook de mogelijkheid tot ruilabonnementen van het bulletin met anderen die tijd schriften, nieuwsbrieven en der gelijke op dit gebied maken. En dat loopt dit jaar erg leuk."Een abonnement op ISIS-Nederland kost twintig gulden per jaar, losse nummers kunnen voor vijf gul den per stuk worden besteld (en eventueel nabesteld) via het gi ronummer 3719388 van de Stich ting ISIS. Het contact- en corres pondentieadres van de Stichting is Kromhout 104, Dordrecht, tele foon 078-40875. De kleding van de beroemde in 1971 overleden modekonin gin Coco Chanel en de daarbij behorende sieraden, door haar zelf ontworpen en ge dragen, zal Christie's londen op 2 december veilen. De afdeling kostuumkunde van het veilingbedrijf heeft mee gedeeld dat de mantelpakjes en jurken nog heel goed draagbaar en niet verjaard zijn. De hot pants zijn nog geen verleden tijd, tenminste als we Mary Quant mogen geloven. Voor de komende zomer ontwierp zij een pakje met een pofbroek, die doet denken aan schilderijen uit de middeleeuwen. De herverdeling van taken tussen man én vrouw zal op 11 november het centrale thema zijn van de jubileumviering van ManVrouwMaatschappij (MVM). De bedoeling is om de her verdeling van bezigheden tussen mannen en vrouw een duwtje in de rug te geven. MVM gaat er daarbij vanuit dat een vijfurige werkdag wenselijk is. Op 11 november zullen de hele middag vanaf 12 uur MVM-leden in de Utrechtse Veemarkthallen tien minuten durende toespraken houden. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: „Wat is er mis met de huidige werkverdeling?", „Wat is werk en wat is geen werk?", „Welke herverdeling is gewenst en hoe zou dat in de praktijk zyn?". Staatssecretaris mevr. J. G. Kraaijeveld-Wouters (CRM, speciaal belast met emancipatiezaken) zal haar mening over deze kwesties geven. Bovendien zullen de economische en organisatorische aspecten door deskundigen worden belicht. Het serieuze gedeelte van de dag wordt afgesloten met een con crete actie, waarschijnlijk in de vorm van een brief. Naast dit hoofdprogramma zullen diverse mannen- en vrouwen groepen zich manifesteren, waaronder regionale MVM-centra en de actiegroep „Tijd voor school", 's Avonds treden Coby Schreyer, Marjan Berk en een mannencabaret op. MVM heeft een belangrijke rol vervuld bij het emancipatiegebeu- ren. Toen in 1968 nog weinigen zich druk maakten over de ach terstelling van de vrouw, kwamen de eerste MVM-leden met behulp van een sneeuwbalbrief bij elkaar. Het programma, dat toen werd opgesteld, vermeldde onder meer bevordering van kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijsdeelname van vrou- weni scholing van volwassen vrouwen en deeltijdbanen. Cen traal stond de gedachte dat zowel mannen als vrouwen de rol in de maatschappij en-of in het gezin in vrijheid moeten kunnen kiezen. MVM heeft zich nooit aan enige politieke partij willen binden. MVM vindt het niet eenvoudig om te zeggen wat de actiegroep in de afgelopen tien jaar heeft bereikt. Wel kunnen er een aantal dingen worden aangewezen, waar MVM mede de weg voor heeft bereid, zoals de moeder-mavo, VOS-cursussen, de acties „Marie, word wijzer" en „Tijd voor school" en de Emancipatiekommissie. MVM beschouwt zichzelf als een leverancier van emancipatiedes kundigheid: MVM-leden dringen door in veel andere organisa ties, zoals vakbonden, vrouwenorganisaties en onderwijsinstitu ten. Daar kunnen ze hun verworven emancipatiekennis in de praktijk brengen. Er heeft de laatste tijd een forse verandering in het ledenbestand plaats. Terwijl zich aanvankelijk vrijwel uit sluitend mensen met een hogere opleiding bij MVM aansloten, melden zich nu ook steeds meer vrouwen aan die juist een VOS- cursus hebben voltooid en weinig meer dan een lagere-school- opleiding hebben. De mannen binnen MVM (ongeveer 15 procent van de 1600 leden) zijn vooral actief in de groep „Willem, word wakker". Zy stellen hun traditionele mannenrol ter discussie en proberen wat aan die rol te veranderen. Deze mannengroep stelt een van de vijf publi- katies samen die ter gelegenheid van het tienjarig bestaan ver schijnen. Een ander geschrift laat tien MVM-leden aan het woord over de MVM zelf. Verder komt er een dossier uit van de werk groep Sekse en Pers" en een werkschrift „Naar een herverdeling van bezigheden" en een boekje „Hokt u ook in uw gezin?".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 9