PvdA en VVD steunen ontkoppeling van lid maatschap omroepen f/iÖilpmgm Recital Yusti stelt teleur toegeHcht m Pinkeltje in Den Haag ..Jl Echte boter op tafel, hoor dames! Of Je 't nou voor hef lekker doet, voor de natuurlijke vitaminen of Uitzending Midlershow niet zeker gewoon voor de gezelligheid. -oüMupc <5>raef mïuurai DONDERDAG 19 OKTOBER 1978 RADIO tV - KUNST PAGINA 5 DEN HAAG (GPD) - De Tweede Kamer lijkt in meerder heid te kunnen instemmen met het voorstel van minister Gardeniers (CRM), het lidmaatschap van een omroepver eniging los te maken van het abonnement op het pro grammablad. Uit de schriftelijke stukken voor de voorge stelde wijziging van de Omroepwet blijkt dat zowel VVD als PvdA het voorstel toejuichen. Het CDA had zijn in breng nog niet gereed. De liberalen en de socialisten ver schillen wel van mening over de redenen van hun instemming. Zo ziet de PvdA het voorstel als een stap in de richting van de ophef fing van de discriminatie van vrouwen en jonge volwassenen, die momenteel voor het lidmaat schap van een omroepvereniging niet meetellen. Volgens de VVD leidt deze eerste ontkoppeling tot een zuiver beeld van de werkelij ke aanhang van een omroep. De voorgestelde wijziging van de Omroepwet voorziet in de af schaffing van de bestaande regel dat per huisgezin slechts èèn per soon meetelt bij het bepalen van het aantal leden van een omroep. e bepaling betekent, dat iedereen boven 18jaar, die bereid is minimaal een tientje te betalen, als lid kan meetellen. Drempels Voorts verhoogt het voorstel van de minister de drempels voor be paalde categorieën omroepen. Adspirant-omroepen. die nu nog minimaal 40.000 leden moeten hebben, dienen er na invoering van de wetswijziging minstens 60.000 te hebben. Voor C- en B- omroepen geldt hetzelfde: res pectievelijk van 100.000 naar 150.000 en 250.000 naar 275.000 Alleen de minimumdrempel voor A-omroepen blijft gehandhaafd op 400.000 leden, zodat bestaande omroepen zoals VARA, KRO en NCRV door de maatregel niet worden bedreigd. Ook wordt de instelling van een super-omroep- status, die door de VVD was be pleit, door minister Gardeniers afgewezen. Hiervan zouden AVRO en TROS hebben kunnen profiteren. De PvdA uit kritiek op de manier waarop de prijs van het om roepblad toch gehandhaafd wordt als een vertekenende fac tor bij de bepaling van de omvang van een omroep. De fractie wil dan ook onderzocht hebben wel ke relatie er bestaat tussen de prijs van het blad en het aantal abonnementen. Hierbij wees de PvdA naar die omroepen die twee bladen uitgeven, zoals KRO en AVRO. De PvdA wil verder geen volledig verbod op commerciële activitei ten van een omroep, noch het reclame maken voor de eigen omroep volledig verbieden. De fractie gelooft dat commerciële activiteiten ook de deelname aan culturele activiteiten van de le den kan stimuleren. Reclame moet voorts binnen redelijke grenzen ook voor de eigen paro chie gemaakt kunnen wor den. De liberalen hebben kritiek op de manier waarop een abonnee op een omroepblad tevens geacht wordt de doelstellingen van de betrokken omroep te ondersteu nen, tenzij deze het tegendeel aan de minister laat weten. Niet al leen principes zouden hierbij een rol moeten spelen, het dient vol gens de WD ook als achtens waardig beschouwd te worden dat iemand een omroep steunt vanwege de goede kwaliteit van de programma's. Moeite Daarnaast wil de fractie van me vrouw Gardeniers weten hoe zij staat tegenover het denkbeéld van de invoering van omroep verkiezingen, bijvoorbeeld via de achterzijde van de acceptgiro kaart voor de halfjaarlijkse om roepbijdrage. De VVD heeft zeer veel moeite met de voorgestelde nieuwe drempels en dan vooral het ongewijzigd laten van de A- drempel. Ook het handhaven van de oude sleutel voor de verdeling van de zendtijd wijst de WD af. Loek Dikker Loek Dikker brengt humoristische LEIDEN - Hot House brengt op za terdag 21 oktober een speciale jazzavond. Op deze avond zal Loek Dikker, bijgestaan door een aantal buitenlandse musici, een concert geven in de sfeer van humoristische free jazz. Loek Dikker, een bekende voor Hot House, neemt ditmaal een Duit ser en drie Amerikanen mee naar Leiden. Het zijn Keshavan Mas- lak (alt en tenorsax), Mark Miller (bas), Sadiq abdu Shahid (drums) en Gerd Dudeck (alt en sopraan sax). Deze uit Duitsland afkom stige saxofonist heeft al vaak met Loek Dikker gespeeld. Het con cert wordt gegeven in het Leids Vrijetijdscentrum, aanvang 21.00 HILVERSUM - Gouden platen voorde groepen "Herman Brood and hit wild romanceen "Gruppo Sport.no". Heide succesvolle Nederlandse popgroepen kregen de platen uitgereikt in Hilversum. ■k Aart "Pinkeltje" Staartjes in de hal van het Haagse Centraal Station DEN HAAG - De grote hal van het Haagse Centraal Station heeft gistermiddag bol gestaan van de activiteiten. Dat was niet alleen te danken aan de komst van Pinkeltje - hoofdpersoon uit de boeken van Dick Laan - in het kader van de Kinderboekenweek. Ook het feit dat Den Haag Centraal deze week is uitgeroepen tot "Station van de Week" was daaraan debet Ongeveer dertig kramen - bemand met min of meer bekende schrijvers en uitgevers van kinderboeken - stonden centraal bij dit gebeuren Na aankomst overhandigde Pin keltje - achter wie de acteur Aart Staartjes schuil ging - de hoofd prijzen van een opstelwedstrijd, die door het tijdschrift School de afge lopen zomer was uitgeschreven. De jury koos de twee jeugdige prijs winnaars uit de schrijvers van de ongeveer 300 opstellen die waren ingezonden. Winnaar in de categorie tot en met negen jaar werd Sandra Debets uit Naaldwijk, in de categorie tien jaar en ouder won Marco Breedveld uit Rotterdam. Beide hoofdprijzen bestonden uit een mand met alle Pinkeltjesboeken en een geldbedrag voor de bibliotheek van de scholen waar de prijswinnaars op zitten LEIDEN - Alle onderscheidingen, alle eclatante namen als van de inmiddels reeds lang overleden Wilhelm Backhaus en Alfred Cortot, die de pianist van gister avond in de Kapelzaal van het K en O.- gebouw ter aanbeveling dienden ten spijt, heeft het spel van Tibor het spel van Tibor Yus ti von Arth ons weinig kunnen imponeren of boeien. Een lang programma met de 12 Etudes op. 10 van Chopin, na de pauze gevolgd door 3 grote wer ken van Liszt, stelt eisen aan con centratie. En men kan zich ook voorstellen dat een pianist moet wennen aan het instrument dat hij bespeelt. Daarom nemen we het Tibor Yusti von Arth niet al te kwalijk, dat zijn spel aanvanke lijk werd gekenmerkt door on rust en slordigheden. Maar geleidelijk kreeg men meer inzicht wat hij aan technische en muzikale bagage meebracht. Helaas was dat teleurstellend. Zijn Franse techniek was weinig ontspannen, hetgeen zijn toucher meedogenloos hard en onge nuanceerd maakte. Pianismi hebben we nauwelijks gehoord, zachtst soms, op zijn zachts ge zegd, merkwaardige vingerzet tingen lieten gaten horen. In Liszt, na de pauze, bloeiden wat lyrische momenten op, maar om dat zijn techniek niet gaaf was, kon Tibor Yusti von Arth zich ook muzikaal weinig ontplooien. Gezegd moet worden, dat zijn pe- daalgebruik zeer zorgvuldig was en niet werd gebruikt om techni sche hiaten te verdoezelen. Maar in onze tijd vraagt men meer dan oppervlakkig pianovuurwerk. Daar kijkt men wel doorheen, en dat imponeert niet meer. BEP RIJNDERS SALZBURG - De uit Oostenrijk afkomstige naar België geëmi greerde schrijver Jean Amery (66) is in een hotel in Salzburg overleden. De dood was het gevolg van het in nemen van een zeer grote dosis medicijnen. HILVERSUM (GPD) - Het is de vraag of de VARA-televisie volgende week zaterdag de Bette-Midlershow mag uitzenden. Dinsdagavond zijn in het Nederlands Congresgebouw in Den Haag opnamen gemaakt door regisseur Charles Leeuwenkamp van het optreden van Bette Midler. Maar de entertainster was verre van enthousiast over de reactie van het Haagse publiek. Aangezien in het contract de ongebruikelijke clausule stond dat Bette Midler na afloop van de opnamen nog kon beslissen of de show al dan niet mocht worden uitgezonden, is er behoorlijk wat paniek ontstaan bij de VARA. Men heeft echter met Bette Midler kunnen overeenkomen dat een band montage zal worden gemaakt. Voor het weekeinde moet zij die band zien. Dat zal waarschijnlijk in het Duitse Frankfurt gebeuren. Wordt de band goedgekeurd, dan kan de VARA alsnog het programma laten zien. In het andere geval bleef het optreden van Bette Midler beperkt tot een paar duizend Nederlanders die het geluk hadden een kaartje te bemachtigen. NEDERLAND 1 18.30 - Sesamstraat (NOS) Paspoort (NOS) Journaal (NOS) Calimero (TROS) De man van Atlantis (TROS) Viva Mexico (TROS) Derrick (TROS) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Den Haag Vandaag (NOS) 22.10 - Metaforen. Ballet (NOS) 22.40 - Journaal (NOS) 22.45 - Orlando-strijkkwartet (NOS) 18.45 13.55 18.59 19.12 20.00 20.30 NEDERLAND 2 18.55 - Journaal (NOS) 18.5.9 - De Astronautjes, kleuterserie (AVRO) 19.05 - AVRO's Toppop (AVRO) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - AVRO's Wie Kent Kwis. (AVRO) 21.30 - Who pays the ferryman? (AVRO) 22.20 - Televizier Magazine (AVRO) 23.10 - Journaal (NOS) DUITSE TV DONDERDAG 19 OKTOBER DUITSLAND I WDR: 18.00 Informatief programma. Aansl.: Amusements- progr. 18.15 Abenteur der Land- strasse, tv-serie. 19.15 Actualitei tenmagazine. 19.45 Amusements programma). 20 00 Journaal. 20.15 Reportage. 21.00 Das Fernsehge- richt tagt, serie tv-spelen 22.30 Ac tualiteiten. 23 00 Der Fall Winslow tv-spel. 0.55 Journaal. DUITSLAND II 18.20 Die Tony Randall-show. 19.00 Journaal. 19.30 Spelprogr. 21.00 Ac tualiteiten. 21.20 Informatief progr. 22.05 Mit Leib und Seele, tv-spel. 23.35 Journaa' DUITSLAND III WD 18.00 Kleuterserie. 18.30 Tv-cursus geschiedenis. 19.00 Jeugdpro gramma. 19.45 Journal 3. 20.00 Jour naal. 20.15 Die Unbesiegbaren, speelfilm. 22.35 Cultureel progr. 23.05 Voordracht. 23.50 Jour- BELGISCHE TV DONDERDAG 19 OKTOBER BELGIË VLAAMS 18.00 Tekenfilmserie. 18.05 Jeugd- progr. 18.30 Sport. 19.00 Religieus progr. 19.30 Informatief progr. 19.35 Mededelingen en Morgen. 1945 Journaal. 20.10 De burgemeester van Casterbridge. 21 00 Panorama. 21.25 Standpunten. 21.45 Informa tief progr. 22.35 Journaal. NET 2 18.00 Tekenfilmserie. 18.05 Jeugd- progr 18.30 Sport. 19.00 Religieus progr. 19.30 Informatief progr. 19.35 Mededelingen en Morgen. 19 45 Journaal. 20.10 Discussie. 21.05 Moeilijke-tijden, tv-serie. De NOS-televisie zendt vanavond van 22.10 tot 22.35 uur via Nederland 1 Metaforenuit, een ballet van Hans van Manen. De eerste versie van dit dansstuk maakte Hans van Manen in 1965 voor het Nederlands Danstheater. In 1976 deed hij het bij het Nationale Ballet herleven. "Metaforen" is een sterk symmetrisch werk met een bewegingspatroon, dat geënt is op de kenmerken "spiegeling" en "verdubbeling". Twee paren - twee groepen - twee grote duetten in het hart van het werk, wanneer de twee mannelijke en ook de twee vrouwelijke solisten een opmerkelijke pas-de-deux uitvoeren. De dansers van het Nationale Ballet zijn Alexandra Radius.Sonja Marchiolli,Han EbbelaarFrancisSinceretti en Monique Diederen Rowena Greenwood, An ja Licher, Jane Ryan, Valerie Valentine, Joanne Zimmerman, Leon Koning en David Loring. De muziek van Daniël Lesur, Variations pour piano et orchestre a cordes 1943J. wordt uitgevoerd door het Radio Ka mer Orkest onder leiding van Paul Hupperts. Piano-solo: Maarten Bon. In AVRO'S Televizier Magazine (Nederland 2. 2220 tot 23.05) wordt vanavond een reportage uitgezonden over het weer de kop opsteken van deKuKlux Klan in de VS. Verder een intervieuw met kardinaal Wojtyla. opgenomen vlak voor hij werd gekozen tot op volger van paus Johannes Paulus I en een reportage over de problemen in een oudergezinnen Ook dit seizoen heeft de TROS-tv weer een aantal "halve" don derdagavonden te vullen, dat wil zeggen een kort programma van twee en een half uur. Vanavond is er naast steeds terugkerende programma's als 'De Man van Atlantis' en 'Derrick' een special te zien rond de zanger Jack Jersey. Jack reisde deze zomer met een cameraploeg naar Mexico en maak te daar een programma rond zijn nieuwe repertoire. De fraaie lokatiesdie Mexico te bieden heeft, werden zoveel mogelijk uitge buit. Zo zijn in dit programma opnamen te zien van de mooie Mexicaanse stranden, van Maya-ruines, hacienda's en de drijven de tuinen van Xochimilco. Jack Jersey schreef alle materiaal voor deze special zelf. Zo ook de titelsong "Viva Mexico", die tegen de achtergrond van die hangen de tuinen werd opgenomen DONDERDAG 19 OKTOBER HILVERSUM I 18.00 (S) De kerk vandaag. P.P.. 18.19 Uitzending van de Pvda. NCRV: 18.30 Nws. 18.41 (S) De we reld zingt Gods lof: gewijde muziek. 19.35 (S) Leger des Heilskwartier. 19.50 Je kunt het geloven of niet. 20.00 (S) Draaischijf. 21.20 Een, twee, uit de maat. 21.40 Bij de tijd, magazi ne over mens en samenleving. 22.00 Rondom het Woord. 22.25 Zojuist verschenen. 22.30 Nws 22.40 Poli tiek weekoverzicht. 22.50 (S) Klas sieke liedegem 23.30 (S) Muziek van eigen tijd. 23.55 Nws. HILVERSUM II 18.00 Nws 18.11 Radiojournaal. IKON 18.30 Kleur AVRO 19.00 AVRO-donderdagavond. <19.00 <S) Licht-klassieke muziek. 20.00 Nws. 20.05 (S) Promenadeconcert. 21.30 (S) Klassieke orkestmuziek. 21.45 Dombey en Zoon, hoorspelserie 22.25 (S) Orkest met sopraan: mo derne muziek. NOS: 23 00 <S) Met het oog op morgen. 23.55 Nws. HILVERSUM III 18.03 De vacaturebank 18.10 (S) Avondspits. TROS: 19.02 (Sposter 20.02 (S)Soul Show 22.02 (S)Sesjun Nachtwacht. VRIJDAG 20 OKT HILVERSUM I KRO: 07 00 Nws. 07.02 Het levende woord. 07.09 (S) Even na zeven, ge- var. progr. (07.30 Nws. 07.41 (S) Echo 08.30 Nws. 08.36 Gym. voor de huisvrouw. 08.45 (S) Gevar. progr (10.30 Nws.) 11.00 (S) Zuid-Neder landse ontmoetingen. 12.00 (S) Ge- var. progr <15.30 Nws.) 16.00 (S) Spreekuur. 17.00 (S) Beelden uit mijn kinderjaren. 17.30 Nws. 17.32 (S) Echo magazine. HILVERSUM II NCRV: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgym. 7.20 Te Deum Laudamus. 7.54 Op de man af. 8.00 Nws. 8.11 Hier en nu. 8.25 Vandaag., vrijdag. 9 00 Politiek en samenleving. NOS: 9.10 Spiegel van Belgie 9.35 Waterst. 9 40 125 jaar Station Valkenburg (Limburg). 10.00 De Taalshow. 10.30 N.O.S.-Jazzportret. 11.00 Nws. 11.03 Meer over minder. 12.30 Rechtop- drecht. OVERHEIBSVOORLICH- TING: 12 49 Uitz. voor de landb. NOS: 13 00 Nws. NCRV. 13.11 Hier en nu. NOS: 13.30 Vonken onder de as. 13.45 Onder de as. 13.45 Onder de groene linde. 14.00 Kijk op de we reld. 14.45 Kyk op West-Europa. 15.00 Verhaal 15.30 Zoeklicht op Nederland. (1600 Nws.) VPRO: 17.00 Welingelichte kringen, jour- nalistenforum. 17.45 Embargo. 17.55 Meded. HILVERSUM III EO: 7 02 (S) Ronduit op III. 8.03 (S) EO-Metterdaad-memo 8 05 <S) Tijd sein 9 03 (S) De muzikale fruitmand. 10.03 (S) Te elfder ure. TROS 11.03 <S) De Polderpopparade lg.03 (S) Nederlandstalige Top-10 NCRV: 13.30 (S) Lichte muz 15 03 <S) Elpee pop NOS: 16.03 (S) Nationale Hitpa- HILVERSUM IV NOS: 7.00 Nws. 7 02 (S) Vroeg Klas siek 9.00 Nws. 9.02 Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance. 9.30 (S) Vnjdagmorgenconcert. 9.30 As- pekten van de Kamermuziek. 10.00 30e Aldeburgh Festival. 12.00 Van het Nederlands Concertpodium, gi- taarmuz. EO: 13 00 (S) Klankspiegd 14.00 Nws 14.02 (S) Op de vleugelen van het lied. 14.20 (S) Orgelmonu- Overijssel 14.45 (S)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 5